ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encounter

IH0 N K AW1 N T ER0   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encounter-, *encounter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encounter[N] การแข่งขัน, Syn. confrontation, contest
encounter[N] การประสบโดยบังเอิญ, See also: การพบปะกันโดยบังเอิญ, Syn. meeting
encounter[VT] เผชิญหน้า, See also: พบกัน, เจอกัน, Syn. confront, face, meet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encounter(เอนเคา'เทอะ) vt. เผชิญหน้า,พบ,ประสบ,ปะทะ., See also: encounterer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
encounter(n) การเผชิญหน้า,การต่อสู้,การปะทะกัน,การประจัญหน้า
encounter(vt) เผชิญหน้า,ประจัญหน้า,ปะทะกัน,พบกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most of these concerns appear to be based on Close Encounters Of The Third Kind.สิ่งที่นายกังวลส่วนใหญ่ มาจากหนังเรื่องมนุษย์ต่างโลก Close Encounters (2017)
138 encounters including this one.138 ครั้งรวมถึงครั้งนี้ด้วย Chestnut (2016)
Our first encounter was under such unfortunate circumstances.ตอนที่เจอหน้ากันครั้งแรกเป็นเหตุการณ์ ที่ออกจะเลวร้ายไปหน่อย Trace Decay (2016)
♪ A little chance encounter ♪ ♪ Could be the one you've waited for ♪แค่คนแปลกหน้าที่มาทัก อาจช่วยให้เธอสมดังใจปอง La La Land (2016)
The player encounters Kira in her sweet, schoolteacher persona before her Dark Rebirth.ผู้เล่นมาเจอกับคีร่า ในภาคคุณครูที่แสนน่ารัก ก่อนที่เธอจะเกิดใหม่อย่างมืดมน Elle (2016)
My very first encounter with pure evil.ประสบการณ์เผชิญครั้งแรกของผม กับปีศาจร้าย Blood and Fear (2015)
Franklin wrote of the survivors of a particular battle and their report of an horrific encounter with a red devil.แฟรงคลินเขียนถึง ผู้รอดชีวิตจากศึกครั้งหนึ่ง พวกเขารายงานว่า พบปีศาจสีแดงที่แสนน่ากลัว I, Witness (2015)
Ok, so maybe we'll go through all the encounters that you've had with the ghosts, everywhere they've hidden, and places you can cross...โอเคบางทีเราน่าจะดูตามการเผชิญหน้าของ พวกนายกับ the ghosts ทุกที่ๆพวกมันซ่อนอยู่ และที่ๆเธอสามารถข้ามได้ Green Arrow (2015)
Mr. Bennett, when and where did you first encounter Ted?คุณเบนเน็ตต์ คุณเจอเท็ดครั้งแรกที่ไหน และเมื่อไหร่ครับ Ted 2 (2015)
He assembled a small team to create a message to any civilization that might, one day, encounter the derelict spacecraft.เขารวบรวมทีมงานที่มี ขนาดเล็กเพื่อสร้างข้อความ อารยธรรมที่อาจใดวันหนึ่ง พบยานอวกาศที่ถูกทิ้งร้าง Unafraid of the Dark (2014)
Some of them would encounter the Earth again, reenter the atmosphere as meteorites, and deliver their precious cargo of life to re-seed the planet... like Noah's ark.บางส่วนของพวกเขา จะพบโลกอีกครั้ง ป้อนบรรยากาศเป็นอุกกาบาต และส่งมอบสินค้าที่มี ค่าชีวิตของพวกเขา The Immortals (2014)
Now, this signal that you and your friends were pursuing, when did you first encounter it?ทีนี้ สัญญานที่คุณกับเพื่อน ติดตามอยู่ เมื่อไหร่ ที่คุณ พบสัญญานครั้งแรก? The Signal (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encounterHe encountered a friend on the road.
encounterHe encountered and broke the bone an accident.
encounterHe is encountering that it is various and the unhappy eye.
encounterHis encounter with her is enriching his inner life.
encounterNever in his life did he encounter such a dilemma.
encounterOn encountering the celebrity, the fans asked for his autograph.
encounterOn encountering the celebrity, they asked for his autograph.
encounterShe encountered the problem which seemed impossible to understand.
encounterShe gave me a humorous account of her encounter with him.
encounterThe ship encountered rough seas.
encounterTomorrow we will encounter the enemy.
encounterTreasure every encounter with others because you never know if you'll meet a person just once in your lifetime.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจอดี[V] suffer, See also: encounter, undergo, Example: คนโบราณกล่าวว่าเวลาเข้าป่าห้ามพูดลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธ์ไม่งั้นจะเจอดี, Thai definition: ได้รับความเจ็บตัว
ขึ้นเขียง[V] be in a dilemma, See also: encounter a difficult situation, Example: พระภิกษุชื่อดังโดนขึ้นเขียงในวันนี้แน่ๆ, Thai definition: ตกอยู่ในภาวะที่แทบจะไม่มีทางต่อสู้หรือเอาชนะได้เลย, Notes: (ปาก)
พบ[V] meet, See also: encounter, come across, see, Syn. พบปะ, ปะ, พบ, Example: นักเรียนใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาในวันเปิดภาคเรียน
พบปะ[V] meet, See also: encounter, see, Syn. พบปะสนทนา, Example: มร. โทโมทากะ อิชิกาวาเดินทางไปพบปะผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเพื่อปรึกษางานด้านธุรกิจ, Thai definition: พบและวิสาสะ
พ้องพาน[V] encounter, See also: meet, confront, Syn. พบปะ, พบพาน, Example: มนุษย์โดยธรรมชาติย่อมรักตนแสวงหาประโยชน์เฉพาะตนแต่เมื่อมาเกี่ยวพ้องพานกับคนอื่นซึ่งอยู่รวมกันก็ต้องยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่าง
