ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

individual

IH2 N D AH0 V IH1 JH AH0 W AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -individual-, *individual*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
individual(adj) แต่ละบุคคล, See also: ส่วนตัว, ส่วนบุคคล, Syn. personel, private
individual(n) บุคคล, See also: ปัจเจกชน, Syn. person, self
individually(adv) อย่างเอกเทศ, See also: ทีละหนึ่ง, ทีละราย, Syn. one by one, separately, singly
individualism(n) ปัจเจกนิยม, See also: ความเชื่อในเรื่องประโยชน์ของแต่ละบุคคล
individuality(n) ความเป็นเอกเทศ, See also: เอกัตภาพ, สภาวะที่แยกจากคนอื่นหรือสิ่งอื่น, Syn. distinctiveness, separateness
individuality(n) บุคลิกลักษณะเฉพาะ, Syn. character, identity, personality
individualize(vt) ทำให้เป็นเฉพาะราย, See also: พิจารณาเป็นรายบุคคล, Syn. particularize
individual right(n) สิทธิส่วนตัว, See also: สิทธิส่วนบุคคล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
individual(อินดะวิด'จวล) n. ตัวบุคคล, คน ๆ เดียว, สิ่งมีชีวิตเดียว, ปัจเจกชน. adj. ตัวบุคคล, เฉพาะราย, ส่วนบุคคล, ส่วนตัว, ตัวต่อตัว, โดยลำพัง, Syn. single, unique
individualise(อินดะวิด'จวลไลซ) vt. ทำให้เป็นเฉพาะราย, See also: individualisation, individualization n. individualiser, individualiszer n.
individuality(อินดิวิจ'จุแอล'ลิที) n. คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของบุคคล, สภาพหรือลักษณะที่แบ่งแยกไม่ได้, Syn. uniqueness
individualize(อินดะวิด'จวลไลซ) vt. ทำให้เป็นเฉพาะราย, See also: individualisation, individualization n. individualiser, individualiszer n.
private individualn. เอกชน

English-Thai: Nontri Dictionary
individual(adj) เฉพาะบุคคล, เฉพาะราย
individual(n) เอกชน, ปัจเจกชน, บุคคล
individualism(n) การปลีกตัวอยู่ลำพัง, การเชื่อถือในลัทธิปัจเจกชน
individualist(n) คนปลีกตัวอยู่ลำพัง, ผู้เชื่อถือในลัทธิปัจเจกชน
individuality(n) บุคลิกลักษณะ, ความแตกต่างกัน, เอกัตภาพ
individualize(vt) ทำให้เป็นเฉพาะบุคคล, ทำให้ต่างกัน, ทำให้ไม่เหมือนกัน
individually(adv) ทีละอย่าง, เฉพาะราย, เรียงตัว, โดยส่วนตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
individual๑. -รายบุคคล, -ตัวต่อตัว๒. ปัจเจกบุคคล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
individualปัจเจกบุคคล, แต่ละบุคคล, รายบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
individualปัจเจก, ปัจเจกบุคล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
individual agingความสูงวัยขึ้นของแต่ละบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
individual interests; interests, individualประโยชน์ส่วนบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
individual migrationการย้ายถิ่นรายบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
individual prophylaxisการป้องกันโรคเฉพาะบุคคล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
individual psychotherapyจิตบำบัดรายบุคคล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
individual scheduleแบบข้อมูลรายบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
individual years of ageกลุ่มอายุรายปี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Individual Approachการให้สุขศึกษาแบบรายบุคคล, ให้เป็นรายบุคคล, การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคล [การแพทย์]
Individual Careการดูแลผู้ป่วยเป็นรายบุคคล [การแพทย์]
Individual Differencesความสามารถเฉพาะบุคคล, ความแตกต่างระหว่างบุคคล, ความแตกต่างกันออกไปตามเอกัตบุคคล, ความแตกต่างของแต่ละบุคคล, ความต้องการเฉพาะตัวแตกต่างกันไป [การแพทย์]
Individual differences in childrenความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคลในเด็ก [TU Subject Heading]
Individual Educationการเรียนรายบุคคล [การแพทย์]
Individual Endogenous Factorsปัจจัยภายในของแต่ละคน [การแพทย์]
Individual Exogenous Factorsปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อร่างกาย [การแพทย์]
Individual Factorsลักษณะส่วนตัว [การแพทย์]
