ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*frame*

F R EY1 M   
426 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: frame, -frame-
English-Thai: Longdo Dictionary
frame of mind(n) อารมณ์, สภาพของจิตใจขณะนั้น
framer(n ) บุคคลผู้ซึ่งเขียนกฎหมายใหม่ หรือ แผนงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น "the framers of the Constitution" (บุคคลที่เขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญ), R. Constitution,law

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frame[N] โครงสร้างพื้นฐาน, See also: โครงสร้าง, Syn. scaffold, structure
frame[N] กรอบ, See also: กรอบหน้าต่าง, กรอบภาพ, กรอบประตู
frame[N] โครง, See also: ฉาก
frame[N] ร่างกาย, See also: โครงสร้างร่างกาย
frame[VT] ใส่กรอบ, See also: ตีกรอบ, วางกรอบ
frame[VT] วางแผน, See also: ร่าง, Syn. organize, plan, prepare
frame[N] ภาพหนึ่งในฟิล์มภาพยนตร์
frame[N] รอบในกีฬาโบว์ลิ่ง
frame[VT] ใส่ร้าย (คำสแลง), See also: ใส่ความ
frame in[PHRV] ใส่วงกบ, See also: ใส่กรอบ
frame up[PHRV] เขียน
frame up[PHRV] ใส่ความ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ป้ายความผิดให้, ใส่ร้าย
framework[N] ขอบข่ายงาน, See also: โครงร่างงาน
mainframe[N] คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูง, See also: เครื่องเมนเฟรม, หน่วยประมวลผลส่วนกลางของเครื่องคอมพิวเตอร ์, Syn. central processing unit, C.P.U
cold frame[N] ที่ครอบต้นไม้ (เพื่อรักษาต้นอ่อน)
window frame[N] กรอบหน้าต่าง, Syn. sash
picture frame[N] กรอบรูป, Syn. frame

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-frame(เอ' เฟรม) n. โครงค้ำตรงรูปตัว ? หรือ V
aframerican(แอฟระเมอ' ริคัน) adj., n. Afro-American
frame(เฟรม) n. กรอบ,โครง,ร่าง,ร่างกาย,โครงสร้าง,องค์ประกอบ,ระบบ,สภาพของจิตใจ,รอบหนึ่ง (การตีเบสบอล) ,ยกหนึ่ง ๆ (มวย) vt. ประกอบก่อ,สร้าง,ติดตั้ง,ร่าง,กำหนด,คิด,วางแผน,ประพันธ์,ใส่กรอบ,ใส่วงกบ,ใส่ความ,ใส่ร้าย vi. พยายาม,ให้ความหวัง,พาตัวไป. -framable,frameable ad
frame-upn. การใส่ร้ายปรักปรำผู้บริสุทธิ์
frameworkn. โครงร่าง,เค้าโครง,โครงสร้าง,โครงประกอบ,กรอบ,วงกบ, Syn. frames
mainframe(เมน'เฟรม) n. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยศูนย์ควบคุมที่เกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์, Syn. central processing

