Search result for

การรวม

(79 entries)
(0.0269 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การรวม-, *การรวม*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรษัทการรวมกันเข้าหุ้นส่วนทำการค้าขาย
สัสดีการรวมบัญชีคน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
combinationการรวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aggregationการรวมกลุ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conglomerationการรวมกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conglomerationการรวมกลุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
associationการรวมกลุ่ม, การรวมตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
poolการรวมกลุ่มกิจการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aggregationการรวมกลุ่มก้อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
people, conglomerate ofการรวมกลุ่มชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conglomerate of peopleการรวมกลุ่มชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
group underwritingการรวมกลุ่มรับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electrocoagulationการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cartelการรวมหัว
หมายถึง การทำความตกลงร่วมมือกันของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มการค้า เพื่อผูกขาดหรือสามารถควบคุมการดำเนินการใดๆ ในธุรกิจสาขานั้น โดยปรกติการตกลงกันในลักษณะการรวมหัว มักเป็นไปเพื่อการควบคุมผลผลิตเพื่อที่จะยกระดับราคาและผลกำไรของกิจการ สินค้าของกลุ่มที่จะรวมกันจะต้องเป็นสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน และมีผู้ขายสินค้าจำนวนน้อยราย เช่น ประเทศกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรวมหัวกัน เพื่อกำหนดราคาและควบคุมปริมาณผลผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Currency poolingการรวมเงินตรา (หลายสกุล) [เศรษฐศาสตร์]
Economic concentrationการรวมตัวทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Horizontal integrationการรวมหน่วยตามแนวนอน [เศรษฐศาสตร์]
Industrial concentrationการรวมจุดทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Economic integration การรวมหน่วยทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Industrial integrationการรวมหน่วยทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial trustการรวมกันผูกขาดทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Reginalizationการรวมเป็นภูมิภาค [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Commit.บทที่ 1 การรวมกัน Not Cancer (2008)
- House would want a unifying theory. - He's gone, and so are those symptoms.เฮาส์ต้องการรวมทฤษฎีเป็นหนึ่ง เขาไปแล้วและมีอาการเหล่านี้ Dying Changes Everything (2008)
You're going to miss the rendezvous with the fleet if you don't hurry.เจ้าจะพลาดการรวมพลกับยานลำอื่นๆ ถ้าเจ้าไม่รีบ Rising Malevolence (2008)
Since Lee Dong Wook's welcome ceremony might be linked to an illegal gathering...ในเมื่อการเลี้ยงตอนรับ อีดงอุค มันอาจ เกี่ยวข้องกับการรวมตัวเพื่อทำเรื่องผิดกฎหมาย... Episode #1.7 (2008)
Just on the verge of success in unifying the countryในการรวมประเทศ Three Kingdoms (2008)
I vow to unite the country for Liu's Kingdomข้าต้องการรวมแคว้นเพื่อท่านเล่าปี่ Three Kingdoms (2008)
This is controlled by a combination of electrochemical signals in the brain.นี่ถูกควบคุมโดยการรวมกันของ สัญญาณไฟฟ้าเคมีในสมอง The Happening (2008)
Uh... We were just planning our high school reunion.นี่เป็นการรวมตัวสมัยไฮส์สคูล Bedtime Stories (2008)
There is a gathering of world leaders not far from here.มีการรวมตัวกันของผู้นำโลก อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ The Day the Earth Stood Still (2008)
Thus, corals are born from the marriage of algae and shells.เช่นปะการัง เกิดจากการรวมตัวกันของสาหร่ายและเปลือกแข็ง Home (2009)
When Oda Nobunaga got close to his dream of unifying the governmental power, he got assassinated because of a treason of his vassal Akechi Mitsuhide.ขณะที่ โอดะ โนบุนากะ ใกล้บรรลุเป้าหมายในการรวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียว แต่กลับถูกลอบสังหารโดย อะเคชิ มัตซึฮิเดะ คนสนิท Goemon (2009)
Did you already mobilize the unit?การรวมพลเป็นยังไง? Chapter Four 'Cold Wars' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรวม[n.] (kān rūam) EN: coalition ; integration   FR: coalition [f]
การรวมกลุ่ม[n.] (kān rūamklum) EN: collection   FR: collection [f]
การรวมกัน[n.] (kān rūam kan) EN: combination   FR: combinaison [f] ; adjonction [f]
การรวมกิจการ[n. exp.] (kān rūam kitjakān) EN: consolidation ; merger ; business combination   
การรวมตัว[n.] (kān rūamtūa) EN: integration   
การรวมตัวกัน[n. exp.] (kān rūamtūa kan) EN: unification ; composition ; unification ; merger   
การรวมตัวกันใหม่[n. exp.] (kān rūamtūa kan mai) EN: reunification   FR: réunification [f]
การรวมตัวของกิจการ[n. exp.] (kān rūamtūa khøng kitjakān) EN: integrative growth   
การรวมตัวทางธุรกิจ[n. exp.] (kān rūamtūa thāng thurakit) EN: cartel   
การรวมตัวทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān rūamtūa thāng sētthakit) EN: economic union ; economic integration   