ผจญ[V] encounter, See also: face, confront, fight against, attack, Syn. ผจัญ, ประจญ, ประจัญ, Example: ครั้งหนึ่งในตอนเดินธุดงค์ตามป่าลึกหลวงพ่อได้เคยผจญกับเสือร้ายมาแล้ว, Thai definition: ต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอันตรายหรือยากลำบาก, Notes: (เขมร)
ผจญภัย[V] take adventure, See also: encounter, face danger, take the risk, dare, Syn. เสี่ยงภัย, เสี่ยงอันตราย, Example: คณะลูกเสือไปผจญภัยในป่าเป็นเวลา 3 วันแล้ว, Thai definition: ขับเคี่ยวกับภัย
สู้หน้า[V] encounter, See also: face, affront, meet, confront, Syn. เผชิญหน้า, รอหน้า, Example: เขาไม่กล้าสู้หน้าภรรยาและลูกๆ ของเขา เพราะเขาทำผิดมากเหลือเกิน
เจอ[V] meet, See also: encounter, come across, find, Syn. พบ, ประสบ, เจอะ, เห็น, Example: นักเรียนต้องเจอกับกฎข้อบังคับเข้มงวดมากมายภายในโรงเรียน
เจอกัน[V] meet, See also: encounter, see, face, Syn. พบกัน, เจอะกัน, Ant. จากกัน, Example: ในสมัยก่อนเมื่อเราเจอกันเราก็ทักกันว่าไปไหนมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจอะ[v.] (joe) EN: meet ; encounter ; see ; face   FR: rencontrer ; voir
เจอ[v.] (joē) EN: meet ; encounter ; come across ; run into   FR: rencontrer ; tomber sur
เจอะกัน[v. exp.] (joe kan) EN: meet ; encounter ; see ; face   
การพบเห็น[n. exp.] (kān phop hen) EN: seeing ; experience ; encounter ; meeting   FR: rencontre [f] ; entrevue [f]
การพบกัน[n. exp.] (kān phop kan) EN: meeting ; seeing ; gathering ; confrontation ; facing ; encounter   FR: rencontre [f] ; confrontation [f]
ลิ้มลอง[v. exp.] (lim løng) EN: experience ; encounter ; taste ; make a taste-test   
ปะ[v.] (pa) EN: meet ; come across ; stumble on ; encounter ; meet unexpectedly   FR: rencontrer ; rencontrer par hasard ; tomber sur
ปะทะ[v.] (patha) EN: contravene ; conflict ; fight ; batter ; collide ; encounter ; attack ; clash ; confront versus   FR: affronter ; être en conflit
ผจญภัย[v.] (phajonphai) EN: take adventure ; encounter ; face danger ; take the risk ; dare   FR: s'aventurer
ผ่านพบ[v. exp.] (phān phop) EN: encounter ; see ; meet   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCOUNTER    IH0 N K AW1 N T ER0
ENCOUNTER    IH0 N K AW1 N ER0
ENCOUNTERS    IH0 N K AW1 N T ER0 Z
ENCOUNTERS    IH0 N K AW1 N ER0 Z
ENCOUNTERED    IH0 N K AW1 N T ER0 D
ENCOUNTERED    IH0 N K AW1 N ER0 D
ENCOUNTERING    EH0 N K AW1 N T ER0 IH0 NG
ENCOUNTERING    EH0 N K AW1 N ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encounter    (v) ˈɪnkˈauntər (i1 n k au1 n t @ r)
encounters    (v) ˈɪnkˈauntəz (i1 n k au1 n t @ z)
encountered    (v) ˈɪnkˈauntəd (i1 n k au1 n t @ d)
encountering    (v) ˈɪnkˈauntərɪŋ (i1 n k au1 n t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trainingsgruppe {f}encounter group [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンカウンター[, enkaunta-] (n) encounter [Add to Longdo]
エンカウンターグループ[, enkaunta-guru-pu] (n) encounter group [Add to Longdo]
エンカウント[, enkaunto] (n) (1) (abbr) (sl) (See エンカウンター) an encounter (usu. in computer games) (wasei [Add to Longdo]
逢着[ほうちゃく, houchaku] (n,vs) encounter; face [Add to Longdo]
一期一会[いちごいちえ, ichigoichie] (n) once-in-a-lifetime encounter (hence should be cherished as such) [Add to Longdo]
会う(P);逢う(P);遭う(P);遇う[あう, au] (v5u,vi) (1) (逢う is often used for close friends, etc. and may be associated with drama or pathos; 遭う may have an undesirable nuance) to meet; to encounter; (2) (uk) (esp. 遭う when in kanji) to have an accident; to have a bad experience; (P) [Add to Longdo]
会す[かいす, kaisu] (v5s,vi) (1) (See 会する) to meet; to assemble; to gather; (2) to encounter; to run into [Add to Longdo]
会する[かいする, kaisuru] (vs-s,vi) (1) to meet; to assemble; to gather; (2) to encounter; to run into [Add to Longdo]
苦心談[くしんだん, kushindan] (n) account of the hardships one has encountered [Add to Longdo]
此れは[これは, koreha] (exp) (1) (uk) as for this; (int) (2) (See こりゃ) hey there (expression of surprise when one encounters something unexpected); see here; I say [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encounter \En*coun"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Encountered}; p.
   pr. & vb. n. {Encountering}.] [OF. encontrer; pref. en- (L.
   in) + contre against, L. contra. See {Counter}, adv.]
   To come against face to face; to meet; to confront, either by
   chance, suddenly, or deliberately; especially, to meet in
   opposition or with hostile intent; to engage in conflict
   with; to oppose; to struggle with; as, to encounter a friend
   in traveling; two armies encounter each other; to encounter
   obstacles or difficulties, to encounter strong evidence of a
   truth.
   [1913 Webster]
 