English-Thai: Nontri Dictionary
frame(n) โครง,รูปร่าง,โครงร่าง,กรอบ,สะดึง,องค์ประกอบ
frame(vt) ประกอบ,ติดตั้ง,ทำโครงร่าง,วางโครง,ใส่กรอบ,กำหนด,วางแผน
framework(n) โครง,โครงร่าง,เค้าโครง,วงกบ,กรอบ,โครงประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reference frame; frame of referenceกรอบอ้างอิง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sub-frameโครงย่อย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
social frameworkกรอบสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sampling frameกรอบตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
occluder; articulator; dental articulator; occluding frameกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
occluding frame; articulator; dental articulator; occluderกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
articulator; dental articulator; occluder; occluding frameกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
metal skeleton; framework; metal frameworkโครงโลหะ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
metal framework; framework; metal skeletonโครงโลหะ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mainframe; mainframe computerเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mainframe; mainframe computerเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mainframe; mainframe computerเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mainframe computer; mainframeเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conceptual frameworkกรอบความคิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dental articulator; articulator; occluder; occluding frameกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
frame straightenerชุดดัดโครงรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
framework; metal framework; metal skeletonโครงโลหะ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
framework, conceptualกรอบความคิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
framework, socialกรอบสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
frameกรอบ, กรอบความ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
frameโครงรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
frame๑. โครง๒. กรอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
frame doublerตัวทวีอัตราภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
frame guageเกจโครงรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
frame of reference; reference frameกรอบอ้างอิง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
frame relayเฟรมรีเลย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
frame relayเฟรมรีเลย์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
frame storyกรอบเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
field-frame assemblyโครงขดลวดสนามแม่เหล็ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wire frame modelแบบจำลองโครงลวด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mainframe computerเมนเฟรมคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ระดับใหญ่ สามารถใช้คำว่า Mainframe แทน Mainframe computer ได้ [คอมพิวเตอร์]
Wooden-frame houses บ้านโครงสร้างไม้ [TU Subject Heading]
Wooden-frame buildings อาคารโครงสร้างไม้ [TU Subject Heading]
Eyeglass frame industryอุตสาหกรรมกรอบแว่นตา [TU Subject Heading]
Framework (Computer program)เฟรมเวอร์ค (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Microsoft.net frameworkไมโครซอฟต์ ดอท เน็ต เฟรมเวิร์ก [TU Subject Heading]
Picture frame industryอุตสาหกรรมกรอบรูป [TU Subject Heading]
Picture frames and framingกรอบรูปและการทำกรอบรูป [TU Subject Heading]
United Nations Framework Convention on Climate Change (1992)ข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกขององค์การสหประชาชาติ (ค.ศ. 1992) [TU Subject Heading]
United Nations Framework Convention on Climate Change (1992). Protocols, etc., 1997 Dec. 11.อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ค.ศ.1992). พิธีสาร (11 ธ.ค. ค.ศ. 1997) [TU Subject Heading]
Sampling Frame กรอบของการเลือกตัวอย่าง
รายชื่อของหน่วยตัวอย่างที่หาได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน [สิ่งแวดล้อม]
Asia-Europe Cooperation Frameworkกรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป เป็นเอกสารที่กำหนดแนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมในกรอบอาเซม ซึ่งได้รับรองในที่ประชุมผู้นำอาเซม ครั้งที่ 2 ที่กรุงลอนดอน [การทูต]
ASEAN Framework Agreement on Servicesกรอบความตกลงของอาเซียนว่าด้วยการบริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการเปิดเสรีการค้าบริการระหว่าง ประเทศสมาชิกอาเซียน [การทูต]
Balkan Frameโครงติดเตียงสำหรับดึงแขวนกระดูก [การแพทย์]
Bohler-Braun Frameที่รองขาใช้ดึงถ่วงได้ [การแพทย์]
Bradford Frameกรอบผ้าใบสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ขึงตึงมีช่องสำหรับน [การแพทย์]
Cytoskeletal Frameworkโครงร่างของเซลล์ [การแพทย์]
Frameเฟรม,รูปร่าง,โครงประกอบ,กรอบ [การแพทย์]
Frame, Dualกรอบภาพคู่ [การแพทย์]
Frame, Fasterเตียงพลิกชนิดหนึ่ง [การแพทย์]
Frame, Singleกรอบภาพเดี่ยว [การแพทย์]
Frame, Translational Readingกรอบการแปลงรหัส [การแพทย์]
Frameworkโครงประกอบ [การแพทย์]
Framework of Hard Materialโครงของส่วนแข็ง [การแพทย์]
Framework, Logicalกรอบเหตุผล [การแพทย์]
Framework, Relativeโครงยึดฟันปลอม [การแพทย์]
frame of referenceกรอบอ้างอิง, โคออร์ดิเนตที่ใช้เป็นหลักเทียบในการบอกตำแหน่งหรือการย้ายตำแหน่งของวัตถุเมื่อเวลาใดเวลาหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
inertial frame of referenceกรอบอ้างอิงเฉื่อย, กรอบอ้างอิงซึ่งอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวสัมพัทธ์กับโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lattice Frameworkโครงยึดฟันปลอม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
timeframe (n ) ช่วงเวลา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've been framed!ฉันได้รับ กรอบ! ช่วยด้วย! Pinocchio (1940)
We simply drop the tinker toy frame to the ground, the elastic stretches, taking in te impact allowing the egg to remain gently in its resting place, Michelles bootyเยอะไปแล้ว! Full House (1987)
Frame.ตั้งกรอบ Dirty Dancing (1987)
Head up. Lock your frame. Lock it.เชิดหน้าขึ้น ล็อกกรอบไว้ Dirty Dancing (1987)
I don't go into yours. You don't go into mine. You gotta hold the frame.ผมไม่เข้าไปในพื้นที่คุณ ๆ ไม่ต้อง เข้ามาในพื้นที่ผม ตั้งกรอบคุณไว้ Dirty Dancing (1987)
Frame.ตั้งกรอบ Dirty Dancing (1987)
I'll just keep my shoulders down, my head up... my frame locked, stay on my toes...ฉันต้องทำไหล่ให้ต่ำ เชิดหน้าขึ้น... ตั้งกรอบไว้ ยืนบนหัวนิ้วเท้า... Dirty Dancing (1987)
