ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frame of mind

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frame of mind-, *frame of mind*, frame of min
English-Thai: Longdo Dictionary
frame of mind(n) อารมณ์, สภาพของจิตใจขณะนั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She wasn't in her right frame of mind when she spoke to the police.ก็สติเธอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยซะหน่อย ตอนคุยกับตำรวจ The O.C. (2003)
Between the summit and the hostage situation, he's not in the frame of mind to deal with this.ทั้งการลงนามและเรื่องตัวประกัน เขาไม่มีสติพอจะรับรู้เรื่องนี้ได้ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Sometimes, if that frame of mind carries overบางครั้ง จิตใจของเราก็เก็บเอาพฤติกรรมแบบนั้น Connect! Connect! (2009)
I'm not in a very patient frame of mind these days, Shane.ฉันไม่ใช่ผู้ป่วยสำหรับวันนี้นะ เชน Cherokee Rose (2011)
♪ I've got a new frame of mind#I've got a new frame of mindAll Out of Blood (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frame of mindEvery experiment required a protected environment and an entirely objective frame of mind.
frame of mindMarina Giles left England with her husband in just this frame of mind.
frame of mindShe is now in a low frame of mind.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemütsverfassung {f}; Gemütszustand {m} | Gemütsverfassungen {pl}frame of mind | frames of mind [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気の持ちよう[きのもちよう, kinomochiyou] (exp) one's frame of mind; way one looks at things [Add to Longdo]
当世気質[とうせいかたぎ, touseikatagi] (n) the way of the world in our time; the frame of mind of the people nowadays [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frame \Frame\, n.
   1. Anything composed of parts fitted and united together; a
    fabric; a structure; esp., the constructional system,
    whether of timber or metal, that gives to a building,
    vessel, etc., its model and strength; the skeleton of a
    structure.
    [1913 Webster]
 
       These are thy glorious works, Parent of good,
       Almighty! thine this universal frame. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The bodily structure; physical constitution; make or build
    of a person.
    [1913 Webster]
 
       Some bloody passion shakes your very frame. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       No frames could be strong enough to endure it.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   3. A kind of open case or structure made for admitting,
    inclosing, or supporting things, as that which incloses or
    contains a window, door, picture, etc.; that on which
    anything is held or stretched; as:
    (a) The skeleton structure which supports the boiler and
      machinery of a locomotive upon its wheels.
    (b) (Founding) A molding box or flask, which being filled
      with sand serves as a mold for castings.
    (c) The ribs and stretchers of an umbrella or other
      structure with a fabric covering.
    (d) A structure of four bars, adjustable in size, on which
      cloth, etc., is stretched for quilting, embroidery,
      etc.
    (e) (Hort.) A glazed portable structure for protecting
      young plants from frost.
    (f) (Print.) A stand to support the type cases for use by
      the compositor.
    (f) a pair of glasses without the lenses; that part of a
      pair of glasses that excludes the lenses.
      [1913 Webster +PJC]
 
   4. (Mach.) A term applied, especially in England, to certain
    machines built upon or within framework; as, a stocking
    frame; lace frame; spinning frame, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. Form; shape; proportion; scheme; structure; constitution;
    system; as, a frameof government.
    [1913 Webster]
 
       She that hath a heart of that fine frame
       To pay this debt of love but to a brother. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Put your discourse into some frame.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Particular state or disposition, as of the mind; humor;
    temper; mood; as, to be always in a happy frame. Same as
    {{frame of mind}}
    [1913 Webster +PJC]
 
   7. Contrivance; the act of devising or scheming. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       John the bastard
       Whose spirits toil in frame of villainies. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. In games:
    (a) In pool, the triangular form used in setting up the
      balls; also, the balls as set up, or the round of
      playing required to pocket them all; as, to play six
      frames in a game of 50 points.
    (b) In bowling, as in tenpins, one of the several innings
      forming a game.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Balloon frame}, {Cant frames}, etc. See under {Balloon},
    {Cant}, etc.
 
   {Frame building} or {Frame house}, a building of which the
    form and support is made of framed timbers. [U.S.] --
   {Frame level}, a mason's level.
 
   {Frame saw}, a thin saw stretched in a frame to give it
    rigidity.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frame of mind \Frame of mind\, n.
   mood; mental attitude; mental disposition; same as
   {frame[6]}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frame of mind
   n 1: a temporary psychological state [syn: {state of mind},
      {frame of mind}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top