ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -茶-, *茶*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[茶, chá, ㄔㄚˊ] tea; tea leaves; tea plant
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  人 (rén ㄖㄣˊ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] plant,  Rank: 1,272

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chá, ㄔㄚˊ, ] tea; tea plant, #1,794 [Add to Longdo]
[chá yè, ㄔㄚˊ ㄧㄝˋ, / ] tea; tea-leaves, #6,663 [Add to Longdo]
[nǎi chá, ㄋㄞˇ ㄔㄚˊ, ] milk tea, #9,092 [Add to Longdo]
[hē chá, ㄏㄜ ㄔㄚˊ, ] to drink tea, #10,565 [Add to Longdo]
绿[lǜ chá, ㄌㄩˋ ㄔㄚˊ, 绿 / ] green tea, #10,865 [Add to Longdo]
[hóng chá, ㄏㄨㄥˊ ㄔㄚˊ, / ] black tea, #17,422 [Add to Longdo]
[chá guǎn, ㄔㄚˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] teahouse, #18,241 [Add to Longdo]
[chá bēi, ㄔㄚˊ ㄅㄟ, ] cup; mug, #18,914 [Add to Longdo]
[chá jī, ㄔㄚˊ ㄐㄧ, ] small side table; coffee table; teapoy (ornamental tripod with caddies for tea), #19,325 [Add to Longdo]
普洱[pǔ ěr chá, ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄔㄚˊ, ] Pu'er tea from the Pu'er region of Yunnan, #20,639 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちゃわん, chawan] (n) ถ้วยชา,ชาม
碗蒸し[ちゃわんむし, chawanmushi] (n) ไข่ตุ๋นแบบญี่ปุ่น
[ちゃいろ, chairo] (adj) สีน้ำตาล, สีชา

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちゃ, cha] (n) (1) (See お・1) tea; (2) tea plant (Camellia sinensis); (3) (See 道) tea preparation; making tea; (4) (abbr) (See 色) brown; (n,adj-na) (5) (arch) (See 化す) mockery; (P) [Add to Longdo]
々;[ちゃちゃ, chacha] (n) disruption [Add to Longdo]
々を入れる;を入れる[ちゃちゃをいれる, chachawoireru] (v1,exp) to tease; to make fun of [Add to Longdo]
さじ;[ちゃさじ, chasaji] (n) teaspoon [Add to Longdo]
しぶ;[ちゃしぶ, chashibu] (n) tea incrustation; tea stains (on teeth, cups, etc.) [Add to Longdo]
の間[ちゃのま, chanoma] (n) living room (Japanese-style); (P) [Add to Longdo]
の湯[ちゃのゆ, chanoyu] (n) tea ceremony; (P) [Add to Longdo]
の木[ちゃのき, chanoki] (n) tea plant (Camellia sinensis) [Add to Longdo]
わん(P);[ちゃわん, chawan] (n) rice bowl; tea cup; teacup; (P) [Add to Longdo]
を濁す[ちゃをにごす, chawonigosu] (exp,v5s) to evade (questions); to reply evasively; to beat around the bush; to throw up a smoke screen. [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In the 1600s, tea was introduced into Europe from India.1600年代に紅はインドからヨーロッパに伝えられた。
The two lovers sat face to face, drinking tea.2人の恋人は差し向かいに座っておを飲んでいた。
Let's have tea at 3:00.3時はおにしよう。
Let me treat you to a cup of coffee at the coffee shop over there.あそこの喫店でコーヒーでも飲もう。
I would like you to make tea for me.あなたにおを入れてほしいものだ。
Do people drink tea in your country?あなたの国ではおを飲みますか。
Do you like tea or coffee?あなたはおが好きですか、それとも紅が好きですか。
Do you usually have tea for breakfast?あなたはふつう朝食に紅を飲みますか。
That cafe has a pretty good breakfast special.あの喫店のモーニングサービス結構いけるよ。
That brown one is mine too.あの色いのも私のです。
That building whose roof is brown is a church.あの色の屋根の建物は教会だ。
That's a farce.あれは番だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
British tea from the Germans German beer for the British.[JA] ドイツから来た英国 英国に向けたドイツのビール Wonder Woman (2017)
Oh, is that gonna take a while, 'cause I quite fancy a cup of tea.[CN] 哦,那你就先打气吧 我想去泡杯 Now Is Good (2012)
I can't find the tea.[CN] 我找不到 Now Is Good (2012)
For us Arabists, it's the tea.[JA] 我々アラブ系には おですな Sock Puppets (2017)
Off to Devon with you and have a cream tea on me.[CN] 自己回德文郡去吧 来顿奶油点 算我请 The Hounds of Baskerville (2012)
John, you might want to put that cup back in your saucer now.[CN] 约翰 你还是把杯放到托盘上吧 A Scandal in Belgravia (2012)
I'll make some hojicha .[JA] (慎)ほうじ 入れるね The Mysterious Million Yen Women (2017)
How do you like your tea?[JA] 皆さん紅はいかが? 温度はどう? Beauty and the Beast (2017)
Please, sit down. Or if you'd like some tea, I can call the maid.[CN] 请落座吧 想用点的话 我可以叫女仆 A Scandal in Belgravia (2012)
Great. Come in, kettle's boiled." That's if we don't get shot.[CN] 太好了 进来 上" The Hounds of Baskerville (2012)
Thing is, Martin, we could continue this charade for weeks until[JA] マーティン 私たちは彼が見つかるまで この番を続けてもいい Close Encounters (2017)
So, to sit on the family. Talk, drink tea and?[JA] 仲良く おして話でも、ってね Attraction (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちゃ, cha] TEE [Add to Longdo]
の湯[ちゃのゆ, chanoyu] Teezeremonie [Add to Longdo]
の間[ちゃのま, chanoma] Wohnzimmer [Add to Longdo]
[ちゃしつ, chashitsu] Teezimmer (fuer Teezeremonie) [Add to Longdo]
摘み[ちゃつみ, chatsumi] Teepfluecken [Add to Longdo]
[ちゃばたけ, chabatake] Teepflanzung [Add to Longdo]
[ちゃいろ, chairo] braun [Add to Longdo]
[ちゃか, chaka] Tee_und_Kuchen, Erfrischungen [Add to Longdo]
褐色[ちゃかっしょく, chakasshoku] -braun, kastanienbraun [Add to Longdo]
[ちゃどう, chadou] Teezeremonie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top