Pull up, watch the frame. And remember, let him lead you.ตั้งท่า ตั้งกรอบไว้ และจำไว้ว่า เขาจะนำเธอเต้นเอง Dirty Dancing (1987)
No. Don't look at my feet, keep my head up, my eyes open... tension in my arms, my frame locked, seat pulled up...ไม่ ต้องไม่มองต่ำ เชิดหน้าเอาไว้ ลืมตาขึ้น... Dirty Dancing (1987)
My frame. Where's my pleasing arc?กรอบของฉัน บอกแล้วใช่ไหม? Dirty Dancing (1987)
But I've got my country's 500th anniversary to plan, my wedding to arrange, my wife to murder, and Guilder to frame for it.แต่ข้าต้องวางแผนงานฉลงอครบรอบ 500 ปี วางแผนงานแต่งงาน วางแผนฆ่าภรรยา และวางแผนการกล่าวโทษกิลเดรอ์ ข้ายุ่งมาก The Princess Bride (1987)
If we can put this into a theoretical framework, physics--ถ้าเราสามารถใส่มันเข้าไป ในโครงสร้างทางทฤษฎี, วิชาฟิสิกส์-- Akira (1988)
The frame!ภาพตกเฟรมน่ะ ! Cinema Paradiso (1988)
The guy drops 20 stories in perfect focus, centre frame while I smoothly go from F1 6 to F56.กล้าดียังไงถึงยังลอยหน้าอยู่ที่นี่อีกน่ะห๊ะ Hero (1992)
I'm going to project myself into the main frame computer.ผมจะย้ายตัวเองลงสู่คอมพิวเตอร์หลัก The Lawnmower Man (1992)
I'm going back to VSI now... and once I'm inside the main frame...ผมจะกลับไป วีเอสไอ แล้ว และจะเข้าไปที่คอมพิวเตอร์หลัก The Lawnmower Man (1992)
Erase the files from the main frame there... then transport it all here personally.จากนั้นลบข้อมูลทุกอย่าง ในคอมพิวเตอร์หลักซะ แล้วส่งข้อมูลทั้งหมด มาที่ช่องทางส่วนบุคคล The Lawnmower Man (1992)
Welcome to VSI main frame.ยินดีต้อนรับสู่ ระบบคอมพิวเตอร์หลักของ วีเอสไอ The Lawnmower Man (1992)
Someone's hacking the main frame from the outside.มีบางคนเจาะ ระบบคอมพิวเตอร์หลักจากภายนอก The Lawnmower Man (1992)
The main frame will be totally isolated... in less than two minutes.มันกำลังตัดขาดจากการเชื่อมต่อของเรา ในอีกไม่ถึงสองนาทีนี้ The Lawnmower Man (1992)
I find a way out, or I die in this diseased main frame.ฉันต้องหาทางออกจากระบบที่ใกล้ล่มสลายนี้ ไม่งั้นคงสลายไปพร้อมกับมัน The Lawnmower Man (1992)
He was obviously framed.เขาถูกล้อมกรอบอย่างเห็นได้ชัด The Birdcage (1996)
It's two different interlaced frames. I'm framing one.มันเป็นสองเฟรมทับกันที่ แตกต่างกัน ฉันกรอบหนึ่ง Contact (1997)
- It's just noise. - Trying frame two.มันเป็นเพียงเสียง พยายามกรอบสอง Contact (1997)
Those interlaced frames we thought were noise?ผู้เฟรมทับกันราคิดว่าเป็นเสียง? Contact (1997)
The Adolf transmission used 25 frames per second but we're receiving 50.ส่งอดอล์ฟที่ใช้ 25 เฟรม ต่อวินาที แต่เราได้รับ 50 Contact (1997)
We found a series of markers on the top of each frame. - Are you ready?เราพบชุดของเครื่องหมาย ที่ด้านบนของแต่ละเฟรม Contact (1997)
All right, as you'll see interlaced with the frames of the original Hitler image we found these sections.สิทธิทั้งหมดในขณะที่คุณจะเห็น interlaced มีกรอบของ เดิมภาพฮิตเลอร์ เราพบว่าส่วนนี้ Contact (1997)
A little girl with hair as black as the ebony window frame and skin as pale as the snow and lips as red as blood.ลูกสาว ที่มีผมดำขลับดั่งไม้อีโบนี่ ผิวขาวราวหิมะ แล้วก็ริมฝีปากแดงดั่งโลหิต Snow White: A Tale of Terror (1997)
- Watch the door frame. Watch it.- ระวังขอบประตู ระวัง Titanic (1997)
- Your mainframe?เมนเฟรมของเธอน่ะเหรอ ? Pi (1998)
The image of him in an open field strumming his guitar was fixed in my mind like a picture in a frame that was screwed to the wall and wouldn't come off.ฉันนึกถึงภาพของเขาบรรเลงกีตาร์อยู่กลางทุ่งกว้าง... ...มันยังติดอยู่ในใจฉันแน่นเหมือนภาพถ่าย ...ที่ถูกขันสกรูติดกำแพงไม่มีทางเอาออก April Story (1998)
Like splicing a frame of pornography into family films.เอาน่า, ขอแค่นี้เอง ทำไม? ทำไม? Fight Club (1999)
The frame is British, the gears are French, and the brakes are from...โครงรถเป็นของอาฟริกัน เกียร์เป็นของเยอรมัน เบรคเป็นของ... Malèna (2000)
Scrambles the mainframe and forces it to reboot.รบกวนองค์ประกอบหลัก และเปิดมันขึ้นมาใหม่ Resident Evil (2002)
That pulse forces the circuit breaker to shut down her mainframe for 30 seconds.นั้นกำลังวงจรไฟฟ้าถูกทำลาย ปิดระบบองค์ประกอบหลักของหล่อนเป็นเวลา 30 วินาที Resident Evil (2002)
He was just kicking it, the cops hit him up and pretty much framed him.ซักพัก ตำรวจก็มาจับเค้าไป Ken Park (2002)
-It's a star frame... มันคือกรอบดูดาว A Walk to Remember (2002)
This is a star frame.นี่คือกรอบดูดาวนะคะ A Walk to Remember (2002)
Not me, brother, the TV show. I'm hosting a show called Framed.ไม่ใช่ผม, พี่ชาย, รายการโทรทัศน์ ผมโฮสติ้งการแสดงที่เรียกว่ากรอบ Showtime (2002)
- And you framed him, didn't you?- คุณใส่ความเขาใช่มั้ย Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- The machine mainframe. - Yes.คุณหมายถึงเมนเฟรมของเครื่องจักร? The Matrix Reloaded (2003)
I was riled up, bein' framed an' all.โมโหเลยเถิด ก็โดนป้ายความผิดนี่ Bringing Down the House (2003)
It even writes on glass, so if you've got a framed picture, like, for instance, this one of Blue, you can just write on it.อย่าง... ถ้าคุณมีกรอบรูป แบบรูปของวงบลูนี่ คุณจะเขียนไปบนนั้นก็ได้ Love Actually (2003)
She wasn't in her right frame of mind when she spoke to the police.ก็สติเธอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยซะหน่อย ตอนคุยกับตำรวจ The O.C. (2003)
I've been trying to figure out why Trey would try to frame Ryan.ผมพยายามคิดมาตลอดนะ เทรย์จะมาใส่ร้ายไรอันทำไม The O.C. (2003)
Nike assigns a time frame to each operation.ไนกี้แบ่งตารางเวลาให้การทำงานแต่ละขั้นตอน The Corporation (2003)
They break the timeframe into ten thousandths of a second.แต่แบ่งเวลาออกเป็น 10/1000 ของหนึ่งวินาที The Corporation (2003)
to begin to frame answers for those customers.เพื่อเริ่มหากรอบในการตอบคำถามลูกค้า The Corporation (2003)
Priority access to the mainframe for two days, maybe three.ต้องเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์เมนเฟรมสัก 2-3 วัน The Day After Tomorrow (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frameThe drawing was mounted in a fancy frame.
frameThis frame shows the painting to good advantage.
frameHe was framed for a murder.
frameEvery experiment required a protected environment and an entirely objective frame of mind.
frameThey painted the window frames yellow.
frameThe question here is one of creating the framework with which we can outline the social trend.
frameThe frame of the building is now complete.
frameThis is a picture frame made of plastic.
frameTo make a web, it starts by making a frame of this silk and fastening it to hard objects, such as trees or fences.
