ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rally

R AE1 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rally-, *rally*, ral
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rally(n) การฟื้นตัว, See also: การหายดีขึ้น, Syn. improvemennt, recovery
rally(n) การชุมนุม, Syn. gathering, meeting
rally(n) การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล
rally(n) การตีลูกกลับ, See also: การตีโต้
rally(vt) ชุมนุม, Syn. gather
rally(vt) ฟื้นตัว, See also: หายเป็นปกติ, Syn. revive, recover
rally(vt) ตีลูกกลับ, See also: ตีโต้, Syn. exchange shots
rally(vt) ล้อเลียน, See also: หยอกล้อ, Syn. tease
rally to(phrv) ร่วมกันสนับสนุน
rally from(phrv) เริ่มหาย, See also: เริ่มฟื้นตัว, เริ่มแข็งแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rally(แรล'ลี) vt. ชุมนุม, รวบรวม, ระดมพล, รวมกำลัง, สำรวม, ปลุกระดม, ปลุกเร้าจิตใจ. vi. รวมกัน, มาช่วยเหลือ, หายเป็นปกติ, ตีโต้, ตีลูกกลับ, แลกหมัด. n. การชุมนุม, การรวบรวม, การระดมพล, การสำรวม, งานชุมนุม, การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล, การโต้กลับ, การตีลูกกลับ, การแลกหมัด, การสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของราคา
generallyadv. โดยทั่วไป, ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, โดยปกติ, ซึ่งไม่ได้เจาะจง, Syn. usually, chiefly

English-Thai: Nontri Dictionary
rally(n) การแข่งรถทางไกล, การชุมนุม, การระดมพล, การรวบรวม, การแลกหมัด
rally(vi) มารวมกัน, มาชุมนุม, แลกหมัด, ตีโต้
rally(vt) รวมกำลัง, รวบรวม, ระดมพล, ชุมนุม
generally(adv) ส่วนใหญ่, โดยทั่วไป, ส่วนมาก, โดยปกติ
literally(adv) เป็นไปตามตัวอักษร, อย่างแท้จริง
morally(adv) ในทางศีลธรรม, ทางจรรยา, ในทางใจ, แท้ๆ
naturally(adv) โดยธรรมชาติ, ตามธรรมดา, โดยกำเนิด
orally(adv) โดยปากเปล่า, ด้วยปาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rally๑. การชุมนุม๒. การชุมนุมเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rally to me, Third Troop.ชุมนุมเพื่อฉันสามกองร้อย How I Won the War (1967)
You could impersonate them and rally the land to rebellion.และชุมนุมที่ดินให้กบฏ Yellow Submarine (1968)
A rally at the Institute of Aryan Culture.มีการชุมนุมที่สถาบันวัฒนธรรมของอารยัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Rally the help downstairs!ลงไปช่วยกันข้างล่าง! เอาเลย! Spirited Away (2001)
Nothing like a pep rally to warm up our prince.อาจจะไม่เหมือนชุมนุมเรียกกำลังใจ เพียงแค่เป็นการวอร์ม อัพ ก่อนแข่งขัน A Cinderella Story (2004)
So, you're going to join us at the rally today?แล้ววันนี้คุณจะร่วมชุมนุมกับเรามั้ย Hotel Rwanda (2004)
Fox Two, back to the rally point! Let's go!หน่วยฟ๊อกซ์ 2 กลับไปยังจุดนัดหมาย! The Great Raid (2005)
thought the next time i saw you, you'd be waving a banner at some protest rally outside luthorcorp.thought the next time i saw you, you'd be waving a banner at some protest rally outside luthorcorp. Aqua (2005)
"The Tokyo Swallows defeated the Chunichi Dragons yesterday with a surprising rally with two out in the ninth."The Tokyo Swallows แพ้ the Chunichi Dragons เมื่อวานนี้ ด้วยคะแนนที่น่าประหลาดใจ 2 ต่อ 9 Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
And it's your destiny, Nathan, to be the leader who uses this event to rally a city, a nation, a world.นี่ไม่ใช่การลา #4 00; 00; Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
I have a pep rally today.หนูมีเชียร์วันนี้ Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
And it is your destiny, Nathan, to be the leader who uses this event to rally a city, a nation, a world.เอาละ, ผมไม่ได้หมายความว่า จะโยนผ้ายอมแพ้ แต่ถ้าคุณไม่ได้สังเกต คะแนนนิยมผมตกลง Chapter Nineteen '.07%' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rallyNon-smokers are rallying behind the new anti-smoking law.
rallyWhen is the pep rally?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุม[chum] (v) EN: congregate ; assemble ; gather ; concentrate ; rally ; muster
ชุมนุม[chumnum] (v) EN: assemble ; gather ; rally ; muster ; concentrate ; congregate  FR: rassembler ; rallier
ดาย[dāi] (adv) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally
โดยกลางๆ[dōi klāng-klāng] (adv) EN: generally ; fairly
โดยปกติ[dōi pakati = dōi pokkati] (adv) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general  FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยพยัญชนะ[dōi phayanchana] (adv) EN: literally ; word for word  FR: littéralement
โดยรวม[dōi rūam] (adv) EN: generally ; totally ; entirely  FR: généralement
โดยรวม ๆ[dōi rūam-rūam] (adv) EN: generally ; totally ; entirely  FR: généralement
โดยธรรมชาติ[dōi thammachāt] (adv) EN: naturally  FR: naturellement ; par nature
โดยทั่วไป[dōi thūapai] (adv) EN: generally ; ordinarily ; normally ; commonly ; in general  FR: généralement ; en général ; normalement ; en règle générale

