ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

margin

M AA1 R JH AH0 N   
112 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -margin-, *margin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
margin[N] ขอบ, See also: ริม, ชาย, ข้าง, Syn. border, edge, perimeter
margin[N] ค่าแตกต่างระหว่างสองสิ่ง, See also: จำนวนที่แตกต่างกันอยู่, ปริมาณที่ต่างกัน, ผลต่าง
margin[N] ส่วนที่เผื่อเอาไว้, See also: ส่วนเกิน, จำนวนที่เผื่อเอาไว้
margin[VT] ใส่ขอบ, See also: ใส่ริม, Syn. edge, rim, trim
marginal[ADJ] เล็กและไม่สำคัญ, See also: เล็กน้อย, ซึ่งไม่จำเป็น, Syn. so-so, minimal
marginal[ADJ] ซึ่งเป็นเสียงข้างน้อย (ทางการเมือง)
marginal[ADJ] ซึ่งอยู่ในขอบของหน้ากระดาษ, See also: เกี่ยวกับขอบ, เกี่ยวกับขอบเขต, เกี่ยวกับพรมแดน, Syn. limited, peripheral
marginally[ADV] อย่างมีขอบเขต
marginalise[VT] ทำให้ไม่มีความสำคัญ
marginality[N] การทำให้มีขอบเขต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
margin(มาร์'จิน) n. ขอบ,ริม,ข้าง,ขอบเขต,ช่องว่าง,จำนวนที่เผื่อเหลือเผื่อขาด,เงินทดรองความสูญเสีย,ค่าแตกต่างระหว่างราคาทุนกับราคาขาย,จุดรายได้ต่ำสุดซึ่งถ้าต่ำกว่านี้แล้วการผลิตจะขาดทุน,ร่อแร่,เกือบขาดทุน. vt. ใส่ขอบ,ทำให้มีริมหรือข้าง,วางเงินทดรอง
marginal(มาร์'จิเนิล) adj. เกี่ยวกับขอบเขต,เกือบใช้ไม่ได้,เกือบขาดทุน,ร่อแร่,ขายในราคาเกือบขาดทุน., See also: marginality n. marginally adv.
marginal noteข้อความที่ส่วนของ

