ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cast

K AE1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cast-, *cast*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
ruined castle(n) ปราสาท (เก่าแก่) ที่ถูกทำลาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cast(n) การคำนวณ, Syn. computation, calculation
cast(n) การทำนาย, Syn. forecast
cast(n) การโยน, See also: การขว้าง, Syn. throwing
cast(vt) คำนวณ, Syn. calculate, compute
cast(vt) จับฉลาก, Syn. draw
cast(n) ชนิด, See also: ประเภท, แบบ, Syn. kind, sort, style
cast(n) โชคชะตา, Syn. fortune, lot
cast(vt) ทำนาย, Syn. forecast
cast(vt) ทิ้ง, Syn. throw away
cast(vt) มองตรงไปยัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cast(คาสทฺ) { cast, cast, casting, casts } v., n. (การ) ขว้าง, ทิ้ง, เหวี่ยง, โยน, หว่าน, เปลื้อง, ปลด, ลอก (คราบ) , ทอด (แสง, เงา, สายตา) , ปลด, ลง, หย่อน, ทำนาย, หล่อ, ให้กำเนิด, ปฎิเสธ, ไล่ออก, ให้, จัดการ, เลือก (คนแสดง) , คำนวณ, วางแผน, ข้าง, หล่อแบบ, คำนวณ, บวก, ทำนาย, ตรวจหา คำศัพท์ย่อย:
cast anchorn. การทอดสมอเรือ
cast ironn. โลหะผสมของเหล็กคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ , เหล็กหล่อ
cast steeln. เหล็กกล้าหล่อ
cast-ironadj. ทำด้วยเหล็กหล่อ, แข็งแกร่ง, ไม่ยอมแพ้
castanets(แคสทะเนทส์') n. ลูกกลมไม้สองลูกสำหรับเคาะประกอบดนตรี'
castaway(แคส'ทะเวย์) n. คนเรือแตก, คนนอกกฎหมาย adj. ล่องลอย, เรือแตก, ถูกทิ้งขว้าง, Syn. pariah, outcast
caste(คาสทฺ) n. วรรณะ, ชั้น, วงศ์ตระกูล, กลุ่มของสังคม, ฐานะในสังคม adj. เกี่ยวกับชั้นวรรณะ, Syn. class, status
castellan(แคส'ทะลัน, เคสเทล'ลัน) n. เจ้าปราสาท
castellated(แคส'ทะเลทิด) adj. สร้างคล้ายปราสาท, มีหลายปราสาท

