ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stage

S T EY1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stage-, *stage*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stage(n) รถม้าโดยสาร
stage(n) ระยะเวลา, See also: ระยะ, ช่วง, ตอน, Syn. period, phase, step
stage(n) เวที, See also: แท่น, Syn. platform
stage(n) ฉาก, See also: ฉากละคร, Syn. background, scene
stage(vt) ออกแสดง, See also: จัดแสดง, Syn. do a play, dramatize
stager(n) นักแสดง, Syn. actor
stager(n) ผู้เชี่ยวชาญ, See also: ผู้ชำนาญการ, Syn. old hand, veteran
stagery(adj) ซึ่งโซเซ
stage set(n) ฉาก, See also: ฉากละคร, Syn. background, scene
stagehand(n) เจ้าหน้าควบคุมเวที

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stage(สเทจฺ) n. เวที, เวทีละคร, ศิลปะละคร, ร้าน, แท่น, รถม้าโดยสาร, ระยะการเจริญเติบโต, ตอน, ระยะ, สมัย, ช่วง, โป๊ะ, ท่าเรือพื้นราบ, ชั้น, ขั้น, ขั้นบันได vt. แสดงละคร, นำขึ้นแสดง -Phr. (the stage อาชีพการแสดงละคร)
stagecoach(สเทจฺ'โคช) n. รถม้าโดยสาร
stagecraftn. ศิลปะการแสดงละคร, ศิลปะการเรียบเรียงหรือกำกับบทละคร
stager(สเทจ'เจอะ) n. ผู้ชำนาญโลก, นักแสดง, Syn. actor
hostage(ฮอส'ทิจฺ) n. ตัวประกัน, ของค้ำประกัน, See also: hostageship, n.
offstage(ออฟ'สเทจ) adv. นอกเวที. adj. นอกเวที, หลังเวที,
old stagern. ผู้ช่ำช่อง
postage(โพส'ทิจฺ) n. ค่าไปรษณีย์
postage stampn. ดวงตราไปรษณีย์
upstage(อัพ'สเทจฺ) adv., adj., n. หลังเวที, หลังฉาก vt. ไปทางหลังเวที, กระทำล้ำหน้า, แย่งละคร.

