ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frameworks

F R EY1 M W ER2 K S   
128 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frameworks-, *frameworks*, framework
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา frameworks มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *frameworks*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
framework[N] ขอบข่ายงาน, See also: โครงร่างงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frameworkn. โครงร่าง,เค้าโครง,โครงสร้าง,โครงประกอบ,กรอบ,วงกบ, Syn. frames

English-Thai: Nontri Dictionary
framework(n) โครง,โครงร่าง,เค้าโครง,วงกบ,กรอบ,โครงประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
social frameworkกรอบสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
metal skeleton; framework; metal frameworkโครงโลหะ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
metal framework; framework; metal skeletonโครงโลหะ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
conceptual frameworkกรอบความคิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
framework; metal framework; metal skeletonโครงโลหะ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
framework, conceptualกรอบความคิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
framework, socialกรอบสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Framework (Computer program)เฟรมเวอร์ค (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Microsoft.net frameworkไมโครซอฟต์ ดอท เน็ต เฟรมเวิร์ก [TU Subject Heading]
United Nations Framework Convention on Climate Change (1992)ข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกขององค์การสหประชาชาติ (ค.ศ. 1992) [TU Subject Heading]
United Nations Framework Convention on Climate Change (1992). Protocols, etc., 1997 Dec. 11.อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ค.ศ.1992). พิธีสาร (11 ธ.ค. ค.ศ. 1997) [TU Subject Heading]
Asia-Europe Cooperation Frameworkกรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป เป็นเอกสารที่กำหนดแนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมในกรอบอาเซม ซึ่งได้รับรองในที่ประชุมผู้นำอาเซม ครั้งที่ 2 ที่กรุงลอนดอน [การทูต]
ASEAN Framework Agreement on Servicesกรอบความตกลงของอาเซียนว่าด้วยการบริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการเปิดเสรีการค้าบริการระหว่าง ประเทศสมาชิกอาเซียน [การทูต]
Cytoskeletal Frameworkโครงร่างของเซลล์ [การแพทย์]
Frameworkโครงประกอบ [การแพทย์]
Framework of Hard Materialโครงของส่วนแข็ง [การแพทย์]
Framework, Logicalกรอบเหตุผล [การแพทย์]
Framework, Relativeโครงยึดฟันปลอม [การแพทย์]
Lattice Frameworkโครงยึดฟันปลอม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we can put this into a theoretical framework, physics--ถ้าเราสามารถใส่มันเข้าไป ในโครงสร้างทางทฤษฎี, วิชาฟิสิกส์-- Akira (1988)
Structure the protons and the neutrons using the pavilions as a framework.โครงสร้างโปรตรอนกับนิวตรอน ใช้ส่วนจัดแสดง.. Iron Man 2 (2010)
It doesn't fit the delusional framework.มันไม่ใช่อาการของคนเป็นโรคประสาทหลอน Episode #1.6 (2010)
He's watching with keen interest as Lisi struggles with his attempt to put all the forces of nature into a single mathematical framework.ดร. ลี ซมอลิน เป็นนัก ฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก Is There a Creator? (2010)
Fortunately, we set up a secure cloud framework that automatically syncs up to the receivers.น่าเศร้าที่เราตั้งค่าปกปิด โครงสร้างความปลอดภัยไว้ ซึ่งมันจะสอดคล้องกับเครื่องรับสัญญาณ โดยอัตโนมัติ Buck the System (2012)
Newton completed the first two volumes, laying the mathematical framework for the physics of motion.นิวตันเสร็จสองเล่มแรก, การวางกรอบทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ของการเคลื่อนไหว When Knowledge Conquered Fear (2014)
