Search result for

(63 entries)
(0.0597 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -構-, *構*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
いません[かまいません, kamaimasen] Thai: คำพูดที่ใช้บอกฝ่ายตรงข้ามให้สบายใจว่าผู้พูดไม่ถือสา แปลว่า ไม่เป็นไร English: it doesn't matter
[かまう, kamau] Thai: แคร์
[かまう, kamau] Thai: เกรงใจ English: to be concerned about
える[かまえる, kamaeru] Thai: ตั้งท่า English: to set up

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[構, gòu, ㄍㄡˋ] to compose, to make; building, frame, structure
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  冓 (gòu ㄍㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wood

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かまえ, kamae] (n) (e.g. 凶, 閉) kanji enclosure type radical (must enclose at least two sides of the kanji) [Add to Longdo]
いません[かまいません, kamaimasen] (exp) no problem; it doesn't matter [Add to Longdo]
い手[かまいて, kamaite] (n) companion [Add to Longdo]
[かまう, kamau] (v5u) (1) (See わない) to mind; to care about; to be concerned about; (2) to care for; to look after; (3) to prepare for; (4) to interfere with; to meddle in; (5) to tease; (P) [Add to Longdo]
[かまえ, kamae] (n) posture (e.g. in martial arts); pose; style; stance [Add to Longdo]
える[かまえる, kamaeru] (v1,vt) (1) to set up (e.g. a building); (2) to prepare in advance (e.g. a meal); to prepare to use something (e.g. a camera); (3) to plan; to scheme; (4) to fabricate in order to deceive; (5) to stiffen; to become formal; (P) [Add to Longdo]
へん[かまへん;かめへん, kamahen ; kamehen] (exp) (uk) (ksb [Add to Longdo]
わない[かまわない, kamawanai] (exp) (See う) no problem; it doesn't matter [Add to Longdo]
音障害[こうおんしょうがい, kouonshougai] (n) lisp [Add to Longdo]
[こうがい, kougai] (n) off grounds; outside the premises [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
构成[gòu chéng, ㄍㄡˋ ㄔㄥˊ, / ] to constitute; to form; to compose; to make up, #2,025 [Add to Longdo]
构建[gòu jiàn, ㄍㄡˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] to construct (sth abstract), #3,600 [Add to Longdo]
构造[gòu zào, ㄍㄡˋ ㄗㄠˋ, / ] structure; composition; tectonic (geol.), #7,640 [Add to Longdo]
[gòu, ㄍㄡˋ, / ] Broussonetia papyrifera; to construct; to form; to make up; to compose, #7,887 [Add to Longdo]
构想[gòu xiǎng, ㄍㄡˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] conceive, #13,155 [Add to Longdo]
构思[gòu sī, ㄍㄡˋ ㄙ, / ] to outline a story; to make a preliminary sketch, #13,536 [Add to Longdo]
构件[gòu jiàn, ㄍㄡˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] member; component; part, #22,063 [Add to Longdo]
构图[gòu tú, ㄍㄡˋ ㄊㄨˊ, / ] (art) composition, #23,742 [Add to Longdo]
构架[gòu jià, ㄍㄡˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] structure, #24,056 [Add to Longdo]
构想图[gòu xiǎng tú, ㄍㄡˋ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄨˊ, / ] notional diagram (i.e. made-up picture or artist's impression for news story) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you mind if I smoke?" "Not in the least."「タバコを吸ってもよろしいですか」「ええ、結ですとも」
"Do you mind if I smoke?" "Not at all. Go ahead."「たばこを吸ってもよろしいですか」「結ですよ。どうぞ、どうぞ」
