Search result for

addition

(114 entries)
(0.0424 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -addition-, *addition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
addition[N] การบวก, Syn. summing up, computing, totaling
addition[N] การเพิ่มเติม, See also: การต่อเติม, การเสริม, Syn. increasing, expanding
addition[N] สิ่งที่เพิ่ม, See also: สิ่งที่เติม, สิ่งที่เสริม
additional[ADJ] ที่เพิ่มขึ้น, See also: ที่มากขึ้น, ที่เพิ่มเติมขึ้น, Syn. added, supplementary, further

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
addition(อะดิช' เชิน) n. การเพิ่ม, การบวก, สิ่งที่เพิ่มเข้าไป, ชื่อที่เพิ่มต่อท้ายชื่อนามสกุล.

English-Thai: Nontri Dictionary
addition(n) การรวม,การบวก,การเพิ่ม,การเสริม
additional(adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น,ซึ่งรวม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
additionการบวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
additionการเพิ่มเติม, การต่อเติม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
additionการบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
addition to ageอายุบวกเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional benefitผลประโยชน์เพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional characterอักขระเพิ่มเติม [มีความหมายเหมือนกับ special character] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
additional insuranceการเอาประกันภัยเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional perilภัยเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional polymerisationการเกิดพอลิเมอร์แบบเติม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional premiumเบี้ยประกันภัยเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Additionปฏิกิริยาการรวมตัว, การเพิ่มขึ้น, การเติมเข้าไป, แอดดิชัน [การแพทย์]
addition polymerization reactionปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติม, ปฏิกิริยาเคมีที่มอนอเมอร์ชนิดเดียวกันทำปฏิกิริยาการเติมซ้ำ ๆ กัน แล้วได้สารใหม่ซึ่งมีโมเลกุลใหญ่ขึ้นที่เรียกว่า  พอลิเมอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
addition reactionปฏิกิริยาการเติม, 1. ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปรวมเป็นสารใหม่เพียงชนิดเดียว 2. ปฎิกิริยาเคมีที่เกิดจากโมเลกุลหรืออะตอมรวมเป็นโมเลกุลเดียวกับสารอินทรีย์ประเภทไม่อิ่มตัวตรงตำแหน่งพันธะคู่หรือพันธะสาม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Additional expense (n ) ค่าใช้จ่ายเิพิ่มเติม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes. Bolt, I can be a valuable addition to your team.ใช่แล้ว โบลท์ ฉันเป็นพวกเดียวกับนายนะ Bolt (2008)
In addition, we have received a number of new grants and estates.นอกจากนี้ เราได้รับเงินทอง และทรัพย์ิสินอีกจำนวนหนึ่ง The Other Boleyn Girl (2008)
What you're asking for requires involving additional people, which, given the covert nature of this operation, I cannot do.สิ่งที่คุณกำลังขอคือคนที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มอีก สิ่งที่ขอมาในงานนี้/N ฉันให้ไม่ไหว Breaking and Entering (2008)
After confirmation of a break-in, they'll dispatch additional vehicles to seal off any and all exits from the property.หลังจากได้รับแจ้งว่ามีการบุกรุก มันจะตรวจรถทุกคัน/Nและปิดตายทางเข้าออกทั้งหมด ฉันไม่รู้นะ ไมเคิล Breaking and Entering (2008)
Gordon Stewart Northcott, you've been charged with three counts of murder in the first degree, with an additional 1 7 counts under review by the district attorney's office;กอร์ดอน สจ๊วต นอร์ทคอทท์ คุณถูกจับเพราะฆาตรกรรมโหด 3 คดี และอื่น ๆ อีก 17 คดี ภายใต้การรายงานของเจ้าหน้าที่ Changeling (2008)
