ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dreamy

D R IY1 M IY0   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dreamy-, *dreamy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dreamy[ADJ] ช่างฝัน, See also: เหมือนฝัน, Syn. dreamlike, unreal, Ant. real, down-to-earth
dreamy[ADJ] ราบเรียบ, See also: สงบเงียบ, สบาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dreamy(ดรีม'มี) adj. ชอบเพ้อฝัน,เหมือนฝัน,เลือนลาง,ไม่ชัด,เงียบสงบ,น่าอัศจรรย์,จับใจ,งดงาม., See also: dreamily adv. dreaminess n., Syn. visionary

English-Thai: Nontri Dictionary
dreamy(adj) เหมือนฝัน,ชอบฝัน,ชอบเพ้อฝัน,น่าอัศจรรย์,เลือนลาง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dreamy Stateสภาวะคล้ายฝัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With a dreamy far off look And her nose stuck in a bookเอาแต่คิดเหม่อลอยฟุ้งซ่าน อ่านหนังสือ ไม่มองผู้ใด Beauty and the Beast (2017)
And I told you that you were too dreamy and emotional, making decisions on what you felt instead of using your brain.และแม่ยังบอกลูกว่าลูก เป็นคนช่างฝันและอ่อนไหวมากเกินไป ทำให้การตัดสินใจ ขึ้นอยู่กับความรู้สึก แทนการใช้สมองของลูก The Shot in the Dark (2013)
You do. If it's something good, you get that dreamy smile.เธอเป็น ถ้ามีอะไรดีๆเกิดขึ้น, เธอจะมีแต่รอยยิ้มชวนฝัน Hush Hush (2013)
Thank you for reminding me of that disgusting detail, Dreamy D.ถึงรายละเอียดที่น่าขยะแขยงนะ สุดที่รัก The Good Earth (2012)
His dreamy blue eyes?ในตาสีฟ้าชวนผันของเขา? Lost My Power (2012)
Yep, that's me, the girl who's going to destroy the big sandwich company with the dreamy eyes.บริษัทแซนด์วิชยักษ์ใหญ่ด้วยนัยตาชวนฝัน Digital Exploration of Interior Design (2012)
Your favorite glee club instructor, the dreamy and boyish Mr. Cory Radison!ครูชมรม Glee คนโปรดที่ช่างฝัน Regional Holiday Music (2011)
The dreamy blonde with the legs.สาวผมบลอนด์ชวนฝัน กับเรียวขานั่น Memoirs of an Invisible Dan (2011)
* It's so dreamy ** มันช่างชวนฝัน * The Rocky Horror Glee Show (2010)
A young lawyer with a fantastic new job and a dreamy doctor fianc?ทนายสาวกับงานใหม่ที่เยี่ยมยอด อย่างที่ฝันไว้ I Lied, Too. (2009)
A dreamy world full of perfect things.โลกเเห่งความฝันที่ทุกสิ่งล้วนเพอร์เฟ็ค Confessions of a Shopaholic (2009)
God, Robbie's just so muscley and dreamy and... Ah!ร็อบบี้กล้ามเป็นมัดหล่อแล้วก็ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจลอย[ADJ] absent-minded, See also: dreamy, inattentive, abstracted, wandering (mind), Syn. เหม่อลอย, Example: เขาเดินเหมือนคนใจลอยออกจากบ้านเช่าตรงไปที่สะพาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
เคลิบเคลิ้ม[v.] (khloēpkhloēm) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DREAMY    D R IY1 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dreamy    (j) drˈiːmiː (d r ii1 m ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
träumerisch; verträumt {adj} | träumerischer; verträumter | am träumerischsten; am verträumtestendreamy | dreamier | dreamiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドリーミー[, dori-mi-] (adj-na) dreamy [Add to Longdo]
素敵(ateji)(P);素的(ateji);素適(ateji)[すてき, suteki] (adj-na) lovely; dreamy; beautiful; great; fantastic; superb; cool; capital; (P) [Add to Longdo]
夢見心地[ゆめみごこち, yumemigokochi] (n) (See 夢心地) dreamy state of mind [Add to Longdo]
夢幻的[むげんてき, mugenteki] (adj-na) dreamlike; dreamy; phantasmagorical [Add to Longdo]
夢心地[ゆめごこち, yumegokochi] (n,adj-no) dreamy state of mind; ecstasy; trance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dreamy \dream"y\ (dr[=e]m"[y^]), a. [Compar. {Dreamier}
   (dr[=e]m"[i^]*[~e]r); superl. {Dreamiest}.]
   1. Abounding in dreams or given to dreaming; appropriate to,
    or like, dreams; visionary. "The dreamy dells."
    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. soothing; restful; as, dreamy music.
    [PJC]
 
   3. Like what one dreams of; wonderful; delightful; marvelous;
    ideal; as, a dreamy house and garden. [informal]
    [PJC]
 
   4. Prone to indulge in fantasy or daydreaming; as, a dreamy
    young girl.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dreamy
   adj 1: dreamy in mood or nature; "a woolgathering moment" [syn:
       {dreamy}, {moony}, {woolgathering}]
   2: lacking spirit or liveliness; "a lackadaisical attempt"; "a
     languid mood"; "a languid wave of the hand"; "a hot
     languorous afternoon" [syn: {dreamy}, {lackadaisical},
     {languid}, {languorous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top