ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

constitution

K AA2 N S T AH0 T UW1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -constitution-, *constitution*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
constitutional court(org) ศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
constitution(n) การก่อตั้ง
constitution(n) การประกอบขึ้น, Syn. composition, makeup
constitution(n) รัฐธรรมนูญ
constitution(n) สุขภาพร่างกาย, Syn. physique, health, physical makeup
constitutional(adj) ที่เป็นส่วนพื้นฐาน, See also: ที่เป็นส่วนกำเนิด, Syn. basic, essential
constitutional(adj) ที่เป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็น, Syn. component

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
constitution(คอนสทิทิว'เชิน) n. การประกอบขึ้น, การก่อตั้ง, การสถาปนา, ร่างกาย, อุปนิสัย, สันดาน, รัฐธรรมนูญ, ระเบียบข้อบังคับ, รูปแบบการปกครอง, รากฐาน, Syn. composition
constitutional(คอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. เป็นรากฐาน, เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, เป็นส่วนสำคัญ, ถูกต้องหรือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ, เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ. n. การเดินหรือการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, Syn. basic
constitutional lawn. วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
constitutional monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
unconstitutional(อันคอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

English-Thai: Nontri Dictionary
constitution(n) การบัญญัติ, สังขาร, ร่างกาย, สันดาน, รัฐธรรมนูญ
constitutional(adj) เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ, ตามรัฐธรรมนูญ, ทางร่างกาย
constitutional(n) การเดินออกกำลัง
constitutionality(n) การเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ
unconstitutional(adj) ไม่ถูกรัฐธรรมนูญ, ฝ่าฝืนบทบัญญัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
constitution๑. สังขาร, การปรุงแต่ง๒. ภาวะร่างกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitutionรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitution๑. การปรุงแต่ง๒. สิ่งที่ปรุงแต่ง, สังขาร [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
constitutionรัฐธรรมนูญ, ธรรมนูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constitution, flexibleรัฐธรรมนูญที่แก้ไขง่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitution, rigidรัฐธรรมนูญที่แก้ไขยาก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitution, unwrittenรัฐธรรมนูญไม่เป็นลายลักษณ์อักษร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitution, writtenรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitutional amendmentการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constitutional amendmentการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constitutionตราสารจัดตั้ง [TU Subject Heading]
Constitutionลักษณะเฉพาะตน, ธรรมนูญ [การแพทย์]
Constitution conventionsจารีตและประเพณีทางรัฐธรรมนูญ [TU Subject Heading]
Constitutionalภาวะทางสรีรวิทยา, ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน [การแพทย์]
Constitutional amendmentsการแก้ไขรัฐธรรมนูญ [TU Subject Heading]
Constitutional courtsศาลรัฐธรรมนูญ [TU Subject Heading]
Constitutional Factorsปัจจัยเฉพาะตัวบุคคล, สิ่งที่ติดตัวเด็กมาแต่กำเนิด, ความอ่อนแอเฉพาะบุคคล, ลักษณะส่วนตัว [การแพทย์]
Constitutional historyประวัติรัฐธรรมนูญ [TU Subject Heading]
Constitutional lawกฎหมายรัฐธรรมนูญ [TU Subject Heading]
Constitutionsรัฐธรรมนูญ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Constitution Day[คอนส-ติ-ติว-ฌัน เดย์] (n) วันรัฐธรรมนูญของไทย ซึ่งตรงกับ วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี, See also: ประชาธิปไตย
Image:

