ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

converge

K AH0 N V ER1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -converge-, *converge*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
converge(vi) ค่อยๆ กลายมาเป็นเหมือนกัน
converge(vi) บรรจบกัน, Syn. meet, unite
converge(vi) ไปยังจุดหมายเดียวกัน
convergent(adj) ซึ่งมาบรรจบกัน, Syn. converging, meeting
converge on(phrv) บรรจบกันที่, See also: มุ่งไปที่
convergence(n) การมาบรรจบกัน, Syn. meeting, concurrence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
converge(คันเวอจฺ') { converged, converging, converges } vi. เบนเข้าหากัน, เข้าหาผลประโยชน์ร่วมกัน vt. ทำให้บรรจบกัน
convergence(คันเวอ'เจินซฺ, -ซี) n. การบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง, ภาวะหรือลักษณะที่บรรจบกัน, Syn. confluence
convergency(คันเวอ'เจินซฺ, -ซี) n. การบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง, ภาวะหรือลักษณะที่บรรจบกัน, Syn. confluence
convergent(คันเวอ'เจินทฺ) adj. ซึ่งบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง, ซึ่งเบนเข้าหากัน

English-Thai: Nontri Dictionary
converge(vi) ลู่เข้าหา, เบนเข้าหากัน, บรรจบกัน, รวมกัน
convergence(n) การลู่เข้า, การมาบรรจบกัน, การมารวมกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
convergenceการลู่เข้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
convergenceการเบนเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
convergenceการลู่เข้าหากัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
convergenceการลู่เข้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
convergentลู่เข้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
convergent evolutionวิวัฒนาการเบนเข้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
convergent evolutionการวิวัฒนาการเข้าหากัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
convergent nozzle; divergent nozzle; venturi nozzleหัวตัดเวนจูริ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
convergent sequenceลำดับลู่เข้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
convergent seriesอนุกรมลู่เข้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convergenceการกลอกตาทั้งสองข้างเข้าหากัน, นัยน์ตาสองข้างเบนเข้าหากันมาก, กล้ามเนื้อที่กลอกตาเข้าข้างใน, ลูกตาทั้ง2ข้างหันเข้าหากันเล็กน้อย [การแพทย์]
Convergenceการหลอมรวมของสื่อดิจิทัล, Example: การหลอมรวมของสื่อดิจิทัล ซึ่งคือความสามารถในการส่งข้อมูลแบบเดียวกันออกไปในหลายๆ ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ภาพกระจายเสียง โทรคมนาคมหรืออินเทอร์เน็ต [Assistive Technology]
Convergenceการหลอมรวมของสื่อดิจิทัล, Example: การหลอมรวมของสื่อดิจิทัล ซึ่งคือความสามารถในการส่งข้อมูลแบบเดียวกันออกไปในหลายๆ ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ภาพกระจายเสียง โทรคมนาคมหรืออินเทอร์เน็ต [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Convergence (TElecommunication)คอนเวอร์เจนซ์ (โทรคมนาคม) [TU Subject Heading]
Convergence and Divergenceเคลื่อนไหวไปคนละทางกัน, เคลื่อนไหวไปคนละทาง [การแพทย์]
Convergence, Reaction toมองจากไกลมาใกล้ [การแพทย์]
Convergence-Projectionการเดินทางของระบบประสาทร่วมไปด้วยกัน [การแพทย์]
convergent sequenceลำดับลู่เข้า, ลำดับอนันต์ที่มีลิมิต  เช่น 1, 1/2, 1/3, ..., 1/n, ....เป็นลำดับคอนเวอร์เจนต์มีลิมิตเท่ากับ 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
convergent seriesอนุกรมลู่เข้า, อนุกรมอนันต์ที่สามารถหาผลบวกได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
convergent evolution(n) การวิวัฒนาการแบบเข้าหากัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Set the switch to hold for three seconds and converge your beams!ตั้งค่าสวิทช์ไปที่สามนาฬิกา และทำให้ตรงกับปืนของนาย! Akira (1988)
The nerve cells coming alive... and all the senses converge into one part of the body...เส้นประสาทถูกปลุกให้ตื่นตัว แล้วความรู้สึกทั้งหมดก็มารวมอยู่ที่จุดจุดเดียว... Everybody Has a Little Secret (2004)
Lester, converge on Jeff's position. Sector 1, move. Now, go.เลสเตอร์ เข้าแทนที่เจฟฟ์ เขต 1 ไปเลย Chuck Versus the Nemesis (2007)
All available units, converge at 25052nd Street.ทุกหน่วยมารวมกันที่ถนนสาย 25052 The Dark Knight (2008)
All tactical units will converge on the location in 20 minutes.หน่วยพิเศษจะมารวมกัน ตามนัดหมายใน 20 นาที The Dark Knight (2008)
The more you change things, the quicker the projections start to converge on you.ยิ่งคุณเปลี่ยนสิ่งที่รวดเร็วประมาณการเริ่มต้นที่จะมาบรรจบกันกับคุณ Inception (2010)
All units converge on Commerce entrance.เจ้าหน้าที่ทุกหน่วย มุ่งหน้าไปยังย่านธุรกิจ Bainne (2010)
Talk to me. All teams converge in the crypt.ซูลู 1 กับ 2 น่าจะเกิดเรื่อง รับทราบ Salt (2010)
And if you land one, sweet, but if you get shot down you lower your requirements day after day as the chicks' desperation grows until they converge and, bam you lock in your level somewhere between front row and loge.ถ้าจีบติด เยี่ยม ถ้าถูกปฏิเสธ ก็ลดสเปค เวลาผ่านไป สาวเริ่มลนลาน ได้ทีก็เปรี้ยง รักษาระดับไว้ที่แถวหนึ่ง ดึงชั้นลอย Mother's Day II (2011)
All units converge on the south library hallway.ทุกหน่วยไปที่ทางเดินห้องสมุดฝั่งใต้ The First Chang Dynasty (2012)
Notify our men to converge on that hotel.แจ้งคนของเราให้ปิดล้อมโรงแรมนั้นไว้ Firewall (2012)
- Paddy's here, Nicky's here and they all just happened to converge in the city where Crunch lives?- แพดดี้ที่นี่, นิคกี้ที่นี่ และพวกเขาทั้งหมดเพิ่งเกิดขึ้นมาบรรจบกัน ในเมืองที่เสียงดังมีชีวิตอยู่หรือไม่ The Art of the Steal (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
convergeOur interest converges on that point.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลนส์ตีบแสง(n) convex lens, See also: convergent lens, Syn. เลนส์นูน, Count Unit: เลนส์, อัน, Thai Definition: เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งนูน ตรงกลางหนามากกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ลู่เข้า
เลนส์นูน(n) convex lens, See also: convergent lens, Syn. เลนส์ตีบแสง, Example: เลนส์นูนใช้สำหรับคนสายตายาว, Count Unit: เลนส์, อัน, Thai Definition: เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งนูน ตรงกลางหนามากกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ลู่เข้า
การลู่เข้า(n) convergence, Syn. การบรรจบ, การเบนเข้า, Ant. การแยก, การบาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกรมคอนเวอร์เจนต์[anukrom khønwoējēn] (n, exp) EN: convergent series
บรรจบ[banjop] (v) EN: meet ; join ; converge ; come together  FR: rejoindre ; converger ; confluer
ความคิดที่เฉียบแหลม[khwāmkhit thī chīeplaēm] (n, exp) EN: convergent thinking

