ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -英-, *英*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[英, yīng, ㄧㄥ] petal, flower, leaf; brave, heroic; English
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  央 (yāng ㄧㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] flower,  Rank: 371

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Yīng, ㄧㄥ, ] English; brave; surname Ying, #1,582 [Add to Longdo]
[Yīng guó, ㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ, / ] United Kingdom; England, #958 [Add to Longdo]
[Yīng yǔ, ㄧㄥ ㄩˇ, / ] English (language), #1,967 [Add to Longdo]
[yīng xióng, ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ, ] hero, #2,030 [Add to Longdo]
[yīng cùn, ㄧㄥ ㄘㄨㄣˋ, ] inch (unit of length equal to 2.54 cm.), #3,970 [Add to Longdo]
[Yīng bàng, ㄧㄥ ㄅㄤˋ, / ] pound sterling, #5,072 [Add to Longdo]
[jīng yīng, ㄐㄧㄥ ㄧㄥ, ] cream; elite; essence; quintessence, #6,000 [Add to Longdo]
特尔[Yīng tè ěr, ㄧㄥ ㄊㄜˋ ㄦˇ, / ] Intel, #6,125 [Add to Longdo]
格兰[Yīng gé lán, ㄧㄥ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] England, #7,238 [Add to Longdo]
[Yīng wén, ㄧㄥ ㄨㄣˊ, ] English (language), #8,478 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
和辞典[えいわじてん, eiwajiten] (n) พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น
[えいこく, eikoku] (n) สหราชอาณาจักร, อังกฤษ
[えいぶん, eibun] (n) เขียนเป็นภาษาอังกฤษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
国人[えいこくじん, eikokujin] (n) ผู้ชายที่เป็นประชากรของสหราชอาณาจักรที่อาศัยอยู่ในอังกฤษ
[えいご, eigo] (n) ภาษาอังกฤษ
[えいゆう, eiyuu] วีรบุรุษ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[えいわ, eiwa] Thai: อังกฤษ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[えい, ei] (n,n-pref,n-suf) (abbr) (See 吉利・イギリス,国・えいこく) Britain; British [Add to Longdo]
トン[えいトン, ei ton] (n) English ton; long ton [Add to Longdo]
語;々語[えいえいご, eieigo] (n) (See イギリス語) British English (lit [Add to Longdo]
辞書;々辞書[えいえいじしょ, eieijisho] (n) English-English dictionary [Add to Longdo]
辞典;々辞典[えいえいじてん, eieijiten] (n) English-English dictionary [Add to Longdo]
[えいおう, eiou] (n) King of England [Add to Longdo]
[えいおん, eion] (n) English pronunciation [Add to Longdo]
[えいか, eika] (n,adj-no) British currency; British goods [Add to Longdo]
会話[えいかいわ, eikaiwa] (n) (1) English conversation; (2) (abbr) school for English conversation [Add to Longdo]
会話学校[えいかいわがっこう, eikaiwagakkou] (n) English conversation school [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What is the English for "buta"?「ブタ」を表す語は何ですか。
"Who teaches you English?" "Miss Yamada does."「だれがあなたがたに語を教えていますか」「山田先生です」
What do you call "yuri" in English?「ユリ」を語で何といいますか。
What's the word for kaisha in English?「会社」を語で何といいますか。
"Will you help me with my English homework?" "Certainly."「私の語の宿題を手伝ってくれませんか」「いいですとも」
One billion people speak English.10億人の人たちが語を話しています。
It's impossible to learn English in a month.1か月で語を習得することは不可能だ。
I'll have you all speaking fluent English within a year.1年以内にあなた方が全員、流暢な語を話しているようにしてあげます。
It took me more than two hours to translate a few pages of English.2、3ページの語を訳すのに2時間以上もかかりました。
Two is an unlucky number in English.2は語では縁起の悪い数字だ。
400 million people speak English as their first language.4億人の人が語を第一言語として話します。
The letters STEP stand for the Society for Testing English Proficiency.STEPという文字は日本語検定協会を表している。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
IN ENGLISH.[CN] 說 Olympus Has Fallen (2013)
- 9 inches.[CN] -九 Stolen (2012)
Yo no hablo bien español, no comprendo.[JA] 語のできる者を 知ってるか聞け The Hitch-Hiker (1953)
Young-ji?[CN] 她叫 Moss (2010)
Jane![CN] 吉 Pride & Prejudice (2005)
The same as Alan's, Mrs. Palmer.[JA] 国で どこの基地に? Too Late for Tears (1949)
- It's an American term.[JA] - アメリカ語でね Roman Holiday (1953)
Who, Ingrid?[CN] 格里德 A Kind of Loving (1962)
He doesn't speak English.[JA] 語ワカリマセン The Hitch-Hiker (1953)
Angro...[CN] . A Madea Christmas (2013)
Brits?[CN] 国人? Below (2002)
- Gracias. - Speak English, you.[JA] - 彼は語ができないんだ The Hitch-Hiker (1953)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[えいじ, eiji] Roman letter, alphabetic character [Add to Longdo]
字コード[えいじコード, eiji ko-do] alphabetic code [Add to Longdo]
字コード化集合[えいじコードかしゅうごう, eiji ko-do kashuugou] alphabetic coded set [Add to Longdo]
字集合[えいじしゅうごう, eijishuugou] alphabetic character set [Add to Longdo]
小文字[えいこもじ, eikomoji] lower-case letters [Add to Longdo]
[えいすう, eisuu] English (ASCII) coding [Add to Longdo]
数字[えいすうじ, eisuuji] alphanumeric character [Add to Longdo]
数字コード[えいすうじコード, eisuuji ko-do] alphanumeric code [Add to Longdo]
数字コード化集合[えいすうじコードかしゅうごう, eisuuji ko-do kashuugou] alphanumeric coded set [Add to Longdo]
数字データ[えいすうじデータ, eisuuji de-ta] alphanumeric data [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[えい, ei] glaenzend, brilliant, begabt [Add to Longdo]
会話[えいかいわ, eikaiwa] englische_Konversation [Add to Longdo]
[えいやく, eiyaku] englische_Uebersetzung [Add to Longdo]
[えいご, eigo] Englisch, englische_Sprache [Add to Longdo]
[えいゆう, eiyuu] -Held, grosser_Mann [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top