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who wants to spit on the Constitution of the United States of America?ใครอยากถ่มน้ำลายรดรัฐธรรมนูญ ของสหรัฐอเมริกาบ้าง Field of Dreams (1989)
I am afforded the right to speak in my own defense, sir, by the Constitution of the United States.เดียวกันว่าด้วยการประกันเสรีภาพของผม ไม่ต้องยกรัฐธรรมนูญมาพูดกับผมเลย Good Will Hunting (1997)
Let us see how the constitution of American justice fares against the device!มาดูกันหน่อยสิ ว่าสถาบันศาลอเมริกานี่มันยุติธรรมจะเป็นยังไง... ้เมื่อมาเจอกับอาวุธนี้ Death Has a Shadow (1999)
I'm very lucky I've got a constitution where I never put on weight. (Phone) - Hello.โชคดีที่ผมไม่ชั่งน้ำหนัก ฮัลโหล Love Actually (2003)
The Constitution of the United States, against all enemies, foreign and domestic.ฝ่ายก่อตั้งรัฐธรรมนูญของยูไนเต็ด สเตท ปะทะกับศัตรู /ทั้งชาวต่างชาติ และบุคคลในประเทศ The Notebook (2004)
I can't imagine which constitution you're referring to.ผมคิดไม่ออกว่ารัฐธรรมนูญข้อไหนกัน ที่คุณอ้างถึง Mr. Monk and the Game Show (2004)
You know how much our constitution was influenced by your man, Montesquieu?คุณรู้ไหมว่ารัฐธรรมนูญกี่ข้อ ที่เรารับมาจาก มอนเตคิว ของคุณ? National Treasure: Book of Secrets (2007)
I believe you stood before a flag and solemnly swore that you'd support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic.ผมเชื่อว่าคุณเคยืนอยู่หน้าธงชาติ และปฏิญาณตน ที่จะสนับสนุนและปกป้องประเทศไว้ Shooter (2007)
Keep a visual eye on 72nd both the Declaration of Independence and the U.S. Constitution were debated and signed here.ถูกเก็บรักษาไว้ที่ชั้น 72 ทั้งแถลงการณ์เสรีภาพและ การก่อตั้งประเทศ ถูกอภิปรายและลงนามกัน ณ ที่แห่งนี้ Shooter (2007)
Truck ran a light, corner of Constitution and 10th, Northwest D.C.รถบรรทุกฝ่าไฟแดงที่แยก คอนสทิสิวชั่น ตัดถนน 10 นอร์ธเวสธ์ ดี.ซี. Eagle Eye (2008)
The Constitution allows for civilians to be recruitedรัฐธรรมนูญ ระบุให้พลเรือน เข้าเกณฑ์ทหาร Eagle Eye (2008)
MAN: ...and will, to the best of my ability, preserve, protect defend the Constitution of the United States andwill, to thebest of my ability, preserve, protect...และจะทำอย่างสุดความสามารถ เพื่อพิทักษ์ รักษา และปกป้องรัฐธรรมนูญของสหรัฐ และจะทำอย่างสุดความสามารถ เพื่อพิทักษ์ รักษา 24: Redemption (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
constitutionAmerica has an elaborate system of constitutional checks and balances.
constitutionEmma has a very poor constitution.
constitutionEquality is guaranteed by the Constitution.
constitutionFreedom of thought is guaranteed by the constitution.
constitutionHave you ever read the Constitution of Japan?
constitutionHe has a good constitution.
constitutionI hope that Japan will abide by Article 9 of her Constitution.
constitutionI hope that Japan will abide by its Constitution.
constitutionIt was under these circumstances that the constitutional crisis began.
constitutionOur constitution was drawn up under American guidance.
constitutionSome people want to amend the constitution.
constitutionThe Constitutional Convention compromises on slavery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รธน.(n) constitution, Syn. รัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ(n) constitutional court, Example: หากส.ส. คนใดต้องการอุทธรณ์ รัฐธรรมนูญเปิดช่องให้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน 30 วัน
รัฐธรรมนูญ(n) constitution, Example: ตามรัฐธรรมนูญไทย รัฐกับศาสนามิได้แยกจากกัน และรัฐมีหน้าที่ต้องดูแลศาสนาด้วย, Count Unit: ฉบับ
ระเบียบปฏิบัติ(n) regulation, See also: constitution, rule, Example: ทุกคนทำตามนโยบาย และตามหน้าที่จนกลายเป็นระเบียบปฏิบัติ
ธรรมนูญ(n) charter, See also: constitution, code, covenant, compact, contract, Syn. กฎหมายธรรมนูญ, Count Unit: บท, มาตรา, Thai Definition: กฎหมายที่จัดระเบียบองค์กร, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ร่างรัฐธรรมนูญ(n) draft of a constitution, See also: constitutional draft, Example: พรรคสามัคคีธรรมดำเนินการเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านและต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างเปิดเผย, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: เค้าโครงของรัฐธรรมนูญ
กฎหมายสูงสุด(n) constitution, Syn. รัฐธรรมนูญ, Example: รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ[jēttanārom ratthathammanūn] (n, exp) EN: spirit of the constitution  FR: esprit de la constitution [ m ]
แก้รัฐธรรมนูญ[kaē ratthathammanūn = ratthammanūn] (v, exp) EN: amend a constitution  FR: modifier la constitution ; amender la constitution
กฎหมายรัฐธรรมนูญ[kotmāi ratthathammanūn = kotmāi ratthammanūn] (n, exp) EN: constitutional law
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ[kotmāi ratthathammanūn prīepthīep] (n, exp) EN: comparative constitutional law
กฎระเบียบบริษัท[kot rabīep børisat] (n, exp) EN: works constitution ; company code of practice ; labor regulations
ระเบียบ[rabīep] (n) EN: rule ; regulation ; constitution ; procedure ; norm  FR: règle [ f ] ; règlement [ m ] ; prescription [ f ] ; procédure [ f ]
ระเบียบปฏิบัติ[rabīep patibat] (n) EN: regulation ; constitution ; rule
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข[rabøp prachāthippatai an mī phramahākasat pen pramuk] (n, exp) EN: constitutional monarchy  FR: monarchie constitutionnelle [ f ]
ร่างรัฐธรรมนูญ[rāng ratthathammanūn = ratthammanūn] (n, exp) EN: draft of a constitution ; constitutional draft ; draft charter  FR: projet de constitution [ m ]
รัฐธรรมนูญ[ratthathammanūn = ratthammanūn] (n) EN: constitution  FR: constitution [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONSTITUTION K AA2 N S T AH0 T UW1 SH AH0 N
CONSTITUTIONS K AA2 N S T IH0 T UW1 SH AH0 N Z
CONSTITUTION'S K AA2 N S T IH0 T UW1 SH AH0 N Z
CONSTITUTIONAL K AA2 N S T AH0 T UW1 SH AH0 N AH0 L
CONSTITUTIONIST K AA2 N S T AH0 T UW1 SH AH0 N IH0 S T
CONSTITUTIONALIT K AA2 N S T IH0 T UW2 SH AH0 N AE1 L IH0 T IY0
CONSTITUTIONALLY K AA2 N S T AH0 T UW1 SH AH0 N AH0 L IY0
CONSTITUTIONISTS K AA2 N S T AH0 T UW1 SH AH0 N IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
constitution (n) kˌɒnstɪtjˈuːʃən (k o2 n s t i t y uu1 sh @ n)
constitutions (n) kˌɒnstɪtjˈuːʃənz (k o2 n s t i t y uu1 sh @ n z)
constitutional (n) kˌɒnstɪtjˈuːʃənl (k o2 n s t i t y uu1 sh @ n l)
constitutionals (n) kˌɒnstɪtjˈuːʃənlz (k o2 n s t i t y uu1 sh @ n l z)
constitutionalis (n) kˌɒnstɪtjˈuːʃənəlɪzəm (k o2 n s t i t y uu1 sh @ n @ l i z @ m)
constitutionalis (n) kˌɒnstɪtjˈuːʃənəlɪst (k o2 n s t i t y uu1 sh @ n @ l i s t)
constitutionalis (n) kˌɒnstɪtjˈuːʃənəlɪsts (k o2 n s t i t y uu1 sh @ n @ l i s t s)
constitutionaliz (v) kˌɒnstɪtjˈuːʃənəlaɪz (k o2 n s t i t y uu1 sh @ n @ l ai z)
constitutionaliz (v) kˌɒnstɪtjˈuːʃənəlaɪzd (k o2 n s t i t y uu1 sh @ n @ l ai z d)
constitutionaliz (v) kˌɒnstɪtjˈuːʃənəlaɪzɪz (k o2 n s t i t y uu1 sh @ n @ l ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宪法[xiàn fǎ, ㄒㄧㄢˋ ㄈㄚˇ, / ] constitution (of a country), #4,496 [Add to Longdo]
宪政[xiàn zhèng, ㄒㄧㄢˋ ㄓㄥˋ, / ] constitutional government, #29,011 [Add to Longdo]
君主立宪制[jūn zhǔ lì xiàn zhì, ㄐㄩㄣ ㄓㄨˇ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ, / ] constitutional monarchy, #87,830 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einrichtung { f } | Einrichtungen { pl }constitution | constitutions [Add to Longdo]
Staatsverfassung { f } | Staatsverfassungen { pl }constitution | constitutions [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
constitutionnellement(adv) ตามรัฐธรรมนูญ (เป็นคำในภาษาฝรั่งเศสที่มีจำนวนพยัญชนะและสระในหนึ่งคำมากที่สุด)