English-Thai: Nontri Dictionary
stagecoach(n) รภม้าโดยสาร
backstage(adv) หลังเวที, หลังฉาก, อย่างลับๆ, ส่วนตัว
hostage(n) ตัวประกัน, เชลย, ของประกัน
POSTAGE postage stamp(n) ดวงตราไปรษณีย์, แสตมป์
postage(n) ค่าไปรษณีย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stageระยะ, ขั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stageระยะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stageหินช่วงอายุ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stage directionsบทกำกับเวที [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
stage migrationการย้ายถิ่นเป็นขั้นตอน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stage of fervescence; stage, pyretogenic; stage, pyrogeneticระยะไข้ขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stage of latency; stage, latencyระยะแฝง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stage, coldระยะหนาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stage, defervescentระยะทุเลา, ระยะไข้สร่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stage, eruptiveระยะขึ้นผื่น, ระยะออกผื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
stage hydrographstage hydrograph, กราฟแสดงระดับน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Stage lightingการจัดแสงบนเวที [TU Subject Heading]
Stage managementการกำกับเวที [TU Subject Heading]
Stage managersผู้กำกับเวที [TU Subject Heading]
Stage photographyการถ่ายภาพการแสดง [TU Subject Heading]
Stage-setting and sceneryการจัดเวทีและฉาก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Claire, get up and turn those stage lights on and get these boys going.เคล เปิดไฟเวทีเหล่านั้นให้พวกเขาเหล่านี้เริ่ม The Blues Brothers (1980)
Discovery's mission to Jupiter was in the advanced planning stages when the first monolith was found on the moon and sent its signal to Jupiter.ภารกิจดิสคัเฟอรีของดาว พฤหัสบดีอยู่แล้ว ในขั้นตอนการวางแผนขั้นสูง เมื่อ เสาหินขนาดเล็กเป็นครั้งแรกที่ พบใน 2010: The Year We Make Contact (1984)
He wondered if their power was the form the next stage of human evolution was taking, and perhaps that we'll all be able to control it some day.เขาเคยประหลาดกับพลังที่มาจาก วิวัฒนาการขั้นต่อไปของมนุษย์ และ บางทีเราอาจจะควบคุมมันได้ในวันใดวันหนึ่ง Akira (1988)
I've had him on this stage month after month because I knew one day his star was going to shine.ผมให้เขาพูดที่นี่ เดือนแล้วเดือนเล่าเพราะผมรู้ว่า... ...เขาจะเป็นดาวจรัสแสง Punchline (1988)
Robyn Green started on this very stage and now I can't get him off.โรบิน กรีนเริ่มพูด แล้วไล่ลงไม่ได้เลย Punchline (1988)
I got to do it. Get out on that stage and kill.- ขึ้นเวที แล้วจัดการเลย Punchline (1988)
They want you all on stage to get a real reaction when they announce the winner.พวกเขาต้องการทุกคน บนเวทีตอนประกาศ - อะไรกัน Punchline (1988)
Now, look, don't embarrass me, please. I promised them you'd all be back on stage before I announced the winner.อย่าให้ผมเสียหน้าน่ะ ผมสัญญาว่าทุกคนจะขึ้นเวที... Punchline (1988)
Security requests main kitchen aisle to be kept free of all obstructions on stage level, effective immediately.เคลียร์ทางเดินทุกทาง ด่วน The Bodyguard (1992)
I'm going back to VSI... to complete the final stage of my evolution.ผมจะกลับไปที่ วีเอสไอ เพื่อก้าวสู่ขั้นตอนสุดท้ายของวิวัฒนาการ The Lawnmower Man (1992)
Corpse is in advanced stages of decay and desiccation.ร่างนี้สูง 156 เซนติเมตร หนักอย่างมาก 52 ปอนด์ Deep Throat (1993)
Well, I'm in a particularly vulnerable stage in my life right now...ตอนนี้จิตใจผมยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัว Junior (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stageAre there any famous musicians on the stage?
stageAt the pop star's concert the fans were swarming around the foot of the stage.
stageBefore long she will come back to the stage.
stageCough syrup. If I don't drink a mouthful before going on stage I can't settle down!
stageCutting school is the first stage of delinquency.
