Search result for

หุ้นส่วน

(52 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หุ้นส่วน-, *หุ้นส่วน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุ้นส่วน[N] partner, See also: shareholder, partnership, Example: กิจการต้องล่มเพราะเกิดความขัดแย้งระหว่างหุ้นส่วน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นหุ้นส่วน, บุคคลที่ลงทุนร่วมกัน
หุ้นส่วน[N] share, See also: part, hand, partnership, Example: ผมยังมีหุ้นส่วนใหญ่อยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์, Count unit: คน, Thai definition: ทุนที่ร่วมกันเพื่อทำประโยชน์ทางธุรกิจต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หุ้นส่วนน. ทุนที่เข้ากันเพื่อทำการต่าง ๆ เช่น ค้าขายเป็นต้น
หุ้นส่วนผู้เป็นหุ้นส่วน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
general partnerหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Partnershipหุ้นส่วน [TU Subject Heading]
The New Partnership for Africa?s Developmentหุ้นส่วนใหม่เพื่อการพัฒนาแอฟริกา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแอฟริกา มีวัตถุประสงค์ในการ ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศแอฟริกา การขจัดความยากจนและการขจัดความเสียเปรียบของประเทศแอฟริกาในยุคโลกาภิวัตน์ NEPAD พัฒนามาจากการประชุม สุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G8 ที่ญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2542 ซึ่งในการประชุมนี้ ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ ประธานาธิบดีไนจีเรีย และประธานาธิบดี แอลจีเรียได้เสนอต่อที่ประชุม ขอให้กลุ่มประเทศเหนือและประเทศใต้ร่วมกันแก้ปัญหาที่ทั้งสองกลุ่มประเทศ เผชิญอยู่ บนพื้นฐานของ ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเน้นการพัฒนาประเทศที่ยากจน เช่น ประเทศ ในภูมิภาคแอฟริกา ต่อมาบรรดาผู้นำของกลุ่มประเทศแอฟริกาได้ร่วมกันกำหนดแผนพัฒนาแอฟริกาสำหรับ ใช้ขอรับการสนับสนุนจากประเทศพัฒนาแล้วในเวทีการประชุมระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เรียกว่า New Africa Initiative (NAI) ที่ประชุมองค์การเอกภาพแอฟริกา หรือ OAU (ซึ่งต่อมากลายเป็น African Union ? AU) ได้เห็นชอบต่อแผน NAI ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2544 ผู้นำของประเทศแอฟริกาได้นำเสนอ NAI ต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G8 เมื่อปี พ.ศ. 2544 และได้รับการปรับปรุงแก้ไขจนเป็น NEPAD ในปัจจุบัน [การทูต]
strategic partnershipหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ เป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมอย่างยิ่ง อยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค มีนโยบายและแนวคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหารไปในแนวทางเดียวกัน [การทูต]
Partnerหุ้นส่วน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Both businesses can aim for a consortium.- ธุรกิจทั้ง 2 อาจจะมีเป้าหมายที่จะเป็นหุ้นส่วนกัน Episode #1.8 (2008)
Because we have a partnership.เพราะว่าเราเป็นหุ้นส่วนกัน Body of Lies (2008)
Well, that's yours. You can keep that because we're partners.งั้นยกให้ ในฐานะหุ้นส่วนกัน Body of Lies (2008)
We are partners. Allies, no?เราเป็นหุ้นส่วนกันไม่ใช่เหรอ Body of Lies (2008)
You helped NichoIs embezzIe money from his firm.หมายความว่านายช่วยนิโคล ยักยอกเงินจากหุ้นส่วนของเขา 24: Redemption (2008)
To enable that... we need to become partners with a group which has a global network.จะทำอย่างนั้นได้ เราจะต้องเข้าไปเป็นหุ้นส่วนในคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่ซึ่งมีเครือข่ายกว้างขวางไปทั่วโลก Death Note: L Change the World (2008)
Tell Zio it's fine.ไม่งั้นหุ้นส่วนเล่นเราแน่ Gomorrah (2008)
I'm thinking maybe you and I could partner up.ฉันเลยคิดว่า... ...นายกับฉันน่าจะเป็นหุ้นส่วนกัน Pilot (2008)
What i'm proposing is a partnership.ผมอยากเป็นหุ้นส่วน Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
We don't have any partners I don't know about, do we?เราคงไม่มีหุ้นส่วนคนอื่น ที่ผมยังไม่รู้จัก ใช่มั้ย Duplicity (2009)
More partners.หุ้นส่วนเพิ่ม Duplicity (2009)
Patty is me. We're partners.แพตตี้ก็คือผม เราเป็นหุ้นส่วนกัน Look What He Dug Up This Time (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ้นส่วน[n.] (hunsuan) EN: partner ; business partner ; associate ; partnership   FR: partenaire [m]
หุ้นส่วนจำกัด (ห.จ.ก.)[n. exp.] (hunsuan jamkat) EN: limited partnership   
หุ้นส่วนธุรกิจ[n. exp.] (hunsuan thurakit) EN: business partner   
หุ้นส่วนรอง[n. exp.] (hunsuan røng) EN: junior partner   
หุ้นส่วนสามัญ[n. exp.] (hunsuan sāman) EN: ordinary partnership   
หุ้นส่วนใหญ่[n. exp.] (hunsuan yai) EN: senior partner   