Individual knowledgeความรู้เฉพาะบุคคล [การจัดการความรู้]
Individual learningการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคล [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As time goes by and his position becomes stronger, will he attempt any individual vendetta?As time goes by and his position becomes stronger, will he attempt any individual vendetta? The Godfather (1972)
Every little piece was an individual animal... with a built-in desire to protect its own life.It'll try and survive. Crawl away from a hot needle the same. The Thing (1982)
Seriously, I would like to take this opportunity to thank one of those individuals in particular.อย่างจริงจังผมอยากจะใช้โอกาสนี้ ... ... ขอบคุณหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
and make them on the first of each month, as opposed to individual payoffs to our SS contacts.จ่ายทุกต้นเดือน... ส่วนที่จ่าย... Schindler's List (1993)
to see your individual tastes, not to see you repeat exactly what I'd taught you in an impersonal, academic way.เพื่ออรรถรสที่แตกต่าง ไม่ใช่ที่จะเห็นอะไรซ้ำๆ กับสิ่งที่ครูสอน ไม่หมายถึงใครโดยเฉพาะนะ Wild Reeds (1994)
There are countless ingredients that make up the human body and mind like all the components that make up me as an individual with my own personality.พวกเขามีส่วนประกอบเหลือเฟือ ที่จะใช้สร้างร่างกายและจิตใจแบบมนุษย์ เหมือนอย่างที่สร้างฉันขึ้นมา พร้อมๆกับข้อมูลส่วนตัวและความทรงจำของฉัน Ghost in the Shell (1995)
So man is an individual only because of his intangible memory.ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงมีความเฉพาะ เพราะว่ามีหน่วยความจำแบบนั้น Ghost in the Shell (1995)
Take some Eigenbaud readings on the individual plates...ใช้เครื่องคำนวณอ่านค่าความถี่ของแต่ละเพลง The Red Violin (1998)
But insanely the bar codes are on the individual cups.แต่บ้าที่... บาร์โค๊ดติดแต่ล่ะถ้วย Punch-Drunk Love (2002)
The speed and the quantity in which it has appeared implies the coordination of hundreds of individuals over many countries.เพราะความเร็วและจำนวนที่ปรากฎ มันเกิดขึ้นพร้อมกันนับร้อยแห่ง Signs (2002)
After which you will be required to select from the Matrix 23 individuals sixteen female, seven male, to rebuild Zion.จากนั้นคุณจะต้องเลือกบุคคลมาจำนวน 23 ราย หญิง 16 ชาย 7 เพื่อสร้างไซออนขึ้นใหม่ The Matrix Reloaded (2003)
I don't need to tell you, everything on our individual shelves is sacrosanct.คงไม่ต้องบอกนะ ชั้นของใครก็ของมัน Mona Lisa Smile (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
individualAn individual has right and responsibilities.
individualAn individual with an annual income of more than 15 million yen is required to file his or her final tax return in March.
individualA state is made up of individuals who compose it.
individualBeing able to smile while in great distress is not duck soup for a passionate individual.
individualChanges in society come from individuals.
individualEach child has an individual way of thinking.
individualEach individual dog has a different character.
individualEach individual is different.
individualEach individual paid 1, 000 dollars.
individualEach individual paid 7000 dollars.
individualEvery situation requires individual analysis.
individualHe is a man of individual humor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายบุคคล(adj) individual, Syn. รายตัว, Example: ปัจจุบัน สถานศึกษาต่างๆ มีการแจ้งผลการเรียนเป็นรายบุคคลให้กับนักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต
สมบัติส่วนตัว(n) personal property, See also: individual property, Ant. สมบัติส่วนรวม, Example: ชาวบ้านบางคนลักลอบขุดหาของโบราณขึ้นมาเป็นสมบัติส่วนตัว, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: ทรัพย์สินที่เป็นของส่วนบุคคล
ส่วนบุคคล(adj) personal, See also: individual, Syn. เฉพาะบุคคล, ส่วนตัว, เฉพาะกลุ่ม