Einstein found his absolute framework for the world, this sturdy pillar among all the relative motions within the motions of the cosmos.นี้เสาที่มีความทนทานใน ทุกการเคลื่อนไหวญาติ ภายในการเคลื่อนไหว ของจักรวาล แสงเดินทางเช่นเดียว กับที่ได้อย่างรวดเร็ว A Sky Full of Ghosts (2014)
- This framework is not compatible.นายต้องทำการอัพโหลดผังอันนั้น ภายใน 3 นาทีข้างหน้า Avengers: Age of Ultron (2015)
Fortunately, we set up a secure cloud framework... that syncs up to the receivers.Glücklicherweise haben wir ein sicheres Cloud Framework eingerichtet, das sich automatisch mit den Empfängern synchronisiert. Buck the System (2012)
This is weird 'cause you could literally Be describing my party back to me.Erwähne den Erfolg mit der CSS Framework Integration. Pool Party (2013)
Write down "drubstep." I love "drubstep."Wir sind erfolgreich mit der CSS Framework Integration. Pool Party (2013)
This framework is not compatible.Das Framework ist nicht kompatibel. Avengers: Age of Ultron (2015)
Yeah, but the framework should still be the same.Ja, aber das Framework sollte dasselbe sein. Crowd Sourced (2015)
Well, I guess my drug of choice is the enjoyment of seamlessly integrating JavaScript on the client side with a Python backend framework.Meine Droge ist die nahtlose Integration von JavaScript auf Client-Seite mit Python-Backend-FrameworkThe Launch (2017)
It seems Radcliffe is keeping our team alive in this Framework thing.Es scheint, als würde Radcliffe unser Team in diesem Framework-Ding am Leben halten. What If... (2017)
I... I got into the Framework.- Ich... ich habs ins Framework geschafft. What If... (2017)
Oh, this isn't the Framework.Oh, das ist nicht das FrameworkWhat If... (2017)
Radcliffe tried to take away people's pain in the Framework.Radcliffe versuchte, den Leuten im Framework ihren Schmerz zu nehmen. What If... (2017)
This should disconnect us from the Framework, wake us up.Das sollte uns vom Framework trennen, uns aufwecken. What If... (2017)
It seems Radcliffe is keeping our team alive in this Framework.Es scheint, als würde Radcliffe unser Team in diesem Framework am Leben halten. Identity and Change (2017)
Yeah, which means he has resources, not to mention Framework expertise, which we'll need to get out of Radcliffe's Hydra snow globe.Ja, das bedeutet er hat Ressourcen, geschweige denn Erfahrung mit dem Framework, was wir brauchen, um aus Radcliffes Hydra-Schneekugel zu entkommen. Identity and Change (2017)
- He built the Framework, which means...- Er hat das Framework gebaut, das heißt... Identity and Change (2017)
The Framework was to be a paradise, a-a pleasant forever-after.Das Framework sollte ein Paradies sein, ein schönes "bis ans Lebensende". Identity and Change (2017)
In order to save her, I had to bring her consciousness into the Framework.Um sie zu retten, musste ich ihr Bewusstsein ins Framework bringen. Identity and Change (2017)
The Framework is all Agnes has left.- Das Framework ist alles, was Agnes bleibt. Identity and Change (2017)
You put yourself into the framework.Du hast dich selbst ins Framework gebracht. Identity and Change (2017)
Shades of flesh color programmed into the Framework.Verschiedene Hauttöne sind ins Framework programmiert. No Regrets (2017)
We have located the two agents threatening the Framework.Wir haben die beiden Agenten lokalisiert, die das Framework gefährden. Farewell, Cruel World! (2017)
