ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

family

F AE1 M AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -family-, *family*, famy
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
family(n) ครอบครัว, See also: วงศ์ตระกูล, เครือญาติ, เครือญาติ, สายเลือด, สมาชิกในครอบครัว, Syn. ancestry, kin, relations
family man(n) ชายที่รักครอบครัว, See also: ชายที่อุทิศตัวเพื่อครอบครัว
family name(n) ชื่อสกุล, See also: นามสกุล, แซ่, Syn. surname
family tree(n) แผนภูมิแสดงลำดับเครือญาติของวงศ์ตระกูล, Syn. genealogy
family jewels(sl) อัณฑะ
family planning(n) การวางแผนครอบครัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
family(แฟม'มิลี) n. ครอบครัว, ตระกูล, สกุล, พันธ์, วงศ์ญาติ, ลูก, ลูกหลาน, Syn. house, class, group, kin
family planningn. การคุมกำเนิด
royal familyn. พระบรมวงศ์, ราชวงศ์, พระบรมวงศานุวงศ์

English-Thai: Nontri Dictionary
family(n) ครอบครัว, สกุล, ตระกูล, วงศ์ตระกูล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
familyครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
familyวงศ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
familyครอบครัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
familyวงศ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
family allowanceเงินสงเคราะห์ครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
family allowanceเงินสงเคราะห์ครอบครัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
family assetsทรัพย์สินสำหรับเลี้ยงดูครอบครัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
family formแบบข้อมูลครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
family formationการตั้งครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
family health๑. อนามัยครอบครัว๒. วิชาอนามัยครอบครัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Familyวงศ์, ตระกูล, ครอบครัว [การแพทย์]
familyวงศ์, ลำดับหนึ่งในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต  (ดู kingdom ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Family allowancesค่าใช้จ่ายในครัวเรือน [TU Subject Heading]
Family Approachesการแก้ไขทางด้านครอบครัว [การแพทย์]
Family counselingการให้คำปรึกษาครอบครัว [TU Subject Heading]
Family Developmentพัฒนาการครอบครัว [การแพทย์]
Family Developmental Tasksพัฒนกิจของครอบครัว [การแพทย์]
Family Dynamicความเป็นไปในครอบครัว [การแพทย์]
Family Educationสุขศึกษาสำหรับญาติผู้ป่วย [การแพทย์]
Family Healthอนามัยครอบครัว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm glad there's someone in the family to welcome me back to Manderley.อย่างน้อยก็มีคนในครอบครัว ที่ยินดีต้อนรับฉันกลับเเมนเดอเลย์ Rebecca (1940)
I merely thought that you might find a costume among the family portraits that would suit you.ฉันเพียงเเต่คิดว่าคุณอาจเจอชุดที่เหมาะกับคุณ ได้จากบรรดาภาพวาดของตระกูล Rebecca (1940)
The woman that was washed up at Edgecombe, the woman that is now buried in the family crypt, ผู้หญิงที่ถูกพัดขึ้นมาเกยที่เอดจ์คอมบ์ คนที่ตอนนี้ถูกฝังอยู่ในสุสานของตระกูล Rebecca (1940)
I was younger then, and tremendously conscious of the family honor.ตอนนั้นผมยังหนุ่ม และอยากรักษาเกียรติของตระกูลไว้ Rebecca (1940)
Family honor.เฮอะ เกียรติของตระกูล Rebecca (1940)
The Commandant has his villa nearby, where his wife does her part to keep up a respectable family life, just like in any other garrison town.ส่วนผู้บังคับบัญชา มีคฤหาสน์อยู่ใกล้ๆนั่นเอง และภรรยาของพวกเค้า ก็ทำหน้าที่ดูแลครอบครัว เหมือนๆกับทุกครอบครัวตามชานเมือง Night and Fog (1956)
Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man.เพราะคนที่ไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของเขาไม่สามารถจะเป็นคนจริง The Godfather (1972)
Never. Give him a living, but never discuss the family business with him.ไม่เคย ให้เขามีชีวิตอยู่ แต่ไม่เคยหารือเกี่ยวกับธุรกิจของครอบครัวกับเขา The Godfather (1972)
The Tattaglia family is behind him here. They have to be in it for something.ครอบครัว Tattaglia อยู่เบื้องหลังเขามาที่นี่ พวกเขาจะต้องอยู่ในนั้นสำหรับบางสิ่งบางอย่าง The Godfather (1972)
