ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reap

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reap-, *reap*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reap(vt) เก็บเกี่ยว, See also: เก็บเกี่ยวข้าว, Syn. cultivate, harvest
reap(vt) ได้รับผลตอบแทน, Syn. acquire, gain, obtain
reaper(n) ผู้เก็บเกี่ยวพืชผล, Syn. harvester, picker
reapply(vt) ใช้ซ้ำ
reap from(phrv) เก็บเกี่ยว (พืชผล)
reap from(phrv) ได้รับผลตอบแทนจาก
reappoint(vt) แต่งตั้งอีกครั้ง
reappraise(vt) พิจารณาใหม่, Syn. reconsider
reapportion(n) แบ่งส่วนใหม่, Syn. redistribute, redistrict, resection
reappraisal(n) การตรวจสอบใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reap(รีพ) vt., vi. เก็บเกี่ยว, เก็บเกี่ยวข้าว, รับผลตอบแทน., See also: reapable adj., Syn. gather, realize, obtain, get
reaper(รี'เพอะ) n. เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว, ผู้เก็บเกี่ยว, ผู้รับผลตอบแทน, , See also: the Reaper, the Grim Reaper n. พญามัจจุราชที่ถือมีดโค้งตัดหญ้า, ความตาย
reaping machinen. เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว

English-Thai: Nontri Dictionary
reap(vt) ได้ผล, เก็บเกี่ยว, รับผลตอบแทน
reaper(n) เครื่องเกี่ยวข้าว, ผู้เก็บเกี่ยว
reappear(vi) ปรากฏอีกครั้ง, เกิดขึ้นอีกครั้ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm asking that you do this small thing for a man who lost everything so people like yourself could reap the benefits.ผมขอให้คุณทำเรื่องเล็กๆ นี้ ให้กับคนที่สูญเสียทุกอย่าง เพื่อนคนอย่างพวกคุณ จะได้ผลประโยชน์ Crash (2004)
You reap what you sow.- ตามที่ท่านควรจะได้. หว่านพืชอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้น. Kingdom of Heaven (2005)
You reap what you sow.กรรมตามสนองน่ะ Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
ANGELA: We reap what we sow, Nathan.ใช่ไหม? Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
Is the man who reaps the greatest reward.สุดท้ายแล้วจะได้รางวัลยิ่งใหญ่ที่สุดนะ Back in Business (2008)
Reap is slang for...เก็บวิญญาณเป็นคำแสลงของ... Dead Like Me: Life After Death (2009)
Reap is slang for when we take the soul out of a body who's just...เก็บวิญญาณเป็นคำแสลงของ เมื่อเราดึงวิญญาณออกจากร่าง คนที่เพิ่งจะ... . Dead Like Me: Life After Death (2009)
Cameron seriously screwed up on my reap time.คาเมรอนพลาดอย่างแรง ตอนที่ถึงช่วงเวลาของชั้นน่ะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
- I got boned with bad reap info.- ฉันเจองานเก็บวิญญาณที่แย่ๆมา Dead Like Me: Life After Death (2009)
You should be worried. You gave me the wrong reap time.คุณควรจะกังวลนะ คุณบอกเวลาชั้นผิดหน่ะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Take care of business, princess, and go reap his soul.จัดการธุระให้เรียบร้อย เจ้าหญิง และไปเก็บวิญญาณเขา Dead Like Me: Life After Death (2009)
My reap is still alive, my sister's in love with him, วิญญาณเป้าหมายของฉันยังมีชีวิตอยู่ น้องสาวของฉันก็รักอยู่กับเขา Dead Like Me: Life After Death (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reapAs a man sows, so he shall reap.
reapAs you sow, so shall you reap.
reapAs you sow, so will you reap. [ Proverb ]
reapReaping the rewards.
reapShe reaped a rich harvest from her study abroad.
reapSome day you will have to reap the harvest of your own sowing.
reapThe family were all out reaping the corn.
reapWe will reap rich rewards later on in life.
reapWhat one has sown one will have to reap.
reapYou must reap what you have sown.
reapYou must sow before you can reap.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกี่ยว(v) reap, See also: harvest, mow, cut down, Syn. เก็บเกี่ยว, Example: ชาวชนบทที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพ จะต้องกลับบ้านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อไปเกี่ยวข้าวในหน้านา, Thai Definition: ตัดด้วยเคียวหรือของมีคม