And if they turn off the Framework...- Und wenn sie das Framework abschalten... Farewell, Cruel World! (2017)
Which would allow her to unplug the Framework, killing us all.Der ihr erlauben würde, das Framework auszustöpseln, was uns alle tötet. Okay. Farewell, Cruel World! (2017)
Radcliffe gave me the coordinates - to the Framework's back door.- Radcliffe gab mir die Koordinaten zur Hintertür des Frameworks. Farewell, Cruel World! (2017)
According to him, all we have to do is... pass through the exit point, and then your mind disconnects from the Framework.Gemäß Radcliffe ist das Einzige, was wir tun müssen... den Ausgangspunkt zu durchqueren und dann werden wir aus dem Framework ausgeloggt. Farewell, Cruel World! (2017)
The back door is part of the Framework's digital infrastructure.Die Hintertür ist Teil der digitalen Infrastruktur des Frameworks. Farewell, Cruel World! (2017)
I know I can't make everything that happened in the Framework right, but at least... at least this way, Fitz gets to be his old self again.Ich weiß, ich kann nicht alles, was im Framework passierte, wieder richten, aber zumindest... aber zumindest... kann Fitz auf diesem Weg wieder er selbst sein. Farewell, Cruel World! (2017)
The Framework messes with everybody's head.Das Framework hat uns alle verwirrt. Farewell, Cruel World! (2017)
The Framework messesDas Framework hat uns alle verwirrt. The Return (2017)
Who even knows what Hydra was doing in the Framework.Wer weiß schon, was Hydra im Framework gemacht hat. The Return (2017)
- Yeah, but we had to pull the plug on everything except for flight control to keep the FrameworkJa, aber wir mussten alles abstellen bis auf die Flugsteuerung, damit das Framework für euch läuft. The Return (2017)
You did what you had to do in order to survive the Framework.Du hast getan, was du tun musstest, um im Framework zu überleben. The Return (2017)
And we burned all of our electrical power keeping you guys plugged into the Framework.Und wir haben unseren ganzen Strom verbraten, um euch im Framework zu halten. The Return (2017)
She did what you said in the Framework,Sie hat im Framework getan, was du sagtest. The Return (2017)
What do the two of you remember of your Framework lives?Woran erinnert ihr beide euch aus euren Framework-Leben? The Return (2017)
She's afraid Fitz will be the same guy he was in the Framework.Sie hat Angst, Fitz könnte derselbe Typ sein wie im Framework. Nein. The Return (2017)
But as devoted as I was to you in the Framework... I understand you better now.Aber so ergeben, wie ich dir im Framework war... verstehe ich dich jetzt besser. The Return (2017)
In... I mean, in... in... in the Framework, you... you were my whole world,Im... ich meine, im... im... im Framework warst... warst du meine ganze Welt, aber... The Return (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frameworkThe building will be made of concrete on a steel framework.
frameworkThe framework of the new building is progressively appearing.
frameworkThe question here is one of creating the framework with which we can outline the social trend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โครง[N] structure, See also: construction, frame, framework, Syn. โครงสร้าง, โครงร่าง, Example: ช่างปั้นรูปเริ่มต้นด้วยการขึ้นโครงก่อน, Count unit: โครง, Thai definition: ร่างของสิ่งต่างๆ ที่คุมกันอยู่เป็นรูป
โครงร่าง[N] framework, See also: frame, structure, plan, Syn. เค้าโครง, ขอบข่าย, แผนงาน, Example: เราจะต้องเขียนโครงร่างให้ชัดเจนก่อนที่จะเสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไป, Count unit: โครงร่าง