stageDue to this a lot of time was lost, it's possible that if it wasn't for this accident the final stage of the the race would have been better.
stageEach stage of life is a preparation for the next as well as a complete life in itself.
stageHa - this work finished! Let's go to next stage!
stageHave you ever heard her sing on the stage?
stageHe acted on the stage.
stageHe became the finest actor on the American stage.
stageHe died of a heart attack on the stage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้กำกับเวที(n) stage director, See also: stage manager
ก่อความวุ่นวาย(v) stage an uprising, See also: stage an insurrection, Syn. ก่อความไม่สงบ, Ant. อยู่ในความสงบ, Example: ผู้ชุมนุมเริ่มก่อความวุ่นวายจนรัฐบาลตัดสินใจใช้กำลังตำรวจสลายการชุมนุม
ผู้กำกับเวที(n) stage director, See also: stage manager, Example: ผู้กำกับเวทีป่วยลงโดยกะทันหันทำให้ต้องงดการซ้อม
ละคร(n) play, See also: stage performance, drama, theatrical performance, show, Example: ละครเรื่องนี้ไม่เป็นที่นิยมของประชาชน
เวที(n) stage, See also: arena, platform, ring, Example: เมื่อมีงานรื่นเริงครั้งใดเธอจะขึ้นบนเวทีไปร้องเพลงต่อหน้าแขกกว่า 2, 000 คน, Count Unit: เวที, แห่ง, Thai Definition: ที่ที่ยกขึ้นให้สูงใช้เป็นที่เล่นหรือแสดง
ย่างก้าว(n) step, See also: stage, move, phase, point, Syn. ก้าวย่าง, ก้าว, Example: การเปลี่ยนแปลงนี้นับเป็นย่างก้าวที่สำคัญที่น่าจับตามอง, Thai Definition: ลำดับขั้นตอนที่เป็นอยู่ขณะนั้น
ขั้น(n) stage, See also: grade, step, level, Syn. ระดับ, ตำแหน่ง, Example: เขามาถึงขั้นนี้ได้ก็เพราะความมานะอุตสาหะเป็นแรมปี, Count Unit: ขั้น, Thai Definition: สถานภาพหรือลำดับขั้นตอนในขณะนั้น เช่น ในขั้นนี้
พื้นเวที(n) stage, See also: platform, Example: ถ้านั่งอยู่ชั้นบนจะเห็นพื้นเวทีทั้งหมดอย่างชัดเจน, Thai Definition: พื้นของสิ่งที่ยกพื้นขึ้นสูงเพื่อการแสดงต่างๆ เป็นต้น
ปฏิวัติ(v) overthrow, See also: stage a revolution, Syn. เปลี่ยนแปลง, ปฏิรูป, Example: ผู้นำทหารปฏิวัติไม่สำเร็จเลยต้องหนีออกนอกประเทศ
เทวทูต(n) stages of life, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวสาน[awasān] (n) EN: end ; conclusion ; final stage  FR: conclusion [ f ] ; fin [ f ]
ชั้นต้น[chan ton] (n, exp) EN: initial stage
ช่วง[chūang] (n) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance  FR: intervalle [ m ] ; espace [ m ] ; phase [ m ] ; période ]f ] ; section [ f ] ; portion [ f ] ; partie [ f ]
ช่วงสุดท้าย[chūang sutthāi] (n, exp) EN: final stage
ดวง[dūang = duang] (n) EN: [ classifier : stars, moons, suns; individual lights; postage stamps; seals; medals ]  FR: [ classificateur : astres (étoile, lune, soleil, planète) ; lampes ; cachets, sceaux ; médailles ]
ดวงตราไปรษณียากร[dūang trāpraisanīyākøn] (n) EN: postage stamp ; stamp  FR: timbre-poste [ m ] ; timbre postal [ m ]
ห้วง[hūang] (n) EN: period ; section ; stage ; interval  FR: période f ] ; phase [ f ] ; partie [ f ] ; région [ f ]
หัวงาน[hūa-ngān] (n) EN: headworks ; beginning of a job ; initial stage of a job ; initial stage of a project
จัดฉาก[jat chāk] (v, exp) EN: arrange the scenery ; prepare the scenery ; set the scene ; stage-manage  FR: arranger un scénario ; organiser une mise en scène
การฝึกงาน[kān feukngān] (n) EN: job training ; apprenticing ; skill development ; practical training  FR: apprentissage [ m ] ; stage [ m ] ; formation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STAGE S T EY1 JH
STAGED S T EY1 JH D
STAGER S T EY1 JH ER0
STAGES S T EY1 JH IH0 Z
STAGEHAND S T EY1 JH HH AE2 N D
STAGECOACH S T EY1 JH K OW2 CH
STAGECRAFT S T EY1 JH K R AE2 F T
STAGEHANDS S T EY1 JH HH AE2 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stage (v) stˈɛɪʤ (s t ei1 jh)
staged (v) stˈɛɪʤd (s t ei1 jh d)
stager (n) stˈɛɪʤər (s t ei1 jh @ r)
stages (v) stˈɛɪʤɪz (s t ei1 jh i z)
stagers (n) stˈɛɪʤəz (s t ei1 jh @ z)
stagecoach (n) stˈɛɪʤkoutʃ (s t ei1 jh k ou ch)
stagecraft (n) stˈɛɪʤkraːft (s t ei1 jh k r aa f t)
stagecrafts (n) stˈɛɪʤkraːfts (s t ei1 jh k r aa f t s)
stage-struck (j) stˈɛɪʤ-strʌk (s t ei1 jh - s t r uh k)