English-Thai: Longdo Dictionary
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
civil society(n) ประชาสังคม เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนโดยมีจิตสำนึกร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาของสังคม เช่น Civil society is much talked about, but rarely understood. John Edwards explores the practical and theoretical significance of civil society.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absorption[N] การรวมเข้าด้วยกัน
agglomerate[N] การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน
aggregation[N] การรวมกัน, Syn. gathering, collection
amalgam[N] การผสม, See also: การรวมกัน, Syn. mixture, blend
assembly[N] การรวมกลุ่ม, See also: การชุมนุม, การประชุม, Syn. assemblage, meeting, association
association[N] การรวมกัน, Syn. socializing, cooperation
bee[N] การรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน, See also: งานสังสรรค์
blend[N] การผสม, See also: การรวมตัว, Syn. mixture
buildup[N] การเสริมกำลัง, See also: การรวมพล, การสร้างเสียงสนับสนุน, Syn. accumulation
centralisation[N] การรวมอำนาจมาอยู่ส่วนกลาง, Syn. centralization

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerification(แอริฟิเค' เชิน) n. การรวมกับอากาศ, ภาวะที่รวมกับอากาศ (act of combining with air)
amalgam(อะแมล' เกิม) n. โลหะผสมของปรอทกับโลหะอื่น, แร่หายากชนิดหนึ่งที่เป็นโลหะ ผสมของเงินและปรอท, การรวมกัน, Syn. mixture, combination ###A. separation
amalgamation(อะแมลกะเม' เชิน) n. การรวมกับปรอท, ผลที่เกิดจากการรวมกับปรอท, การรวมบริษัทกัน, การร่วมกันทางชีวภาพของเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต, การสกัดโลหะจากแร่ด้วยปรอท (union, blend)
amphimixis(แอมฟิมิค' ซิส) n., (pl. -mixes) n. การรวมตัวกันของเซลล์เพศ (ในขบวนการผสมพันธุ์กันแบบใช้เพศ) , การร่วมกันของเซลล์เพศพ่อและเซลล์เพศแม่
anisogamous(แอนนิซอก' กะมัส) adj. เกิดจากการรวมตัวกันของเซลล์เพศ (gametes) ที่ไม่เหมือนกันและมักมีขนาดต่างกัน -anisogamy n.
centralisation(เซนทรัลไลเซ'เชิน) n. การรวมอำนาจมาอยู่ที่ศูนย์กลาง,ภาวะรวมศูนย์อำนาจบริหาร, See also: centraliser,centralizer n. centralise,centralize vt.
centralization(เซนทรัลไลเซ'เชิน) n. การรวมอำนาจมาอยู่ที่ศูนย์กลาง,ภาวะรวมศูนย์อำนาจบริหาร, See also: centraliser,centralizer n. centralise,centralize vt.
collusion(คะลู'เชิน) n. การสมรู้ร่วมคิด,การรวมหัวกันคิดอุบาย, Syn. intrigue -Conf. cooperation
collusive(คะลู'ซิฟว) adj. (เกี่ยวกับ) การสมรู้ร่วมคิด, การรวมหัวกันคิดอุบาย, See also: collusiveness n.
combination(คอมบะเน'เชิน) n. การรวมกัน,จำนวนสิ่งของที่รวมกัน,พันธมิตร,รหัสตัวเลขหรืออักษรของกุญแจที่ไขด้วยการหมุนตัวเลข หรือหมุนอักษรดังกล่าว,การจัดเป็นกลุ่ม -Phr. (in combination with ร่วมกับ), Syn. combining,joining,blend

English-Thai: Nontri Dictionary
accretion(n) การเพิ่ม,การรวม
addition(n) การรวม,การบวก,การเพิ่ม,การเสริม
agglomeration(n) การรวมตัวกัน,การเกาะกัน
aggregation(n) การรวบรวม,การรวมตัว,การรวมกลุ่ม
amalgamation(n) การรวม,การผสม,การปน
buildup(n) การเตรียมตัว,การสะสม,การรวมพล,การพัฒนา,การเสริม
centralism(n) การรวมอำนาจ
centralization(n) การรวบรวม,การรวมอำนาจ
coalescence(n) การรวมกัน,การเชื่อมต่อกัน
coalition(n) การประสานกัน,การรวมกัน,การร่วมมือกัน,รัฐบาลผสม,สัมพันธมิตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
集計[しゅうけい, shuukei] (n) การรวมยอด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整合[せいごう, seigou] Thai: การรวมเข้าด้วยกัน English: integration

German-Thai: Longdo Dictionary
Verschmelzung(n) |die, pl. Verschmelzungen| การหลอมละลาย, การรวมตัวกัน, See also: S. Fusion, Schmelzen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top