English-Thai: Nontri Dictionary
cast(n) รูปหล่อ, การขว้าง, การเลือกตัวละคร, การทอดลูกเต๋า, การคำนวณ
cast(vt) โยน, เหวี่ยง, ขว้าง, หว่าน, หล่อ, เลือก(ผู้แสดง), ปลด, ไล่ออก
CAST cast iron(n) เหล็กหล่อ
CAST-cast-iron(adj) ทำด้วยเหล็กหล่อ, แข็งแกร่ง
castanets(n) ฉิ่ง
castaway(adj) ถูกทิ้ง, ล่องลอย, ถูกลอยแพ
castaway(n) คนที่เรืออับปาง, คนนอกกฎหมาย
caste(n) ตระกูล, ชั้น, วรรณะ, ฐานะทางสังคม
caster(n) ผู้ขว้าง, ช่างหล่อ, ลูกล้อเลื่อน, เครื่องพวง, กระปุกเครื่องปรุง
castigate(vt) ดุว่า, ดัดนิสัย, ลงโทษ, เฆี่ยนตี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cast๑. เฝือก๒. ชิ้นหล่อ๓. หล่อ, เหวี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cast๑. ชิ้นหล่อ๒. หล่อ๓. เหวี่ยง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
castรูปพิมพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cast, circularเฝือกพัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cast, plasterเฝือกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cast, slabเฝือกแผ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
castaneousสีน้ำตาลอมแดง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
casteวรรณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
casteวรรณะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
casteวรรณะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cast Cutter, Electricเลื่อยตัดเฝือกชนิดไฟฟ้า [การแพทย์]
Cast Formationการเกิดคาสท์ [การแพทย์]
Cast Ironเหล็กหล่อ, Example: เหล็กที่มีธาตุถ่านผสมอยู่ตั้งแต่ร้อยละ 2 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก [สิ่งแวดล้อม]
Cast Ironเหล็กหล่อ [การแพทย์]
Cast Skinคราบ [การแพทย์]
Cast Spreader Breakerคีมง้างเฝือก [การแพทย์]
Cast Spreadersเครื่องมือถ่างเฝือก [การแพทย์]
Cast-ironเหล็กหล่อ [TU Subject Heading]
Castaneaคาสตาเนีย [TU Subject Heading]
Casteวรรณะ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
casterbow(n) ดาก, See also: A. ดด, กก, Syn. ดด
casterbow(n) ดาก, See also: A. ดด, กก, Syn. ดด
casterbow(n) ดาก, See also: A. ดด, กก, Syn. ดด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- May I take the cast net?ฉันอาจใช้เวลาสุทธิหล่อ? แน่นอน. The Old Man and the Sea (1958)
There was no cast net.ไม่มีสุทธิหล่อเป็น The Old Man and the Sea (1958)
And then the Christian God will be cast down and forgotten.แล้วพระเจ้าคริสเตียน จะถูกโยนลงและลืม Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
They forgot all shame and honor and cast off the civilization and science we had created, and shut the lid of the Pandora's Box they themselves had opened.พวกเขาลืมความละอายใจ และเกียรติยศ ชื่อเสียง... ...และ โยนวิทยาศาสตร์ และ อารยธรรมที่เราได้สร้างขึ้นทิ้ง และ ปิดกล่องแพนโดร่า ที่พวกเขาได้ทำการเปิดขึ้นเอง Akira (1988)
A spokesman for the Oscar-nominated actress said she was devastated and that it cast a pall over the upcoming Academy Award ceremony.โฆษกรางวัลออสการ์กล่าวว่า เธอเศร้ามาก... ทำให้ความกระตึอรีอร้นในงาน รับรางวัลที่จะมาถึง จางลงไป The Bodyguard (1992)
We'll feature Gale's cast. My cast is only interesting until the hero shows up.ชายหนุ่มคนนี้ได้คบหากับลูกสาวผมอยู่ Hero (1992)
# To cast me off so discourteously, To cast me off so discourteously, The Cement Garden (1993)
They cast a spell on you, you know, thejews.พวกนี้มีอำนาจเหมือนเชื้อโรค Schindler's List (1993)
I'll pull you out of that one-bunk Hilton and cast you down with the Sodomites.ผมจะดึงคุณออกจากที่หนึ่งสองชั้นโรงแรมฮิลตัน และโยนคุณลงกับกะเทยที่ The Shawshank Redemption (1994)
The time has come to cast aside these bonds and to elevate our consciousness to a higher plane.เวลาที่จะปลดเปลื้องเพื่อยกระดับ ความรู้สึกนึกคิดของเรา. Ghost in the Shell (1995)
He cast me!เขาเลือกฉันล่ะ As Good as It Gets (1997)
But now, the first intruder to be a former cast member.แต่นั่นก็ยังเทียบไม่ได้กับ การฝ่าด่านครั้งล่าสุด - โดยผู้บุกรุกที่เคยร่วมแสดง The Truman Show (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
castA castle stands a little way up the hill.
castAfter the bone has set, the cast will be removed.
