ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

set up

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -set up-, *set up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
set up(phrv) สร้างขึ้น, See also: สร้าง, ตั้งขึ้น, ยกขึ้น, Syn. go up, put up
set upon(phrv) มุ่งมั่นในการทำบางสิ่ง, Syn. set on
set up as(phrv) ทำให้ประกอบธุรกิจเป็น
set up in(phrv) ทำให้เริ่มประกอบกิจการหรือการค้า
set up with(phrv) จัดหา, See also: จัดเตรียม
set up against(phrv) ยกขึ้นมาคัดค้าน, See also: ยก บางสิ่ง ขึ้นมาต่อต้าน
set up shop somewhere(idm) ตั้งร้านขายของ, See also: ตั้งสถานที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
set upจัดเตรียมหมายถึง การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปรับโปรแกรมหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้ในแบบที่ต้องการ การติดตั้งโปรแกรมแต่ละครั้ง ถือว่าเป็นการกำหนดการจัดเตรียมดังกล่าวนี้ด้วย แม้ว่าหลังจากนั้น เราอาจจะแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น คำนี้ บางทีหากเป็นชื่อโปรแกรม มักเขียนติดกันเป็น SetUp.exeดู install ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
set upจัดเตรียม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
set upยกขึ้นกล่าวอ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
set up againstยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
set up a timeนัดหมาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, why don't we just set up house here?ดีทำไมเราไม่เพียงแค่ตั้งค่าบ้านที่นี่? 12 Angry Men (1957)
That's where you come in. I want you to set up an advanced area cricket pitch.ฉันต้องการให้คุณตั้งค่าสำหรับ ฉันพื้นที่ขั้นสูง How I Won the War (1967)
He'll set up a meeting with someone you absolutely trust.He'll set up a meeting with someone you absolutely trust. The Godfather (1972)
Do you remember when Artie Coogan set up that hidden microphone and he broadcast those filthy limericks through the television set?จำได้มั้ยตอนที่อาร์ตี้ต่อไมโครโฟนซ่อนไว้ แล้วก็ถ่ายทอดเสียงลามกออกโทรทัศน์ Oh, God! (1977)
I guess you wanna get your steel guitars and everything set up on stage.ผมเดาว่าคุณคงตั้งอุปกรณ์ของคุณบนเวที The Blues Brothers (1980)
- Set up checkpoints on all...ไปตั้งจุดตรวจทั้งหมด... Akira (1988)
We set up a camera in the stadium a while ago.เราติดตั้งกล้องในสนามกีฬา เรียบร้อยแล้ว Akira (1988)
Set up claymores on the left flank.วางทุ่นระเบิดไว้ทางปีกซ้ายซิ Casualties of War (1989)
I set up Janice in an apartment around the corner from The Suite.ผมซื้ออพาร์ทเมนท์ให้เจนิสอยู่ แถวหัวมุมจากร้าน Goodfellas (1990)
Adam thought he did it to set up Catherine Tramell.อดัมคิดว่าเขาจัดฉากให้ แคทเธอรีน ทราเมล Basic Instinct (1992)
Yeah, Ned. Set up an emergency C-section for tonight.เนด จัดเตรียมห้องผ่าตัดคลอดฉุกเฉินคืนนี้เลย Junior (1994)
FLN barricades were set up to maintain peace in Muslim areas.FLN{ แนวร่วมปลดปล่อยชาติแอลจีเรีย } สร้างเครื่องกีดขวางซึ่งติดตั้ง FLN คือ แนวร่วมปลดปล่อยชาติแอลจีเรีย เพื่อรักษาความสงบในเขตมุสลิม Wild Reeds (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
set upA committee has been set up to investigate the problem.
set upA fact-finding committee was set up to determine the cause of the incident.
set upAfter having fought many hard battles we were able to bring home the bacon and set up a new government.
set upA fund was launched to set up a monument in memory of the dead man.
set upA fund was set up to preserve endangered marine life.
set upA fund was set up with a view to preserving our endured planet.
set upA generous tax break will be provided to foreign companies that set up factories in the area.