ฉลุลาย[V] perform perforated framework, Example: พ่อของเธอฉลุลายพนักเก้าอี้ไว้อย่างสวยงาม, Thai definition: ฉลุให้เป็นลาย, ลายที่ฉลุแล้ว เรียกว่า ลายฉลุ
ขอบข่าย[N] framework, See also: scope, range, extend, sphere, domain, limit, Syn. ขอบเขต, Example: การตรวจสอบเค้าโครงเรื่องของนักเรียนเพื่อจะช่วยให้แน่ใจว่านักเรียนได้กำหนดขอบข่ายและลำดับขั้นตอนของเนื้อหาได้ครบถ้วนแล้ว, Thai definition: ขอบเขตงานหรือความรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
จิตภาพ[N] mentality, See also: perceptual framework, Example: การวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์จะต้องดูปัจจัยที่สำคัญๆ อันได้แก่ จิตภาพ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ และทัศนคติ เป็นต้น, Thai definition: ลักษณะทั่วไปของจิตที่แสดงให้เห็นเด่นชัด, บางที่ใช้หมายถึง วิสัยสามารถของจิต
นั่งร้าน[N] scaffold, See also: scaffolding, framework, stage, Syn. ร่างร้าน, Example: พวกช่างกำลังรื้อนั่งร้านออกจากตัวตึกที่สร้างเสร็จแล้ว, Thai definition: โครงร่างที่ทำด้วยไม้หรือโลหะ สำหรับนั่งหรือปีนป่ายในการก่อสร้างสิ่งสูงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เค้า[n.] (khao) EN: outline ; plot ; framework   
ขอบข่าย[n.] (khøpkhāi) EN: framework ; scope ; range ; extend ; sphere ; domain ; limit   FR: portée [f] ; étendue [f] ; cadre [m]
โครง[n.] (khrōng) EN: skeleton ; structure ; framework   FR: structure [f] ; ossature [f] ; charpente [f] ; squelette [m] ; carcasse [f]
โครงร่าง[n.] (khrōngrāng) EN: framework ; structure ; plan ; frame   FR: structure [f]
โครงสร้าง[n.] (khrōngsāng) EN: structure ; framework ; skeleton ; construction ; arrangement   FR: structure [f] ; ossature [f] ; organisation [f]
กรอบ[n.] (krøp) EN: frame ; borders ; rim ; framework   FR: cadre [m] ; bord [m] ; bordure [f] ; châssis [m] ; encadré [m]
แผนงาน[n. exp.] (phaēn-ngān) EN: framework ; plan   FR: plan de travail [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAMEWORK    F R EY1 M W ER2 K
FRAMEWORKS    F R EY1 M W ER2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
framework    (n) frˈɛɪmwɜːʳk (f r ei1 m w @@ k)
frameworks    (n) frˈɛɪmwɜːʳks (f r ei1 m w @@ k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jià, ㄐㄧㄚˋ, ] to support; frame; rack; framework; classifier for planes, large vehicles, radios etc, #1,467 [Add to Longdo]
框架[kuàng jià, ㄎㄨㄤˋ ㄐㄧㄚˋ, ] framework, #5,312 [Add to Longdo]
架构[jià gòu, ㄐㄧㄚˋ ㄍㄡˋ, / ] to construct; to build; infrastructure; architecture; framework, #8,628 [Add to Longdo]
骨架[gǔ jià, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄚˋ, ] framework; skeleton, #17,827 [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] crowded; framework for silkworms; gather foliage; bunch; classifier for bunched objects, #19,818 [Add to Longdo]
旧瓶装新酒[jiù píng zhuāng xīn jiǔ, ㄐㄧㄡˋ ㄆㄧㄥˊ ㄓㄨㄤ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄡˇ, / ] lit. new wine in old bottles; fig. new concepts in an old framework; (loan saw 外來成語|外来成语 from Matthew 9:17, but fig. meaning is opposite), #121,272 [Add to Longdo]
搭架子[dā jià zi, ㄉㄚ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, ] to put up scaffolding; to build a framework; to launch an enterprise, #134,997 [Add to Longdo]
联合国气候变化框架公约[Lián hé guó Qì hòu Biàn huà Kuàng jià Gōng yuē, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄨㄤˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, / ] United Nations Framework Convention on Climate Change [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fachwerk {n}frame-work; framework [Add to Longdo]
Gerüst {n} | Gerüste {n}framework | frameworks [Add to Longdo]
