ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -境-, *境*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[境, jìng, ㄐㄧㄥˋ] boundary, frontier; area, region
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  竟 (jìng ㄐㄧㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 582

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] border; place; condition; boundary; circumstances; territory, #2,572 [Add to Longdo]
[huán jìng, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] environment; circumstances; surroundings, #382 [Add to Longdo]
[jìng nèi, ㄐㄧㄥˋ ㄋㄟˋ, / ] within the borders; internal (to a country); domestic, #3,636 [Add to Longdo]
[jìng jiè, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧㄝˋ, ] boundary; state; realm, #4,327 [Add to Longdo]
[kùn jìng, ㄎㄨㄣˋ ㄐㄧㄥˋ, ] predicament; in difficulty, #5,874 [Add to Longdo]
保护[huán jìng bǎo hù, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, / ] environmental protection, #6,238 [Add to Longdo]
[biān jìng, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄥˋ, / ] frontier; border, #7,203 [Add to Longdo]
[chǔ jìng, ㄔㄨˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] plight, #9,931 [Add to Longdo]
[chū jìng, ㄔㄨ ㄐㄧㄥˋ, ] to leave a country or region; emigration, #10,450 [Add to Longdo]
[rù jìng, ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, ] enter a country, #11,058 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
界線[きょうかいせん, kyoukaisen] Thai: แนวหรือเส้นแบ่งเขต English: boundary line

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);界[さかい(P);きょう(), sakai (P); kyou ( sakai )] (n) (1) (usu. さかい) border; boundary; (2) (usu. きょう) area; region; spot; space; environment; (3) (usu. きょう) psychological state; mental state; (4) (きょう only) {Buddh} cognitive object; something perceptible by the sense organs or mind; (P) [Add to Longdo]
する[さかいする, sakaisuru] (vs-s,vt) to bound; to set a boundary [Add to Longdo]
域;疆域[きょういき, kyouiki] (n) boundary; border; precinct; grounds [Add to Longdo]
[きょうかい, kyoukai] (n) boundary; (P) [Add to Longdo]
界合わせ[きょうかいあわせ, kyoukaiawase] (n) {comp} boundary alignment [Add to Longdo]
界性人格障害[きょうかいせいじんかくしょうがい, kyoukaiseijinkakushougai] (n) borderline personality disorder; BPD [Add to Longdo]
界線[きょうかいせん, kyoukaisen] (n) boundary line [Add to Longdo]
界値問題[きょうかいちもんだい, kyoukaichimondai] (n) boundary value problem [Add to Longdo]
界調整[きょうかいちょうせい, kyoukaichousei] (n) alignment [Add to Longdo]
界内オブジェクト集合[きょうかいないオブジェクトしゅうごう, kyoukainai obujiekuto shuugou] (n) {comp} bounded object set; BOS [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You must assimilate into new surroundings.ある程度は新しい環に同化しなくてはなりません。
I'm so sorry about what I did. I wish I could just crawl into a hole and die.いやあ面目ない。穴があったら入りたい心だよ。
The constant border wars between England and Scotland came to an end.イングランドとスコットランドの間の恒常的な国戦争は終わった。
Not just for the sake of the ecology, a natural living environment is necessary.エコロジーのために堪え忍ぶのではなく、自然と調和した住環の快適性が必要である。
The destruction of the ozone layer affects the environment.オゾン層の破壊は環に影響を及ぼす。
Greenpeace is fighting an uphill battle to save the environment.グリーンピースは環保護のために困難な戦いをしています。
This complex situation arose because signals from the environment itself can be inadequate.こうした複雑な状況が生じるのは、周囲の環それ自体から得られる信号が不十分なものとなりうるからである。
Until quite recently, people in developed countries didn't care much about the environment.ごく最近まで、先進国の人々は環にさほど気にかけてはいなかった。
The point we must clarify here is that the border line between amateur and profession in are beginning to disappear.ここで明確にしなければならない点は、スポーツにおいてアマチュアとプロフェッショナルの界線が消失しつつあるということだ。
This behavior is energy-efficient in an environment where calories can be hard to come by.このやり方は、カロリーを得がたい環ではエネルギー効率がよい。
As is often said, it is difficult to adjust yourself to a new environment.しばしば言われるように、新しい環に適応するのは難しい。
Every experiment required a protected environment and an entirely objective frame of mind.すべての実験には実験環の整備と、まったく客観的な態度が必要だった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is this an interrogation?[JA] 逃亡した同僚の遇を 知りたいという好奇心だよ Tikhiy Don (1957)
One sees strange fantasies in the water. But they pass like dreams.[CN] 人们能在水中窥见古怪的幻象 但是那幻象就像梦一般 The Mummy (1932)
- Evil days?[CN] - 困? Grand Hotel (1932)
If the deal with the Manchester Cotton Company does not go through... we're facing a very bad situation, Papa.[CN] 要是和曼徹斯特棉花公司的定單 沒有拿下來的話, ... 我們的處會很糟, 爸爸. Grand Hotel (1932)
Uh-huh. OK.[JA] 車がメキシコとの国付近で 発見されました Too Late for Tears (1949)
And she'd grow up in a nice place, grow up to be a lady.[CN] 她會在好的環裡成長,成為一個淑女 Applause (1929)
But since then, the Preysing Company has fallen on evil days.[CN] 但是此後, 普萊辛格公司 陷入了困. Grand Hotel (1932)
This boy's the product of a broken home and a filthy neighbourhood. We can't help that.[JA] 少年は悪い環の所産だが 12 Angry Men (1957)
[Chuckles] It's a terrible situation.[CN] 真是郁闷的处 One Hour with You (1932)
No need.[JA] 国警備隊だ... Kabul Express (2006)
My existence is hanging by a thread.[CN] 我的處已經很糟糕了. Grand Hotel (1932)
And giving me so much love.[CN] 把我养育成这么出色的人 他以永无止的爱 Episode #1.4 (2004)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きょうかい, kyoukai] boundary [Add to Longdo]
界合わせ[きょうかいあわせ, kyoukaiawase] boundary alignment [Add to Longdo]
界値問題[きょうかいちもんだい, kyoukaichimondai] boundary value problem [Add to Longdo]
界調整[きょうかいちょうせい, kyoukaichousei] alignment [Add to Longdo]
界内オブジェクト集合[きょうかいないオブジェクトしゅうごう, kyoukainai obujiekuto shuugou] bounded object set, BOS [Add to Longdo]
界要素法[きょうかいようそほう, kyoukaiyousohou] BEM, Boundary Element Method [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さかい, sakai] Grenze [Add to Longdo]
[けいだい, keidai] Tempelbezirk [Add to Longdo]
[きょうかい, kyoukai] Grenze [Add to Longdo]
[さかいめ, sakaime] Grenzlinie, Krise [Add to Longdo]
[きょうぐう, kyouguu] Verhaeltnisse, Lebensverhaeltnisse, Milieu [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top