ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gathering

G AE1 DH ER0 IH0 NG   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gathering-, *gathering*, gather
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gathering[N] การจับกลุ่ม, See also: การรวบรวม, การรวมตัว, การผนวก, Syn. company, collection, conference, Ant. individual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gathering(แกธ'เธอริง) n. การรวบรวม,การเก็บรวม,การรวมกลุ่ม,สิ่งที่เก็บรวมเข้าด้วยกัน,กลุ่มคน,ฝีหนอง, Syn. meeting,assembly,crowd
woolgathering(วูล'แกธเธอริง) n. ภาวะสติลอย,ความคิดฟุ้งซ่าน,การเพ้อฝัน, See also: woolgatherer n., Syn. absentmindedness

English-Thai: Nontri Dictionary
gathering(n) การประชุม,การชุมนุม,การรวม,การรวบรวม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gatheringการจับกลุ่ม, การชุมนุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you will represent my interest at this gathering as you see them.และเจ้าจะแสดงความสนใจของข้าที่การชุมนุมครั้งนี้ตามที่เจ้าเห็น The Broken Man (2016)
Gathering meta-data is no longer adequate.การมีข้อมูลอภิพันธุ์ไม่เพียงพออีกต่อไป Jason Bourne (2016)
With security at unprecedented levels, in anticipation of the funeral, set to begin just an hour from now this isn't just the gathering of the world's most powerful leaders.จากความเคลื่อนไหวในการ เพิ่มการรักษา ความปลอดภัยอย่างที่ ไม่เคยมีมาก่อนในพิธีศพ ซึ่งมีกำหนดจะเริ่มขึ้นในอีก 1 ชั่วโมงจากนี้ ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการชุมนุม ของเหล่าผู้นำของโลก London Has Fallen (2016)
Or whatever you call a great gathering of dragons.หรือคุณจะเรียกว่า ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เลยดีกว่า Maiden Quest (2015)
We're gathering information.เรากำลังรวบรวมข้อมูล Green Light (2015)
Gathering Intel.งานสอดแนม Green Light (2015)
Which is why I've taken the liberty of gathering your team.ก็เลยขออนุญาต ถือวิสาสะรวมพลให้เลย Furious 7 (2015)
When it goes online, this building will be the most sophisticated data gathering system in history.ตึกนี้จะเป็นศูนย์รวมข้อมูล ซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ Spectre (2015)
We're here to gather information. We're gathering information, okay?เรากำลังรวบรวมข้อมูลได้ไหม The Big Short (2015)
They're all gathering around hyhy to pick.พวกเขาทั้งหมดมายืนห้อมล้อม hyhy เพื่อช่วยเลือกฮีโร่ Free to Play (2014)
They gave up the ceaseless wandering, hunting and gathering that had been their way of life for a million years or so to settle down and produce food.การล่าสัตว์และการชุมนุมที่ ได้รับวิถีชีวิตของพวก สำหรับล้านปีหรือมากกว่านั้น จะปักหลักและผลิตอาหาร The World Set Free (2014)
Halley set out to solve this mystery as a detective would, by gathering all credible eyewitness testimony.ฮัลเลย์ออกไปแก้ปริศนานี้ เป็นนักสืบจะ, โดยการรวบรวมพยาน หลักฐานพยานที่น่าเชื่อถือ When Knowledge Conquered Fear (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gatheringA crowd was gathering around him.
gatheringA pub is a popular gathering place in which to drink beer.
gatheringBlack clouds are gathering. It's going to rain.
gatheringGathering information is one of the essentials of travel.
gatheringHe travels about the world gathering facts about little known countries.
gatheringI think that Japanese students are very good at gathering knowledge.
gatheringNot bad - not bad at all. This is quite a gathering of talent to have under one roof.
gatheringPeople were gathering in a huge mass.
gatheringThe American Ambassador was invited to the gathering.
gatheringThe children were gathering around.
gatheringThe gathering will be large if the weather be good.
gatheringThen, gathering speed, it raced through the tunnel, shaking the passengers from side to side.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การผนวก[N] combination, See also: gathering, merging, inclusion, addition, attachment, association, conjunction, Syn. การรวม, การเพิ่ม, การเสริม, การเติม, การเพิ่มเติม, การบวก
การลงแขก[N] gathering for growing rice, See also: getting the help of one's friends neighbours, gathering to help at harvest time, Syn. การช่วยกัน, Example: การลงแขกเป็นกิจกรรมกลุ่มของชาวบ้านที่ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ, Thai definition: การช่วยกันทำงานโดยวิธีผลัดเปลี่ยนช่วยกันเป็นบ้านๆ ไป เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว
การเก็บตก[N] gleaning, See also: gathering, Example: การเก็บตกผลงานของผู้อื่นเพื่อนำมาวิจัยและพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้น นับว่าเป็นความคิดที่สร้างสรรค์
การจับกลุ่ม[N] gathering, See also: assembly, Ant. กลุ่ม, Example: การแบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาที่เรียนทางฝ่ายบริหารต้องมีการจัดกลุ่มสาขาวิชาอย่างเป็นหมวดหมู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การชุมนุม[n.] (kān chumnum) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering   FR: assemblée [f] ; réunion [f] ; rassemblement [f] ; concentration [f] ; meeting [m]
การจับกลุ่ม[n.] (kān japklum) EN: gathering ; assembly   
การลงแขก[n. exp.] (kān longkhaēk) EN: gathering for growing rice ; getting the help of one's friends neighbours ; gathering to help at harvest time   
การพบกัน[n. exp.] (kān phop kan) EN: meeting ; seeing ; gathering ; confrontation ; facing ; encounter   FR: rencontre [f] ; confrontation [f]
ไม้จำปา[n.] (māijampā) EN: pole ; forked pole for gathering fruits   
งาน[n.] (ngān) EN: festivity ; party ; celebration ; feast ; fair ; festival ; event ; meeting ; gathering   FR: fête [f] ; festivité [f] ; réception [f] ; événement [m] ; évènement [m]
ผู้ชุมนุม[n.] (phūchumnum) EN: protestor ; person joining a gathering   FR: manifestant [m] ; contestataire [m]
สโมสรสันนิบาต[n. exp.] (samōsøn sannibāt) EN: social function ; social gathering ; party   