stagecoaches (n) stˈɛɪʤkoutʃɪz (s t ei1 jh k ou ch i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阶段[jiē duàn, ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ,   /  ] stage; section; phase; period #1,067 [Add to Longdo]
[mù, ㄇㄨˋ, ] stage curtain; tent; by extension, act of a play #3,395 [Add to Longdo]
话剧[huà jù, ㄏㄨㄚˋ ㄐㄩˋ,   /  ] stage play; modern drama #8,708 [Add to Longdo]
道具[dào jù, ㄉㄠˋ ㄐㄩˋ,  ] stage props #9,488 [Add to Longdo]
对白[duì bái, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄞˊ,   /  ] stage dialog #16,034 [Add to Longdo]
独白[dú bái, ㄉㄨˊ ㄅㄞˊ,   /  ] stage monologue #29,594 [Add to Longdo]
艺名[yì míng, ㄧˋ ㄇㄧㄥˊ,   /  ] stage name (of an actor or actress) #55,261 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauabschnitt { m }stage of construction [Add to Longdo]
Bühne { f }; Podium { n } | Bühnen { pl }; Podien { pl }stage | stages [Add to Longdo]
Bühnenanweisung { f } | Bühnenanweisungen { pl }stage direction | stage directions [Add to Longdo]
Bühnenbild { n }stage design [Add to Longdo]
Entwicklungsstand { m }stage of development; state of development [Add to Longdo]
Künstlername { m }stage name [Add to Longdo]
Lebensabschnitt { m }stage of life; period of one's life [Add to Longdo]
Regisseur { m }stage director [Add to Longdo]
Stadium { n } | in diesem Stadiumstage | at this stage [Add to Longdo]
Theaterrequisiten { pl }stage properties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
出演[しゅつえん, shutsuen] (n) (1) performance; stage appearance; (vs) (2) to act (in a play); (P) #218 [Add to Longdo]
登場[とうじょう, toujou] (n, vs) (1) entry (on stage); appearance (on screen); (2) entrance; introduction (into a market); (P) #220 [Add to Longdo]
[つぎ, tsugi] (n, adj-no) (1) next; following; subsequent; (2) stage; station; (P) #226 [Add to Longdo]
出場[でば, deba] (n, vs) (1) (stage) appearance; performance; (2) participation (e.g. in a tournament); (P) #302 [Add to Longdo]
出場[でば, deba] (n) (1) one's time (e.g. to go on stage); one's turn; (2) source; origin; place of production #302 [Add to Longdo]
[めん, men] (n) (1) face; (2) mask; face guard; (3) { MA } (in kendo) striking the head; (4) surface (esp. a geometrical surface); (5) page; (n, suf) (6) aspect; facet; side; (7) chamfer; (ctr) (8) counter for broad, flat objects, levels or stages, e.g. in a video game; (P) #530 [Add to Longdo]
[で, de] (n, n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) #632 [Add to Longdo]
舞台[ぶたい, butai] (n) (1) stage (theatre, theater); (2) scene or setting (e.g. of novel, play, etc.); (P) #740 [Add to Longdo]
[てん(P);あめ;あま, ten (P); ame ; ama] (n) (1) sky; (2) (てん only) heaven; (3) (てん only) { Buddh } svarga (heaven-like realm visited as a stage of death and rebirth); (4) (てん only) { Buddh } deva (divine being of Buddhism); (P) #1,066 [Add to Longdo]
[かい, kai] (n, n-suf) (1) storey; story; floor; (n) (2) (See 階・きざはし・1) stairs; (n, n-suf) (3) stage (in chronostratigraphy); (ctr) (4) counter for storeys and floors of a building; (P) #1,097 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スイッチングステージ[すいっちんぐすてーじ, suicchingusute-ji] switching stage [Add to Longdo]
ステージ[すてーじ, sute-ji] stage [Add to Longdo]
試験工程[しけんこうてい, shikenkoutei] test process, test stage, test period [Add to Longdo]
初期[しょき, shoki] early (days) (a-no), initial stage, (computer) initial [Add to Longdo]
段階[だんかい, dankai] stage, steps, order, class, phase [Add to Longdo]
二段化構成[にだんかこうせい, nidankakousei] two stage configuration [Add to Longdo]
二段構成[にだんこうせい, nidankousei] two stage construction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stage \Stage\ (st[=a]j), n. [OF. estage, F. ['e]tage, (assumed)
   LL. staticum, from L. stare to stand. See {Stand}, and cf.
   {Static}.]
   1. A floor or story of a house. [Obs.] --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
   2. An elevated platform on which an orator may speak, a play
    be performed, an exhibition be presented, or the like.
    [1913 Webster]
 