Never tell anybody outside the family what you're thinking again.ไม่เคยบอกใครนอกครอบครัวสิ่งที่คุณคิดอีกครั้ง The Godfather (1972)
Make them think that you're not too happy with our family and find out what you can.ทำให้พวกเขาคิดว่าคุณไม่ได้มีความสุขมากเกินไปกับครอบครัวของเรา และหาสิ่งที่คุณสามารถ The Godfather (1972)
So you have to talk sense into him. The Tattaglia family is behind me.เพื่อให้คุณมีที่จะพูดคุยความรู้สึกเป็นเขา ครอบครัว Tattaglia เป็นอยู่ข้างหลังผม The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
familyA family is the smallest unit of society.
familyA family should not spend all of its money to keep someone alive on a machine.
familyA father provides for his family.
familyAll are happy in my family.
familyAll happy families resemble each other, each unhappy family is unhappy in its own way.
familyAll my family is very well.
familyAll my family were just crazy about baseball.
familyAll my friends and family are dead.
familyAll of his family work on a farm.
familyAll the family got out of the car.
familyAll the family meet at evening meals.
familyAll the family set off on the trip.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถาบันครอบครัว(n) family unit, Example: โมเสสกล่าวไว้ว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์, Count Unit: สถาบัน
สกุล(n) family, Syn. วงศ์ตระกูล, เชื้อสาย
สถาบันครอบครัว(n) family institution
วงศ์(n) family, See also: dynasty, lineage, clan, race, tribe, Syn. ตระกูล, สกุล, Example: พืชในวงศ์ปาล์มมักเป็นพืชใบใหญ่, Thai Definition: กลุ่มของคนหรือสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์สืบเนื่องต่อกันทางเชื้อสาย
วงศา(n) family, See also: relations, folk, relatives, kin, kith and kin, Syn. ตระกูล, สกุล, วงศาคณาญาติ, Example: ญาติพี่น้องทุกคนขอร้องให้รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของวงศาเอาไว้บ้าง, Thai Definition: กลุ่มของคนที่มีความสัมพันธ์สืบเนื่องต่อกันทางเชื้อสาย
สกุล(n) family, See also: ancestor, lineage, extraction, race, clan, Syn. ตระกูล, เชื้อสาย, Example: ดาราหนุ่มสาวนี้ประกาศสร้างครอบครัวของตัวเองและต้องการมีทายาทไว้สืบสกุลด้วย, Thai Definition: สิ่งมีชีวิตที่สืบเชื้อสายมาจากต้นกำเนิดเดียวกัน
วงศ์วาน(n) family, See also: relations, relatives, kin kinsfolk, Syn. วงศ์วานว่านเครือ, วงศาคณาญาติ, Thai Definition: ลูกหลานเหลนในตระกูล
เครือ(n) family, See also: clan, kin, pedigree, Syn. วงศ์วาน, Example: เขาเป็นวงศ์วานว่านเครือของตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งทางภาคใต้
พงศ์(n) lineage, See also: family, race, kinship, pedigree race, Syn. วงศ์, ตระกูล, เหล่ากอ, วงศ์วาน, โคตร, พงศ์พันธุ์, Example: ไม่ว่าเขาจะทำอะไร ก็ต้องคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดกับญาติพงศ์เสมอ, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
พงศ์พันธุ์(n) lineage, See also: family, extraction, consanguinity, Syn. วงศ์, ตระกูล, เหล่ากอ, วงศ์วาน, โคตร, พงศ์, Example: การรับคนเข้าทำงานรับใช้พระบรมวงศานุวงศ์ต้องมีการสืบวงศ์พงศ์พันธุ์ของผู้นั้นอย่างละเอียด, Thai Definition: พวกพ้องที่เนื่องมาแต่วงศ์, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาน[āchān] (n) EN: birth ; family
บ้านแตกสาแหรกขาด[bān taēk sāraēk khāt] (n, exp) EN: broken family
บรมวงศานุวงศ์[Børommawongsānuwong] (n, prop) EN: Royal family  FR: Famille royale (de Thaïlande) [ f ]
ชาติ[chāt] (n) EN: family ; lineage ; race ; caste ; clan
ชาติกำเนิด[chātkamnoēt] (n) EN: family
เชื้อ[cheūa] (n) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion  FR: lignée [ f ] ; famille [ f ] ; sang [ m ] ; descendance [ m ]
ชื่อสกุล[cheūsakun] (n, prop) EN: family name  FR: nom de famille [ m ] ; patronyme [ m ]
ชีวิตแต่งงาน[chīwit taeng-ngān] (n, exp) EN: married life ; family life ; wedlock ; matrimony  FR: vie de famille [ f ]
หัวหน้าครอบครัว[hūanā khrøpkhrūa] (n, exp) EN: head of the family  FR: chef de famille [ m ]
หัวนอนปลายตีน[hūanønplāitīn] (n) EN: background ; origin ; family and status ; antecedents ; person's back ground

