ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狱-, *狱*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[狱, yù, ㄩˋ] prison, jail; case; lawsuit
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  讠 (yán ㄧㄢˊ)  犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] A guard dog 犭 talking 讠 to a prisoner 犬,  Rank: 1,597

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān yù, ㄐㄧㄢ ㄩˋ, / ] prison, #6,212 [Add to Longdo]
[dì yù, ㄉㄧˋ ㄩˋ, / ] hell; infernal; underworld, #9,382 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, / ] prison, #9,677 [Add to Longdo]
[yuè yù, ㄩㄝˋ ㄩˋ, / ] to break out of prison, #12,795 [Add to Longdo]
[rù yù, ㄖㄨˋ ㄩˋ, / ] go to jail; get sent to prison, #18,945 [Add to Longdo]
[liàn yù, ㄌㄧㄢˋ ㄩˋ, / ] purgatory, #38,228 [Add to Longdo]
人间地[rén jiān dì yù, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄩˋ, / ] hell on earth (成语 saw); suffering the torments of Buddhist hell while still alive; fig. having an uncomfortable time, #61,652 [Add to Longdo]
[xià yù, ㄒㄧㄚˋ ㄩˋ, / ] imprison, #63,526 [Add to Longdo]
[yuān yù, ㄩㄢ ㄩˋ, / ] unjust charge or verdict; miscarriage of justice; frame-up, #72,940 [Add to Longdo]
[jié yù, ㄐㄧㄝˊ ㄩˋ, / ] to break into jail; to forcibly release prisoners, #74,336 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let us drink to the spirit of gallantry and courage that made a strange heaven out of unbelievable hell.[CN] 让我们为勇敢的精神而干杯 因为这精神把地变成了天堂 Cavalcade (1933)
And the pains of hell.[CN] 和下地的痛苦 Bordertown (1935)
"Behold, your brother." "While you were here he killed a man while intoxicated, and now a long prison term awaits."[CN] "你弟弟在你待在这里的期间 因酗酒杀了一名男子,现在 他必须要在监里呆上许多年!" The Phantom Carriage (1921)
Now, look here. You can tell me to go to the devil, but you can't laugh at me.[CN] 现在,看着这,你可以让我下地 但你决不能嘲笑我 The Mummy (1932)
You'll talk when you get inside that jail.[CN] 你进监的时候就会说的 'G' Men (1935)
His third mother-in-law got the goods on him and tried to have him arrested.[CN] 他的第三任岳母控告他 想让他入 The 39 Steps (1935)
Me? Nothing. A friend of mine's in jail on a bum rap.[CN] 不是我 是我的一个朋友 因为判决不公而入 'G' Men (1935)
- In quod![CN] -入 The 39 Steps (1935)
You seem to think it has all the devils of hell in it. Burn it and be done with it.[CN] 你似乎认为那之中包含了所有地之中 的恶魔一样,那么把它烧了摆脱它吧 The Mummy (1932)
When a husband shoots his wife, they put him in jail.[CN] 当丈夫把妻子杀了 他们就会把他送进监 One Hour with You (1932)
He's in Madame Tussaud's.[CN] 他现在就在监 The 39 Steps (1935)
- Take him over to the county jail.[CN] 把他带到县里的监里去 The 39 Steps (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top