"Anything else?" "No, that's all."「ほかに何か要りますか」「それだけで結です」
"Will you have some more coffee?" "No, thanks. I've had enough."「もっとコーヒーはいかがですか」「もう結です?十分頂きました」
"May I help you?" "No, thank you. I'm just looking."「何を差し上げましょう?」「いや、結です。ただ見ているだけです」
"I don't mind if I keep working even after we're married," she said.「結婚してからも私働いてわないわよ」と彼女は言った。 [F]
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実体経済から知識、情報、ソフトを主体とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。
"Shall I take a message?" "No, thank you."「伝言を承りましょうか」「いえ、結です」
A thousand yen will do.1、000円で結です。
Twelve musicians constitute the society.12人の音楽家たちが協会を成しています。
A team is composed of eleven players.1チームは11人の選手で成されている。
There doesn't seem any difference of meaning between the two constructions.2つの文には意味の違いは何も無いようだ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you have an idea for your next work, could you tell us about it?[JA] 次回作の想があれば お聞かせください Appeal (2017)
Take a step toward a more productive relationship with a possible ally.[JA] 潜在的な同盟相手とは 建設的な関係を築しましょう The Spoils of War (2017)
-Thank you.[CN] (伯多斯畢) 為對抗人類造成的全球暖化問題 威尼斯人思出獨特的人工設施 Earth Is a Hot Mess (2017)
I think in the older days, with our grandparents, they always had to be prepared for enemy.[JA] 祖父母の時代までは 敵の急襲に備えて 常に身えていた Barbecue (2017)
Come on.[CN] 他是這整間機最聰明的人 Snowden (2016)
And he felt it was his duty as a human being to disclose it.[CN] 2013年6月8日,週六 2013年6月8日,週六 史諾登的想法是 2013年6月8日,週六 這個祕密機內的事件 Snowden (2016)
We repeat, the caller was 38-year old male Lee Jung-soo who is currently trapped in the tunnel.[CN] (啟用一個月的隧道坍塌) 正如所見 整座山脈都塌落了 (啟用一個月的隧道坍塌) 輸電塔和其他結 (啟用一個月的隧道坍塌) 都已經面目全非了 Tunnel (2016)
The identity of the man who sent the Obama...[CN] 2013年6月9日,週日 在夏威夷代表博思科技公司 2013年6月9日,週日 擔任國安局的基礎結分析師 Snowden (2016)
That means no more illegal wiretapping of American citizens.[CN] 我們會提供情報和執法機 追蹤和剷除恐怖份子所需的工具 但不會破壞我們的憲法和自由 Snowden (2016)
Or cannot change.[CN] 由我們自身的罪孽成的監獄 a prison of our own sins. The Bicameral Mind (2016)
-No, thank you.[JA] 結です The Mysterious Million Yen Women (2017)
Now that's gonna happen in a few hours.[CN] 聽著,艾德 現在白宮正在安排... 珍寧與情報機之間的電話會議 Snowden (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[こうせい, kousei] configuration [Add to Longdo]
成データ[こうせいデータ, kousei de-ta] configuration data [Add to Longdo]
成員[こうせいいん, kouseiin] members [Add to Longdo]
成管理[こうせいかんり, kouseikanri] configuration management [Add to Longdo]
成機器[こうせいきき, kouseikiki] components [Add to Longdo]
成制御[こうせいせいぎょ, kouseiseigyo] configuration control [Add to Longdo]
成制御委員会[こうせいせいぎょいいんかい, kouseiseigyoiinkai] configuration control board [Add to Longdo]
成節[こうせいせつ, kouseisetsu] configuration section [Add to Longdo]
成体[こうせいたい, kouseitai] constituent [Add to Longdo]
成部品[こうせいぶひん, kouseibuhin] component [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かまう, kamau] sich_einmischen, behandeln [Add to Longdo]
える[かまえる, kamaeru] aufbauen, bauen, errichten, eine_Haltung_annehmen, eine_Stellung_annehmen [Add to Longdo]
[こうそう, kousou] Konzeption, -Plan, Entwurf [Add to Longdo]
[こうせい, kousei] Zusammensetzung, Aufbau, Struktur [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top