ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

framed

F R EY1 M D   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -framed-, *framed*, fram, frame
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was just kicking it, the cops hit him up and pretty much framed him.ซักพัก ตำรวจก็มาจับเค้าไป Ken Park (2002)
- And you framed him, didn't you?- คุณใส่ความเขาใช่มั้ย Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I was riled up, bein' framed an' all.โมโหเลยเถิด ก็โดนป้ายความผิดนี่ Bringing Down the House (2003)
It even writes on glass, so if you've got a framed picture, like, for instance, this one of Blue, you can just write on it.อย่าง... ถ้าคุณมีกรอบรูป แบบรูปของวงบลูนี่ คุณจะเขียนไปบนนั้นก็ได้ Love Actually (2003)
- So he framed Darwin?- ดังนั้นเขาจึงโยนความผิดให้ดาร์วินงั้นเหรอ Mr. Monk and the Panic Room (2004)
but not the drug charge what you framed before.ด้วยข้อหาที่คุณยัดเยียดให้ฉันไง Saw II (2005)
Well, based on mitigating evidence in Chloe O'Brian's testimony, we're confident that Jack was framed for those murders.ถ้าดูจากหลักฐานหักล้างในคำให้การของโคลอี้ โอไบรอัน เรามั่นใจว่าแจ็คถูกใส่ความให้เป็นฆาตกร Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
He's being framed to cover up the real reason Palmer was assassinated.เขาถูกใส่ความเพื่อปกปิดสาเหตุการตายที่แท้จริงของพาล์มเมอร์ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
My brother is facing the electric chair, framed for a crime he didn't commit.พี่ชายผมกำลังจะถูกจับนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า ด้วยความผิดที่เขาไม่ได้ก่อ The Rat (2006)
They framed him for a double homicide.พวกเค้าจะลงโทษเขา ด้วยคดีฆาตกรรม 2 ราย Otis (2006)
- What we've done? - We framed him.เราทำงั้นหรอ / เราทำให้เขาติดคุก Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
We framed him. We killed his crew.เราใส่ร้ายเค้า เราฆ่าทีมของเค้า Chapter Six 'Better Halves' (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
framedHe framed the picture he had bought on the street.
framedHe is framed for hard work.
framedHe was framed for a murder.
framedI was nicely framed.
framedThere were framed pictures of a child and a wedding on top of the desk.

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAMED F R EY1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
framed (v) frˈɛɪmd (f r ei1 m d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
コラム[, koramu] (n) column (e.g. in newspaper); stand-alone feature article framed by a box; (P) [Add to Longdo]
[ひたい, hitai] (n,n-suf) (1) picture (framed); (2) amount or sum (of money); (P) [Add to Longdo]
額装[がくそう, gakusou] (n) (1) framed picture; (n,vs) (2) picture framing [Add to Longdo]
額付き[ひたいつき, hitaitsuki] (exp,adj-f) framed (picture, etc.) [Add to Longdo]
写真立て[しゃしんたて, shashintate] (n) (See 額・がく・1) picture frame (with stand); framed pictures [Add to Longdo]
大鋸[おが;おおが, oga ; ooga] (n) large saw; framed pit saw [Add to Longdo]
鉄骨鉄筋コンクリート造[てっこつてっきんコンクリートぞう, tekkotsutekkin konkuri-to zou] (n) (See SRC造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
非フレーム形式[ひフレームけいしき, hi fure-mu keishiki] (n) {comp} unframed (format) [Add to Longdo]
扁額[へんがく, hengaku] (n) framed picture or motto [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非フレーム形式[ひフレームけいしき, hi fure-mu keishiki] unframed (format) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frame \Frame\, v. t. [imp. & p. p. {Framed}; p. pr. & vb. n.
   {Framing}.] [OE. framen, fremen, to execute, build, AS.
   fremman to further, perform, effect, fr. fram strong,
   valiant; akin to E. foremost, and prob. to AS. fram from,
   Icel. fremja, frama, to further, framr forward, G. fromm
   worthy, excellent, pious. See {Foremost}, {From}, and cf.
   {Furnish}.]
   1. (Arch. & Engin.) To construct by fitting and uniting the
    several parts of the skeleton of any structure;
    specifically, in woodwork, to put together by cutting
    parts of one member to fit parts of another. See
    {Dovetail}, {Halve}, v. t., {Miter}, {Tenon}, {Tooth},
    {Tusk}, {Scarf}, and {Splice}.
    [1913 Webster]
 
   2. To originate; to plan; to devise; to contrive; to compose;
    in a bad sense, to invent or fabricate, as something
    false.
    [1913 Webster]
 
       How many excellent reasonings are framed in the mind
       of a man of wisdom and study in a length of years.
                          --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   3. To fit to something else, or for some specific end; to
    adjust; to regulate; to shape; to conform.
    [1913 Webster]
 
       And frame my face to all occasions.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We may in some measure frame our minds for the
       reception of happiness.        --Landor.
    [1913 Webster]
 
       The human mind is framed to be influenced. --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause; to bring about; to produce. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Fear frames disorder, and disorder wounds. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To support. [Obs. & R.]
    [1913 Webster]
 
       That on a staff his feeble steps did frame.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   6. To provide with a frame, as a picture.
    [1913 Webster]
 
   7. to manufacture false evidence against (an innocent
    person), so as to make the person appear guilty of a
    crime. The act of framing a person is often referred to as
    a {frame-up}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 framed \framed\ adj.
   provided with a frame; as, there were framed snapshots of
   family and friends on her desk. Opposite of {unframed}.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 framed
   adj 1: provided with a frame; "there were framed snapshots of
       family and friends on her desk" [ant: {unframed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top