frameThe building will be made of concrete on a steel framework.
frameThe frame of the machine should be rigid.
frameI was dwarfed by his gigantic frame.
frameI need to buy new spectacle frames.
frameI was nicely framed.
frameShe is now in a low frame of mind.
frameHe has a small frame.
frameThe framework of the new building is progressively appearing.
frameThere were framed pictures of a child and a wedding on top of the desk.
frameLight shines through the large windows outside the picture frame.
frameHe is framed for hard work.
frameCrashes in the early days of commercial jets tended to be caused by technical faults, such as metal fatigue in the airframe or engines.
frameMarina Giles left England with her husband in just this frame of mind.
frameHe framed the picture he had bought on the street.
frameHis portrait was mounted in the fancy frame.
frameBob mounted the portrait in a fancy frame, but it was upside down.
frameHe stood under the door frame.
frameWhen the frame is finished, the spider fixes lines of silk across it, just like the spokes of a bicycle wheel.
frameThe frame itself is worth more than the picture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วางเพลิง[V] defame, See also: slander, frame, malign, Syn. ว่าร้าย, ให้ร้าย, นินทา, Thai definition: พูดให้ร้ายคนอื่นลับหลัง
วงกบ[N] window frame, See also: door frame, Syn. บานกบ, เช็ดหน้า, กรอบเช็ดหน้า, Example: ช่างคนนี้ทำงานเก่ง ทำวงกบได้ปราณีตจริงๆ, Thai definition: กรอบประตูหรือหน้าต่าง
โครง[N] structure, See also: construction, frame, framework, Syn. โครงสร้าง, โครงร่าง, Example: ช่างปั้นรูปเริ่มต้นด้วยการขึ้นโครงก่อน, Count unit: โครง, Thai definition: ร่างของสิ่งต่างๆ ที่คุมกันอยู่เป็นรูป
โครงร่าง[N] framework, See also: frame, structure, plan, Syn. เค้าโครง, ขอบข่าย, แผนงาน, Example: เราจะต้องเขียนโครงร่างให้ชัดเจนก่อนที่จะเสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไป, Count unit: โครงร่าง
พิมพ์[N] mold, See also: pattern, frame, Syn. แบบหล่อ, แม่พิมพ์, บล็อก, เบ้า, Example: ครูสั่งให้ทำพิมพ์ไว้ก่อนแล้วค่อยผสมปูนปลาสเตอร์, Count unit: อัน, ชิ้น, ฝา, พิมพ์, Thai definition: สิ่งที่เป็นแบบ, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
มุ้งประทุน[N] kind of mosquito net, See also: mosquito net with iron frame, folding covered mosquito net, Syn. มุ้งครอบ, Count unit: หลัง, Thai definition: มุ้งรูปโค้งคล้ายประทุน มีโครงเป็นลวดเหล็ก หุบเก็บและกางได้
ลูกปะกน[N] carved-wooden partition, See also: wooden frame of partition to be pasted with paper, Syn. ปะกน, Count unit: ตัว, ลูก, Thai definition: ไม้ลูกสกัดฝาเรือนสำหรับเอากระดานกรุ
สะดึง[N] embroidery hoop, See also: embroidery frame, Example: อุปกรณ์สำหรับการปักริบบิ้นมือเบื้องต้น ได้แก่ ริบบิ้น ไหมปักสีต่างๆ กระดาษลอกลาย กระดาษคาร์บอน เข็มปัก สะดึง หมอนเข็ม, Count unit: อัน, Thai definition: กรอบไม้สำหรับขึงผ้าที่จะใช้เย็บเป็นจีวร, กรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าในเวลาปักดิ้นหรือไหม, ขอบไม้สำหรับขึงเปลมี 4 ด้าน
ใส่ความ[V] slander, See also: frame, Syn. หาความ, ให้ร้าย, ใส่ไฟ, กล่าวหา, ใส่ร้าย, Example: คำสอนของศาสนาคริสต์บัญญัติห้ามไม่ให้ฆ่าคน อย่าผิดประเวณี อย่าลักขโมย อย่าโกหก ใส่ความผู้อื่น, Thai definition: พูดหาเหตุร้าย, กล่าวหาเรื่องร้ายให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ใส่ไคล้[V] slander, See also: frame, Syn. ใส่ความ, ใส่ร้าย, หาความ, ใส่ไฟ, Example: ถ้อยคำเหล่านี้ล้วนเป็นถ้อยคำของพวกที่ต้องการใส่ไคล้ฉันทั้งนั้น, Thai definition: หาความไม่ดีป้ายผู้อื่น
ใส่ร้าย[V] slander, See also: frame, Syn. ใส่ความ, ใส่ไฟ, ใส่ร้ายป้ายสี, Example: ดร.ป๋วยอึ๊งภากรณ์ท่านนั่งทำงานที่นี่อยู่ 2 ปีก่อนที่จะถูกใส่ร้ายป้ายสีจนต้องออกไปอยู่อังกฤษ, Thai definition: หาความร้ายป้ายผู้อื่น
ฉลุลาย[V] perform perforated framework, Example: พ่อของเธอฉลุลายพนักเก้าอี้ไว้อย่างสวยงาม, Thai definition: ฉลุให้เป็นลาย, ลายที่ฉลุแล้ว เรียกว่า ลายฉลุ
บานกบ[N] window frame, See also: door frame, Syn. ข้างกบ, Example: ช่างแกะสลักบานกบทุกแผ่นได้วิจิตรงดงามมาก, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดานกรุกระหนาบข้างเสาในพระระเบียง ปลายแผ่นกระดานยันใต้ท้องสะพาน ที่พาดอยู่บนหัวเสา, กระดานกรุกระหนาบข้างคูหาหรือช่องหน้าต่างโบสถ์ วิหาร พระที่นั่งต่างๆ
กรอบ[N] frame, See also: border, margin, Syn. วง, ขอบ, Example: กรอบรูปอันนี้ทำด้วยไม้สัก, Count unit: กรอบ, Thai definition: สิ่งที่ประกอบริมวัตถุมีรูปภาพเป็นต้น
กรอบเช็ดหน้า[N] frame, See also: window or door frame, Syn. เช็ดหน้า, วงกบ, Example: กรอบเช็ดหน้าที่บ้านของเขาทำด้วยไม้สักสวยงามมาก, Count unit: วง, Thai definition: กรอบประตูหรือหน้าต่าง
กรอบประตู[N] door frame, Example: ช่างไม้กำลังวัดไม้เพื่อนำมาทำกรอบประตู
กรอบรูป[N] picture frame, See also: portrait frame, Example: กรอบรูปที่ทำจากไม้สักมีราคาแพงมาก, Count unit: กรอบ, อัน
ขอบข่าย[N] framework, See also: scope, range, extend, sphere, domain, limit, Syn. ขอบเขต, Example: การตรวจสอบเค้าโครงเรื่องของนักเรียนเพื่อจะช่วยให้แน่ใจว่านักเรียนได้กำหนดขอบข่ายและลำดับขั้นตอนของเนื้อหาได้ครบถ้วนแล้ว, Thai definition: ขอบเขตงานหรือความรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ข้างกบ[N] window frame, See also: door frame, Syn. บานกบ, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดานกรุกระหนาบข้างเสาในพระระเบียง ปลายแผ่นกระดานยันใต้ท้องสะพาน ที่พาดอยู่บนหัวเสา, กระดานกรุกระหนาบข้างคูหาหรือช่องหน้าต่างโบสถ์ วิหาร พระที่นั่งต่าง ๆ
ข้างกบ[N] window frame, See also: door frame, Syn. บานกบ, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดานกรุกระหนาบข้างเสาในพระระเบียง ปลายแผ่นกระดานยันใต้ท้องสะพาน ที่พาดอยู่บนหัวเสา, กระดานกรุกระหนาบข้างคูหาหรือช่องหน้าต่างโบสถ์ วิหาร พระที่นั่งต่างๆ
จิตภาพ[N] mentality, See also: perceptual framework, Example: การวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์จะต้องดูปัจจัยที่สำคัญๆ อันได้แก่ จิตภาพ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ และทัศนคติ เป็นต้น, Thai definition: ลักษณะทั่วไปของจิตที่แสดงให้เห็นเด่นชัด, บางที่ใช้หมายถึง วิสัยสามารถของจิต
ตัว[N] body, See also: figure, physique, form, frame, shape, build, Syn. รูป, ตน, ร่างกาย, Example: ในปัจจุบันมีปัญหาสิ่งแวดล้อมนานาประการเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเรา, Thai definition: คำใช้เรียกแทนคน สัตว์และสิ่งของบางอย่าง เช่น ตัวละคร ตัวหนังสือ
นฤมิต[V] build, See also: create, form, manufacture, erect, construct, frame, raise, rear, make, Syn. สร้าง, แปลง, ทำ, เนรมิต, Notes: (สันสกฤต)
นวทวาร[N] body, See also: frame, corporeal frame, physique, anatomy, form, figure, shape, Syn. ร่างกาย, Notes: (สันสกฤต)