set upAll things considered, it's set up so it isn't possible to win.
set upCan you set up the bike?
set upGeorge set up as a merchant.
set upHe has set up a new business.
set upHe has set up three world records in swimming this year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถาปนา(v) establish, See also: set up, found, build, Syn. แต่งตั้ง, Ant. ถอดถอน, Example: สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงใหม่, Thai Definition: ยกย่องโดยแต่งตั้งให้สูงขึ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เปิดร้าน(v) start a shop, See also: set up, found, establish, Example: ฉันร่วมหุ้นกับเพื่อนเปิดร้านอาหารเล็กๆ แถวเพลินจิต, Thai Definition: ทำกิจการเป็นของตัวเอง
จัดตั้งขึ้น(v) set up, See also: found, establish, Syn. ตั้ง, ก่อตั้ง, Example: ธุรกิจนี้ใครเป็นผู้จัดตั้งขึ้น
ออกร้าน(v) set up a booth, See also: set up a stall, Syn. เปิดร้าน, Example: ในงานกาชาดปีนี้ มีองค์กรต่างๆ มาออกร้านขายอาหารธรรมชาติมากมาย, Thai Definition: เปิดร้านค้า
อุปโลกน์(v) set up, See also: make, Syn. อปโลกน์, Example: ในถิ่นที่เขาเกิดนั้น ผู้คนมักจะแอบเติมชื่อสร้อยให้แก่กัน โดยชื่อที่เขานิยมอุปโลกน์ขึ้นมักจะว่าไปตามรูปลักษณ์ของแต่ละบุคคล, Thai Definition: ยกกันขึ้นเป็น
ตั้งกรม(v) set up a new department, See also: establish a new department, install members of the royal family in a higher rank, Syn. ทรงกรม, Thai Definition: สถาปนาเจ้านายขึ้นทรงกรม
ตั้งขึ้น(v) erect, See also: set up, Syn. ตั้ง, Example: พวกผู้ชายช่วยกันยกเสาไฟฟ้าตั้งขึ้น, Thai Definition: ตั้งให้ตรง
ติดบ่อน(v) open a gambling house, See also: set up a gambling place, start a gambling house, start a card games, run a gambling den, p, Syn. เปิดบ่อน, ตั้งบ่อน, Ant. ทลายบ่อน, ปิดบ่อน, Example: เขาติดบ่อนที่บ้าน โดยติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจ, Thai Definition: ตั้งบ่อนการพนัน
ก่อตั้ง(v) set up, See also: found, establish, Syn. ตั้ง, จัดตั้งขึ้น, ริเริ่มตั้งขึ้น, Example: สมาคมนิยมไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 30 ปีก่อน
ตั้งงบประมาณ(v) set up a budget, Syn. ตั้งงบ, Example: มหาวิทยาลัยให้คณะฯ ตั้งงบประมาณงบกลางไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดเงินรวมงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้กำเนิด[hai kamnoēt] (v, exp) EN: give birth to ; originate ; establish ; found ; set up  FR: donner naissance à ; enfanter
จับคู่ให้กับ[japkhū hai kap] (v, exp) EN: set up with
จัดตั้ง[jattang] (v) EN: establish ; found ; set up ; establish ; form ; organize  FR: établir ; former ; organiser
จัดตั้งขึ้น[jattang kheun] (v, exp) EN: set up ; found ; establish  FR: établir ; mettre sur pied
ก่อ[kø] (v) EN: build ; construct ; set up ; erect ; create ; form  FR: construire ; bâtir ; ériger
ก่อตั้ง[køtang] (v) EN: set up ; found ; establish ; form  FR: fonder ; créer
เปิด[poēt] (v) EN: start ; found ; establish ; set up ; begin  FR: ouvrir ; inaugurer
ประดิษฐ์[pradit] (v) EN: invent ; create ; fabricate ; devise ; make up ; build ; set up ; coin  FR: inventer ; créer ; élaborer ; fabriquer
ริเริ่มตั้งขึ้น[riroēmtangkheun] (v) EN: set up
เริ่มกิจการ[roēm kitjakān] (v, exp) EN: start ; establish ; begin ; initiate ; found ; set up

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lì, ㄌㄧˋ, ] set up; to stand #1,370 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕掛け(P);仕掛[しかけ, shikake] (n) device; contrivance; trick; mechanism; gadget; (small) scale; half finished; commencement; set up; challenge; attack; (P) #6,526 [Add to Longdo]