castA hundred billion castaways looking for a home.
castAll the soldiers were called out by the king to defend the castle against all opposition.
castAll was silent throughout the castle.
castAn Englishman's home is his castle.
castAn old castle stands near the river.
castAn old castle stands on top of the cliff.
castAn old lady guided us through the castle.
castA stone once cast, and a word once spoken, cannot be recalled.
castBob went about building his castle in Spain when he spoke of inheriting his father's wealth.
castBuilt castles in the air all day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แลเงา(v) shadow, See also: cast a shadow, Example: ผมแรเงาภาพนี้ด้วยเส้นดินสอ, Thai Definition: เขียนเส้นเพื่อให้เห็นเป็นเงา
ชายตามอง(v) glance at, See also: cast a sidelong glance at, Syn. ชายตาดู, ชำเลืองมอง, Ant. จ้องมอง, Example: แม้หล่อนจะเดินกรีดกรายโฉบผ่านใคร ก็ไม่มีใครสนใจแม้แต่จะชายตามอง, Thai Definition: มองด้วยหางตา
เลือกตั้ง(v) vote, See also: cast one's vote, elect, opt, Syn. ลงคะแนน, ลงคะแนนเสียง, ออกเสียง, เลือก, Example: พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 82 กำหนดให้เลือกตั้งเฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งเดียวเท่านั้น, Thai Definition: การลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกบุคคลขึ้นมาดำรงตำแหน่งในการทำหน้าที่แทนตนเอง
ชั้นวรรณะ(n) castes and classes, Syn. ชนชั้น, ชั้นทางสังคม, Example: มีผู้กล่าวไว้ว่าในสังคมไทยแบ่งชั้นวรรณะออกเป็น 4 ชั้นคือ ชั้นเจ้านาย ชั้นผู้ดี ชั้นไพร่ และชั้นทาส
เทศนา(v) scold, See also: castigate, Syn. สั่งสอน, อบรม, ต่อว่า, บ่นว่า, Example: ความผิดคราวนี้หนัก เขารู้ว่าต้องถูกพ่อเทศนาเสียใหญ่โต
หล่อ(v) cast, See also: mold, Example: การสร้างพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัย ช่างมักจะปั้นด้วยปูน หรือหล่อด้วยโลหะมีค่าต่างๆ, Thai Definition: เทลงในแม่พิมพ์ให้ขึ้นเป็นรูป
แห(n) fishnet, See also: cast nest, Example: ปู่เขาออกไปทอดแหหาปลาบริเวณกลางแม่น้ำโขง, Count Unit: ปาก, Thai Definition: ชื่อเครื่องจับปลาชนิดหนึ่ง ถักเป็นตาข่าย ใช้ทอดแผ่ลงในน้ำแล้วค่อยๆ ดึงขึ้นมา
เทศน์(v) castigate, See also: berate, rebuke, reprove, admonish, reprimand, censure, Syn. ดุด่าว่ากล่าว, ตำหนิติเตียน, Example: เขาถูกนายเทศน์อย่างรุนแรงเพราะทำงานผิดพลาด, Thai Definition: ดุด่าว่ากล่าวอย่างยืดยาว, Notes: (ปาก)
ขว้างทิ้ง(v) throw away, See also: cast aside, hurl, chuck, pitch, toss, fling, pitch, Syn. เขวี้ยงทิ้ง, ปาทิ้ง, Example: เด็กเล่นของเล่นและขว้างทิ้งเกะกะไปหมด
จับฉลาก(v) draw lots, See also: cast lots, Syn. จับสลาก, Example: นักเรียนกำลังเข้าแถวจับฉลากบนเวทีโดยมีพ่อแม่รอลุ้นอยู่ข้างล่าง, Thai Definition: หยิบแผ่นกระดาษเล็กๆ ขึ้นมาจากหลายแผ่น ซึ่งทำเป็นเครื่องหมายกำหนดไว้เนื่องในการเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบหล่อพระพุทธรูป[baēp lø Phraphuttharūp] (n, prop) EN: mold for casting images of Buddha
เบ้า[bao] (n) EN: cast ; crucible  FR: creuset [ m ]
บีบีซี[Bī.Bī.Sī.] (org) EN: BBC (British Broadcasting Corporation)  FR: BBC ([ f ]
ชม้อย[chamøi] (v) EN: coy ; glance sideways ; cast sidelong glances  FR: faire les yeux doux
ช่างหล่อ[chang lø] (n) EN: caster ; founder ; moulder ; molder (am.)  FR: mouleur [ m ] ; fondeur [ m ]
ชาติ[chāt] (n) EN: family ; lineage ; race ; caste ; clan
ชิ้นส่วนสำเร็จรูป[chinsuan samretrūp] (n, exp) EN: precast element  FR: élément préfabriqué [ m ]
แดก[daēk] (v) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically  FR: tourner en dérision ; ironiser
แดกดัน[daēkdan] (v) EN: be sarcastic ; be ironic ; ridicule ; satirize ; satire  FR: ironiser ; être ironique ; être sarcastique
แดกดัน[daēkdan] (adv) EN: ironically ; satirically ; sarcastically  FR: ironiquement ; satiriquement ; sarcastiquement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CAST K AE1 S T
CASTS K AE1 S T S
CASTO K AE1 S T OW0
CASTE K AE1 S T
CASTA K AE1 S T AH0
CASTEL K EY1 S T AH0 L
CASTLE K AE1 S AH0 L
CASTER K AE1 S T ER0
CASTIO K AE0 S T IY1 OW0