นั่งร้าน[N] scaffold, See also: scaffolding, framework, stage, Syn. ร่างร้าน, Example: พวกช่างกำลังรื้อนั่งร้านออกจากตัวตึกที่สร้างเสร็จแล้ว, Thai definition: โครงร่างที่ทำด้วยไม้หรือโลหะ สำหรับนั่งหรือปีนป่ายในการก่อสร้างสิ่งสูงๆ
แม่เตาไฟ[N] fire-place with frame, See also: frame for portable fire-places, Example: คนในสมัยก่อนสอนว่าห้ามข้ามแม่เตาไฟ, Thai definition: ไม้สี่เหลี่ยมที่เป็นกรอบกรุดินสำหรับตั้งเตาไฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
บาน[n.] (bān) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]   FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]
บานกบ[n.] (bānkop) EN: window frame ; doorframe   FR: châssis de fenêtre [m] ; encadrement de porte [m]
จักรยานผู้ชาย[n. exp.] (jakkrayān phūchāi) EN: boy's frame   FR: vélo pour homme [m]
จักรยานผู้หญิง[n. exp.] (jakkrayān phūying) EN: girl's frame   FR: vélo pour dame [m]
ข้างกบ[n.] (khāngkop) EN: window frame ; door frame   
เค้า[n.] (khao) EN: outline ; plot ; framework   
ขอบข่าย[n.] (khøpkhāi) EN: framework ; scope ; range ; extend ; sphere ; domain ; limit   FR: portée [f] ; étendue [f] ; cadre [m]
โครง[n.] (khrōng) EN: outline ; model ; sketch ; scheme ; frame ; plan   FR: modèle [m] ; plan [m] ; coupe [f] ; schéma [m]
โครง[n.] (khrōng) EN: skeleton ; structure ; framework   FR: structure [f] ; ossature [f] ; charpente [f] ; squelette [m] ; carcasse [f]
โครงร่าง[n.] (khrōngrāng) EN: framework ; structure ; plan ; frame   FR: structure [f]
โครงสร้าง[n.] (khrōngsāng) EN: structure ; framework ; skeleton ; construction ; arrangement   FR: structure [f] ; ossature [f] ; organisation [f]
กรอบ[n.] (krøp) EN: frame ; borders ; rim ; framework   FR: cadre [m] ; bord [m] ; bordure [f] ; châssis [m] ; encadré [m]
กรอบเช็ดหน้า[n. exp.] (krøp chet nā) EN: window frame   
กรอบหน้าต่าง[n. exp.] (krøp nātāng) EN: window frame   FR: cadre d'une fenêtre [m]
กรอบประตู[n. exp.] (krøp pratū) EN: door frame   FR: cadre d'une porte [m] ; embrasure (de la porte) [f]
กรอบรูป [n.] (krøprūp) EN: picture frame   
ลำตัวเครื่องบิน[n.] (lamtūa khreūangbin) EN: fuselage ; airframe   FR: fuselage [m]
แผนงาน[n. exp.] (phaēn-ngān) EN: framework ; plan   FR: plan de travail [m]
ปรักปรำคนดี[v. exp.] (prakpram khon dī) EN: frame up an innocent person ; incriminate innocent person   
สะดึง[n.] (sadeung) EN: embroidery frame ; embroidery hoop   
ใส่ความ[n.] (saikhwām) EN: slander ; libel ; frame   FR: dénigrer ; diffamer
วงกบ[n.] (wongkop) EN: window frame ; door frame   FR: châssis de porte [m] ; châssis de fenêtre [m] ; cadre d'une porte [m] ; cadre d'une fenêtre [m] ; huisserie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAME    F R EY1 M
FRAMES    F R EY1 M Z
FRAMED    F R EY1 M D
FRAMER    F R EY1 M ER0
FRAMERS    F R EY1 M ER0 Z
AIRFRAME    EH1 R F R EY2 M
FRAMERS'    F R AE1 M ER0 Z
AIRFRAMES    EH1 R F R EY2 M Z
FRAMEWORK    F R EY1 M W ER2 K
MAINFRAME    M EY1 N F R EY2 M
TIMEFRAME    T AY1 M F R EY2 M
FRAMEWORKS    F R EY1 M W ER2 K S
MAINFRAMES    M EY1 N F R EY2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frame    (v) frˈɛɪm (f r ei1 m)
framed    (v) frˈɛɪmd (f r ei1 m d)
frames    (v) frˈɛɪmz (f r ei1 m z)
airframe    (n) ˈɛəʳfrɛɪm (e@1 f r ei m)
frame-up    (n) frˈɛɪm-ʌp (f r ei1 m - uh p)
unframed    (j) ˈʌnfrˈɛɪmd (uh1 n f r ei1 m d)
airframes    (n) ˈɛəʳfrɛɪmz (e@1 f r ei m z)
doorframe    (n) dˈɔːfrɛɪm (d oo1 f r ei m)
frame-ups    (n) frˈɛɪm-ʌps (f r ei1 m - uh p s)
framework    (n) frˈɛɪmwɜːʳk (f r ei1 m w @@ k)
mainframes    (n) mˈɛɪnfrˈɛɪmz (m ei1 n f r ei1 m z)
doorframes    (n) dˈɔːfrɛɪmz (d oo1 f r ei m z)
frameworks    (n) frˈɛɪmwɜːʳks (f r ei1 m w @@ k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心情[xīn qíng, ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, ] mood; frame of mind, #930 [Add to Longdo]
[jià, ㄐㄧㄚˋ, ] to support; frame; rack; framework; classifier for planes, large vehicles, radios etc, #1,467 [Add to Longdo]
[gé, ㄍㄜˊ, ] square; frame; rule; (legal) case; style; character; standard; pattern; (classical) to obstruct; to hinder; (classical) to arrive; to come; (classical) to investigate; to study exhaustively, #1,806 [Add to Longdo]
画面[huà miàn, ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] (picture) frame, #3,079 [Add to Longdo]
框架[kuàng jià, ㄎㄨㄤˋ ㄐㄧㄚˋ, ] framework, #5,312 [Add to Longdo]
基准[jī zhǔn, ㄐㄧ ㄓㄨㄣˇ, / ] norm; standard; standard of reference; base; base point; base line; benchmark; reference point; reference frame; criterion; data, #6,894 [Add to Longdo]
[zhèng, ㄓㄥˋ, / ] frame; one of a pair (scrolls); picture, #7,071 [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, ] pitfall; trap; to get stuck; to sink; to cave in; to frame (false charge); to capture (a city in battle); to fall (to the enemy); defect, #8,375 [Add to Longdo]
架构[jià gòu, ㄐㄧㄚˋ ㄍㄡˋ, / ] to construct; to build; infrastructure; architecture; framework, #8,628 [Add to Longdo]
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, ] frame; door frame, #9,400 [Add to Longdo]
支架[zhī jià, ㄓ ㄐㄧㄚˋ, ] trestle; support; frame; to prop sth up, #10,316 [Add to Longdo]
心境[xīn jìng, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄥˋ, ] mood; mental state; frame of mind, #11,461 [Add to Longdo]
架子[jià zi, ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, ] shelf; frame; stand; skeleton, #12,887 [Add to Longdo]
骨架[gǔ jià, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄚˋ, ] framework; skeleton, #17,827 [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] crowded; framework for silkworms; gather foliage; bunch; classifier for bunched objects, #19,818 [Add to Longdo]
边框[biān kuàng, ㄅㄧㄢ ㄎㄨㄤˋ, / ] frame; rim, #21,161 [Add to Longdo]
陷害[xiàn hài, ㄒㄧㄢˋ ㄏㄞˋ, ] to cast blame on; to frame, #21,299 [Add to Longdo]
诬陷[wū xiàn, ㄨ ㄒㄧㄢˋ, / ] to entrap; to frame; to plant false evidence against sb, #27,787 [Add to Longdo]
门框[mén kuàng, ㄇㄣˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] door frame, #31,396 [Add to Longdo]
中伤[zhòng shāng, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ, / ] slander; calumny; to frame with false evidence, #38,037 [Add to Longdo]
诬告[wū gào, ㄨ ㄍㄠˋ, ] to frame sb; to accuse falsely, #40,296 [Add to Longdo]
窗框[chuāng kuàng, ㄔㄨㄤ ㄎㄨㄤˋ, ] window frame, #54,586 [Add to Longdo]
骨子[gǔ zi, ㄍㄨˇ ㄗ˙, ] ribs; frame, #58,914 [Add to Longdo]
栽赃[zāi zāng, ㄗㄞ ㄗㄤ, / ] to frame sb (by planting sth on them), #62,040 [Add to Longdo]