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RALLY R AE1 L IY0
RALLY'S R AE1 L IY0 Z
RALLYING R AE1 L IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rally (v) rˈæliː (r a1 l ii)
rallying (v) rˈælɪɪŋ (r a1 l i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
示威运动[shì wēi yùn dòng, ㄕˋ ㄨㄟ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ,     /    ] rally [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rallye { f }rally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大会[たいかい, taikai] (n, adj-no) convention; tournament; mass meeting; rally; (P) #206 [Add to Longdo]
自然[しぜん, shizen] (adj-na, n) (1) nature; spontaneity; (adv, adv-to) (2) naturally; spontaneously; (P) #1,148 [Add to Longdo]
普通[ふつう, futsuu] (adj-no) (1) general; ordinary; usual; (adv) (2) normally; generally; usually; (3) (abbr) (See 普通列車) train that stops at every station; (P) #1,198 [Add to Longdo]
本来[ほんらい, honrai] (n-adv, n-t, adj-no) (1) originally; primarily; (2) essentially; naturally; by nature; in (and of) itself; (3) proper; legal; (P) #1,904 [Add to Longdo]
大半[たいはん, taihan] (n) majority; mostly; generally; (P) #3,707 [Add to Longdo]
来る(P);來る(oK)[くる, kuru] (vk, vi, aux-v) (1) to come (spatially or temporally); to approach; to arrive; (2) (See 行って来る) to come back; to do ... and come back; (3) to come to be; to become; to get; to grow; to continue; (vk, vi) (4) to come from; to be caused by; to derive from; (5) (See と来たら) to come to (i.e. "when it comes to spinach ..."); (P) #4,016 [Add to Longdo]
ラリー[rari-] (n) rally; (P) #4,605 [Add to Longdo]
一体[いったい, ittai] (adv) (1) (before an interrogative, forms an emphatic question) ...the heck (e.g. "what the heck?"); ...in the world (e.g. "why in the world?"); ...on earth (e.g. "who on earth?"); (n) (2) one object; one body; unity; (3) one form; one style; (4) one Buddhist image (or carving, etc.); (n-adv) (5) (See 一体に) generally; in general; (P) #4,917 [Add to Longdo]
反発(P);反撥[はんぱつ, hanpatsu] (vs) (1) to repel; to oppose; to revolt; to react sharply (against); (n) (2) opposition; rebellion; resistance; backlash; (3) rally; recovery (e.g. in stock prices); rebound; (vs) (4) to rally; to recover; to rebound; (P) #6,025 [Add to Longdo]
集会[しゅうかい, shuukai] (n, vs) meeting; assembly; gathering; congregation; convention; rally; (P) #6,537 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rally \Ral"ly\ (r[a^]l"l[y^]), v. t. [imp. & p. p. {Rallied}
   (r[a^]l"l[i^]d); p. pr. & vb. n. {Rallying}.] [OF. ralier, F.
   rallier, fr. L. pref. re- + ad + ligare to bind. See {Ra-},
   and 1st {Ally}.]
   To collect, and reduce to order, as troops dispersed or
   thrown into confusion; to gather again; to reunite.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rally \Ral"ly\, v. i.
   1. To come into orderly arrangement; to renew order, or
    united effort, as troops scattered or put to flight; to
    assemble; to unite.
    [1913 Webster]
 