English-Thai: Nontri Dictionary
margin(n) ริมกระดาษ,จำนวนที่เกิน,ช่องว่าง,ขอบ,เงินทดรอง
marginal(adj) ตรงริม,ตรงขอบ,ร่อแร่,เกือบขาดทุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marginขอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
marginขอบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
marginขอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
margin of solvencyส่วนเหลื่อมทรัพย์สินเหนือหนี้สิน มีความหมายเหมือนกับ solvency margin [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
margin of tongueขอบลิ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
margin, gingivalขอบเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
marginal abscessฝีขอบทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
marginal densityความหนาแน่นตามขอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
marginal distributionการแจกแจงตามขอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
marginal gingival groove; free gingival grooveแนวเว้าเหงือกอิสระ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marginหลักประกันของลูกค้า
จำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการซื้อหุ้นโดยใช้สินเชื่อหรือเพื่อการขายชอร์ตกับบริษัทหลักทรัพย์นั้น ตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดอัตราขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางหลักประกันไว้เรียกว่า Initial Margin Rate เช่น ร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นที่ซื้อหรือขายชอร์ต เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดเปลี่ยนแปลงอัตรา Margin ได้หากภาวะความเสี่ยงใน ตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลง เงิน Margin ที่ลูกค้าต้องวางเริ่มแรกนี้ เรียกว่า Initial Margin [ตลาดทุน]
Margin accountบัญชีซื้อขายหุ้นโดยวางหลักประกัน
บัญชีซื้อขายหุ้นที่ลูกค้าขอเปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการซื้อหุ้นโดยใช้สินเชื่อจากบริษัทนั้นและ/หรือ เพื่อการ Short Sell ในการเปิด Margin Account ลูกค้าจะต้องนำเงินหรือหลักทรัพย์จำนวนหนึ่งมาวางไว้กับบริษัทนายหน้าเพื่อเป็นหลัก ประกัน ทั้งนี้มูลค่าของหลักประกันที่นำมาวางเมื่อเทียบกับวงเงินที่จะซื้อหุ้นหรือที่จะขายชอร์ตจะต้องไม่ต่ำกว่า Initial Margin Rate ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด [ตลาดทุน]
Margin callการเรียกหลักประกันเพิ่ม
การที่บริษัทหลักทรัพย์เรียกให้ลูกค้านำเงินสดมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติม เพื่อให้มูลค่าหลักประกันของลูกค้า เทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ใน Margin Account ของลูกค้านั้นคิดเป็นอัตราส่วนไม่ต่ำกว่า Maintenance Margin Rate ที่ถือเป็นเกณฑ์ Margin Call สมมติว่า Maintenance Margin Rate ที่เป็นเกณฑ์ Margin Call เท่ากับ 35% สำหรับการกู้เงินซื้อหลักทรัพย์ หากว่านาย ก. ได้ซื้อหุ้นมูลค่า 100,000 บาท โดยวางหลักประกัน 50,000 บาท ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ หากว่าราคาหลักทรัพย์ ที่ซื้อไว้ได้ตกต่ำลงเหลือ 75,000 บาท เป็นเหตุให้หลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าเหลือ 25,000 บาท [คือ 50,000 - (100,000-75,000)] เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ปัจจุบัน 75,000 บาท คิดเป็นเท่ากับ 33.33% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ Margin Call ในกรณี นี้บริษัทหลักทรัพย์จะต้องเรียกให้ นาย ก. นำเงินมาวางมาร์จินเพิ่ม เพื่อให้มูลค่าหลักประกันเทียบกับยอดมูลค่าหลักทรัพย์ ปัจจุบันแล้วมีอัตราไม่ต่ำกว่า 35% ซึ่งในกรณีนี้มูลค่าหลักประกันโดยรวม จะต้องสูงกว่า 26,250 บาท (หรือ 35% ของ 75,000 บาท) ดังนั้นนาย ก. ต้องนำเงินมาวางเพิ่มไม่ต่ำกว่า 1,250 บาท (หรือ26,250-25,000 บาท) เป็นต้น หลักเกณฑ์นี้ได้นำมาใช้กับลูกค้า Short Sell ด้วย คือถ้าราคาหลักทรัพย์ที่ลูกค้าขายชอร์ตไว้เกิดสูงขึ้น เกิดผลขาดทุนจนมูลค่าหลักประกัน เทียบกับมูลค่าหุ้นที่ขายชอร์ตไว้ คิดเป็นอัตราที่ต่ำลงมาถึงระดับที่เป็นเกณฑ์ Margin Call แล้ว ก็ต้องมีการ เรียกหลักประกันเพิ่มเช่นเดียวกัน [ตลาดทุน]
Margin, Poorly Definedไม่มีขอบเขต [การแพทย์]
Margin, Posteriorขอบปีกด้านหลัง [การแพทย์]
Margin, Ragged Underminedมีขอบเขตไม่แน่นอน [การแพทย์]
Margin, Sharpขอบเขตชัดเจน [การแพทย์]
Marginal Abatement Cost Curvesเส้นโค้งต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหน่วยสุดท้าย [เศรษฐศาสตร์]
marginal costค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการผลิตต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยในการผลิต เมื่อจำนวนการผลิตเพิ่มมากขึ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในต้นทุน ดังนั้นทุกๆ หน่วยการผลิตที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ต้นทุนรวมจะเพิ่มขึ้น แต่ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยอาจจะลดลง เป็นต้น โดยทั่วไปอย่างง่ายๆ จะคิดจากต้นทุนของหน่วยการผลิตใมหม่ลบด้วยต้นทุนของหน่วยผลิตเดิมก็จะได้ส่วนต่างของต้นทุนที่เปลี่ยนแปลง [เศรษฐศาสตร์]
Marginal depositเงินประกัน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know the highest margin demographic is new parents now?คุณรู้มั้ยกลุ่มที่จับจ่ายสินค้า ที่ให้กำไรสูงสุด คือพ่อแม่มือใหม่ Collateral Beauty (2016)
Margin clerk Paul Wemlinger heard screams, ran in, saw two men running out, called 911.เสมียนชื่อ พอล เวมลิงเกอร์ ได้ยินเสียงกรีดร้อง วิ่งเข้ามาดู เห็นผู้ชายสองคนหนีไป เลยโทร 911 Clear and Wesen Danger (2015)
They are estimating with a margin of error.เรามีการประเมินและมีอัตรากำไรของข้อผิดพลาด The Martian (2015)
We just don't have the safety margin to make it.แค่ไม่มีอะไรรับรองว่าเราจะทำสำเร็จ Meru (2015)
Assuming market stability, if we harvest later this century, profit margins should eclipse your nearest competitor.สมมติเสถียรภาพตลาด ถ้าเราเก็บเกี่ยวภายหลังศตวรรษนี้ อัตรากำไรควรคราส คู่แข่งที่ใกล้ที่สุดของคุณ Jupiter Ascending (2015)
I bet your margins are pretty nice and fat.ฉันเดิมพันที่อัตรากำไรขั้นต้น ของคุณจะสวยดีและไขมัน The Big Short (2015)
There is no margin for error on this one. None.ห้ามผิดพลาดละงานนี้ The Cobbler (2014)
Your profit margin is down in Argentina.อัตรากำไรของคุณลงในอาร์เจนตินา Son of Batman (2014)
The market has opened in New York, Mr Cherevin. Margin calls from creditors are imminent. Do we sell?ตลาดนิวยอร์คเปิดแล้ว คุณเชเรวิน คำสั่งซื้อกำลังมา เราจะขายไหม Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Parker Mills lived quietly in the margins of conventional society.พาร์คเกอร์ มิลส์อาศัยอยู่เงียบๆ ในชานเมืองที่มีกฎระเบียบ In the Blood (2013)
