ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frame in

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frame in-, *frame in*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา frame in มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *frame in*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frame in[PHRV] ใส่วงกบ, See also: ใส่กรอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eyeglass frame industryอุตสาหกรรมกรอบแว่นตา [TU Subject Heading]
Picture frame industryอุตสาหกรรมกรอบรูป [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They break the timeframe into ten thousandths of a second.แต่แบ่งเวลาออกเป็น 10/1000 ของหนึ่งวินาที The Corporation (2003)
They used you to frame innocent people, Sara.พวกมันใช้เธอเพื่อทำร้ายคนบริสุทธิ์ ซาร่า The Recruit (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フレームイン[, fure-muin] (n) frame in [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  frame in
      v 1: enclose in or as if in a frame; "frame a picture" [syn:
           {frame}, {frame in}, {border}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top