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONVERGE K AH0 N V ER1 JH
CONVERGED K AH0 N V ER1 JH D
CONVERGENT K AH0 N V ER1 JH AH0 N T
CONVERGENCE K AH0 N V ER1 JH AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
converge (v) kˈənvˈɜːʳʤ (k @1 n v @@1 jh)
converged (v) kˈənvˈɜːʳʤd (k @1 n v @@1 jh d)
converges (v) kˈənvˈɜːʳʤɪz (k @1 n v @@1 jh i z)
convergent (j) kˈənvˈɜːʳʤənt (k @1 n v @@1 jh @ n t)
convergence (n) kˈənvˈɜːʳʤəns (k @1 n v @@1 jh @ n s)
convergences (n) kˈənvˈɜːʳʤənsɪz (k @1 n v @@1 jh @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汇聚[huì jù, ㄏㄨㄟˋ ㄐㄩˋ,   /  ] convergence; to come together #10,330 [Add to Longdo]
[còu, ㄘㄡˋ, / ] converge; hub of wheel #30,675 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
集中[しゅうちゅう, shuuchuu] (n, vs, adj-no) concentration; convergence; centralization; integration; gathering together; (P) #3,495 [Add to Longdo]
収束[しゅうそく, shuusoku] (n, vs, adj-no) (1) convergence; tie up; (2) reaching resolution; firming up (plans, etc.); coming together; (3) returning to normal #10,344 [Add to Longdo]
コンバージェンス[konba-jiensu] (n) { comp } convergence [Add to Longdo]
寄り目[よりめ, yorime] (n) crossed eyes; convergent strabismus [Add to Longdo]
収束級数[しゅうそくきゅうすう, shuusokukyuusuu] (n) { math } convergent series [Add to Longdo]
収斂;収れん[しゅうれん, shuuren] (n, vs) (1) astringency; (2) extraction (of taxes); (3) convergence; contraction [Add to Longdo]
収斂進化[しゅうれんしんか, shuurenshinka] (n) convergent evolution [Add to Longdo]
内斜視[ないしゃし, naishashi] (n) (See 外斜視) cross-eyed; convergent strabismus [Add to Longdo]
輻輳;輻湊[ふくそう, fukusou] (n, vs, adj-no) (1) congestion (e.g. traffic); overcrowding; (2) convergence (esp. optical) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
収束[しゅうそく, shuusoku] convergence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Converge \Con*verge"\, v. i. [imp. & p. p. {Converged}; p. pr. &
   vb. n. {Converging}.] [Pref. con- + L. vergere to turn,
   incline; cf. F. converger. See {Verge}, v. i.]
   To tend to one point; to incline and approach nearer
   together; as, lines converge.
   [1913 Webster]
 
      The mountains converge into a single ridge.
                          --Jefferson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Converge \Con*verge"\, v. t.
   To cause to tend to one point; to cause to incline and
   approach nearer together.
   [1913 Webster]
 
      I converge its rays to a focus of dazzling brilliancy.
                          --Tyndall.
   [1913 Webster] Convergence

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 converge
   v 1: be adjacent or come together; "The lines converge at this
      point" [syn: {converge}, {meet}] [ant: {diverge}]
   2: approach a limit as the number of terms increases without
     limit [ant: {diverge}]
   3: move or draw together at a certain location; "The crowd
     converged on the movie star" [ant: {diverge}]
   4: come together so as to form a single product; "Social forces
     converged to bring the Fascists back to power"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top