立てる[たてる, tateru] (v1, vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf, v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P) #9,067 [Add to Longdo]
並べる(P);双べる[ならべる, naraberu] (v1, vt) (1) to line up; to set up; (2) to enumerate; to itemize; (P) #16,112 [Add to Longdo]
構える[かまえる, kamaeru] (v1, vt) (1) to set up (e.g. a building); (2) to prepare in advance (e.g. a meal); to prepare to use something (e.g. a camera); (3) to plan; to scheme; (4) to fabricate in order to deceive; (5) to stiffen; to become formal; (P) #16,546 [Add to Longdo]
振る[ぶる, buru] (v5r, vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P) #18,866 [Add to Longdo]
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls) [Add to Longdo]
セットアッパー[settoappa-] (n) set upper [Add to Longdo]
押し立てる;押したてる;押立てる;推し立てる[おしたてる, oshitateru] (v1, vt) (1) to set up; to raise; (2) to nominate; to choose as a representative; (3) to push; to shove [Add to Longdo]
押っ立てる[おったてる, ottateru] (v1, vt) to raise; to set up [Add to Longdo]
会社を起こす[かいしゃをおこす, kaishawookosu] (exp, v5s) to set up a company [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 set up
   v 1: set up or found; "She set up a literacy program" [syn:
      {establish}, {set up}, {found}, {launch}] [ant: {abolish},
      {get rid of}]
   2: create by putting components or members together; "She pieced
     a quilt"; "He tacked together some verses"; "They set up a
     committee" [syn: {assemble}, {piece}, {put together}, {set
     up}, {tack}, {tack together}] [ant: {break apart}, {break
     up}, {disassemble}, {dismantle}, {take apart}]
   3: construct, build, or erect; "Raise a barn" [syn: {raise},
     {erect}, {rear}, {set up}, {put up}] [ant: {dismantle},
     {level}, {pull down}, {rase}, {raze}, {take down}, {tear
     down}]
   4: get ready for a particular purpose or event; "set up an
     experiment"; "set the table"; "lay out the tools for the
     surgery" [syn: {set up}, {lay out}, {set}]
   5: put into a proper or systematic order; "arrange the books on
     the shelves in chronological order" [syn: {arrange}, {set
     up}] [ant: {disarrange}]
   6: begin, or enable someone else to begin, a venture by
     providing the means, logistics, etc.; "set up an election"
   7: take or catch as if in a snare or trap; "I was set up!"; "The
     innocent man was framed by the police" [syn: {ensnare},
     {entrap}, {frame}, {set up}]
   8: produce; "The scientists set up a shock wave" [syn: {effect},
     {effectuate}, {set up}]
   9: set up for use; "install the washer and dryer"; "We put in a
     new sink" [syn: {install}, {instal}, {put in}, {set up}]
   10: place; "Her manager had set her up at the Ritz" [syn:
     {install}, {instal}, {set up}, {establish}]
   11: arrange the outcome of by means of deceit; "rig an election"
     [syn: {rig}, {set up}]
   12: erect and fasten; "pitch a tent" [syn: {pitch}, {set up}]
   13: arrange thoughts, ideas, temporal events; "arrange my
     schedule"; "set up one's life"; "I put these memories with
     those of bygone times" [syn: {arrange}, {set up}, {put},
     {order}]
   14: equip with sails or masts; "rig a ship" [syn: {rig}, {set},
     {set up}]
   15: make ready or suitable or equip in advance for a particular
     purpose or for some use, event, etc; "Get the children ready
     for school!"; "prepare for war"; "I was fixing to leave town
     after I paid the hotel bill" [syn: {fix}, {prepare}, {set
     up}, {ready}, {gear up}, {set}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top