English-Thai: Longdo Dictionary
equity(n) กรรมสิทธิหุ้นส่วนในบริษัทห้างร้าน
ordinary partnership(n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ, R. partnership, limited partnership

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
copartner[N] หุ้นส่วน (มักมีหุ้นเท่าๆ กัน), Syn. partner, associate
ordinary share[N] หุ้นส่วนที่มีสิทธิ์ออกเสียงในบริษัท
partner[N] หุ้นส่วน, See also: ผู้ร่วมมือ, ผู้ร่วมกระทำ, Syn. accessory, accomplice, colleague, cooperator
stockholder[N] ผู้ถือหุ้น, See also: หุ้นส่วน, Syn. shareholder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cahoots(คะฮูทซ') n. หุ้นส่วน,การร่วม
consortium(คันซอร์'เชียม) n. กลุ่มสถาบันการเงิน,สมาคมนายธนาคาร,สมาคม,ห้างหุ้นส่วน,สหภาพหรืออื่น ๆ, See also: consortial adj. ดูconsortium -pl. consortia -Conf. consortia
firm(เฟิร์ม) adj. แน่น,ไม่นิ่ม,แน่นหนา,แข็งแรง,มั่นคง,เหนียวแน่น,หนักแน่น,เด็ดขาด,แน่นอน,แน่วแน่ n. บริษัท,ห้าง,ห้างหุ้นส่วน,ห้างร้าน,ร้านค้า,กงสี,ธุรกิจ adv. อย่างแน่น,อย่างมั่นคง. -firmly adv., See also: firmness n.
partner(พาร์ท'เนอะ) n. หุ้นส่วน, See also: partnership n.
share(แชร์) n. ส่วน,ส่วนหนึ่ง,ส่วนแบ่ง,ส่วนร่วมมือ,ส่วนที่รับผิดชอบ,หุ้นส่วน vt. แบ่งส่วน,แบ่งสรร,แบ่งเฉลี่ย,แบ่ง,แบ่งกำไร. vi. มีส่วน,ร่วมส่วน,ร่วมหุ้น,ร่วมกันทำ,ร่วมกันรับ,ร่วมกันรับผิดชอบ, See also: sharable adj. shareable adj. sharer n.
snack(สแนค) n.,vi. (รับประทาน) อาหารเบา ๆ ,อาหารว่าง,อาหารที่รับประทานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีพิ-ธีรีตอง,หุ้น,หุ้นส่วน, Syn. refreshment
stock(สทอคฺ) n. คลังสินค้า,พัสดุ,สินค้าในร้าน,สต๊อค,ของสะสม,จำนวนที่สะสมไว้,ก้าน,ด้าม,โคนต้น,ลำต้น,ตอไม้,เขียงไม้,ฐาน,ก้านสมอเรือ,ปศุสัตว์,บริษัทหุ้นส่วน,หลักทรัพย์ของบริษัท,พันธบัตร,ไม้ค้ำเรือ,แท่นต่อเรือ,ไม้หมอนใต้ท้องเรือ,พืชพันธ์,เชื้อสาย adj. มีอยู่ในร้าน
stock companyn. บริษัทหุ้นส่วน,คณะละครประจำโรง
stock dividend n.เงินปันผลสำหรับหุ้นส่วน
stockholdern. หุ้นส่วน,เจ้าของปศุสัตว์,เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์

English-Thai: Nontri Dictionary
consortium(n) สมาคม,สหภาพ,ห้างหุ้นส่วน,สมาคมนายธนาคาร
corner(n) มุม,หัวมุม,หัวโค้ง,หัวถนน,หัวเลี้ยวหัวต่อ,หุ้นส่วน
firm(n) ห้างร้าน,ห้างหุ้นส่วน,บริษัท,กงสี,ร้านค้า
holdings(n) ที่ดิน,หุ้นส่วน,การครอบครอง,ทรัพย์สิน
partner(n) หุ้นส่วน,คู่คิด,คู่ขา,ผู้ร่วมมือ
partnership(n) หุ้นส่วน,ห้างหุ้นส่วน,การจับคู่กัน
stockholder(n) หุ้นส่วน,ผู้ถือพันธบัตร,เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
whack(n) เสียงก้อง,การทดลอง,หุ้นส่วน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
limited liability partner (n ) หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top