Search result for

encounter

(63 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encounter-, *encounter*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encounter    [N] การแข่งขัน, Syn. confrontation, contest
encounter    [N] การประสบโดยบังเอิญ, See also: การพบปะกันโดยบังเอิญ, Syn. meeting
encounter    [VT] เผชิญหน้า, See also: พบกัน, เจอกัน, Syn. confront, face, meet

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encounterWe encounter similar difficulties when we substitute rectangles for triangles in this configuration.
encounterWe encountered a lot of difficulties on the expedition.
encounterThe ship encountered rough seas.
encounterOn encountering the celebrity, the fans asked for his autograph.
encounterWe encountered many difficulties.
encounterWe encountered him in a distant town.
encounterTreasure every encounter with others because you never know if you'll meet a person just once in your lifetime.
encounterHe is encountering that it is various and the unhappy eye.
encounterNever in his life did he encounter such a dilemma.
encounterHe encountered and broke the bone an accident.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encounter(เอนเคา'เทอะ) vt. เผชิญหน้า,พบ,ประสบ,ปะทะ., See also: encounterer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
encounter(n) การเผชิญหน้า,การต่อสู้,การปะทะกัน,การประจัญหน้า
encounter(vt) เผชิญหน้า,ประจัญหน้า,ปะทะกัน,พบกัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจอดี [V] suffer, See also: encounter, undergo, Example: คนโบราณกล่าวว่าเวลาเข้าป่าห้ามพูดลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธ์ไม่งั้นจะเจอดี, Thai definition: ได้รับความเจ็บตัว
ขึ้นเขียง    [V] be in a dilemma, See also: encounter a difficult situation, Example: พระภิกษุชื่อดังโดนขึ้นเขียงในวันนี้แน่ๆ, Thai definition: ตกอยู่ในภาวะที่แทบจะไม่มีทางต่อสู้หรือเอาชนะได้เลย, Notes: (ปาก)
พบ    [V] meet, See also: encounter, come across, see, Syn. พบปะ, ปะ, พบ, Example: นักเรียนใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาในวันเปิดภาคเรียน
พบปะ    [V] meet, See also: encounter, see, Syn. พบปะสนทนา, Example: มร. โทโมทากะ อิชิกาวาเดินทางไปพบปะผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเพื่อปรึกษางานด้านธุรกิจ, Thai definition: พบและวิสาสะ
พ้องพาน    [V] encounter, See also: meet, confront, Syn. พบปะ, พบพาน, Example: มนุษย์โดยธรรมชาติย่อมรักตนแสวงหาประโยชน์เฉพาะตนแต่เมื่อมาเกี่ยวพ้องพานกับคนอื่นซึ่งอยู่รวมกันก็ต้องยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่าง
ผจญ    [V] encounter, See also: face, confront, fight against, attack, Syn. ผจัญ, ประจญ, ประจัญ, Example: ครั้งหนึ่งในตอนเดินธุดงค์ตามป่าลึกหลวงพ่อได้เคยผจญกับเสือร้ายมาแล้ว, Thai definition: ต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอันตรายหรือยากลำบาก, Notes: (เขมร)
ผจญภัย    [V] take adventure, See also: encounter, face danger, take the risk, dare, Syn. เสี่ยงภัย, เสี่ยงอันตราย, Example: คณะลูกเสือไปผจญภัยในป่าเป็นเวลา 3 วันแล้ว, Thai definition: ขับเคี่ยวกับภัย
สู้หน้า    [V] encounter, See also: face, affront, meet, confront, Syn. เผชิญหน้า, รอหน้า, Example: เขาไม่กล้าสู้หน้าภรรยาและลูกๆ ของเขา เพราะเขาทำผิดมากเหลือเกิน
เจอ [V] meet, See also: encounter, come across, find, Syn. พบ, ประสบ, เจอะ, เห็น, Example: นักเรียนต้องเจอกับกฎข้อบังคับเข้มงวดมากมายภายในโรงเรียน
เจอกัน [V] meet, See also: encounter, see, face, Syn. พบกัน, เจอะกัน, Ant. จากกัน, Example: ในสมัยก่อนเมื่อเราเจอกันเราก็ทักกันว่าไปไหนมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจอะ[v.] (joe) EN: meet ; encounter ; see ; face   FR: rencontrer ; voir
เจอ[v.] (joē) EN: meet ; encounter ; come across ; run into   FR: rencontrer ; tomber sur
เจอะกัน[v. exp.] (joe kan) EN: meet ; encounter ; see ; face   
การพบเห็น[n. exp.] (kān phop hen) EN: seeing ; experience ; encounter ; meeting   FR: rencontre [f] ; entrevue [f]
การพบกัน[n. exp.] (kān phop kan) EN: meeting ; seeing ; gathering ; confrontation ; facing ; encounter   FR: rencontre [f] ; confrontation [f]
ลิ้มลอง[v. exp.] (lim løng) EN: experience ; encounter ; taste ; make a taste-test   
ปะ[v.] (pa) EN: meet ; come across ; stumble on ; encounter ; meet unexpectedly   FR: rencontrer ; rencontrer par hasard ; tomber sur
ปะทะ[v.] (patha) EN: contravene ; conflict ; fight ; batter ; collide ; encounter ; attack ; clash ; confront versus   FR: affronter ; être en conflit
ผจญภัย[v.] (phajonphai) EN: take adventure ; encounter ; face danger ; take the risk ; dare   FR: s'aventurer
ผ่านพบ[v. exp.] (phān phop) EN: encounter ; see ; meet   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCOUNTER    EH0 N K AW1 N T ER0
ENCOUNTER    EH0 N K AW1 N ER0
ENCOUNTERS    EH0 N K AW1 N T ER0 Z
ENCOUNTERS    EH0 N K AW1 N ER0 Z
ENCOUNTERED    EH0 N K AW1 N T ER0 D
ENCOUNTERED    EH0 N K AW1 N ER0 D
ENCOUNTERING    EH0 N K AW1 N T ER0 IH0 NG
ENCOUNTERING    EH0 N K AW1 N ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encounter    (v) (i1 n k au1 n t @ r)
encounters    (v) (i1 n k au1 n t @ z)
encountered    (v) (i1 n k au1 n t @ d)
encountering    (v) (i1 n k au1 n t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trainingsgruppe {f}encounter group [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンカウンター[, enkaunta-] (n) encounter [Add to Longdo]
エンカウンターグループ[, enkaunta-guru-pu] (n) encounter group [Add to Longdo]
エンカウント[, enkaunto] (n) (1) (abbr) (sl) (See エンカウンター) an encounter (usu. in computer games) (wasei [Add to Longdo]
逢着[ほうちゃく, houchaku] (n,vs) encounter; face [Add to Longdo]
一期一会[いちごいちえ, ichigoichie] (n) once-in-a-lifetime encounter (hence should be cherished as such) [Add to Longdo]
会う(P);逢う(P);遭う(P);遇う[あう, au] (v5u,vi) (1) (逢う is often used for close friends, etc. and may be associated with drama or pathos; 遭う may have an undesirable nuance) to meet; to encounter; (2) (uk) (esp. 遭う when in kanji) to have an accident; to have a bad experience; (P) [Add to Longdo]
会す[かいす, kaisu] (v5s,vi) (1) (See 会する) to meet; to assemble; to gather; (2) to encounter; to run into [Add to Longdo]
会する[かいする, kaisuru] (vs-s,vi) (1) to meet; to assemble; to gather; (2) to encounter; to run into [Add to Longdo]
苦心談[くしんだん, kushindan] (n) account of the hardships one has encountered [Add to Longdo]
此れは[これは, koreha] (exp) (1) (uk) as for this; (int) (2) (See こりゃ) hey there (expression of surprise when one encounters something unexpected); see here; I say [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encounter \En*coun"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Encountered}; p.
   pr. & vb. n. {Encountering}.] [OF. encontrer; pref. en- (L.
   in) + contre against, L. contra. See {Counter}, adv.]
   To come against face to face; to meet; to confront, either by
   chance, suddenly, or deliberately; especially, to meet in
   opposition or with hostile intent; to engage in conflict
   with; to oppose; to struggle with; as, to encounter a friend
   in traveling; two armies encounter each other; to encounter
   obstacles or difficulties, to encounter strong evidence of a
   truth.
   [1913 Webster]
 
