Search result for

ยัดเยียด

(48 entries)
(0.0385 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยัดเยียด-, *ยัดเยียด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยัดเยียด[ADV] tightly, Syn. แออัด, แออัดยัดเยียด, Example: เธอกับสามีและลูกๆ อีก 12 คนอยู่กันอย่างยัดเยียดในบ้านหลังเล็ก, Thai definition: อย่างแน่น, อย่างแออัดกันแน่น
ยัดเยียด[V] crowd, See also: be crowded, be crammed, be jammed, flock, congregate, gather, mass, throng, Syn. เยียดยัด, เบียดเสียด, Example: ผู้คนยัดเยียดกันอยู่หน้าประตู รอเวลาที่ประตูจะเปิด, Thai definition: เบียดกันแน่น, แออัดกันแน่น, ออกันอยู่
ยัดเยียด[V] press, See also: squeeze, force, indoctrinate, pressurize, Syn. เยียดยัด, Example: เซลส์แมนพยายามยัดเยียดใส่หูเขาตลอดเวลาถึงความดีของสินค้า, Thai definition: ขืนหรือแค่นให้โดยผู้รับไม่เต็มใจรับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยัดเยียดก. เบียดกันแน่น, แออัดกันแน่น, เช่น คนเบียดเสียดยัดเยียดกัน
ยัดเยียดขืนหรือแค่นให้โดยผู้รับไม่เต็มใจรับ เช่น ยัดเยียดขายให้, เยียดยัด ก็ว่า, ใช้เพียง ยัด คำเดียวก็มี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So I beg you, dear husband, to spare me this humiliation.ฉะนั้น พระสวามีที่รัก ได้โปรดอย่าได้ยัดเยียดความอับอายเหล่านี้ให้ The Other Boleyn Girl (2008)
There's overcrowding, there's crime, there's racial tensions.ทั้งเรื่องความแออัดยัดเยียด, เรื่องอาชญากรรม เรื่องเหยีดเชื้อชาติ Marley & Me (2008)
She's the only one who understands what it is to be framed by the police for something you didn't do;เธอเป็นเพียงคนเดียว ที่เข้าใจ ถึงสิ่งที่ตำรวจพยายามยัดเยียด ให้คุณในสิ่งที่คุณไม่ได้ทำ เอาล่ะ พอแค่นั้น Changeling (2008)
You can't hold a child responsible for what God gave him to be.คุณไม่อาจยัดเยียดให้เด็กรับผิดชอบ ต่อสิ่งที่พระเจ้ากำหนดให้เขาเป็น Doubt (2008)
I-I was--I was using the apartment to force our issues,ฉัน ฉันเอาอพารต์เมนท์มายัดเยียดเพื่อจัดการปัญหาของเรา The Wrath of Con (2009)
I'm as responsible for what you did at that assembly as you are. I should never have pushed disco so hard.ฉันต้องรับผิดชอบพอๆกับเธอ ฉันไม่ควรยัดเยียดดิสโก้ Showmance (2009)
Even if you could convict me of something...แม้พวกคุณพยายามยัดเยียดข้อกล่าวหาให้ผม To Hell... And Back (2009)
You trying to put a loss in my column?คุณพยายามยัดเยียดสิ่งไร้ประโยชน์นี้ให้ผม? Out of Time (2009)
Going there to put the fear of Scipio in those overgrown Trade Federation grubs.ข้าไปที่นั่นเพื่อยัดเยียดความกลัวแห่งสคิพิโอ ให้กับเจ้าพวกสหพันธ์พาณิชย์โตเร็วนั่น Senate Spy (2009)
I'm not slaying anything. I don't slay, so put it out of your mind.ฉันจะไม่ฆ่าอะไรทั้งนั้น ไม่ฆ่า เพราะงั้นเลิกยัดเยียดความคิดของคุณได้แล้ว Alice in Wonderland (2010)
Um forced herself on me.อัม ยัดเยียดตนเองให้กับข้า Alice in Wonderland (2010)