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FAMILY F AE1 M AH0 L IY0
FAMILY F AE1 M L IY0
FAMILY'S F AE1 M AH0 L IY0 Z
FAMILY'S F AE1 M L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
family (n) fˈæməliː (f a1 m @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
家庭[jiā tíng, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ, ] family; household, #768 [Add to Longdo]
家属[jiā shǔ, ㄐㄧㄚ ㄕㄨˇ, / ] family member; (family) dependent, #3,701 [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] family name; surname; name, #4,735 [Add to Longdo]
出身[chū shēn, ㄔㄨ ㄕㄣ, ] family background; class origin, #6,449 [Add to Longdo]
世家[shì jiā, ㄕˋ ㄐㄧㄚ, ] family influential for generations; aristocratic family, #12,829 [Add to Longdo]
专业户[zhuān yè hù, ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ ㄏㄨˋ, / ] family firm producing a special product; cottage industry, #18,253 [Add to Longdo]
姓氏[xìng shì, ㄒㄧㄥˋ ㄕˋ, ] family name, #18,910 [Add to Longdo]
家产[jiā chǎn, ㄐㄧㄚ ㄔㄢˇ, / ] family property, #22,076 [Add to Longdo]
全家福[quán jiā fú, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄈㄨˊ, ] family portrait; picture of the entire family, #24,896 [Add to Longdo]
[píng, ㄆㄧㄥˊ, / ] family of flatfish; sole, #26,788 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Familie { f } | Familien { pl } | eine Famile mit drei Personen | eine Familie unterhalten | eine Familie ernähren | seine Familie verlassen | in der Familie liegen | Familie, in der Kinder von den Großeltern erzogen werdenfamily | families | a family of three | to keep a family | to support a family | to abandon one's family | to run in the family | skip-generation family [Add to Longdo]
Familienähnlichkeit { f }family likeness [Add to Longdo]
Familienmitglied { n }family member; dependant [Add to Longdo]
Familienangelegenheit { f }family affair [Add to Longdo]
Familienbetrieb { m }family business [Add to Longdo]
Familiengrab { n }family grave [Add to Longdo]
Familiengröße { f }family size [Add to Longdo]
Familiengruft { f }family vault [Add to Longdo]
Familieneinkommen { n }family income [Add to Longdo]
Familienleben { n }family circle [Add to Longdo]
Familienplanung { f }family planning [Add to Longdo]
Familienrat { m }family powwow [Add to Longdo]
Familienrecht { n }family law [Add to Longdo]
Familiensorgen { pl }family troubles [Add to Longdo]
Familienunternehmen { n }; Familienbetrieb { m }family business [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
いいとこ;いいところ[iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn, adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P) [Add to Longdo]
お坊っちゃん;御坊っちゃん;お坊ちゃん;御坊ちゃん[おぼっちゃん, obocchan] (n) (1) (hon) son (of others); (2) young master; (3) (See 坊ちゃん) green young man from a well-to-do family [Add to Longdo]
お立ち台[おたちだい, otachidai] (n) Balcony of Appearances (where the royal family appear) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファミコン[ふぁみこん, famikon] video game system ("family computer") [Add to Longdo]
ファミリーコンピューター[ふぁみりーこんぴゅーたー, famiri-konpyu-ta-] family computer [Add to Longdo]
フォントファミリ[ふぉんとふぁみり, fontofamiri] font family [Add to Longdo]
家庭用[かていよう, kateiyou] for home (vs. business) use, residential use, family use [Add to Longdo]
製品ファミリー[せいひんファミリー, seihin famiri-] product family [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 natural family \nat"u*ral fam"i*ly\, n. (Biol.)
   a group of living organisms classed as a {family} in a
   toxonomic classification.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Family \Fam"i*ly\, n.; pl. {Families}. [L. familia, fr. famulus
   servant; akin to Oscan famel servant, cf. faamat he dwells,
   Skr. dh[=a]man house, fr. dh[=a]to set, make, do: cf. F.
   famille. Cf. {Do}, v. t., {Doom}, {Fact}, {Feat}.]
   1. The collective body of persons who live in one house, and
    under one head or manager; a household, including parents,
    children, and servants, and, as the case may be, lodgers
    or boarders.
    [1913 Webster]
 
