ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frame of reference

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frame of reference-, *frame of reference*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frame of reference; reference frameกรอบอ้างอิง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
frame of referenceกรอบอ้างอิง, โคออร์ดิเนตที่ใช้เป็นหลักเทียบในการบอกตำแหน่งหรือการย้ายตำแหน่งของวัตถุเมื่อเวลาใดเวลาหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
参考系[cān kǎo xì, ㄘㄢ ㄎㄠˇ ㄒㄧˋ, / ] frame of reference, #90,950 [Add to Longdo]
参照系[cān zhào xì, ㄘㄢ ㄓㄠˋ ㄒㄧˋ, / ] frame of reference; coordinate frame (math.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frame of reference \Frame of reference\, n.
   1. an arbitrary set of spatial coordinates used to describe
    the position or motion of objects. The coordinates may be
    fixed or moving; as, a rotating frame of reference.
    [PJC]
 
   2. a set of assumptions or conditions that are used to
    discuss or understand something; as, a religious frame of
    reference.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frame of reference
   n 1: a system that uses coordinates to establish position [syn:
      {coordinate system}, {frame of reference}, {reference
      system}, {reference frame}]
   2: a system of assumptions and standards that sanction behavior
     and give it meaning [syn: {frame of reference}, {frame}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top