If you engage them, they'll move you to a room and try to sell you items. It is illegal.ถ้าคุณพูดด้วย เขาจะดึงคุณไปห้องลับ ยัดเยียดขายของเถื่อนอื่นๆที่ผิดกฎหมาย Sex and the City 2 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยัดเยียด[v.] (yatyīet) EN: crowd ; be crowded ; be crammed ; be jammed ; flock ; congregate ; gather ; mass ; throng   
ยัดเยียด[v.] (yatyīet) EN: press ; squeeze ; force ; indoctrinate ; pressurize   
ยัดเยียด[adj.] (yatyīet) FR: bondé ; entassé
ยัดเยียด[adv.] (yatyīet) EN: tightly   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beat in[PHRV] สอนด้วยการบังคับ, See also: ยัดเยียดคำสั่งสอน, Syn. hammer in
force[N] ยัดเยียด, See also: บังคับให้รับ, Syn. impose
grind into[PHRV] ยัดเยียด, See also: เคี่ยวเข็ญ, Syn. hammer into
palm off[IDM] หลอกขาย, See also: ยัดเยียดให้, Syn. pass off
palm off on[PHRV] หลอกขายกับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ยัดเยียดให้กับ, Syn. fob off on, foist off on
ram home[PHRV] ทำให้เข้าใจชัดเจน (แบบยัดเยียด), See also: ยัดเยียดให้เข้าใจ, Syn. drive home
ram something down someone's throat[IDM] ยัดเยียด (ให้จำ, เชื่อหรือยอมรับ), Syn. force down, push down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brain-wash(เบรน'วอช) vt. ล้างสมอง,เอาความคิดยัดเยียดให้,กระบวนการล้างสมอง, See also: brainwashing n., Syn. persuade
brainwash(เบรน'วอช) vt. ล้างสมอง,เอาความคิดยัดเยียดให้,กระบวนการล้างสมอง, See also: brainwashing n., Syn. persuade
cram(แครม) {crammed,cramming,crams} vt. ยัด,อัด,กินอย่างตะกละตะกลาม,กินมากเกินไป,ศึกษาอย่างเร่งรีบ,เร่งเรียน,โกหก vi. กินมากเกินไป,กินอย่างตะกละตะกราม,เร่งเรียน,เร่งท่องจำ n. ภาวะที่อัดเต็ม,ภาวะที่ยัดเยียด, Syn. press,pack,crowd
cramful(แครม'ฟูล) adj. ให้เต็มที่สุดเท่าที่จะเต็มได้,ยัดเยียด
crowded(เครา'ดิด) adj. อัดกันจนเต็ม,เบียดเสียดยัดเยียด,โชกโชน,ผ่านมามาก
foist(ฟอยซฺทฺ) vt. ยัดเยียด,หลอกขาย,หลอกใส่เข้าไป,เอามาใส่ให้อย่างปกปิดหรือคดโกง
hard sellการขายแบบยัดเยียด,การพยายามขายให้ได้
impactedadj. อัด,ยัดเยียด,ซึ่งถูกกระทบกระเทือน,อุดตัน
impose(อิมโพซ') vt. จัดเก็บภาษี, กำหนด, กำหนดให้มี, กำหนดโทษ, บังคับเอา, นำไปใส่, ยัดเยียดให้, เรียกร้อง, รบกวน, หลอกลวง, เอาเปรียบ. -vi. ประทับใจ, รบกวน, ยัดเยียดให้., See also: imposer n., Syn. place, intrude
imposition(อิมพะซิซ' เชิน) n. การจัดเก็บภาษี, การกำหนดภาษี, การกำหนดโทษ, การกำหนดให้มี, การบังคับเอา, การนำไฟใส่, การยัดเยียด, การรบกวน, การหลอกลวง

English-Thai: Nontri Dictionary
cram(vt) ยัด,ยัดเยียด,อัด,ตะบัน
crowd(vi) มาชุมนุมกัน,ยัดเยียด,เบียดเสียด,อัด,เบียด
foist(vt) ปลอม,หลอกขาย,ยัดเยียด,ปลอมแปลง
forced(adj) ฝืน,ยัดเยียด,ถูกบังคับ,หักโหม,ขับเคี่ยว
huddle(n) ความยัดเยียด,ความเบียดเสียด,การจับกลุ่มกัน,ความสับสนวุ่นวาย
huddle(vi,vt) ยัดเยียด,เบียดเสียด,ไล่ต้อน,รวมกลุ่ม
overcrowd(vt) เบียดเสียด,ยัดเยียด,แออัดเกินไป
pressing(adj) ด่วน,เร่งด่วน,รีบร้อน,ยัดเยียด
squash(n) น้ำผลไม้คั้น,ฟักทอง,ความแออัดยัดเยียด,กีฬาชนิดหนึ่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
overstuff (vt) ยัดเยียดเกินไป อันแน่น ใส่จนล้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top