   2. The group comprising a husband and wife and their
    dependent children, constituting a fundamental unit in the
    organization of society.
    [1913 Webster]
 
       The welfare of the family underlies the welfare of
       society.               --H. Spencer.
    [1913 Webster]
 
   3. Those who descend from one common progenitor; a tribe,
    clan, or race; kindred; house; as, the human family; the
    family of Abraham; the father of a family.
    [1913 Webster]
 
       Go ! and pretend your family is young. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Course of descent; genealogy; line of ancestors; lineage.
    [1913 Webster]
 
   5. Honorable descent; noble or respectable stock; as, a man
    of family.
    [1913 Webster]
 
   6. A group of kindred or closely related individuals; as, a
    family of languages; a family of States; the chlorine
    family.
    [1913 Webster]
 
   7. (Biol.) A group of organisms, either animal or vegetable,
    related by certain points of resemblance in structure or
    development, more comprehensive than a genus, because it
    is usually based on fewer or less pronounced points of
    likeness. In Zoology a family is less comprehesive than an
    order; in botany it is often considered the same thing as
    an order.
    [1913 Webster]
 
   {Family circle}. See under {Circle}.
 
   {Family man}.
    (a) A man who has a family; esp., one who has a wife and
      children living with him and dependent upon him.
    (b) A man of domestic habits. "The Jews are generally,
      when married, most exemplary family men." --Mayhew.
 
   {Family of curves} or {Family of surfaces} (Geom.), a group
    of curves or surfaces derived from a single equation.
 
   {In a family way}, like one belonging to the family. "Why
    don't we ask him and his ladies to come over in a family
    way, and dine with some other plain country gentlefolks?"
    --Thackeray.
 
   {In the family way}, pregnant. [Colloq. euphemism]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 family
   n 1: a social unit living together; "he moved his family to
      Virginia"; "It was a good Christian household"; "I waited
      until the whole house was asleep"; "the teacher asked how
      many people made up his home" [syn: {family}, {household},
      {house}, {home}, {menage}]
   2: primary social group; parents and children; "he wanted to
     have a good job before starting a family" [syn: {family},
     {family unit}]
   3: a collection of things sharing a common attribute; "there are
     two classes of detergents" [syn: {class}, {category},
     {family}]
   4: people descended from a common ancestor; "his family has
     lived in Massachusetts since the Mayflower" [syn: {family},
     {family line}, {folk}, {kinfolk}, {kinsfolk}, {sept},
     {phratry}]
   5: a person having kinship with another or others; "he's kin";
     "he's family" [syn: {kin}, {kinsperson}, {family}]
   6: (biology) a taxonomic group containing one or more genera;
     "sharks belong to the fish family"
   7: a loose affiliation of gangsters in charge of organized
     criminal activities [syn: {syndicate}, {crime syndicate},
     {mob}, {family}]
   8: an association of people who share common beliefs or
     activities; "the message was addressed not just to employees
     but to every member of the company family"; "the church
     welcomed new members into its fellowship" [syn: {family},
     {fellowship}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top