CASTES K AE1 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cast (v) kˈaːst (k aa1 s t)
caste (n) kˈaːst (k aa1 s t)
casts (v) kˈaːsts (k aa1 s t s)
caster (n) kˈaːstər (k aa1 s t @ r)
castes (n) kˈaːsts (k aa1 s t s)
castle (v) kˈaːsl (k aa1 s l)
castor (n) kˈaːstər (k aa1 s t @ r)
casters (n) kˈaːstəz (k aa1 s t @ z)
casting (v) kˈaːstɪŋ (k aa1 s t i ng)
castled (v) kˈaːsld (k aa1 s l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
城堡[chéng bǎo, ㄔㄥˊ ㄅㄠˇ, ] castle; rook (chess piece), #11,125 [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, / ] cast metals; to coin (money), #11,193 [Add to Longdo]
[piē, ㄆㄧㄝ, ] cast away, #12,534 [Add to Longdo]
[piǎo, ㄆㄧㄠˇ, ] cast a glance, #20,482 [Add to Longdo]
[yān, ㄧㄢ, / ] castrate, #26,745 [Add to Longdo]
阉割[yān gē, ㄧㄢ ㄍㄜ, / ] castration, #37,052 [Add to Longdo]
蓖麻[bì má, ㄅㄧˋ ㄇㄚˊ, ] castor-oil plant, #55,138 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] castor seed, #62,134 [Add to Longdo]
[yān, ㄧㄢ, ] castrate; to delay, #65,098 [Add to Longdo]
宫刑[gōng xíng, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ, / ] castration, #92,024 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gussbeton { m }cast concrete [Add to Longdo]
Gusseisen { n }cast iron [Add to Longdo]
Gussstahl { m }cast steel [Add to Longdo]
Kunststein { m }cast stone [Add to Longdo]
Stahlguss { m }cast steel; steel casting [Add to Longdo]
Castries (Hauptstadt von Saint Lucia)Castries (capital of Saint Lucia) [Add to Longdo]
Gussradkörper { m }cast wheel body [Add to Longdo]
Gussspeichenrad { n }cast spoke wheel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
いた椎[いたじい;イタジイ, itajii ; itajii] (n) (uk) (See すだ椎) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]
お山の大将;御山の大将[おやまのたいしょう, oyamanotaishou] (n) king of the castle; king of the mountain [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
ご挨拶;御挨拶[ごあいさつ, goaisatsu] (n) (1) (pol) (See 挨拶) greeting; (2) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark) [Add to Longdo]
すき焼き(P);すき焼(P);鋤焼き;鋤焼;剥焼;寿喜焼[すきやき, sukiyaki] (n) { food } thin slices of beef, cooked with various vegetables in a table-top cast-iron pan; sukiyaki; (P) [Add to Longdo]
すだ椎[すだじい;スダジイ, sudajii ; sudajii] (n) (uk) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]
せん馬;騸馬(oK)[せんば, senba] (n) gelding; castrated horse [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャスト[きゃすと, kyasuto] cast (vs) [Add to Longdo]
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] group broadcast [Add to Longdo]
シングルキャスト[しんぐるきゃすと, shingurukyasuto] single cast [Add to Longdo]
一斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] broadcast [Add to Longdo]
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting [Add to Longdo]
計画評価[けいかくひょうか, keikakuhyouka] forecasting [Add to Longdo]
計算[けいさん, keisan] count (vs), calculation, forecast [Add to Longdo]
多方向展開[たほうこうてんかい, tahoukoutenkai] multicasting [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]
通信衛星[つうしんえいせい, tsuushin'eisei] communication satellite, Broadcast Satellite, BS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gun \Gun\ (g[u^]n), n. [OE. gonne, gunne; of uncertain origin;
   cf. Ir., Gael., & LL. gunna, W. gum; possibly (like cannon)
   fr. L. canna reed, tube; or abbreviated fr. OF. mangonnel, E.
   mangonel, a machine for hurling stones.]
   1. A weapon which throws or propels a missile to a distance;
    any firearm or instrument for throwing projectiles,
    consisting of a tube or barrel closed at one end, in which
    the projectile is placed, with an explosive charge (such
    as guncotton or gunpowder) behind, which is ignited by
    various means. Pistols, rifles, carbines, muskets, and
    fowling pieces are smaller guns, for hand use, and are
    called {small arms}. Larger guns are called {cannon},
    {ordnance}, {fieldpieces}, {carronades}, {howitzers}, etc.
    See these terms in the Vocabulary.
    [1913 Webster]
 