[táng, ㄊㄤˊ, ] pillar; door post; door or window frame; classifier for doors or windows, #68,523 [Add to Longdo]
冤狱[yuān yù, ㄩㄢ ㄩˋ, / ] unjust charge or verdict; miscarriage of justice; frame-up, #72,940 [Add to Longdo]
罗织[luó zhī, ㄌㄨㄛˊ ㄓ, / ] to frame sb; to cook up imaginary charges against sb, #82,645 [Add to Longdo]
屋架[wū jià, ㄨ ㄐㄧㄚˋ, ] a building; the frame of a building; roof beam; truss, #83,812 [Add to Longdo]
参考系[cān kǎo xì, ㄘㄢ ㄎㄠˇ ㄒㄧˋ, / ] frame of reference, #90,950 [Add to Longdo]
[guā, ㄍㄨㄚ, ] Juniperus chinensis; measuring-frame, #100,509 [Add to Longdo]
旧瓶装新酒[jiù píng zhuāng xīn jiǔ, ㄐㄧㄡˋ ㄆㄧㄥˊ ㄓㄨㄤ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄡˇ, / ] lit. new wine in old bottles; fig. new concepts in an old framework; (loan saw 外來成語|外来成语 from Matthew 9:17, but fig. meaning is opposite), #121,272 [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] collect; frame for silk worm; nest, #134,319 [Add to Longdo]
搭架子[dā jià zi, ㄉㄚ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, ] to put up scaffolding; to build a framework; to launch an enterprise, #134,997 [Add to Longdo]
刚架[gāng jià, ㄍㄤ ㄐㄧㄚˋ, / ] rigid frame, #135,766 [Add to Longdo]
帧格式[zhèng gé shì, ㄓㄥˋ ㄍㄜˊ ㄕˋ, / ] frame format, #184,059 [Add to Longdo]
[gōu, ㄍㄡ, ] bamboo frame for drying clothes, #199,635 [Add to Longdo]
标架[biāo jià, ㄅㄧㄠ ㄐㄧㄚˋ, / ] a coordinate frame, #199,944 [Add to Longdo]
绷子[bēng zi, ㄅㄥ ㄗ˙, / ] embroidery frame; hoop; tambour, #272,074 [Add to Longdo]
烘笼[hōng lóng, ㄏㄨㄥ ㄌㄨㄥˊ, / ] bamboo drying frame, #321,086 [Add to Longdo]
倾陷[qīng xiàn, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄢˋ, / ] to frame (an innocent person); to collapse, #330,988 [Add to Longdo]
冤诬[yuān wū, ㄩㄢ ㄨ, / ] unjust charge; frame-up, #584,842 [Add to Longdo]
以太网络帧[yǐ tài wǎng luò zhèng, ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄓㄥˋ, / ] Ethernet frame [Add to Longdo]
作马[zuò mǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄇㄚˇ, / ] trestle; carpenter's frame; calling sth a horse [Add to Longdo]
假案[jiǎ àn, ㄐㄧㄚˇ ㄢˋ, ] fabricated legal case; frame-up [Add to Longdo]
参照系[cān zhào xì, ㄘㄢ ㄓㄠˋ ㄒㄧˋ, / ] frame of reference; coordinate frame (math.) [Add to Longdo]
叉架[chā jià, ㄔㄚ ㄐㄧㄚˋ, ] trestle; X-shaped frame [Add to Longdo]
可选择丢弃[kě xuǎn zé diū qì, ㄎㄜˇ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ ㄉㄧㄡ ㄑㄧˋ, / ] discard eligible (Frame Relay); DE [Add to Longdo]
帧中继[zhèng zhōng jì, ㄓㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄐㄧˋ, / ] frame relay [Add to Longdo]
帧太长[zhèng tài cháng, ㄓㄥˋ ㄊㄞˋ ㄔㄤˊ, / ] oversize frame; giant [Add to Longdo]
帧检验序列[zhèng jiǎn yàn xù liè, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ ㄒㄩˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] frame check sequence; FCS [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
作成[さくせい, sakusei] Thai: ร่าง English: frame (vs)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alu-Nutenprofilgestell {n}aluminium profile frame; aluminum profile frame [Add to Longdo]
Baugröße {f}frame size; size [Add to Longdo]
Baumstütze {f} [naut.]gallows frame [Add to Longdo]
Bezugssystem {n}frame of reference [Add to Longdo]
Bilderrahmen {m}picture frame [Add to Longdo]
Bodenrahmen {m}floor frame [Add to Longdo]
Brillenfassung {f}spectacle frame [Add to Longdo]
Bügel {m}stirrup; frame [Add to Longdo]
Datenübertragungsblock {m} [comp.]frame [Add to Longdo]
Diamantrahmen {m}diamond frame [Add to Longdo]
Dichtrahmen {m}sealing frame [Add to Longdo]
Drahtmodell {n}wire frame model [Add to Longdo]
Fachwerk {n}frame-work; framework [Add to Longdo]
Fassung {f} (Brille)frame [Add to Longdo]
Fensterrahmen {m} | Fensterrahmen {pl}window frame | window frames [Add to Longdo]
Filterrahmen {m}; Filterzarge {f}filter frame [Add to Longdo]
Filterrahmenmaterial {n}filter frame material [Add to Longdo]
Flugwerk {n}airframe [Add to Longdo]
Frühbeet {n}cold frame [Add to Longdo]
Gehäusemasse {f}frame ground [Add to Longdo]
Gelenkrahmen {m} [techn.]articulated frame [Add to Longdo]
Gemütsverfassung {f}; Gemütszustand {m} | Gemütsverfassungen {pl}frame of mind | frames of mind [Add to Longdo]
Gerüst {n} | Gerüste {n}framework | frameworks [Add to Longdo]
Gestalter {m} | Gestalter {pl}framer | framers [Add to Longdo]
Gestell {n}frame; skid [Add to Longdo]
Gestellbelegung {f}frame layout [Add to Longdo]
Großrechner {m}; Mainframe {m} [comp.] | Großrechner {pl}mainframe | mainframes [Add to Longdo]
Großrechnerhersteller {m}mainframer [Add to Longdo]
Grundrahmen {m}base frame [Add to Longdo]
Hauptgerät {n}mainframe [Add to Longdo]
Holzhaus {n}framehouse [Add to Longdo]
Inertialsystem {n}inertial system; inertial frame of reference [Add to Longdo]
Kastenrahmen {m}box frame [Add to Longdo]
Katzrahmen {m}trolley frame [Add to Longdo]
Kulissenproblem {n}frame problem [Add to Longdo]
Ladegestell {n}skid; loading platform; loading frame [Add to Longdo]
Luftpumpe {f} | Luftpumpe am Radair-pump; air pump | frame pump [Add to Longdo]
Pressengestell {n}press frame [Add to Longdo]
Radgestell {n} | Radgestelle {pl}wheel frame | wheel frames [Add to Longdo]
Rahmen {m} | Rahmen {pl} | ohne Rahmenframe | frames | unframed [Add to Longdo]
Rahmen {m}; Gefüge {n} | im Rahmen der geltenden Gesetze | im Rahmen von | im Rahmen des Möglichen | den Rahmen (einer Sache) sprengen | in engem (größerem) Rahmenframework | within the framework of existing legislation | within the scope of | within the realms of possibility | to go beyond the scope of | on a small (large) scale [Add to Longdo]
Rahmen {m}; Gestell {n}frame [Add to Longdo]
Rahmenerzählung {f}link and frame story; framework story [Add to Longdo]
Rahmengesetz {n} | Rahmengesetze {pl}skeleton law; framework law | framework laws [Add to Longdo]
Rahmengesetzgebung {f}framework legislation [Add to Longdo]
Rahmenhandlung {f}framework plot; subplot (framing the main plot) [Add to Longdo]
Rahmenhandlung {f}frame story [Add to Longdo]
Rahmenplan {m}framework; outline plan [Add to Longdo]
Rasterbild {n}halftone picture; frame (TV) [Add to Longdo]
Rechteckgrundrahmen {m}base frame [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
こま飛び;齣飛び[こまとび, komatobi] (n) (obsc) frame skipping (e.g. during video playback) [Add to Longdo]
アプリケーションフレームワーク[, apurike-shonfure-muwa-ku] (n) {comp} application framework [Add to Longdo]
