Search result for

ขอบเขต

(83 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขอบเขต-, *ขอบเขต*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Terms of Reference (n phrase ) ขอบเขตของงาน, รายละเอียด เงื่อนไขหรือข้อกำหนด, ข้อกำหนดการศึกษา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขอบเขต[N] boundary, See also: range, extent, bound, border, precinct, Syn. อาณาเขต, ขอบข่าย, เขต, บริเวณ, Example: การจัดการเรียนการสอนเฉพาะในขอบเขตห้องเรียนย่อมไม่ก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
ขอบเขต[N] limit, See also: confine, scope, margin, Syn. ข้อจำกัด, ข้อกำหนด, เงื่อนไข, Example: การเล่นกีฬาต้องอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้
[ประธานคณะกรรมการมีกำหนดจะประกาศรายชื่อนักการเมืองที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยเรื่องการทุจริต]

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอบเขตน. อาณาเขต, ขอบข่าย, ข้อจำกัด.
ข่ายขอบเขต เช่น เรื่องนี้ไม่อยู่ในข่ายที่จะพิจารณา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extentขอบเขต, แดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance, zone ofขอบเขตการบังคับบัญชาที่ยอมรับได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
zone of acceptanceขอบเขตการบังคับบัญชาที่ยอมรับได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphere of Monsonขอบเขตของมอนสัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
land boundariesขอบเขตที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
upper boundขอบเขตบน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
least upper boundขอบเขตบนน้อยสุด [มีความหมายเหมือนกับ supremum] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lower boundขอบเขตล่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
greatest lower boundขอบเขตล่างมากสุด [มีความหมายเหมือนกับ infimum] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
assay limitขอบเขตสอบวิเคราะห์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
terms of referenceขอบเขตอำนาจหน้าที่ [การทูต]
Acceptance, Region ofขอบเขตยอมรับสมมติฐาน [การแพทย์]
Boundariesขอบเขต [การแพทย์]
Boundaries, Classขอบเขตของชั้น [การแพทย์]
Broad Spectrumขอบเขตในการออกฤทธิ์กว้าง,การทำลายเชื้อจุลินทรีย์ได้กว้างขวาง,ในขอบเขตกว้าง,กว้างขวาง [การแพทย์]
Contourขอบเขต [การแพทย์]
Delineateขอบเขตเป็นเส้น [การแพทย์]
Dose Equivalent Limits for Workers, Recommendedขอบเขตระดับรังสีสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวข้อง [การแพทย์]
Extentขอบเขต [การแพทย์]
Terms of ReferenceTerms of Reference, ขอบเขตของงาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Too much is never better than lackingหากล่วงพ้นขอบเขตที่เหมาะสม ก็จะกลายเป็นเรื่องเสื่อมเสีย Portrait of a Beauty (2008)
...and in here the East wing, closed the West wing, out of bound...และที่นี่ ซีกตะวันออก ปิดไว้ ซีกตะวันตก อยู่นอกขอบเขต The Secret of Moonacre (2008)
Thing is, we both know my limitations.ก้อคือ เราต่างรู้ขอบเขตที่ผมจะทำได้ Vantage Point (2008)
Expand my kingdom's borders.ขยายขอบเขตอาณาจักร ของข้าออกไป Inkheart (2008)
In which case, you can expect a lawsuit for something in excess of $20 million in damages and loss of earnings.สำหรับบางอย่างที่เกิดขอบเขต สัก 20 ล้านดอลลาร์ เป็นค่าเสียหายและการสูญเสียรายได้ Frost/Nixon (2008)
The working class people of this parish trust us to be different.การแบ่งชนชั้นของผู้คนโดยขอบเขตทางศาสนา เชื่อว่าพวกเราต่างจากคนอื่น Doubt (2008)
But it's beyond me now.แต่ตอนนี้มันเกินขอบเขตของฉันแล้ว Shut Down (2008)
Our ecosystem doesn't have borders.ระบบนิเวศของเราไม่มีขอบเขต Home (2009)
These powers uncontrolled, unrestricted,พลังนี้ มันควบคุมไม่ได้ จำกัดขอบเขตไม่ได้ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Rumors have surfaced that the U.S. Government has recently broadened the reach of the Patriot Act.ข่าวลือสะพัดไปทั่วว่ารัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้ขยายขอบเขตอำนาจกฏหมายความรักชาติ Chapter Five 'Exposed' (2009)
There's boundaries there where it's just a little bit artificial, whereas what you have with Chris is really- it's a real relationship.มันคือความสัมพันธ์ที่ต้องแตกต่างกัน มันมีขอบเขตตรงนั้น ซึ่งค่อนข้างต้องเสแสร้งนิด ๆ The Girlfriend Experience (2009)
Our scope needs to be more comprehensive.ขอบเขตของเราต้องให้ครอบคลุม มากกว่านี้ I Agree, It Wasn't Funny (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอบเขต[n.] (khøpkhēt) EN: frontier ; limit ; confine ; boundary ; range ; extent ; bound ; border ; precinct ; margin   FR: frontière [f] ; limite [f] ; borne [f]
ขอบเขตการปฏิบัติ[n. exp.] (khøpkhēt kān patibat) EN: sphere of activity   
ขอบเขตการประยุกต์ใช้[n. exp.] (khøpkhēt kān prayukchai) EN: range of applications ; areas of application   
ขอบเขตของการศึกษา[n. exp.] (khøpkhēt khøng kānseuksā) EN: scope of the study ; delimitation of the study   
ขอบเขตบน[n. exp.] (khøpkhēt bon) EN: upper bound   
ขอบเขตล่าง[n. exp.] (khøpkhēt lāng) EN: lower bound   