CMU English Pronouncing Dictionary
GATHERING    G AE1 DH ER0 IH0 NG
GATHERINGS    G AE1 DH ER0 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gathering    (v) gˈæðərɪŋ (g a1 dh @ r i ng)
gatherings    (n) gˈæðərɪŋz (g a1 dh @ r i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纠合[jiū hé, ㄐㄧㄡ ㄏㄜˊ, / ] gathering; a get-together, #67,849 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かい, kai] Thai: การชุมนุม English: gathering

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgassammlerhaube {f} für Brennöfengathering hood [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.) [Add to Longdo]
もく拾い[もくひろい, mokuhiroi] (n) gathering cigarette butts; person gathering cigarette butts [Add to Longdo]
オンラインデータ収集システム[オンラインデータしゅうしゅうシステム, onrainde-ta shuushuu shisutemu] (n) {comp} online data gathering system [Add to Longdo]
キャンプファイヤー;キャンプファイア;キャンプファイアー[, kyanpufaiya-; kyanpufaia ; kyanpufaia-] (n) campfire (usually large, and for gathering and singing, etc. around) [Add to Longdo]
暗雲低迷[あんうんていめい, an'unteimei] (n) gathering dark clouds; being under the shadow of [Add to Longdo]
雲集霧散[うんしゅうむさん, unshuumusan] (n,vs) (many things) gathering like clouds and vanishing like mist; swarming and scattering [Add to Longdo]
円居[まどい, madoi] (n,vs) small gathering; happy circle [Add to Longdo]
歌会[うたかい;かかい, utakai ; kakai] (n) poetry party or competition; gathering of tanka poets [Add to Longdo]
歌垣[うたがき, utagaki] (n) (arch) gathering of men and women who sang courtship songs to each other and danced; dancing and singing feast of young men and women in ancient Japan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gather \Gath"er\ (g[a^][th]"[~e]r), v. t. [imp. & p. p.
   {Gathered}; p. pr. & vb. n. {Gathering}.] [OE. gaderen, AS.
   gaderian, gadrian, fr. gador, geador, together, fr. g[ae]d
   fellowship; akin to E. good, D. gaderen to collect, G. gatte
   husband, MHG. gate, also companion, Goth. gadiliggs a
   sister's son. [root]29. See {Good}, and cf. {Together}.]
   [1913 Webster]
   1. To bring together; to collect, as a number of separate
    things, into one place, or into one aggregate body; to
    assemble; to muster; to congregate.
    [1913 Webster]
 