アルミサッシ[, arumisasshi] (n) (abbr) aluminium sash (aluminum) (i.e. window frame) [Add to Longdo]
オープンフレーム[, o-punfure-mu] (n) open frame [Add to Longdo]
キーフレーム[, ki-fure-mu] (n) {comp} key frame [Add to Longdo]
キャビネットフレーム[, kyabinettofure-mu] (n) {comp} cabinet frame [Add to Longdo]
コマンドフレーム[, komandofure-mu] (n) {comp} command frame [Add to Longdo]
コラム[, koramu] (n) column (e.g. in newspaper); stand-alone feature article framed by a box; (P) [Add to Longdo]
スペースフレーム[, supe-sufure-mu] (n) space frame [Add to Longdo]
ダウンサイジング[, daunsaijingu] (n,vs) (1) downsizing; (2) {comp} switching from mainframe to personal computers; (P) [Add to Longdo]
ツーバイフォー工法[ツーバイフォーこうほう, tsu-baifo-kouhou] (n) wood frame construction [Add to Longdo]
テープフレーム[, te-pufure-mu] (n) {comp} tape row; tape frame [Add to Longdo]
ノンドロップフレームタイムコード[, nondoroppufure-mutaimuko-do] (n) {comp} non-drop frame time code [Add to Longdo]
パイプベッド[, paipubeddo] (n) bed with frame made of pipes (wasei [Add to Longdo]
フォトフレーム[, fotofure-mu] (n) picture frame (with stand) [Add to Longdo]
フレーマ[, fure-ma] (n) framer [Add to Longdo]
フレーム[, fure-mu] (n) (1) frame; (2) flame (abusive or threatening message); (P) [Add to Longdo]
フレームアウト[, fure-muauto] (n) frame out [Add to Longdo]
フレームアップ[, fure-muappu] (n) frame-up [Add to Longdo]
フレームイン[, fure-muin] (n) frame in [Add to Longdo]
フレームシーケンス[, fure-mushi-kensu] (n) {comp} frame sequence [Add to Longdo]
フレームバッファ[, fure-mubaffa] (n) {comp} frame buffer [Add to Longdo]
フレームベース[, fure-mube-su] (n) {comp} frame based [Add to Longdo]
フレームリレー[, fure-murire-] (n) {comp} frame relay [Add to Longdo]
フレームリレーサービス[, fure-murire-sa-bisu] (n) {comp} frame relay service [Add to Longdo]
フレームレート[, fure-mure-to] (n) {comp} frame rate [Add to Longdo]
フレームロック[, fure-murokku] (n,vs) {comp} framelock [Add to Longdo]
フレームワーク[, fure-muwa-ku] (n) framework [Add to Longdo]
フレーム間タイムフィル[フレームかんタイムフィル, fure-mu kan taimufiru] (n) (obsc) {comp} interframe time fill [Add to Longdo]
フレーム形式[フレームけいしき, fure-mu keishiki] (n) {comp} frame format [Add to Longdo]
フレーム検査シーケンス[フレームけんさシーケンス, fure-mu kensa shi-kensu] (n) {comp} frame check sequence [Add to Longdo]
フレーム同期方式[フレームどうきほうしき, fure-mu doukihoushiki] (n) {comp} frame synchronous communication [Add to Longdo]
フレーム廃棄[フレームはいき, fure-mu haiki] (n) {comp} frame discard [Add to Longdo]
ページフレーム[, pe-jifure-mu] (n) {comp} page frame [Add to Longdo]
ページ枠[ページわく, pe-ji waku] (n) {comp} page frame [Add to Longdo]
マウンテンフレーム[, mauntenfure-mu] (n) {comp} mounting frame [Add to Longdo]
マルチリンクフレーム[, maruchirinkufure-mu] (n) {comp} multi-link frame [Add to Longdo]
メーンフレーム[, me-nfure-mu] (n) mainframe [Add to Longdo]
メインフレーマ[, meinfure-ma] (n) {comp} mainframer [Add to Longdo]
メインフレーム[, meinfure-mu] (n) {comp} mainframe [Add to Longdo]
メインフレームコンピュータ[, meinfure-mukonpyu-ta] (n) {comp} mainframe computer [Add to Longdo]
メタルフレーム[, metarufure-mu] (n) metal frame [Add to Longdo]
ラーメン;ラーマン(ik)[, ra-men ; ra-man (ik)] (n) rigid frame (ger [Add to Longdo]
ラーメン橋[ラーメンきょう, ra-men kyou] (n) rigid-frame bridge [Add to Longdo]
ラーメン構造[ラーメンこうぞう, ra-men kouzou] (n) Rahmen; rigid-frame structure [Add to Longdo]
レスポンスフレーム[, resuponsufure-mu] (n) {comp} response frame [Add to Longdo]
ワイヤーフレーム[, waiya-fure-mu] (n) {comp} wire frame model [Add to Longdo]
ワイヤーフレームモデル[, waiya-fure-mumoderu] (n) {comp} wireframe model [Add to Longdo]
ワイヤフレーム表現[ワイヤフレームひょうげん, waiyafure-mu hyougen] (n) {comp} wire frame representation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コマンドフレーム[こまんどふれーむ, komandofure-mu] command frame [Add to Longdo]
テープフレーム[てーぷふれーむ, te-pufure-mu] tape row, tape frame [Add to Longdo]
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame [Add to Longdo]
フレームシーケンス[ふれーむしーけんす, fure-mushi-kensu] frame sequence [Add to Longdo]
フレームバッファ[ふれーむばっふぁ, fure-mubaffa] frame buffer [Add to Longdo]
フレームベース[ふれーむべーす, fure-mube-su] frame based [Add to Longdo]
フレームリレー[ふれーむりれー, fure-murire-] frame relay [Add to Longdo]
フレームリレーサービス[ふれーむりれーさーびす, fure-murire-sa-bisu] frame relay service [Add to Longdo]
フレームレート[ふれーむれーと, fure-mure-to] frame rate [Add to Longdo]
フレームロック[ふれーむろっく, fure-murokku] framelock (vs) [Add to Longdo]
フレーム形式[フレームけいしき, fure-mu keishiki] frame format [Add to Longdo]
フレーム検査シーケンス[フレームけんさシーケンス, fure-mu kensa shi-kensu] frame check sequence [Add to Longdo]
フレーム廃棄[フレームはいき, fure-mu haiki] frame discard [Add to Longdo]
ページフレーム[ぺーじふれーむ, pe-jifure-mu] page frame [Add to Longdo]
ページ枠[ページわく, pe-ji waku] page frame [Add to Longdo]
マウンテンフレーム[まうんてんふれーむ, mauntenfure-mu] mounting frame [Add to Longdo]
マルチリンクフレーム[まるちりんくふれーむ, maruchirinkufure-mu] multi-link frame [Add to Longdo]
メインフレーム[めいんふれーむ, meinfure-mu] mainframe [Add to Longdo]
レスポンスフレーム[れすぽんすふれーむ, resuponsufure-mu] response frame [Add to Longdo]
ワイヤフレーム表現[わいやフレームひょうげん, waiya fure-mu hyougen] wire frame representation [Add to Longdo]
最大フレームサイズ[さいだいフレームサイズ, saidai fure-musaizu] maximum frame size [Add to Longdo]
主配線盤[しゅはいせんばん, shuhaisenban] MDF, Main Division Frame [Add to Longdo]
針金細工表現[はりがねざいくひょうげん, hariganezaikuhyougen] wire frame representation [Add to Longdo]
制御フレーム[せいぎょフレーム, seigyo fure-mu] control frame [Add to Longdo]
中間配線盤[ちゅうかんはいせんばん, chuukanhaisenban] IDF, Intermediate Division Frame [Add to Longdo]
配線盤[はいせんばん, haisenban] distribution frame, plugboard [Add to Longdo]
非フレーム形式[ひフレームけいしき, hi fure-mu keishiki] unframed (format) [Add to Longdo]
描き直し[えがきなおし, egakinaoshi] new frame action [Add to Longdo]
複数フレーム伝送[ふくすうフレームでんそう, fukusuu fure-mu densou] multiple frame transmission [Add to Longdo]
無効フレーム[むこうフレーム, mukou fure-mu] invalid frame [Add to Longdo]
[わく, waku] frame, border [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frame \Frame\, v. t. [imp. & p. p. {Framed}; p. pr. & vb. n.
   {Framing}.] [OE. framen, fremen, to execute, build, AS.
   fremman to further, perform, effect, fr. fram strong,
   valiant; akin to E. foremost, and prob. to AS. fram from,
   Icel. fremja, frama, to further, framr forward, G. fromm
   worthy, excellent, pious. See {Foremost}, {From}, and cf.
   {Furnish}.]
   1. (Arch. & Engin.) To construct by fitting and uniting the
    several parts of the skeleton of any structure;
    specifically, in woodwork, to put together by cutting
    parts of one member to fit parts of another. See
    {Dovetail}, {Halve}, v. t., {Miter}, {Tenon}, {Tooth},
    {Tusk}, {Scarf}, and {Splice}.
    [1913 Webster]
 
