ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แผนงาน

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แผนงาน-, *แผนงาน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แผนงานน. แผนที่วางไว้เป็นแนวในการดำเนินการ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
European Strategic Program for Research and Development in Information Technology (ESPRIT)แผนงานกลยุทธ์ของยุโรปเพื่องานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอสปรี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
population programmeแผนงานประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
family planning programmeแผนงานวางแผนครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
social welfare programmeแผนงานสวัสดิการสังคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
health programmeแผนงานสาธารณสุข [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
maternal and child health programmeแผนงานอนามัยแม่และเด็ก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Financing programmeแผนงานจัดหาเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Aid programmeแผนงานให้ความช่วยเหลือ [เศรษฐศาสตร์]
Integrated programme for commodityแผนงานรวมการค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Stabilization programmeแผนงานรักษาเสถียรภาพ [เศรษฐศาสตร์]
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้เสียเปรียบทางสังคม [เศรษฐศาสตร์]
APSCแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอา เซียน เป็นเอกสารที่รวบรวมรายการกิจกรรมต่างๆ ที่รัฐสมาชิกอาเซียนจะทำร่วมกันเพื่อสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอา เซียนภายในปี 2558 แผนงานฯ ได้รับการรับรองโดยผู้นำในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่ชะอำ หัวหิน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 โดยแผนงาน มีวิสัยทัศน์ 3 ประการ ให้อาเซียนเป็น(1) ประชาคมที่มีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน (2)เป็นประชาคมที่สงบสุขและรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงสำหรับ ประชาชนที่ครอบคลุมในทุกด้าน และ (3)เป็นประชาคมที่มีพลวัตรและร่วมมือปฎิสัมพันธ์กับโลกภายนอก [การทูต]
The Netherlands Fellowship Progrmmesแผนงานด้านทุนของเนเธอร์แลนด์ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ให้ความร่วมมือด้านทุนการศึกษา และฝึกอบรมในระดับหลังปริญญาตรีแก่ผู้สนใจในประเทศกำลังพัฒนา โดยมีหลักสูตรต่าง ๆ ดังรายละเอียดใน http://www.nuffic.nl โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผุ้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและต้องทำงานไม่ ต่ำกว่า 2 - 3 ปี เพื่อให้มีประสบการณ์ในการทำงานและเพื่อนำสิ่งที่ได้จากการฝึกอบรมมาพัฒนา งานของตน ทั้งนี้เน้นการให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้มากกว่าการศึกษา [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I've got my country's 500th anniversary to plan, my wedding to arrange, my wife to murder, and Guilder to frame for it.แต่ข้าต้องวางแผนงานฉลงอครบรอบ 500 ปี วางแผนงานแต่งงาน วางแผนฆ่าภรรยา และวางแผนการกล่าวโทษกิลเดรอ์ ข้ายุ่งมาก The Princess Bride (1987)
- It's my serve. - Gimme the ball!ผมวางแผนงานทั้งสายไม่ได้ Big (1988)
Those look like engineering schematics, almost like blueprints.ผู้ที่มีลักษณะเช่นวิศวกรรม แผนงานเกือบจะ เหมือนพิมพ์เขียว Contact (1997)
We'll fence for it. If you win, I'll let you pursue your plan.ด้วยการฟันดาบ ถ้าแกชนะ ฉันจะยอมให้แกทำตามแผนงานของแก Hothead (2001)
I'll plan your wedding. I gotta work me up a theme.ข้าจะวางแผนงานแต่งให้เจ้าเอง ข้าจะทำให้เห็นว่า ตัวข้านั้นเป็นคนเอาถ่าน Mulan 2: The Final War (2004)
If you're still taking a hammering financially in the market, you know it's not a problem.ถ้าคุณจะพูดเรื่อง แผนงานการเงินในธุรกิจแล้วล่ะก็ เรื่องนั้นคุณก็รู้ว่าไม่มีปัญหา Match Point (2005)
Mom was talking to Don about all your different schemes.แม่พูดกับดอน เกี่ยวกับแผนงานของพ่อน่ะ Night at the Museum (2006)
She called them schemes?เธอเรียกมันว่าแผนงานงั้นเรอะ Night at the Museum (2006)
based on that let's talk with i electronics and also I wrote up a plan so bring it from my desk okมีหลักฐานไปคุยกับ i electronics ได้แล้ว ผมได้ร่างแผนงานไว้แล้ว มันอยู่บนโต๊ะผม ช่วยไปเอาให้ทีนะ ตกลง Sapuri (2006)
That project was bloody jinx!และแผนงานนั้นเต็มไปด้วยเลือด ความโชคร้าย Om Shanti Om (2007)
And hey, and the silver lining is now i don't have to work out my five-year plan again.ก็ดีเหมือนกัน จะได้ไม่ต้องทำแผนงาน 5 ปี Chuck Versus the Truth (2007)
We must consider them lost. But our plans remain unchanged.เราคงต้องพิจารณาว่าสูญเสียพวกเขาแล้ว แต่แผนงานของเรายังไม่เปลี่ยนแปลง Resident Evil: Extinction (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผนงาน[n. exp.] (phaēn-ngān) EN: framework ; plan   FR: plan de travail [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
framer(n ) บุคคลผู้ซึ่งเขียนกฎหมายใหม่ หรือ แผนงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น "the framers of the Constitution" (บุคคลที่เขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญ), R. Constitution,law

