ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rally

R AE1 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rally-, *rally*, ral
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rally(n) การฟื้นตัว, See also: การหายดีขึ้น, Syn. improvemennt, recovery
rally(n) การชุมนุม, Syn. gathering, meeting
rally(n) การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล
rally(n) การตีลูกกลับ, See also: การตีโต้
rally(vt) ชุมนุม, Syn. gather
rally(vt) ฟื้นตัว, See also: หายเป็นปกติ, Syn. revive, recover
rally(vt) ตีลูกกลับ, See also: ตีโต้, Syn. exchange shots
rally(vt) ล้อเลียน, See also: หยอกล้อ, Syn. tease
rally to(phrv) ร่วมกันสนับสนุน
rally from(phrv) เริ่มหาย, See also: เริ่มฟื้นตัว, เริ่มแข็งแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rally(แรล'ลี) vt. ชุมนุม,รวบรวม,ระดมพล,รวมกำลัง,สำรวม,ปลุกระดม,ปลุกเร้าจิตใจ. vi. รวมกัน,มาช่วยเหลือ,หายเป็นปกติ,ตีโต้,ตีลูกกลับ,แลกหมัด. n. การชุมนุม,การรวบรวม,การระดมพล,การสำรวม,งานชุมนุม,การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล,การโต้กลับ,การตีลูกกลับ,การแลกหมัด,การสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของราคา
generallyadv. โดยทั่วไป,ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยปกติ,ซึ่งไม่ได้เจาะจง, Syn. usually, chiefly

English-Thai: Nontri Dictionary
rally(n) การแข่งรถทางไกล,การชุมนุม,การระดมพล,การรวบรวม,การแลกหมัด
rally(vi) มารวมกัน,มาชุมนุม,แลกหมัด,ตีโต้
rally(vt) รวมกำลัง,รวบรวม,ระดมพล,ชุมนุม
generally(adv) ส่วนใหญ่,โดยทั่วไป,ส่วนมาก,โดยปกติ
literally(adv) เป็นไปตามตัวอักษร,อย่างแท้จริง
morally(adv) ในทางศีลธรรม,ทางจรรยา,ในทางใจ,แท้ๆ
naturally(adv) โดยธรรมชาติ,ตามธรรมดา,โดยกำเนิด
orally(adv) โดยปากเปล่า,ด้วยปาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rally๑. การชุมนุม๒. การชุมนุมเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rally to me, Third Troop.ชุมนุมเพื่อฉันสามกองร้อย How I Won the War (1967)
You could impersonate them and rally the land to rebellion.และชุมนุมที่ดินให้กบฏ Yellow Submarine (1968)
A rally at the Institute of Aryan Culture.มีการชุมนุมที่สถาบันวัฒนธรรมของอารยัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Rally the help downstairs!ลงไปช่วยกันข้างล่าง! เอาเลย! Spirited Away (2001)
Nothing like a pep rally to warm up our prince.อาจจะไม่เหมือนชุมนุมเรียกกำลังใจ เพียงแค่เป็นการวอร์ม อัพ ก่อนแข่งขัน A Cinderella Story (2004)
So, you're going to join us at the rally today?แล้ววันนี้คุณจะร่วมชุมนุมกับเรามั้ย Hotel Rwanda (2004)
Fox Two, back to the rally point! Let's go!หน่วยฟ๊อกซ์ 2 กลับไปยังจุดนัดหมาย! The Great Raid (2005)
thought the next time i saw you, you'd be waving a banner at some protest rally outside luthorcorp.thought the next time i saw you, you'd be waving a banner at some protest rally outside luthorcorp. Aqua (2005)
"The Tokyo Swallows defeated the Chunichi Dragons yesterday with a surprising rally with two out in the ninth."The Tokyo Swallows แพ้ the Chunichi Dragons เมื่อวานนี้ ด้วยคะแนนที่น่าประหลาดใจ 2 ต่อ 9 Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
And it's your destiny, Nathan, to be the leader who uses this event to rally a city, a nation, a world.นี่ไม่ใช่การลา #4 00; 00; Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
I have a pep rally today.หนูมีเชียร์วันนี้ Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
And it is your destiny, Nathan, to be the leader who uses this event to rally a city, a nation, a world.เอาละ,ผมไม่ได้หมายความว่า จะโยนผ้ายอมแพ้ แต่ถ้าคุณไม่ได้สังเกต คะแนนนิยมผมตกลง Chapter Nineteen '.07%' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rallyNon-smokers are rallying behind the new anti-smoking law.
rallyWhen is the pep rally?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุม[chum] (v) EN: congregate ; assemble ; gather ; concentrate ; rally ; muster
ชุมนุม[chumnum] (v) EN: assemble ; gather ; rally ; muster ; concentrate ; congregate  FR: rassembler ; rallier
ดาย[dāi] (adv) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally
โดยกลางๆ[dōi klāng-klāng] (adv) EN: generally ; fairly
โดยปกติ[dōi pakati = dōi pokkati] (adv) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general  FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยพยัญชนะ[dōi phayanchana] (adv) EN: literally ; word for word  FR: littéralement
โดยรวม[dōi rūam] (adv) EN: generally ; totally ; entirely  FR: généralement
โดยรวม ๆ[dōi rūam-rūam] (adv) EN: generally ; totally ; entirely  FR: généralement
โดยธรรมชาติ[dōi thammachāt] (adv) EN: naturally  FR: naturellement ; par nature
โดยทั่วไป[dōi thūapai] (adv) EN: generally ; ordinarily ; normally ; commonly ; in general  FR: généralement ; en général ; normalement ; en règle générale