One of the files just had a note written in the margin about room 7B and the word "weird" with three exclamation points.มันมีเเค่เอกสารเเผ่นเดียวที่มันโน๊ตไว้ตรงริมกระดาษ เกี่ยวกับห้อง 7B และคำว่า "แปลก" ที่มีสามเครื่องหมายตกใจทั้งสาม Clip Show (2013)
The bullet that entered Felix nicked the sternal end of the inferior tenth, and then, went on to lodge itself into the superior margin of the 11th rib.กระสุนเข้าฝังในตัวเฟลิกซ์ ช่วงใต้กระดูกสันอก ที่ต่อกับซี่โครงซี่ที่สิบ จากนั้นก็เข้าไปที่บริเวณ The Fact in the Fiction (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marginAlthough she wants to buy a vehicle, there is no margin to buy.
marginHe wrote his comments in the margin of the composition.
marginHis laziness is past the margin of endurance.
marginI agree with you the exception of the margin.
marginI allowed a margin of ten minutes.
marginThere is only a marginal difference between the two.
marginThis product brought us a large margin.
marginTo win by a narrow margin.
marginWe have a margin of just five minutes to change trains.
marginWe left a margin for error in our estimates.
marginWe're in a slump, barely scraping by, so we certainly don't have the margin to take on a part-time worker.
marginWe saw an old hut standing at the margin of the forest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชายขอบ[N] margin, See also: rim, edge, fringe, Syn. ขอบ, ริม, Example: น้ำท่าเป็นน้ำฝนที่ไหลจากชายขอบของพื้นที่ป่าพรุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราผลกำไร[n. exp.] (attrā phon kamrai) EN: profit margin   
จำนวนคะแนน[n. exp.] (jamnūan khanaēn) EN: margin   
กำไรเบื้องต้น[n. exp.] (kamrai beūangton) EN: profit margin   
ขอบเขต[n.] (khøpkhēt) EN: frontier ; limit ; confine ; boundary ; range ; extent ; bound ; border ; precinct ; margin   FR: frontière [f] ; limite [f] ; borne [f]
ความผิดพลาดคลาดเคลื่อน[n. exp.] (khwām phitphlāt khlātkhleūoen) EN: margin of error   FR: marge d'erreur [f]
ไพร[n.] (phrai) EN: rim ; edge ; margin ; brim ; brink ; border   FR: bord [m]
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน[n. exp.] (poēsēn khwām khlātkhleūoen) EN: margin of error   FR: marge d'erreur [f]
ส่วนเผื่อ[n. exp.] (suan pheūa) EN: margin   
ส่วนเผื่อความปลอดภัย[n. exp.] (suan pheūa khwām pløtphai) EN: margin of safety ; safety margin   FR: marge de sécurité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MARGIN    M AA1 R JH AH0 N
MARGINS    M AA1 R JH AH0 N Z
MARGINAL    M AA1 R JH AH0 N AH0 L
MARGINED    M AA1 R JH AH0 N D
MARGINING    M AA1 R JH AH0 N IH0 NG
MARGINALLY    M AA1 R JH AH0 N AH0 L IY0
MARGINALIZE    M AA1 R JH AH0 N AH0 L AY2 Z
MARGINALIZED    M AA1 R JH AH0 N AH0 L AY2 Z D
MARGINALIZES    M AA1 R JH AH0 N AH0 L AY2 Z IH0 Z
MARGINALIZING    M AA1 R JH AH0 N AH0 L AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
margin    (n) mˈaːʤɪn (m aa1 jh i n)
margins    (n) mˈaːʤɪnz (m aa1 jh i n z)
marginal    (j) mˈaːʤɪnl (m aa1 jh i n l)
marginally    (a) mˈaːʤɪnəliː (m aa1 jh i n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
余地[yú dì, ㄩˊ ㄉㄧˋ, / ] margin; leeway, #11,090 [Add to Longdo]
注释[zhù shì, ㄓㄨˋ ㄕˋ, / ] marginal notes; annotation; to annotate; to add comments to text, #21,126 [Add to Longdo]
边际成本[biān jì chéng běn, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄅㄣˇ, / ] marginal cost [Add to Longdo]
页边[yè biān, ㄧㄝˋ ㄅㄧㄢ, / ] margin [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Marginalisierung {f}marginalization [Add to Longdo]
Rand {m}; Begrenzung {f} | Ränder {pl} | am Rande | mit Rand versehen | mit Rand versehendmargin | margins | marginally | margined | margining [Add to Longdo]
Randbegrenzer {m}margin release [Add to Longdo]
Randbegrenzer {m}; Randstop {m}; Randsteller {m}margin stop [Add to Longdo]
Randführungslochung {f}margin perforation [Add to Longdo]
Seitenbalken {m}margin bar [Add to Longdo]
Verdienstspanne {f}margin growth; profit margin [Add to Longdo]
marginalisierento marginalize [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゆとり[, yutori] (n,adj-f) elbowroom; leeway; room; reserve; margin; allowance; latitude; time; (P) [Add to Longdo]
オペレーティングマージン[, opere-teinguma-jin] (n) operating margin [Add to Longdo]
ゴマウツボ[, gomautsubo] (n) yellow margin moray eel (Gymnothorax flavimarginatus) [Add to Longdo]
ストライプドフィンサージョンフィッシュ;ストライプドフィンサージャンフィッシュ[, sutoraipudofinsa-jonfisshu ; sutoraipudofinsa-janfisshu] (n) striped-fin surgeonfish (Ctenochaetus marginatus, species of bristletooth tangs from the Pacific); blue-spotted bristletooth [Add to Longdo]
ソルベンシーマージン[, sorubenshi-ma-jin] (n) solvency margin [Add to Longdo]
ハワイアングレゴリー[, hawaianguregori-] (n) Hawaiian gregory (Stegastes marginatus) [Add to Longdo]
バックマージン[, bakkuma-jin] (n) back margin [Add to Longdo]
ヒメテングハギ[, himetenguhagi] (n) whitemargin unicornfish (Naso annulatus, species of Indo-Pacific tang which reaches 1 meter in length) [Add to Longdo]
マージナル[, ma-jinaru] (n) marginal [Add to Longdo]
マージナルコスト[, ma-jinarukosuto] (n) marginal cost [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
下端部の余白[かたんぶのよはく, katanbunoyohaku] bottom margin [Add to Longdo]
限界検査[げんかいけんさ, genkaikensa] marginal test, marginal check [Add to Longdo]
限界試験[げんかいしけん, genkaishiken] marginal test, marginal check [Add to Longdo]
上端部の余白[じょうたんぶのよはく, joutanbunoyohaku] top margin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Margin \Mar"gin\, v. t. [imp. & p. p. {Margined}; p. pr. & vb.
   n. {Marginging}.]
   1. To furnish with a margin.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter in the margin of a page.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Margin \Mar"gin\, n. [OE. margine, margent, L. margo, ginis. Cf.
   {March} a border, {Marge}.]
   1. A border; edge; brink; verge; as, the margin of a river or
    lake.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: The part of a page at the edge left
    uncovered in writing or printing.
    [1913 Webster]
 