เอกชน(n) person, See also: individual, Example: คดีแพ่งเป็นเรื่องระหว่างเอกชนต่อเอกชน, Thai Definition: บุคคลคนหนึ่งๆ
แต่ละบุคคล(adj) individual, Example: การที่ใครจะตัดสินใจยังไงกับเรื่องนี้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลมากกว่า ไม่มีใครถูกผิด
อัตภาพ(n) (personal) circumstances, See also: individuality, condition in life, personal condition, Example: โครงการพระราชดำริมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยได้กินดีอยู่ดีตามควรแก่อัตภาพ, Thai Definition: ลักษณะความเป็นตัวตนหรือบุคคล, Notes: (บาลี)
ปัจเจกนิยม(n) individualism, Syn. ลัทธิปัจเจกนิยม, Example: ภาษาและถ้อยคำสำนวนที่สะท้อนโลกทัศน์ของความเป็นปัจเจกนิยมได้แก่ เอาตัวรอด ตัวใครตัวมัน, Count Unit: ลัทธิ, Thai Definition: ลัทธิเฉพาะบุคคล, การทำสิ่งใดโดยไม่ตามใคร
ปัจเจก(adj) individual, See also: personal, Syn. เฉพาะตน, เฉพาะผู้เดียว, Example: เคยมีผู้กล่าวว่าคนไทยเป็นปัจเจกสูงคือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักอย่างมากรวมทั้งมีนิสัยรักอิสระเสรี
ปัจเจกชน(n) individual, See also: private, one person, Syn. แต่ละคน, Ant. ส่วนรวม, กลุ่ม, พรรคพวก, Example: คนไทยเป็นพวกปัจเจกชน ไม่ชอบการรวมกลุ่ม, Count Unit: คน
ปัจเจกภาพ(n) individuality, Example: เสฐียรโกเศศได้กล่าวไว้ว่า ชาติที่ต้องสูญเสียปัจเจกภาพแห่งชาติไปก็เพราะวัฒนธรรมของชาตินั้นเสื่อมโทรมไม่มีการริเริ่มให้ก้าวหน้า, Thai Definition: ความเป็นอยู่โดยเอกเทศ, ความผิดแผกแตกต่างจากคนอื่น, ความแตกต่างจากกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคลิก[bukkhalik] (n) EN: personality ; individuality ; character  FR: personnalité [ f ] ; caractère [ m ]
บุคลิกภาพ[bukkhalikkaphāp] (n) EN: individuality ; personality  FR: personnalité [ f ]
บุคลิกลักษณะ[bukkhaliklaksana] (n) EN: personality ; individual characteristic ; character
บุคคล[bukkhon] (n) EN: person ; individual ; man ; people ; pesonage ; figure  FR: personne [ f ] ; individu [ m ] ; personnalité [ f ] ; personnage [ m ]
บุคคล[bukkhon] (adj) EN: individual ; private  FR: individuel ; privé
บุคคลสิทธิ[bukkhonsitthi] (n) EN: right over the individual
เฉพาะบุคคล[chaphǿ bukkhon] (adj) EN: individual  FR: individuel
เฉพาะราย[chaphǿ rāi] (adv) EN: individually ; specifically ; particularly
เฉพาะตัว[chaphǿtūa] (adj) EN: individual ; personal ; exclusive  FR: personnel ; privé
ดอก[døk] (n) EN: [ classifier : individual flowers; patterns on cloth; tyres/tires treads ]  FR: [ classificateur : fleurs; motifs vestimentaires; chapes de pneus ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INDIVIDUAL IH2 N D AH0 V IH1 JH AH0 W AH0 L
INDIVIDUALS IH2 N D AH0 V IH1 JH AH0 W AH0 L Z
INDIVIDUALLY IH2 N D IH0 V IH1 JH UW0 AH0 L IY0
INDIVIDUAL'S IH2 N D AH0 V IH1 JH AH0 W AH0 L Z
INDIVIDUALLY IH2 N D IH0 V IH1 JH AH0 L IY0
INDIVIDUALS' IH2 N D IH0 V IH1 JH AH0 W AH0 L Z
INDIVIDUALISM IH2 N D IH0 V IH0 D UW1 AH0 L IH2 Z AH0 M
INDIVIDUALIST IH2 N D IH0 V IH0 D UW1 AH0 L IH0 S T
INDIVIDUALITY IH2 N D IH2 V IH0 JH UW0 AE1 L IH0 T IY0
INDIVIDUALIZE IH2 N D IH0 V IH1 JH UW0 AH0 L AY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
individual (n) ˌɪndɪvˈɪʤuəʳl (i2 n d i v i1 jh u@ l)
individuals (n) ˌɪndɪvˈɪʤuəʳlz (i2 n d i v i1 jh u@ l z)
individually (a) ˌɪndɪvˈɪʤuəʳliː (i2 n d i v i1 jh u@ l ii)
individualism (n) ˌɪndɪvˈɪʤuəʳlɪzəm (i2 n d i v i1 jh u@ l i z @ m)
individualist (n) ˌɪndɪvˈɪʤuəʳlɪst (i2 n d i v i1 jh u@ l i s t)
individuality (n) ˌɪndɪvˌɪʤuˈælɪtiː (i2 n d i v i2 jh u a1 l i t ii)
individualize (v) ˌɪndɪvˈɪʤuəʳlaɪz (i2 n d i v i1 jh u@ l ai z)
individualists (n) ˌɪndɪvˈɪʤuəʳlɪsts (i2 n d i v i1 jh u@ l i s t s)
individualized (v) ˌɪndɪvˈɪʤuəʳlaɪzd (i2 n d i v i1 jh u@ l ai z d)
individualizes (v) ˌɪndɪvˈɪʤuəʳlaɪzɪz (i2 n d i v i1 jh u@ l ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gè, ㄍㄜˋ, / ] individual; this; that; size; classifier for people or objects in general #10 [Add to Longdo]