Japanese-English: EDICT Dictionary
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
オスマン帝国憲法[オスマンていこくけんぽう, osuman teikokukenpou] (n) First Turkish (Ottoman) Constitution [Add to Longdo]
コンスティチューション[konsuteichu-shon] (n) constitution [Add to Longdo]
違憲[いけん, iken] (n) unconstitutionality; (P) [Add to Longdo]
違憲性[いけんせい, ikensei] (n) unconstitutionality [Add to Longdo]
英領北アメリカ法[えいりょうきたアメリカほう, eiryoukita amerika hou] (n) British North America Act (now known as the Constitution Act 1867) [Add to Longdo]
欧州憲法[おうしゅうけんぽう, oushuukenpou] (n) European Constitution [Add to Longdo]
化学構造[かがくこうぞう, kagakukouzou] (n) chemical structure; chemical constitution [Add to Longdo]
家憲[かけん, kaken] (n) family constitution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Constitution \Con`sti*tu"tion\ (k[o^]n`st[i^]*t[=u]"sh[u^]n), n.
   [F. constitution, L. constitutio.]
   1. The act or process of constituting; the action of
    enacting, establishing, or appointing; enactment;
    establishment; formation.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being; that form of being, or structure and
    connection of parts, which constitutes and characterizes a
    system or body; natural condition; structure; texture;
    conformation.
    [1913 Webster]
 