       As swift as a pellet out of a gunne
       When fire is in the powder runne.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The word gun was in use in England for an engine to
       cast a thing from a man long before there was any
       gunpowder found out.         --Selden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) A piece of heavy ordnance; in a restricted sense, a
    cannon.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. (Naut.) Violent blasts of wind.
    [1913 Webster]
 
   Note: Guns are classified, according to their construction or
      manner of loading as {rifled} or {smoothbore},
      {breech-loading} or {muzzle-loading}, {cast} or
      {built-up guns}; or according to their use, as {field},
      {mountain}, {prairie}, {seacoast}, and {siege guns}.
      [1913 Webster]
 
   {Armstrong gun}, a wrought iron breech-loading cannon named
    after its English inventor, Sir William Armstrong.
 
   {Big gun} or {Great gun}, a piece of heavy ordnance; hence
    (Fig.), a person superior in any way; as, bring in the big
    guns to tackle the problem.
 
   {Gun barrel}, the barrel or tube of a gun.
 
   {Gun carriage}, the carriage on which a gun is mounted or
    moved.
 
   {Gun cotton} (Chem.), a general name for a series of
    explosive nitric ethers of cellulose, obtained by steeping
    cotton in nitric and sulphuric acids. Although there are
    formed substances containing nitric acid radicals, yet the
    results exactly resemble ordinary cotton in appearance. It
    burns without ash, with explosion if confined, but quietly
    and harmlessly if free and open, and in small quantity.
    Specifically, the lower nitrates of cellulose which are
    insoluble in ether and alcohol in distinction from the
    highest (pyroxylin) which is soluble. See {Pyroxylin}, and
    cf. {Xyloidin}. The gun cottons are used for blasting and
    somewhat in gunnery: for making celluloid when compounded
    with camphor; and the soluble variety (pyroxylin) for
    making collodion. See {Celluloid}, and {Collodion}. Gun
    cotton is frequenty but improperly called
    {nitrocellulose}. It is not a nitro compound, but an ester
    of nitric acid.
 
   {Gun deck}. See under {Deck}.
 
   {Gun fire}, the time at which the morning or the evening gun
    is fired.
 
   {Gun metal}, a bronze, ordinarily composed of nine parts of
    copper and one of tin, used for cannon, etc. The name is
    also given to certain strong mixtures of cast iron.
 
   {Gun port} (Naut.), an opening in a ship through which a
    cannon's muzzle is run out for firing.
 