In addition to all this.เท่าที่รู้จักหมอนี่ Quantum of Solace (2008)
In addition, your father's bank accounts have been frozen, pending further investigation.ตอนนี้... บัญชีธนาคารของพ่อเธอ Nก็เลยถูกอายัดไปด้วย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนภายภาคหน้า Gamer (2009)
And in addition to the nationwide PR campaign we propose that all retail outlets charge a nominal fee for plastic bags.และสืบเนื่องจากโครงการ.. ประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ เราขอเสนอให้ร้านค้าขายปลีกทั้งหมด.. Invictus (2009)
We need additional resources.เราต้องมีคนช่วยเพิ่มขึ้น Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Could you deliver additional ammunition?คุณส่งอาวุธมาเสริมอีกได้มั้ย? The Breath (2009)
Here you go five words: randomly selected for additional screening.นี่อีกอัน การสุ่มตรวจเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัย Up in the Air (2009)
And, in addition to first and last, I want two more months.และนอกจากนี้เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย ฉันต้องการล่วงหน้า 2 เดือน Breakage (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
addition"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
additionAdditional imports of American beef are planned to meet rising demand.
additionAdditions and deletions are not shown immediately.
additionHe can speak French in addition to English.
additionHe goes to a part-time high school every evening in addition to the work he does during the day.
additionHe has some income in addition to his salary.
additionHe is a new addition to the teaching staff.
additionHe is an excellent piano player. In addition, he is a good singer and a very good dancer.
additionHe is handsome. In addition, he is good at sport.
additionHe is quick at addition.
additionHow much was the additional charge?
additionIf we take this additional evidence into consideration, the second law must be modified.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แป๊ะเจี๊ยะ[N] additional charges, Syn. เงินกินเปล่า, Example: โรงเรียนรัฐบาลดังๆ บางโรงเก็บค่าแป๊ะเจี๊ยะสูงกว่าโรงเรียนเอกชนด้วยซ้ำ
ส่วนเสริม[N] addition, See also: augmentation, Ant. ส่วนหลัก, Example: หนังสือนี้เป็นเพียงส่วนเสริมที่เพิ่มจากหลักสูตร
เกษียน[N] supplement, See also: additional matter, comment on report, Syn. หัวเกษียน, Thai definition: ข้อความที่เขียนแทรกไว้เช่นในใบลาน, ข้อความที่เขียนไว้บนหัวกระดาษคำสั่ง หรือหนังสือราชการ
เครื่องประกอบ[N] accessory, See also: addition, element, composition, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ส่วนเพิ่มเติม, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: อุปกรณ์ย่อยของสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก หรือความปลอดภัย
การต่อเติม[N] expansion, See also: addition, extension, raise, increment, Syn. การเสริม, การเพิ่ม, การเพิ่มเติม, Example: การต่อเติมอาคารบ้านเรือนต้องได้รับอนุญาติจากสำนักงานเขตที่ตนอาศัยอยู่, Thai definition: การเพิ่มขนาดสิ่งก่อสร้าง
การทด[N] carrying forward, See also: addition, transfer, Syn. การเพิ่ม, Example: ครูสอนการทดเลขในใจกับเด็กๆ
การพ่วง[N] addition, See also: attachment, annex, appendage, Syn. การแนบ, การแนบท้าย
การเพิ่มเติม[N] addition, See also: increment, augmentation, raise, enlargement, supplement, replenishment, extension, increas, Syn. การเพิ่ม, การเสริม, การเติม, การขยาย, Example: การเพิ่มเติมหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น, Thai definition: การทำให้มีจำนวนหรือปริมาณมากขึ้น
บริการเสริม[N] additional service