Rahmen {m}; Gefüge {n} | im Rahmen der geltenden Gesetze | im Rahmen von | im Rahmen des Möglichen | den Rahmen (einer Sache) sprengen | in engem (größerem) Rahmenframework | within the framework of existing legislation | within the scope of | within the realms of possibility | to go beyond the scope of | on a small (large) scale [Add to Longdo]
Rahmenerzählung {f}link and frame story; framework story [Add to Longdo]
Rahmengesetz {n} | Rahmengesetze {pl}skeleton law; framework law | framework laws [Add to Longdo]
Rahmengesetzgebung {f}framework legislation [Add to Longdo]
Rahmenhandlung {f}framework plot; subplot (framing the main plot) [Add to Longdo]
Rahmenplan {m}framework; outline plan [Add to Longdo]
Im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung ...Within the framework of the proposed urban-planning development ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプリケーションフレームワーク[, apurike-shonfure-muwa-ku] (n) {comp} application framework [Add to Longdo]
フレームワーク[, fure-muwa-ku] (n) framework [Add to Longdo]
屋台(P);屋体;家台(iK)[やたい, yatai] (n) (1) (See 屋台店) cart (esp. a food cart); stall; stand; (2) (See 踊り屋台) festival float; portable shrine dedicated to a god and shaped like a house; dancing platform; (3) stage prop fashioned after a large building; (4) (abbr) (See 屋台骨) framework (of a house, etc.); (5) (arch) house (esp. a small and miserable house); (P) [Add to Longdo]
屋台骨[やたいぼね, yataibone] (n) framework; mainstay; support; supporter [Add to Longdo]
協力態勢[きょうりょくたいせい, kyouryokutaisei] (n) readiness to cooperate; framework for cooperation [Add to Longdo]
躯体[くたい, kutai] (n,adj-no) (1) body; skeleton; framework; (2) reinforced concrete skeletal soundness [Add to Longdo]
形骸[けいがい, keigai] (n) ruin; wreck; mere skeleton; framework [Add to Longdo]
建て前(P);建前(P);立て前;立前;点て前;点前[たてまえ(P);てまえ(点前), tatemae (P); temae ( temae )] (n) (1) (建て前, 建前, 立て前, 立前 only) face; official stance; public position or attitude (as opposed to private thoughts); (2) (建て前, 建前 only) ceremony for the erection of the framework of a house; (3) (立て前, 立前, 点て前, 点前 only) tea ceremony procedures; tea ceremony etiquette; (P) [Add to Longdo]
骨格(P);骨骼[こっかく, kokkaku] (n,adj-no) (1) skeleton; skeletal structure; build; frame; physique; (2) framework; (P) [Add to Longdo]
骨組み;骨組[ほねぐみ, honegumi] (n) (1) skeletal frame; skeleton; build; physique; (2) framework; frame; structure; (3) outline [Add to Longdo]
軸組み;軸組[じくぐみ, jikugumi] (n) framework [Add to Longdo]
節点[せってん, setten] (n) (1) node; nodal point; (2) joint (e.g. in a framework) [Add to Longdo]
組み立て(P);組立[くみたて, kumitate] (n,adj-no) construction; framework; erection; assembly; organization; organisation; (P) [Add to Longdo]
大枠[おおわく, oowaku] (n) general framework [Add to Longdo]
地球温暖化防止会議[ちきゅうおんだんかぼうしかいぎ, chikyuuondankaboushikaigi] (n) Conference of Parties of the UN Framework Convention on Climate Change [Add to Longdo]
棟上げ[むねあげ, muneage] (n) ridgepole-raising; setting up of the framework of a house [Add to Longdo]
棟上げ式[むねあげしき, muneageshiki] (n) framework raising ceremony [Add to Longdo]
板唐戸[いたからど, itakarado] (n) (See 桟唐戸) door made of one or several wooden planks and no door framework [Add to Longdo]
壁下地[かべしたじ, kabeshitaji] (n) framework (for a mud-plastered wall) [Add to Longdo]
木組み;木組[きぐみ, kigumi] (n) wooden framework [Add to Longdo]
枠組み(P);枠組[わくぐみ, wakugumi] (n) frame; framework; (P) [Add to Longdo]
枠内[わくない, wakunai] (n) within the limits (framework, boundaries, price, etc.); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top