ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จิตภาพ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จิตภาพ-, *จิตภาพ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา จิตภาพ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *จิตภาพ*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จิตภาพ[N] mentality, See also: perceptual framework, Example: การวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์จะต้องดูปัจจัยที่สำคัญๆ อันได้แก่ จิตภาพ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ และทัศนคติ เป็นต้น, Thai definition: ลักษณะทั่วไปของจิตที่แสดงให้เห็นเด่นชัด, บางที่ใช้หมายถึง วิสัยสามารถของจิต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จิตภาพ(จิดตะ-) น. ลักษณะทั่วไปของจิตที่แสดงให้เห็นเด่นชัด, บางทีใช้หมายถึงวิสัยสามารถของจิต.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mental ageอายุทางสมอง, อายุทางจิตภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top