CMU English Pronouncing Dictionary
RALLY R AE1 L IY0
RALLY'S R AE1 L IY0 Z
RALLYING R AE1 L IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rally (v) rˈæliː (r a1 l ii)
rallying (v) rˈælɪɪŋ (r a1 l i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
示威运动[shì wēi yùn dòng, ㄕˋ ㄨㄟ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] rally [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rallye {f}rally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おばたりあん[obatarian] (n) (col) generally obnoxious middle-aged woman (from aunt and battalion) [Add to Longdo]
しゃがみ込む;蹲み込む[しゃがみこむ, shagamikomu] (v5m,vi) (uk) to squat; to crouch down (completely, generally with face looking through knees) [Add to Longdo]
そうか(P);そっか[souka (P); sokka] (exp) is that so? (generally rhetorical); (P) [Add to Longdo]
もちのろん[mochinoron] (adv) (sl) (See 勿論) of course; certainly; naturally [Add to Longdo]
アイザメ科[アイザメか, aizame ka] (n) Centrophoridae (family of generally deepwater gulper sharks) [Add to Longdo]
アンガージュマンの文学[アンガージュマンのぶんがく, anga-juman nobungaku] (n) (See アンガージュマン) literature politically or morally comitted to a cause [Add to Longdo]
ウォークラリー[uo-kurari-] (n) walk rally [Add to Longdo]
クイズラリー[kuizurari-] (n) quiz rally [Add to Longdo]
グラスリスト[gurasurisuto] (n) Generally Recognized as Safe list (Recognised); GRAS list [Add to Longdo]
サファリラリー[safarirari-] (n) safari rally; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rally \Ral"ly\ (r[a^]l"l[y^]), v. t. [imp. & p. p. {Rallied}
   (r[a^]l"l[i^]d); p. pr. & vb. n. {Rallying}.] [OF. ralier, F.
   rallier, fr. L. pref. re- + ad + ligare to bind. See {Ra-},
   and 1st {Ally}.]
   To collect, and reduce to order, as troops dispersed or
   thrown into confusion; to gather again; to reunite.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rally \Ral"ly\, v. i.
   1. To come into orderly arrangement; to renew order, or
    united effort, as troops scattered or put to flight; to
    assemble; to unite.
    [1913 Webster]
 
       The Grecians rally, and their powers unite.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Innumerable parts of matter chanced just then to
       rally together, and to form themselves into this new
       world.                --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. To collect one's vital powers or forces; to regain health
    or consciousness; to recuperate.
    [1913 Webster]
 
   3. To recover strength after a decline in prices; -- said of
    the market, stocks, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rally \Ral"ly\, n.; pl. {Rallies} (r[a^]l"l[i^]z).
   1. The act or process of rallying (in any of the senses of
    that word).
    [1913 Webster]
 
   2. A political mass meeting. [Colloq. U. S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rally \Ral"ly\, v. t. [F. railler. See {Rail} to scoff.]
   To attack with raillery, either in good humor and pleasantry,
   or with slight contempt or satire.
   [1913 Webster]
 
      Honeycomb . . . rallies me upon a country life.
                          --Addison.
   [1913 Webster]
 
      Strephon had long confessed his amorous pain,
      Which gay Corinna rallied with disdain. --Gay.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To banter; ridicule; satirize; deride; mock.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rally \Ral"ly\ (r[a^]l"l[y^]), v. i.
   To use pleasantry, or satirical merriment.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rally \Ral"ly\, n.
   Good-humored raillery.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rally
   n 1: a large gathering of people intended to arouse enthusiasm
      [syn: {rally}, {mass meeting}]
   2: the feat of mustering strength for a renewed effort; "he
     singled to start a rally in the 9th inning"; "he feared the
     rallying of their troops for a counterattack" [syn: {rally},
     {rallying}]
   3: a marked recovery of strength or spirits during an illness
   4: an automobile race run over public roads
   5: (sports) an unbroken sequence of several successive strokes;
     "after a short rally Connors won the point" [syn: {rally},
     {exchange}]
   v 1: gather; "drum up support" [syn: {beat up}, {drum up},
      {rally}]
   2: call to arms; of military personnel [syn: {call up},
     {mobilize}, {mobilise}, {rally}] [ant: {demobilise},
     {demobilize}, {inactivate}]
   3: gather or bring together; "muster the courage to do
     something"; "she rallied her intellect"; "Summon all your
     courage" [syn: {muster}, {rally}, {summon}, {come up},
     {muster up}]
   4: return to a former condition; "The jilted lover soon rallied
     and found new friends"; "The stock market rallied" [syn:
     {rally}, {rebound}]
   5: harass with persistent criticism or carping; "The children
     teased the new teacher"; "Don't ride me so hard over my
     failure"; "His fellow workers razzed him when he wore a
     jacket and tie" [syn: {tease}, {razz}, {rag}, {cod},
     {tantalize}, {tantalise}, {bait}, {taunt}, {twit}, {rally},
     {ride}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top