       The physical constitution of the sun. --Sir J.
                          Herschel.
    [1913 Webster]
 
   3. The aggregate of all one's inherited physical qualities;
    the aggregate of the vital powers of an individual, with
    reference to ability to endure hardship, resist disease,
    etc.; as, a robust constitution.
    [1913 Webster]
 
       Our constitutions have never been enfeebled by the
       vices or luxuries of the old world.  --Story.
    [1913 Webster]
 
   4. The aggregate of mental qualities; temperament.
    [1913 Webster]
 
       He defended himself with . . . less passion than was
       expected from his constitution.    --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   5. The fundamental, organic law or principles of government
    of men, embodied in written documents, or implied in the
    institutions and usages of the country or society; also, a
    written instrument embodying such organic law, and laying
    down fundamental rules and principles for the conduct of
    affairs.
    [1913 Webster]
 
       Our constitution had begun to exist in times when
       statesmen were not much accustomed to frame exact
       definitions.             --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: In England the constitution is unwritten, and may be
      modified from time to time by act of Parliament. In the
      United States a constitution cannot ordinarily be
      modified, exept through such processes as the
      constitution itself ordains.
      [1913 Webster]
 
   6. An authoritative ordinance, regulation or enactment;
    especially, one made by a Roman emperor, or one affecting
    ecclesiastical doctrine or discipline; as, the
    constitutions of Justinian.
    [1913 Webster]
 
       The positive constitutions of our own churches.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       A constitution of Valentinian addressed to Olybrius,
       then prefect of Rome, for the regulation of the
       conduct of advocates.         --George Long.
    [1913 Webster]
 
   {Apostolic constitutions}. See under {Apostolic}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 constitution
   n 1: law determining the fundamental political principles of a
      government [syn: {fundamental law}, {organic law},
      {constitution}]
   2: the act of forming or establishing something; "the
     constitution of a PTA group last year"; "it was the
     establishment of his reputation"; "he still remembers the
     organization of the club" [syn: {constitution},
     {establishment}, {formation}, {organization}, {organisation}]
   3: the constitution written at the Constitutional Convention in
     Philadelphia in 1787 and subsequently ratified by the
     original thirteen states [syn: {United States Constitution},
     {U.S. Constitution}, {US Constitution}, {Constitution},
     {Constitution of the United States}]
   4: the way in which someone or something is composed [syn:
     {constitution}, {composition}, {physical composition},
     {makeup}, {make-up}]
   5: a United States 44-gun frigate that was one of the first
     three naval ships built by the United States; it won
     brilliant victories over British frigates during the War of
     1812 and is without doubt the most famous ship in the history
     of the United States Navy; it has been rebuilt and is
     anchored in the Charlestown Navy Yard in Boston [syn:
     {Constitution}, {Old Ironsides}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top