   {Gun tackle} (Naut.), the blocks and pulleys affixed to the
    side of a ship, by which a gun carriage is run to and from
    the gun port.
 
   {Gun tackle purchase} (Naut.), a tackle composed of two
    single blocks and a fall. --Totten.
 
   {Krupp gun}, a wrought steel breech-loading cannon, named
    after its German inventor, Herr Krupp.
 
   {Machine gun}, a breech-loading gun or a group of such guns,
    mounted on a carriage or other holder, and having a
    reservoir containing cartridges which are loaded into the
    gun or guns and fired in rapid succession. In earlier
    models, such as the {Gatling gun}, the cartridges were
    loaded by machinery operated by turning a crank. In modern
    versions the loading of cartidges is accomplished by
    levers operated by the recoil of the explosion driving the
    bullet, or by the pressure of gas within the barrel.
    Several hundred shots can be fired in a minute by such
    weapons, with accurate aim. The {Gatling gun}, {Gardner
    gun}, {Hotchkiss gun}, and {Nordenfelt gun}, named for
    their inventors, and the French {mitrailleuse}, are
    machine guns.
 
   {To blow great guns} (Naut.), to blow a gale. See {Gun}, n.,
    3.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cast \Cast\ (k[.a]st), v. t. [imp. & p. p. {Cast}; p. pr. & vb.
   n. {Casting}.] [Cf. Dan. kaste, Icel. & Sw. kasta; perh. akin
   to L. {gerere} to bear, carry. E. jest.]
   1. To send or drive by force; to throw; to fling; to hurl; to
    impel.
    [1913 Webster]
 
       Uzziah prepared . . . slings to cast stones. --2
                          Chron. xxvi.
                          14.
    [1913 Webster]
 
       Cast thy garment about thee, and follow me. --Acts.
                          xii. 8.
    [1913 Webster]
 
       We must be cast upon a certain island. --Acts.
                          xxvii. 26.
    [1913 Webster]
 
   2. To direct or turn, as the eyes.
    [1913 Webster]
 
       How earnestly he cast his eyes upon me! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To drop; to deposit; as, to cast a ballot.
    [1913 Webster]
 
   4. To throw down, as in wrestling. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To throw up, as a mound, or rampart.
    [1913 Webster]
 
       Thine enemies shall cast a trench [bank] about thee.
                          --Luke xix.
                          48.
    [1913 Webster]
 
   6. To throw off; to eject; to shed; to lose.
    [1913 Webster]
 
       His filth within being cast.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Neither shall your vine cast her fruit. --Mal. iii.
                          11
    [1913 Webster]
 
       The creatures that cast the skin are the snake, the
       viper, etc.              --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   7. To bring forth prematurely; to slink.
    [1913 Webster]
 
       Thy she-goats have not cast their young. --Gen. xxi.
                          38.
    [1913 Webster]
 
   8. To throw out or emit; to exhale. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This . . . casts a sulphureous smell. --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   9. To cause to fall; to shed; to reflect; to throw; as, to
    cast a ray upon a screen; to cast light upon a subject.
    [1913 Webster]
 
   10. To impose; to bestow; to rest.
     [1913 Webster]
 
        The government I cast upon my brother. --Shak.
     [1913 Webster]
 
        Cast thy burden upon the Lord.    --Ps. iv. 22.
     [1913 Webster]
 
   11. To dismiss; to discard; to cashier. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        The state can not with safety cast him.
     [1913 Webster]
 
   12. To compute; to reckon; to calculate; as, to cast a
     horoscope. "Let it be cast and paid." --Shak.
     [1913 Webster]
 
        You cast the event of war, my noble lord. --Shak.
     [1913 Webster]
 
   13. To contrive; to plan. [Archaic]
     [1913 Webster]
 
        The cloister . . . had, I doubt not, been cast for
        [an orange-house].          --Sir W.
                          Temple.
     [1913 Webster]
 
