ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bedstead

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedstead-, *bedstead*, bedstea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedstead[N] โครงไม้หรือเหล็กของเตียงแบบเก่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedstead(เบด'สเทด) n. โครงเตียง

English-Thai: Nontri Dictionary
bedstead(n) โครงเตียงนอน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Beards and bedsteads!พับผ่าซิ! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedstead    (n) bˈɛdstɛd (b e1 d s t e d)
bedsteads    (n) bˈɛdstɛdz (b e1 d s t e d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bettstelle {f} | Bettstellen {pl}bedstead | bedsteads [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Bedstead \Bed"stead\, n. [Bed + stead a frame.]
     A framework for supporting a bed.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bedstead
      n 1: the framework of a bed [syn: {bedstead}, {bedframe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top