ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

odds and ends

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -odds and ends-, *odds and ends*, odds and end
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
odds and ends[IDM] สิ่งของจิปาถะ, See also: สิ่งของกระจุกกระจิก, Syn. odds and sods

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
odds and endsn. ของกระจุกกระจิก,สิ่งที่เป็นเศษเล็กเศษน้อย,ปกิณกะ,ของเบ็ดเตล็ด, Syn. scraps,refuse

English-Thai: Nontri Dictionary
ODDS AND odds and ends(n) ของจิปาถะ,ของเล็กๆน้อย,ปกิณกะ,ของเบ็ดเตล็ด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I take care to double-check, compare and correct, especially when dealing with discarded odds and ends in cellars.ผมก็ต้องตรวจสอบเปรียบเทียบแก้ไข โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการ กับของจิปาถะที่ถูกทิ้งไว้ในห้องใต้ดิน The Best Offer (2013)
Just, uh, taking care of some odds and ends.ก็แค่ อ่า ดูแลพวกเรื่องจิปาถะหน่ะ The Undertaking (2013)
Well, you know, just tying up a few odds and ends.อย่างที่รู้ ฉันแค่แวะมาจัดการเรื่องเล็กๆ น้อยๆ For Whom the Bell Tolls (2013)
You know, just odds and ends. Nothing to concern yourself with.ของจุกจิกทั่วไป อย่าไปใส่ใจเลย Max (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
odds and endsThe drawer is stuffed full of odds and ends.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศษเล็กเศษน้อย[N] odds and ends, See also: bits and pieces, oddments, remnants, scraps, bits, Example: สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รางวัลนี้ทำจากเศษเล็กเศษน้อยของเครื่องยนต์มาประกอบกัน, Thai definition: ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์, ส่วนที่เหลือซึ่งไม่ต้องการ
สิ่งละเล็กละน้อย[N] odds and ends, See also: odds and sods, Syn. สิ่งละอันพันละน้อย, Example: พวกผู้หญิงนำผักปลา สิ่งละเล็กละน้อยไปขายที่ตลาดนัด
ปลีกย่อย[ADJ] odds and ends, See also: detail, Syn. เบ็ดเตล็ด, เล็กน้อย, Example: บางคนอาจจะคิดว่าเหล่านี้เป็นปัญหาปลีกย่อยไม่สำคัญเท่าไรแต่ที่จริงแล้วสำคัญมากเพราะต้องประสบอยู่รอบด้าน
สิ่งละอันพันละน้อย[N] odds and ends, See also: omnium-gatherum, Syn. สิ่งละเล็กละน้อย, สิ่งเล็กสิ่งน้อย, Example: ผมไปเชียงใหม่คราวนั้นก็ได้สิ่งละอันพันละน้อยสะสมไว้เยอะทีเดียว, Thai definition: สิ่งอย่างละเล็กละน้อยไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าใดนัก
เบ็ดเตล็ด[N] odds and ends, Example: ฉันว่าเอาพวกเบ็ดเตล็ดไปใส่ไว้หลังรถก่อนดีกว่า, Thai definition: ของเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่สำคัญมากนัก
ของกระจุกกระจิก[N] knickknack, See also: odds and ends, trinket, Example: ในตู้มีของกระจุกกระจิกมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ดเตล็ด[n.] (bettalet) EN: odds and ends   FR: bricoles [fpl] ; petites choses [fpl]
ของเบ็ดเตล็ด[n. exp.] (khøng bettalet) EN: odds and ends ; oddments ; bits and pieces   
ปลีกย่อย[n.] (plīkyøi) EN: odds and ends ; details ; minor matters   FR: détail [m]
เศษ[n.] (sēt) EN: bits ; scraps ; odds and ends ; bits and pieces ; remnants ; remainder ; leftovers   FR: débris [mpl] ; restes [mpl]

Japanese-English: EDICT Dictionary
瓦落多(ateji);我楽多(ateji)[がらくた, garakuta] (n) (uk) junk; rubbish; trash; garbage; odds and ends [Add to Longdo]
寄せ集め(P);寄集め[よせあつめ, yoseatsume] (n) mish-mash; miscellany; medley; odds and ends; gathering; (P) [Add to Longdo]
雑品[ざっぴん, zappin] (n) sundries; odds and ends [Add to Longdo]
使い残し[つかいのこし, tsukainokoshi] (n) remnant; remainder; odds and ends; leavings [Add to Longdo]
使い残り[つかいのこり, tsukainokori] (n) remnant; remainder; odds and ends; leavings [Add to Longdo]
[はし(P);はじ;はな, hashi (P); haji ; hana] (n) (1) end (e.g. of street); tip; point; edge; margin; (2) beginning; start; first; (3) odds and ends; scrap; odd bit; least; (P) [Add to Longdo]
端切れ[はぎれ, hagire] (n) scrap of cloth; odds and ends [Add to Longdo]
端端;端々[はしばし, hashibashi] (n) odds and ends; all; every [Add to Longdo]
端物[はもの, hamono] (n) an odd piece; odds and ends [Add to Longdo]
半端物[はんぱもの, hanpamono] (n) odds and ends [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Odds \Odds\ ([o^]dz), n. sing. & pl. [See {Odd}, a.]
   1. Difference in favor of one and against another; excess of
    one of two things or numbers over the other; inequality;
    advantage; superiority; hence, excess of chances;
    probability. The odds are often expressed by a ratio; as,
    the odds are three to one that he will win, i. e. he will
    win three times out of four "Preeminent by so much odds."
    --Milton. "The fearful odds of that unequal fray."
    --Trench.
    [1913 Webster]
 
       The odds
       Is that we scarce are men and you are gods. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       There appeared, at least, four to one odds against
       them.                 --Swift.
    [1913 Webster]
 
       All the odds between them has been the different
       scope . . . given to their understandings to range
       in.                  --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Judging is balancing an account and determining on
       which side the odds lie.       --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Quarrel; dispute; debate; strife; -- chiefly in the phrase
    at odds.
    [1913 Webster]
 
       Set them into confounding odds.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I can not speak
       Any beginning to this peevish odds.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {At odds}, in dispute; at variance. "These squires at odds
    did fall." --Spenser. "He flashes into one gross crime or
    other, that sets us all at odds." --Shak.
 
   {It is odds}, it is probable; same as {odds are}, but no
    longer used. [Obs.] --Jer. Taylor.
 
   {odds are} it is probable; as, odds are he will win the gold
    medal.
 
   {Odds and ends}, that which is left; remnants; fragments;
    refuse; scraps; miscellaneous articles. "My brain is
    filled . . . with all kinds of odds and ends." --W.
    Irving.
 
   {slim odds} low odds; poor chances; as, there are slim odds
    he will win any medal.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 odds and ends
   n 1: a motley assortment of things [syn: {odds and ends},
      {oddments}, {melange}, {farrago}, {ragbag}, {mishmash},
      {mingle-mangle}, {hodgepodge}, {hotchpotch}, {gallimaufry},
      {omnium-gatherum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top