       And Belgium's capital had gathered them
       Her beauty and her chivalry.     --Byron.
    [1913 Webster]
 
       When he had gathered all the chief priests and
       scribes of the people together.    --Matt. ii. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. To pick out and bring together from among what is of less
    value; to collect, as a harvest; to harvest; to cull; to
    pick off; to pluck.
    [1913 Webster]
 
       A rose just gathered from the stalk. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles?
                          --Matt. vii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
       Gather us from among the heathen.   --Ps. cvi. 47.
    [1913 Webster]
 
   3. To accumulate by collecting and saving little by little;
    to amass; to gain; to heap up.
    [1913 Webster]
 
       He that by usury and unjust gain increaseth his
       substance, he shall gather it for him that will pity
       the poor.               --Prov.
                          xxviii. 8.
    [1913 Webster]
 
       To pay the creditor . . . he must gather up money by
       degrees.               --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To bring closely together the parts or particles of; to
    contract; to compress; to bring together in folds or
    plaits, as a garment; also, to draw together, as a piece
    of cloth by a thread; to pucker; to plait; as, to gather a
    ruffle.
    [1913 Webster]
 
       Gathering his flowing robe, he seemed to stand
       In act to speak, and graceful stretched his hand.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To derive, or deduce, as an inference; to collect, as a
    conclusion, from circumstances that suggest, or arguments
    that prove; to infer; to conclude.
    [1913 Webster]
 
       Let me say no more!
       Gather the sequel by that went before. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To gain; to win. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He gathers ground upon her in the chase. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. (Arch.) To bring together, or nearer together, in masonry,
    as where the width of a fireplace is rapidly diminished to
    the width of the flue, or the like.
    [1913 Webster]
 
   8. (Naut.) To haul in; to take up; as, to gather the slack of
    a rope.
    [1913 Webster]
 
   {To be gathered to one's people} or {To be gathered to one's
   fathers} to die. --Gen. xxv. 8.
 
   {To gather breath}, to recover normal breathing after being
    out of breath; to get one's breath; to rest. --Spenser.
 
   {To gather one's self together}, to collect and dispose one's
    powers for a great effort, as a beast crouches preparatory
    to a leap.
 
   {To gather way} (Naut.), to begin to move; to move with
    increasing speed.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gathering \Gath"er*ing\, n.
   1. The act of collecting or bringing together.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is gathered, collected, or brought together;
    as:
    (a) A crowd; an assembly; a congregation.
    (b) A charitable contribution; a collection.
    (c) A tumor or boil suppurated or maturated; an abscess.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gathering \Gath"er*ing\, a.
   Assembling; collecting; used for gathering or concentrating.
   [1913 Webster]
 
   {Gathering board} (Bookbinding), a table or board on which
    signatures are gathered or assembled, to form a book.
    --Knight.
 
   {Gathering coal}, a lighted coal left smothered in embers
    over night, about which kindling wood is gathered in the
    morning.
 
   {Gathering hoop}, a hoop used by coopers to draw together the
    ends of barrel staves, to allow the hoops to be slipped
    over them.
 
   {Gathering peat}.
   (a) A piece of peat used as a gathering coal, to preserve a
     fire.
   (b) In Scotland, a fiery peat which was sent round by the
     Borderers as an alarm signal, as the fiery cross was by
     the Highlanders.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gathering
   n 1: a group of persons together in one place [syn: {gathering},
      {assemblage}]
   2: the social act of assembling; "they demanded the right of
     assembly" [syn: {assembly}, {assemblage}, {gathering}] [ant:
     {disassembly}, {dismantlement}, {dismantling}]
   3: the act of gathering something [syn: {gather}, {gathering}]
   4: sewing consisting of small folds or puckers made by pulling
     tight a thread in a line of stitching [syn: {gather},
     {gathering}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top