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
layout[N] โครงงาน, See also: แผนงาน, Syn. plan, sketch
plan[N] แผนการ, See also: แผนงาน, แผน, โครงการ, Syn. plot, procedure
platform[N] นโยบายพรรคที่แถลงก่อนการเลือกตั้ง, See also: แผนงาน, หลักการ, Syn. policies, principles
program[N] แผนงาน, See also: โปรแกรม, แผนการ, Syn. schedule, agenda
programme[N] แผนงาน
project[N] แผนงาน, See also: โครงการ, โครงการวิจัย, Syn. design, scheme, plan

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blueprint(บลู'พรินทฺ) n. พิมพ์เขียว,แผนงานที่ละเอียด vt. ทำพิมพ์เขียว,ร่างแผนอย่างละเอียด
cogitation(คอจจิเท'เชิน) n. การพิจารณา,แผนงาน,โครงการ,การรับรู้,สิ่งที่ถูกรับรู้
demarche(เดมาซ') n. กรรมวิธี,แผนงาน -pl. demarches
layout(เล'เอาทฺ) n. โครงงาน,แผนงาน,การแผ่ออก,การออกแบบ,สถานที่,สถานการณ์,สภาพ,ชุดเครื่องมือหรืออุปกรณ์, Syn. laying out,plan
preventive maintenanceการบำรุงรักษาเชิงป้องกันหมายถึง แผนงานการบริการการบำรุงรักษา ซึ่งมุ่งเป้าไปถึงการป้องกันไม่ให้เครื่องเสีย การบำรุงรักษานั้น รวมตั้งแต่ การทำความสะอาดเครื่องเป็นระยะ ๆ การตรวจสอบ หรือคอยดูแลเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือวงจรที่จะครบอายุการใช้งานทุกระยะด้วย
rede(รีด) vt. แนะนำ,ให้คำปรึกษา,เตือน,อธิบาย n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,โครงการ,แผนงาน,นิยาย,เรื่องเล่า, Syn. counsel,advise

English-Thai: Nontri Dictionary
layout(n) แผนผัง,แผนงาน,โครงการ,แบบ,สถานการณ์,สภาพ,สถานที่
project(n) โครงการ,แผนงาน,แผนการ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
計画[けいかく, keikaku] Thai: แผนงาน English: plan (vs)
事業[じぎょう, jigyou] Thai: แผนงาน
企画[きかく, kikaku] Thai: แผนงาน English: plan(ning) (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Aufwand(n) |der, nur Sg.| ทุกอย่างที่ถูกนำมาใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือแผนงาน , See also: aufwenden

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top