   2. To originate; to plan; to devise; to contrive; to compose;
    in a bad sense, to invent or fabricate, as something
    false.
    [1913 Webster]
 
       How many excellent reasonings are framed in the mind
       of a man of wisdom and study in a length of years.
                          --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   3. To fit to something else, or for some specific end; to
    adjust; to regulate; to shape; to conform.
    [1913 Webster]
 
       And frame my face to all occasions.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We may in some measure frame our minds for the
       reception of happiness.        --Landor.
    [1913 Webster]
 
       The human mind is framed to be influenced. --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause; to bring about; to produce. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Fear frames disorder, and disorder wounds. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To support. [Obs. & R.]
    [1913 Webster]
 
       That on a staff his feeble steps did frame.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   6. To provide with a frame, as a picture.
    [1913 Webster]
 
   7. to manufacture false evidence against (an innocent
    person), so as to make the person appear guilty of a
    crime. The act of framing a person is often referred to as
    a {frame-up}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frame \Frame\, v. i.
   1. To shape; to arrange, as the organs of speech. [Obs.]
    --Judg. xii. 6.
    [1913 Webster]
 
   2. To proceed; to go. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The bauty of this sinful dame
       Made many princes thither frame.   --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frame \Frame\, n.
   1. Anything composed of parts fitted and united together; a
    fabric; a structure; esp., the constructional system,
    whether of timber or metal, that gives to a building,
    vessel, etc., its model and strength; the skeleton of a
    structure.
    [1913 Webster]
 
       These are thy glorious works, Parent of good,
       Almighty! thine this universal frame. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The bodily structure; physical constitution; make or build
    of a person.
    [1913 Webster]
 
       Some bloody passion shakes your very frame. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       No frames could be strong enough to endure it.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   3. A kind of open case or structure made for admitting,
    inclosing, or supporting things, as that which incloses or
    contains a window, door, picture, etc.; that on which
    anything is held or stretched; as:
    (a) The skeleton structure which supports the boiler and
      machinery of a locomotive upon its wheels.
    (b) (Founding) A molding box or flask, which being filled
      with sand serves as a mold for castings.
    (c) The ribs and stretchers of an umbrella or other
      structure with a fabric covering.
    (d) A structure of four bars, adjustable in size, on which
      cloth, etc., is stretched for quilting, embroidery,
      etc.
    (e) (Hort.) A glazed portable structure for protecting
      young plants from frost.
    (f) (Print.) A stand to support the type cases for use by
      the compositor.
    (f) a pair of glasses without the lenses; that part of a
      pair of glasses that excludes the lenses.
      [1913 Webster +PJC]
 
   4. (Mach.) A term applied, especially in England, to certain
    machines built upon or within framework; as, a stocking
    frame; lace frame; spinning frame, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. Form; shape; proportion; scheme; structure; constitution;
    system; as, a frameof government.
    [1913 Webster]
 
       She that hath a heart of that fine frame
       To pay this debt of love but to a brother. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Put your discourse into some frame.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Particular state or disposition, as of the mind; humor;
    temper; mood; as, to be always in a happy frame. Same as
    {{frame of mind}}
    [1913 Webster +PJC]
 
   7. Contrivance; the act of devising or scheming. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       John the bastard
       Whose spirits toil in frame of villainies. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. In games:
    (a) In pool, the triangular form used in setting up the
      balls; also, the balls as set up, or the round of
      playing required to pocket them all; as, to play six
      frames in a game of 50 points.
    (b) In bowling, as in tenpins, one of the several innings
      forming a game.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Balloon frame}, {Cant frames}, etc. See under {Balloon},
    {Cant}, etc.
 
   {Frame building} or {Frame house}, a building of which the
    form and support is made of framed timbers. [U.S.] --
   {Frame level}, a mason's level.
 
   {Frame saw}, a thin saw stretched in a frame to give it
    rigidity.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top