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเก็บเงิน[n. exp.] (bai kep ngoēn) EN: bill   FR: addition [f] ; note [f]
บิล = บิลล์[n.] (bin) EN: bill ; receipt   FR: facture [f] ; addition [f] ; reçu [m]
บริการเสริม[n. exp.] (børikān soēm) EN: additional service   FR: service supplémentaire [m]
บวก[v.] (būak) EN: add   FR: additionner
เช็คบิล[x.] (chek bin) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up   FR: demander l'addition
การบวก[n.] (kānbūak) EN: combination   FR: addition [f]
การเพิ่ม[n.] (kān phoēm) EN: addition ; increase ; expansion   FR: augmentation [f] ; croissance [f] ; addition [f] ; ajout [m]
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmtoēm) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing   FR: addition [f] ; ajout [m]
การต่อเติม[n. exp.] (kān tøtoēm) EN: addition   
เก็บตังค์[v. exp.] (kep tang) EN: the bill please ; the check please   FR: l'addition , s'il vous plaît

CMU English Pronouncing Dictionary
ADDITION    AH0 D IH1 SH AH0 N
ADDITIONS    AH0 D IH1 SH AH0 N Z
ADDITIONAL    AH0 D IH1 SH AH0 N AH0 L
ADDITIONAL    AH0 D IH1 SH N AH0 L
ADDITIONALLY    AH0 D IH1 SH AH0 N AH0 L IY0
ADDITIONALLY    AH0 D IH1 SH N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
addition    (n) (@1 d i1 sh @ n)
additions    (n) (@1 d i1 sh @ n z)
additional    (j) (@1 d i1 sh @ n l)
additionally    (a) (@1 d i1 sh @ n @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Addition {f} | Additionen {pl}addition | additions [Add to Longdo]
Additionsbefehl {m}add instruction [Add to Longdo]
Additionsübertrag {m}; Übertrag {m}add carry [Add to Longdo]
Additionswert {m}; Zusatz {m}addend [Add to Longdo]
Familienzuwachs {m}addition to the family [Add to Longdo]
Kapazitätserweiterung {f}addition to capacity [Add to Longdo]
Lagerzugang {m}; Lagerzugänge {pl}addition to stocks [Add to Longdo]
Zusatz {m} | ohne Zusatz von | unter Zusatz vonaddition | without the addition of; without adding | while adding of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse [Add to Longdo]
この外[このほか, konohoka] (conj) (uk) besides; moreover; in addition; (P) [Add to Longdo]
この上[このうえ, konoue] (exp) besides; moreover; in addition; further [Add to Longdo]
その上(P);其の上[そのうえ, sonoue] (conj) (1) in addition; furthermore; (2) above (which); on top of (which); (P) [Add to Longdo]
その上で;其の上で[そのうえで, sonouede] (exp) moreover; in addition [Add to Longdo]
その他(P);その外(P);其の他[そのほか(P);そのた, sonohoka (P); sonota] (n-adv,conj) (そのた is more the written form) etc.; otherwise; besides; in addition; the rest; the others; and so forth; (P) [Add to Longdo]
その他にも[そのほかにも, sonohokanimo] (exp) in addition; furthermore; also [Add to Longdo]
それに加えて[それにくわえて, sorenikuwaete] (exp) in addition to this [Add to Longdo]
それも[, soremo] (conj) and in addition to that [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
另外[lìng wài, ㄌㄧㄥˋ ㄨㄞˋ, ] additional; in addition; besides; separate; other; moreover; furthermore, #687 [Add to Longdo]
附加[fù jiā, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄚ, ] additional; annex, #8,470 [Add to Longdo]
加法[jiā fǎ, ㄐㄧㄚ ㄈㄚˇ, ] addition, #37,934 [Add to Longdo]
续增[xù zēng, ㄒㄩˋ ㄗㄥ, / ] addition; appendix; addendum, #859,474 [Add to Longdo]
补票处[bǔ piào chù, ㄅㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄔㄨˋ, / ] additional ticket desk; stand-by counter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
加算[かさん, kasan] addition (vs) [Add to Longdo]
桁上げなし加算[けたあげなしかさん, ketaagenashikasan] addition without carry [Add to Longdo]
算術加算[さんじゅつかさん, sanjutsukasan] arithmetic addition [Add to Longdo]
四則演算[しそくえんざん, shisokuenzan] the four basic arithmetic operators (addition, subtraction, multiplication, division) [Add to Longdo]
増設メモリ[ぞうせつメモリ, zousetsu memori] additional memory [Add to Longdo]
直列加算[ちょくれつかさん, chokuretsukasan] serial addition [Add to Longdo]
追加[ついか, tsuika] addition (vs), append (to a file, e.g.) [Add to Longdo]
追加レコード[ついかレコード, tsuika reko-do] additional record [Add to Longdo]
追加機能[ついかきのう, tsuikakinou] additional function [Add to Longdo]
追加記号[ついかきごう, tsuikakigou] addition sign [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
加法[かほう, kahou] Addition [Add to Longdo]
加減[かげん, kagen] Addition_und_Subtraktion, Befinden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Addition \Ad*di"tion\, n. [F. addition, L. additio, fr. addere
   to add.]
   1. The act of adding two or more things together; -- opposed
    to {subtraction} or {diminution}. "This endless addition
    or addibility of numbers." --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything added; increase; augmentation; as, a piazza is an
    addition to a building.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) That part of arithmetic which treats of adding
    numbers.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) A dot at the right side of a note as an indication
    that its sound is to be lengthened one half. [R.]
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) A title annexed to a man's name, to identify him
    more precisely; as, John Doe, Esq.; Richard Roe, Gent.;
    Robert Dale, Mason; Thomas Way, of New York; a mark of
    distinction; a title.
    [1913 Webster]
 
   6. (Her.) Something added to a coat of arms, as a mark of
    honor; -- opposed to {abatement}.
    [1913 Webster]
 
   {Vector addition} (Geom.), that kind of addition of two
    lines, or vectors, AB and BC, by which their sum is
    regarded as the line, or vector, AC.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Increase; accession; augmentation; appendage; adjunct.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 addition
   n 1: a component that is added to something to improve it; "the
      addition of a bathroom was a major improvement"; "the
      addition of cinnamon improved the flavor" [syn: {addition},
      {add-on}, {improver}]
   2: the act of adding one thing to another; "the addition of
     flowers created a pleasing effect"; "the addition of a leap
     day every four years" [ant: {deduction}, {subtraction}]
   3: a quantity that is added; "there was an addition to property
     taxes this year"; "they recorded the cattle's gain in weight
     over a period of weeks" [syn: {addition}, {increase}, {gain}]
   4: something added to what you already have; "the librarian
     shelved the new accessions"; "he was a new addition to the
     staff" [syn: {accession}, {addition}]
   5: a suburban area laid out in streets and lots for a future
     residential area
   6: the arithmetic operation of summing; calculating the sum of
     two or more numbers; "the summation of four and three gives
     seven"; "four plus three equals seven" [syn: {summation},
     {addition}, {plus}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 addition [adisjõ]
   addition
   addition; adjunct
   account; bill; calculation
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 addition
   addition
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Addition [adiːtsiːoːn] (n) , s.(f )
   addition
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top