English-Thai: Longdo Dictionary
domain(n) (คณิต.) ขอบเขตกำเนิด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
border[N] ขอบเขต, Syn. borderline
bound[N] เส้นขอบเขต, See also: ขอบเขต, เส้นแบ่งเขตแดน
boundary[N] ขอบเขต, See also: เขตแดน, อาณาเขต, Syn. border
circuit[N] ขอบเขต
confine[N] ขอบเขต, Syn. border, limit
coverage[N] ขอบเขตคุ้มครองในการประกันภัย
dimension[N] ขอบเขต (ปกติใช้รูปพหูพจน์ dimensions), See also: ขนาด, ขอบข่าย, มิติ, Syn. quantity, proportions
domain[N] ขอบเขตของความรู้ ความคิด ความสนใจ, Syn. sphere, area, territory
end[N] ขอบเขต, See also: เขตจำกัด, Syn. border, boundary, limit
expanse[N] พื้นที่กว้างขวาง (โดยเฉพาะทะเล แผ่นดิน ท้องฟ้า), See also: ขอบเขตกว้างใหญ่, สถานที่กว้างใหญ่ไพศาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
ad infinitum(แอดอินฟะไน' ทัม) ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีขอบเขต
ambit(แอม' บิท) n. เส้นรอบวง, ขอบเขต, บริเวณรอบ ๆ (circuit, boundary, limits)
bottomlessadj. สุดที่หยั่งถึง,ไม่มีก้น,ลึกจนไม่อาจหยั่งได้,ลึกลับ,วัดไม่ได้,ไร้ขอบเขต
bound(เบาดฺ) {bounded,bounding,bounds} adj. ถูกผูกมัด,เหนียวแน่น,แน่นอน,จักต้อง,ตัดสินใจ,เข้าเล่ม,ท้องผูก vi. กระโดด,เด้งกลับ,จดกับ,ประชิดกับ vt. จำกัด,กลายเป็นขอบเขต,พูดถึงขอบเขต -n. การกระโดด,การเด้งกลับ,ขอบเขต,ชายแดน adj. กำลังจะ,ไปทาง,พร้อมที่จะ
boundless(เบา'เลส) adj. ไร้ขอบเขต,สุดขีด,มากมาย,สุดสายตา, See also: boundlessness n.
bourn(เบิร์น) n. ลำธารสายเล็ก,ขอบเขต,เป้าหมาย
bourne(เบิร์น) n. ลำธารสายเล็ก,ขอบเขต,เป้าหมาย
cadastraladj. แสดงขอบเขตหรือเส้นพรมแดนหรือที่ดินหรือภูมิภาค
circle {circledn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle

English-Thai: Nontri Dictionary
bottomless(adj) ลึกมาก,หยั่งไม่ถึง,ไร้ขอบเขต
bound(n) ขอบเขต,บริเวณ,เขตแดน,อาณาเขต,ขอบข่าย
bound(vt) จำกัด,กำหนดขอบเขต
boundary(n) ขอบเขต,เขตแดน,บริเวณ,อาณาเขต
boundless(adj) ไม่มีขอบเขต,กว้างขวาง,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่จำกัด
circle(n) วงกลม,วงแหวน,วงเวียน,บริเวณ,ขอบเขต,หมู่คณะ,การหมุนเวียน,วัฏจักร
circumscription(n) เส้นรอบวง,การจำกัดเขต,ขอบเขต,คำนิยาม
compass(n) เข็มทิศ,เส้นรอบวง,วงเวียน,ขอบเขต,เนื้อที่,ระยะ
confine(n) ขอบเขต,วงรอบ,การจำกัด,คุก,สถานกักกัน
confinement(n) การกักขัง,การจำกัดขอบเขต,การกักตัว,การคุมขัง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bound (n ) ขอบเขต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
範囲[はんい, han'i] (n) ขอบเขต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
意味範[いみはん, imihan] (n) ขอบเขตของความหมาย
[けん, ken] (n ) ขอบเขต วง ข่าย

German-Thai: Longdo Dictionary
Rahmen(n) |der, pl. Rahmen| กรอบ, ขอบเขต, เค้าโครง
im Rahmen vonในขอบเขตของ, ในท้องเรื่อง
ausserhalb(prep) |+ G| นอกเหนือจากเวลาที่กล่าว หรือ นอกเหนือจากขอบเขตที่กล่าว เช่น Ausserhalb der Hochsaison ist es hier sehr ruhig., Unser Arzt ist auch ausserhalb der Sprechzeiten telefonisch erreichbar., Diese Befugnisse liegen ausserhalb meines Kompetenzbereichs., See also: A. innerhalb,

French-Thai: Longdo Dictionary
excessif(adj) |f. -ive| มากเกินไป, เกินขอบเขต, เกินไป, เกินกว่าจะยอมรับได้ เช่น Vous êtes aussi excessif(ve) dans vos élans que dans vos courroux., See also: R. démesuré, énorme, extrême,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top