       The Grecians rally, and their powers unite.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Innumerable parts of matter chanced just then to
       rally together, and to form themselves into this new
       world.                --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. To collect one's vital powers or forces; to regain health
    or consciousness; to recuperate.
    [1913 Webster]
 
   3. To recover strength after a decline in prices; -- said of
    the market, stocks, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rally \Ral"ly\, n.; pl. {Rallies} (r[a^]l"l[i^]z).
   1. The act or process of rallying (in any of the senses of
    that word).
    [1913 Webster]
 
   2. A political mass meeting. [Colloq. U. S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rally \Ral"ly\, v. t. [F. railler. See {Rail} to scoff.]
   To attack with raillery, either in good humor and pleasantry,
   or with slight contempt or satire.
   [1913 Webster]
 
      Honeycomb . . . rallies me upon a country life.
                          --Addison.
   [1913 Webster]
 
      Strephon had long confessed his amorous pain,
      Which gay Corinna rallied with disdain. --Gay.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To banter; ridicule; satirize; deride; mock.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rally \Ral"ly\ (r[a^]l"l[y^]), v. i.
   To use pleasantry, or satirical merriment.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rally \Ral"ly\, n.
   Good-humored raillery.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rally
   n 1: a large gathering of people intended to arouse enthusiasm
      [syn: {rally}, {mass meeting}]
   2: the feat of mustering strength for a renewed effort; "he
     singled to start a rally in the 9th inning"; "he feared the
     rallying of their troops for a counterattack" [syn: {rally},
     {rallying}]
   3: a marked recovery of strength or spirits during an illness
   4: an automobile race run over public roads
   5: (sports) an unbroken sequence of several successive strokes;
     "after a short rally Connors won the point" [syn: {rally},
     {exchange}]
   v 1: gather; "drum up support" [syn: {beat up}, {drum up},
      {rally}]
   2: call to arms; of military personnel [syn: {call up},
     {mobilize}, {mobilise}, {rally}] [ant: {demobilise},
     {demobilize}, {inactivate}]
   3: gather or bring together; "muster the courage to do
     something"; "she rallied her intellect"; "Summon all your
     courage" [syn: {muster}, {rally}, {summon}, {come up},
     {muster up}]
   4: return to a former condition; "The jilted lover soon rallied
     and found new friends"; "The stock market rallied" [syn:
     {rally}, {rebound}]
   5: harass with persistent criticism or carping; "The children
     teased the new teacher"; "Don't ride me so hard over my
     failure"; "His fellow workers razzed him when he wore a
     jacket and tie" [syn: {tease}, {razz}, {rag}, {cod},
     {tantalize}, {tantalise}, {bait}, {taunt}, {twit}, {rally},
     {ride}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top