   3. A floor elevated for the convenience of mechanical work,
    or the like; a scaffold; a staging.
    [1913 Webster]
 
   4. A platform, often floating, serving as a kind of wharf.
    [1913 Webster]
 
   5. The floor for scenic performances; hence, the theater; the
    playhouse; hence, also, the profession of representing
    dramatic compositions; the drama, as acted or exhibited.
    [1913 Webster]
 
       Knights, squires, and steeds, must enter on the
       stage.                --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Lo! where the stage, the poor, degraded stage,
       Holds its warped mirror to a gaping age. --C.
                          Sprague.
    [1913 Webster]
 
   6. A place where anything is publicly exhibited; the scene of
    any noted action or career; the spot where any remarkable
    affair occurs; as, politicians must live their lives on
    the public stage.
    [1913 Webster +PJC]
 
       When we are born, we cry that we are come
       To this great stage of fools.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Music and ethereal mirth
       Wherewith the stage of air and earth did ring.
                          --Miton.
    [1913 Webster]
 
   7. The platform of a microscope, upon which an object is
    placed to be viewed. See Illust. of {Microscope}.
    [1913 Webster]
 
   8. A place of rest on a regularly traveled road; a stage
    house; a station; a place appointed for a relay of horses.
    [1913 Webster]
 
   9. A degree of advancement in a journey; one of several
    portions into which a road or course is marked off; the
    distance between two places of rest on a road; as, a stage
    of ten miles.
    [1913 Webster]
 
       A stage . . . signifies a certain distance on a
       road.                 --Jeffrey.
    [1913 Webster]
 
       He traveled by gig, with his wife, his favorite
       horse performing the journey by easy stages.
                          --Smiles.
    [1913 Webster]
 
   10. A degree of advancement in any pursuit, or of progress
     toward an end or result.
     [1913 Webster]
 
        Such a polity is suited only to a particular stage
        in the progress of society.     --Macaulay.
     [1913 Webster]
 
   11. A large vehicle running from station to station for the
     accommodation of the public; a stagecoach; an omnibus. "A
     parcel sent you by the stage." --Cowper. [Obsolescent]
     [1913 Webster]
 
        I went in the sixpenny stage.    --Swift.
     [1913 Webster]
 
   12. (Biol.) One of several marked phases or periods in the
     development and growth of many animals and plants; as,
     the larval stage; pupa stage; zoea stage.
     [1913 Webster]
 
   {Stage box}, a box close to the stage in a theater.
 
   {Stage carriage}, a stagecoach.
 
   {Stage door}, the actors' and workmen's entrance to a
    theater.
 
   {Stage lights}, the lights by which the stage in a theater is
    illuminated.
 
   {Stage micrometer}, a graduated device applied to the stage
    of a microscope for measuring the size of an object.
 
   {Stage wagon}, a wagon which runs between two places for
    conveying passengers or goods.
 
   {Stage whisper}, a loud whisper, as by an actor in a theater,
    supposed, for dramatic effect, to be unheard by one or
    more of his fellow actors, yet audible to the audience; an
    aside.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stage \Stage\ (st[=a]j), v. t.
   To exhibit upon a stage, or as upon a stage; to display
   publicly. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stage
   n 1: any distinct time period in a sequence of events; "we are
      in a transitional stage in which many former ideas must be
      revised or rejected" [syn: {phase}, {stage}]
   2: a specific identifiable position in a continuum or series or
     especially in a process; "a remarkable degree of frankness";
     "at what stage are the social sciences?" [syn: {degree},
     {level}, {stage}, {point}]
   3: a large platform on which people can stand and can be seen by
     an audience; "he clambered up onto the stage and got the
     actors to help him into the box"
   4: the theater as a profession (usually `the stage'); "an early
     movie simply showed a long kiss by two actors of the
     contemporary stage"
   5: a large coach-and-four formerly used to carry passengers and
     mail on regular routes between towns; "we went out of town
     together by stage about ten or twelve miles" [syn:
     {stagecoach}, {stage}]
   6: a section or portion of a journey or course; "then we
     embarked on the second stage of our Caribbean cruise" [syn:
     {stage}, {leg}]
   7: any scene regarded as a setting for exhibiting or doing
     something; "All the world's a stage"--Shakespeare; "it set
     the stage for peaceful negotiations"
   8: a small platform on a microscope where the specimen is
     mounted for examination [syn: {stage}, {microscope stage}]
   v 1: perform (a play), especially on a stage; "we are going to
      stage `Othello'" [syn: {stage}, {present}, {represent}]
   2: plan, organize, and carry out (an event); "the neighboring
     tribe staged an invasion" [syn: {stage}, {arrange}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top