ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inclusion

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inclusion-, *inclusion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inclusion(n) การผนวก, See also: การรวมเข้าไว้ด้วยกัน, Syn. admittance, incorporation, Ant. exclusion

English-Thai: Nontri Dictionary
inclusion(n) การรวมอยู่ด้วย, ความครอบคลุม, สิ่งที่รวมอยู่ด้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inclusionส่วนไม่มีชีวิตของไซโทพลาซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
inclusionการเป็นเซตย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inclusionสารฝังใน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inclusion relationความสัมพันธ์โดยเป็นเซตย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inclusion and Exclusionเกณฑ์การคัดตัวอย่างเข้าและตัดตัวอย่างออก [การแพทย์]
Inclusion Bodiesอินคลูชันบอดี, การเกิดก้อนอินคลู, อินคลูชั่นบอดี, อินคลูชั้นบอดี [การแพทย์]
Inclusion Bodies, Cowdry Type Aอินคลูชันบอดีรูปร่างคล้ายกับคาวดรีชนิดเอ [การแพทย์]
Inclusion Bodies, Intranuclearการตรวจพบอินคลูชั่นบอดี้ [การแพทย์]
Inclusion Bodies, Viralอินคลูชัน บอดีย์, ไวรัส [การแพทย์]
Inclusion Compoundสารประกอบอินคลูชัน [การแพทย์]
Inclusion Compoundสารประกอบอินคลูชัน [การแพทย์]
Inclusion Compounds, Macromolecularสารประกอบอินคลูชันแบบโมเลกุลขนาดใหญ่ [การแพทย์]
Inclusion Compounds, Monomolecularสารประกอบอินคลูชันแบบโมเลกุลเดียว [การแพทย์]
Inclusion Cystsถุงอินคลูชัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, I propose a petition demanding the inclusion of Ffynnon Garw as the first mountain in Wales to be included on all of His Majesty's maps.คือ พ่อเสนอ... ให้ยื่นคำร้อง ให้ถือว่าฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Oh, Christ. "How To Be Inclusive".Holy Mother of divine shite, who makes up this shit? Everyone (2009)
Just me, the lads, and a shit load of all-inclusive mild.ลุงนี่แสบตั้งแต่21 จนป่านนี้เลยนะ แน่นอน ฉันน่ะเก๋า Cook (2009)
up there singing about empowerment and inclusion, telling everyone it's okay to be exactly the person you are.ร้องเพลงเรื่อง ความเสมอภาค บอกทุกคนให้เป็น ตัวของตัวเอง Home (2010)
Isn't it great that the prom is so inclusive this year?มันคงเยี่ยมใช่ไหมที่พรอม เป็นการรวมทุกอย่างของปีนี้? Prom Queen (2011)
Yes, thank you, Annie, for trying to be inclusive, but, um, regardless of any biological happenstance, this baby will be raised by Andre and I.ขอบคุณนะ แอนนี่ ที่พยายามคิดถึงทุกฝ่าย แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุบังเอิญทางชีววิทยาใดๆ อังเดรกับฉันก็จะเป็นคนเลี้ยงเด็กเอง Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
It's an all-inclusive list in no particular order.มันเป็นโผแบบรวม ไม่เรียงลำดับ Spring Cleaning (2011)
I know Greendale is an all-inclusive school.กรีนเดลเป็นวิทยาลัยที่รวบยอดอยู่แล้ว Regional Holiday Music (2011)
It's quite inclusive-- all the blue pages, the short sales, the fake company, and all that confidential medical information that you shared with Wesley.มันค่อนข้างครอบคลุมทุกอย่าง หน้ารายงาน การขายหุ้น บริษัทปลอม Critical (2012)
Is it one of those all inclusive resorts where you can drink all the free booze you want?ใช่รีสอร์ตส่วนตัวของคุุณที่คุณจะดื่มเครื่องดื่มฟรีเท่าไรก็ได้ใช่ไหม? Party Bears (2013)
Worthy inclusion.เขาคู่ควรมาก Doctor Strange (2016)
More inclusive.มันคืองานฉลองวันหยุดแบบไม่แบ่งแยกศาสนา Office Christmas Party (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
inclusion
inclusions

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inclusion

WordNet (3.0)
inclusion(n) the state of being included, Ant. exclusion
inclusion(n) the relation of comprising something, Syn. comprehension
inclusion(n) the act of including

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Inclusion

n. [ L. inclusio: cf. F. inclusion. See Include. ] [ 1913 Webster ]

1. The act of including, or the state of being included; limitation; restriction; as, the lines of inclusion of his policy. Sir W. Temple. [ 1913 Webster ]

2. Something that is included. [ PJC ]

3. (Min.) A foreign substance, either liquid or solid, usually of minute size, inclosed in the mass of a mineral. [ 1913 Webster ]

4. (Biol., Cytology) A small body suspended within the cytoplasm of a cell. [ PJC ]

5. (Logic, Math.) The relationship existing between two sets if one is a subset of the other. [ PJC ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内含体[nèi hán tǐ, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ ㄊㄧˇ,    /   ] inclusion bodies [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einbeziehung { f }; Einbeziehen { n } | unter Einbeziehung aller Faktoreninclusion | taking all factors into account [Add to Longdo]
Einschluss { m } | Einschlüsse { pl } | nichtmetallische Einschlüsseinclusion | inclusions | nonmetallic inclusions [Add to Longdo]
Versetzung { f } (nach)inclusion (in) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
包括[ほうかつ, houkatsu] (n, vs, adj-f) inclusion; complete coverage; comprehensiveness; (P) #8,492 [Add to Longdo]
内包[ないほう, naihou] (n, vs, vt) (1) connotation; comprehension; intension; (2) inclusion; containment within; (P) #10,503 [Add to Longdo]
含み[ふくみ, fukumi] (n) implication; hidden meaning; latitude; atmosphere; tone; sentiment; inclusion; (P) #11,149 [Add to Longdo]
組み込み;組込み;組込[くみこみ, kumikomi] (n, vs) (1) cut-in (printing); insertion; inclusion; (adj-f) (2) built-in; predefined; embedded (e.g. software) #17,905 [Add to Longdo]
包含[ほうがん, hougan] (n) (1) inclusion; comprehension; implication; (vs) (2) to include; to comprise; to contain; to implicate; (P) #18,591 [Add to Longdo]
一体性[いったいせい, ittaisei] (n) oneness; unity; integrity; inclusion [Add to Longdo]
操作対象集合[そうさたいしょうしゅうごう, sousataishoushuugou] (n) { comp } inclusion set [Add to Longdo]
添加要素[てんかようそ, tenkayouso] (n) { comp } inclusions [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
操作対象集合[そうさたいしょうしゅうごう, sousataishoushuugou] inclusion set [Add to Longdo]
添加要素[てんかようそ, tenkayouso] inclusions [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top