   3. (Com.) The difference between the cost and the selling
    price of an article.
    [1913 Webster]
 
   4. Something allowed, or reserved, for that which can not be
    foreseen or known with certainty.
    [1913 Webster]
 
   5. (Brokerage) Collateral security deposited with a broker to
    secure him from loss on contracts entered into by him on
    behalf of his principial, as in the speculative buying and
    selling of stocks, wheat, etc. It is usually less than the
    full value of the security purchased, in which case it may
    be qualified by the portion of the full value required to
    be deposited; as, to buy stocks on 50% margin. --N.
    Biddle.
    [1913 Webster]
 
   {Margin draft} (Masonry), a smooth cut margin on the face of
    hammer-dressed ashlar, adjacent to the joints.
 
   {Margin of a course} (Arch.), that part of a course, as of
    slates or shingles, which is not covered by the course
    immediately above it. See 2d {Gauge}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Border; brink; verge; brim; rim.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 margin
   n 1: the boundary line or the area immediately inside the
      boundary [syn: {margin}, {border}, {perimeter}]
   2: an amount beyond the minimum necessary; "the margin of
     victory"
   3: the amount of collateral a customer deposits with a broker
     when borrowing from the broker to buy securities [syn:
     {margin}, {security deposit}]
   4: (finance) the net sales minus the cost of goods and services
     sold [syn: {gross profit}, {gross profit margin}, {margin}]
   5: the blank space that surrounds the text on a page; "he jotted
     a note in the margin"
   6: a permissible difference; allowing some freedom to move
     within limits [syn: {allowance}, {leeway}, {margin},
     {tolerance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top