ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hodgepodge

HH AA1 JH P AA2 JH   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hodgepodge-, *hodgepodge*
English-Thai: Longdo Dictionary
hodgepodge(n) การผสมที่สับสนของสิ่งต่างๆ(เมื่อนำมารวมเข้าด้วยกัน) เช่น I think in that location it is very appropriate because it marries the hodgepodge of architectural styles in that area., S. hotchpotch, hotch pot, hodge podge

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hodgepodge[N] จับฉ่าย, See also: สิ่งผสมผเส, Syn. hotchpotch, jumble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hodgepodge(ฮอด'พอดจฺ) n. ของผสม,จับฉ่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
hodgepodge(n) ของจับฉ่าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It appears to be a hodgepodge of a bunch of different religious beliefs plucked from here and there.ดูเหมือนกับหม้อต้มผักรวม ที่มีพวกคลั่งศาสนามารวมกันจากทุกสารทิศ Perennials (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
HODGEPODGE    HH AA1 JH P AA2 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hodgepodge    (n) hˈɒʤpɒʤ (h o1 jh p o jh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごた混ぜ[ごたまぜ, gotamaze] (n,adj-na) jumble; hodgepodge [Add to Longdo]
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
煮込み[にこみ, nikomi] (n) stew; hodgepodge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hodgepodge \Hodge"podge`\, n.
   A mixed mass; a medley. See {Hotchpot}. --Johnson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hodgepodge
   n 1: a motley assortment of things [syn: {odds and ends},
      {oddments}, {melange}, {farrago}, {ragbag}, {mishmash},
      {mingle-mangle}, {hodgepodge}, {hotchpotch}, {gallimaufry},
      {omnium-gatherum}]
   2: a theory or argument made up of miscellaneous or incongruous
     ideas [syn: {patchwork}, {hodgepodge}, {jumble}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top