      Then certain philosophers of the Epicureans, and of the
      Stoics, encountered him.         --Acts xvii.
                          18.
   [1913 Webster]
 
      I am most fortunate thus accidentally to encounter you.
                          --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encounter \En*coun"ter\, v. i.
   To meet face to face; to have a meeting; to meet, esp. as
   enemies; to engage in combat; to fight; as, three armies
   encountered at Waterloo.
   [1913 Webster]
 
      I will encounter with Andronicus.    --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Perception and judgment, employed in the investigation
      of all truth, have in the first place to encounter with
      particulars.               --Tatham.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encounter \En*coun"ter\, n. [OF. encontre, fr. encontrer. See
   {Encounter}, v. t.]
   1. A meeting face to face; a running against; a sudden or
    incidental meeting; an interview.
    [1913 Webster]
 
       To shun the encounter of the vulgar crowd. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. A meeting, with hostile purpose; hence, a combat; a
    battle; as, a bloody encounter.
    [1913 Webster]
 
       As one for . . . fierce encounters fit. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       To join their dark encounter in mid-air. --Milton
    .
 
   Syn: Contest; conflict; fight; combat; assault; rencounter;
     attack; engagement; onset. See {Contest}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encounter
   n 1: a minor short-term fight [syn: {brush}, {clash},
      {encounter}, {skirmish}]
   2: a casual or unexpected convergence; "he still remembers their
     meeting in Paris"; "there was a brief encounter in the
     hallway" [syn: {meeting}, {encounter}]
   3: a casual meeting with a person or thing [syn: {encounter},
     {coming upon}]
   4: a hostile disagreement face-to-face [syn: {confrontation},
     {encounter}, {showdown}, {face-off}]
   v 1: come together; "I'll probably see you at the meeting"; "How
      nice to see you again!" [syn: {meet}, {run into},
      {encounter}, {run across}, {come across}, {see}]
   2: come upon, as if by accident; meet with; "We find this idea
     in Plato"; "I happened upon the most wonderful bakery not
     very far from here"; "She chanced upon an interesting book in
     the bookstore the other day" [syn: {find}, {happen},
     {chance}, {bump}, {encounter}]
   3: be beset by; "The project ran into numerous financial
     difficulties" [syn: {run into}, {encounter}]
   4: experience as a reaction; "My proposal met with much
     opposition" [syn: {meet}, {encounter}, {receive}]
   5: contend against an opponent in a sport, game, or battle;
     "Princeton plays Yale this weekend"; "Charlie likes to play
     Mary" [syn: {meet}, {encounter}, {play}, {take on}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top