      Then certain philosophers of the Epicureans, and of the
      Stoics, encountered him.         --Acts xvii.
                          18.
   [1913 Webster]
 
      I am most fortunate thus accidentally to encounter you.
                          --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encounter \En*coun"ter\, v. i.
   To meet face to face; to have a meeting; to meet, esp. as
   enemies; to engage in combat; to fight; as, three armies
   encountered at Waterloo.
   [1913 Webster]
 
      I will encounter with Andronicus.    --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Perception and judgment, employed in the investigation
      of all truth, have in the first place to encounter with
      particulars.               --Tatham.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encounter \En*coun"ter\, n. [OF. encontre, fr. encontrer. See
   {Encounter}, v. t.]
   1. A meeting face to face; a running against; a sudden or
    incidental meeting; an interview.
    [1913 Webster]
 
       To shun the encounter of the vulgar crowd. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. A meeting, with hostile purpose; hence, a combat; a
    battle; as, a bloody encounter.
    [1913 Webster]
 
       As one for . . . fierce encounters fit. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       To join their dark encounter in mid-air. --Milton
    .
 
   Syn: Contest; conflict; fight; combat; assault; rencounter;
     attack; engagement; onset. See {Contest}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encounter
   n 1: a minor short-term fight [syn: {brush}, {clash},
      {encounter}, {skirmish}]
   2: a casual or unexpected convergence; "he still remembers their
     meeting in Paris"; "there was a brief encounter in the
     hallway" [syn: {meeting}, {encounter}]
   3: a casual meeting with a person or thing [syn: {encounter},
     {coming upon}]
   4: a hostile disagreement face-to-face [syn: {confrontation},
     {encounter}, {showdown}, {face-off}]
   v 1: come together; "I'll probably see you at the meeting"; "How
      nice to see you again!" [syn: {meet}, {run into},
      {encounter}, {run across}, {come across}, {see}]
   2: come upon, as if by accident; meet with; "We find this idea
     in Plato"; "I happened upon the most wonderful bakery not
     very far from here"; "She chanced upon an interesting book in
     the bookstore the other day" [syn: {find}, {happen},
     {chance}, {bump}, {encounter}]
   3: be beset by; "The project ran into numerous financial
     difficulties" [syn: {run into}, {encounter}]
   4: experience as a reaction; "My proposal met with much
     opposition" [syn: {meet}, {encounter}, {receive}]
   5: contend against an opponent in a sport, game, or battle;
     "Princeton plays Yale this weekend"; "Charlie likes to play
     Mary" [syn: {meet}, {encounter}, {play}, {take on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top