个人[gè rén, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] individual; personal; oneself #406 [Add to Longdo]
个性[gè xìng, ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] individuality; personality #2,648 [Add to Longdo]
个体[gè tǐ, ㄍㄜˋ ㄊㄧˇ, / ] individual #3,841 [Add to Longdo]
个别[gè bié, ㄍㄜˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] individual; specific; respective; just one or two #3,947 [Add to Longdo]
散户[sǎn hù, ㄙㄢˇ ㄏㄨˋ, / ] individual (shareholder); the small investor #15,176 [Add to Longdo]
个人主义[gè rén zhǔ yì, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] individualism #22,915 [Add to Longdo]
单字[dān zì, ㄉㄢ ㄗˋ, / ] individual character; separate character #58,064 [Add to Longdo]
个人防护装备[gè rén fáng hù zhuāng bèi, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄈㄤˊ ㄏㄨˋ ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ, / ] individual protective equipment [Add to Longdo]
单班课[dān bān kè, ㄉㄢ ㄅㄢ ㄎㄜˋ, / ] individual lesson; one-on-one class [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
個人[こじん, kojin] TH: เป็นการส่วนตัว  EN: individual

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einzelfall { m } | Einzelfälle { pl }individual case; particular case | individual cases [Add to Longdo]
Einzelfilterversorgung { f }individual filter supply [Add to Longdo]
Einzelfrage { f }individual question [Add to Longdo]
Einzelgründung { f }individual foundation [Add to Longdo]
Einzelkontakt { m }individual force [Add to Longdo]
Einzelkosten { pl }individual costs [Add to Longdo]
Einzelmaßnahme { f }individual measure [Add to Longdo]
Einzelsteuerung { f }; Antriebssteuerung { f }individual control [Add to Longdo]
Einzelsteuerungs-; Antriebssteuerungsebene { f }individual control level [Add to Longdo]
Einzelziehkraft { f }individual withdrawal force [Add to Longdo]
Individualfürsorge { f }casework [Add to Longdo]
Individualfürsorger { m }caseworker [Add to Longdo]
Individualisierung { f } | Individualisierungen { pl }individualization | individualizations [Add to Longdo]
Individualismus { m }individualism [Add to Longdo]
Individualist { m }individualist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じ, ji] (n) { Buddh } (See 理・2) individual concrete phenomenon (as opposed to a general principle) #353 [Add to Longdo]
個人[こじん, kojin] (n, adj-no) individual; private person; personal; private; (P) #528 [Add to Longdo]
個(P);箇[こ, ko] (ctr) (1) counter for articles; (2) (usu. 個) counter for military units; (3) individual; (P) #1,215 [Add to Longdo]
個別[こべつ, kobetsu] (n, adj-no) particular case; discrete; individual; separate; (P) #3,192 [Add to Longdo]
[り, ri] (n) (1) reason; principle; logic; (2) { Buddh } (See 事・じ) general principle (as opposed to individual concrete phenomenon); (3) (in neo-Confucianism) the underlying principles of the cosmos; (P) #3,287 [Add to Longdo]
個体[こたい, kotai] (n, adj-no) individual (living being); (P) #4,409 [Add to Longdo]
個々(P);個個;箇々;箇箇[ここ, koko] (n, adj-no) individual; one by one; separate; (P) #5,975 [Add to Longdo]
人格[じんかく, jinkaku] (n) personality; character; individuality; (P) #6,196 [Add to Longdo]
単一[たんいつ, tan'itsu] (adj-na, n, adj-no) single; simple; sole; individual; unitary; (P) #6,626 [Add to Longdo]
参入[さんにゅう, sannyuu] (n, vs) (1) entering (the marketplace); introducing (something) to the market; access; (2) (original meaning) visiting a high-class or noble individual; (P) #7,012 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
個人向け[こじんむけ, kojinmuke] targeted at individuals [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
個性[こせい, kosei] Individualitaet [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top