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
reap
reaps
reaped
reaper
reaping
reapply
reappear
reappears
reappoint
reappeared

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reap
reaps
reaped
reaper
reapers
reaping
reappear
reappears
reappeared
reappearing

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huò, ㄏㄨㄛˋ, / ] reap; harvest #1,505 [Add to Longdo]
收割[shōu gē, ㄕㄡ ㄍㄜ,  ] reap #15,262 [Add to Longdo]
不劳而获[bù láo ér huò, ㄅㄨˋ ㄌㄠˊ ㄦˊ ㄏㄨㄛˋ,     /    ] reap without sowing; profit by other people's toil #40,686 [Add to Longdo]
自食其果[zì shí qí guǒ, ㄗˋ ㄕˊ ㄑㄧˊ ㄍㄨㄛˇ,    ] reap what one has sown #69,706 [Add to Longdo]
收割者[shōu gē zhě, ㄕㄡ ㄍㄜ ㄓㄜˇ,   ] reaper #218,149 [Add to Longdo]
再出现[zài chū xiàn, ㄗㄞˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ,    /   ] reappear [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
再現[さいげん, saigen] (n, vs, adj-no) reappearance; reproduction; return; revival; (P) #4,569 [Add to Longdo]
再任[さいにん, sainin] (n, vs) reappointment; (P) #17,728 [Add to Longdo]
クリープ[kuri-pu] (n) (1) creep; (2) Creap [Add to Longdo]
テレアポ[tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone [Add to Longdo]
リーパー[ri-pa-] (n) reaper [Add to Longdo]
悪因悪果[あくいんあっか, akuin'akka] (n) sowing and reaping evil [Add to Longdo]
稲刈り(P);稲刈[いねかり, inekari] (n) rice reaping; rice harvesting; (P) [Add to Longdo]
獲れる;穫れる[とれる, toreru] (v1) (1) (See 獲る・とる) to be harvested; to be reaped; to be yielded; (2) to be able to harvest; to be able to reap; to be able to yield [Add to Longdo]
隔世遺伝[かくせいいでん, kakuseiiden] (n, adj-no) atavism; throwback; reappearance of an earlier characteristic; skipping a generation; reversion to ancestral type [Add to Longdo]
[かり, kari] (n) cut; clip; shear; reap; trim; prune [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reap \Reap\, v. i.
   To perform the act or operation of reaping; to gather a
   harvest.
   [1913 Webster]
 
      They that sow in tears shall reap in joy. --Ps. cxxvi.
                          5.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reap \Reap\, n. [Cf. AS. r[imac]p harvest. See {Reap}, v.]
   A bundle of grain; a handful of grain laid down by the reaper
   as it is cut. [Obs. or Prov. Eng.] --Wright.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reap \Reap\ (r[=e]p), v. t. [imp. & p. p. {Reaped} (r[=e]pt); p.
   pr. & vb. n. {Reaping}.] [OE. repen, AS. r[imac]pan to seize,
   reap; cf. D. rapen to glean, reap, G. raufen to pluck, Goth.
   raupjan, or E. ripe.]
   1. To cut with a sickle, scythe, or reaping machine, as
    grain; to gather, as a harvest, by cutting.
    [1913 Webster]
 
       When ye reap the harvest of your land, thou shalt
       not wholly reap the corners of thy field. --Lev.
                          xix. 9.
    [1913 Webster]
 
   2. To gather; to obtain; to receive as a reward or harvest,
    or as the fruit of labor or of works; -- in a good or a
    bad sense; as, to reap a benefit from exertions.
    [1913 Webster]
 
       Why do I humble thus myself, and, suing
       For peace, reap nothing but repulse and hate?
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To clear of a crop by reaping; as, to reap a field.
    [1913 Webster]
 
   4. To deprive of the beard; to shave. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Reaping hook}, an implement having a hook-shaped blade, used
    in reaping; a sickle; -- in a specific sense,
    distinguished from a sickle by a blade keen instead of
    serrated.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reap
   v 1: gather, as of natural products; "harvest the grapes" [syn:
      {reap}, {harvest}, {glean}]
   2: get or derive; "He drew great benefits from his membership in
     the association" [syn: {reap}, {draw}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top