   14. To defeat in a lawsuit; to decide against; to convict;
     as, to be cast in damages.
     [1913 Webster]
 
        She was cast to be hanged.      --Jeffrey.
     [1913 Webster]
 
        Were the case referred to any competent judge, they
        would inevitably be cast.      --Dr. H. More.
     [1913 Webster]
 
   15. To turn (the balance or scale); to overbalance; hence, to
     make preponderate; to decide; as, a casting voice.
     [1913 Webster]
 
        How much interest casts the balance in cases
        dubious!               --South.
     [1913 Webster]
 
   16. To form into a particular shape, by pouring liquid metal
     or other material into a mold; to fashion; to found; as,
     to cast bells, stoves, bullets.
     [1913 Webster]
 
   17. (Print.) To stereotype or electrotype.
     [1913 Webster]
 
   18. To fix, distribute, or allot, as the parts of a play
     among actors; also to assign (an actor) for a part.
     [1913 Webster]
 
        Our parts in the other world will be new cast.
                          --Addison.
     [1913 Webster]
 
   {To cast anchor} (Naut.) See under {Anchor}.
 
   {To cast a horoscope}, to calculate it.
 
   {To cast a} {horse, sheep}, or other animal, to throw with
    the feet upwards, in such a manner as to prevent its
    rising again.
 
   {To cast a shoe}, to throw off or lose a shoe, said of a
    horse or ox.
 
   {To cast aside}, to throw or push aside; to neglect; to
    reject as useless or inconvenient.
 
   {To cast away}.
     (a) To throw away; to lavish; to waste. "Cast away a
       life" --Addison.
     (b) To reject; to let perish. "Cast away his people."
       --Rom. xi. 1. "Cast one away." --Shak.
     (c) To wreck. "Cast away and sunk." --Shak.
 
   {To cast by}, to reject; to dismiss or discard; to throw
    away.
 
   {To cast down}, to throw down; to destroy; to deject or
    depress, as the mind. "Why art thou cast down. O my soul?"
    --Ps. xiii. 5.
 
   {To cast forth}, to throw out, or eject, as from an inclosed
    place; to emit; to send out.
 
   {To cast in one's lot with}, to share the fortunes of.
 
   {To cast in one's teeth}, to upbraid or abuse one for; to
    twin.
 
   {To cast lots}. See under {Lot}.
 
   {To cast off}.
     (a) To discard or reject; to drive away; to put off; to
       free one's self from.
     (b) (Hunting) To leave behind, as dogs; also, to set
       loose, or free, as dogs. --Crabb.
     (c) (Naut.) To untie, throw off, or let go, as a rope.
 
   {To cast off copy}, (Print.), to estimate how much printed
    matter a given amount of copy will make, or how large the
    page must be in order that the copy may make a given
    number of pages.
 
   {To cast one's self on} or {To cast one's self upon} to yield
    or submit one's self unreservedly to, as to the mercy of
    another.
 
   {To cast out}, to throw out; to eject, as from a house; to
    cast forth; to expel; to utter.
 
   {To cast the lead} (Naut.), to sound by dropping the lead to
    the bottom.
 
   {To cast the water} (Med.), to examine the urine for signs of
    disease. [Obs.].
 
   {To cast up}.
     (a) To throw up; to raise.
     (b) To compute; to reckon, as the cost.
     (c) To vomit.
     (d) To twit with; to throw in one's teeth.
       [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cast \Cast\ (k[.a]st), v. i.
   1. To throw, as a line in angling, esp, with a fly hook.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To turn the head of a vessel around from the wind
    in getting under weigh.
    [1913 Webster]
 
       Weigh anchor, cast to starboard.   --Totten.
    [1913 Webster]
 
   3. To consider; to turn or revolve in the mind; to plan; as,
    to cast about for reasons.
    [1913 Webster]
 
       She . . . cast in her mind what manner of salution
       this should be.            --Luke. i. 29.
    [1913 Webster]
 
   4. To calculate; to compute. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Who would cast and balance at a desk. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   5. To receive form or shape in a mold.
    [1913 Webster]
 
       It will not run thin, so as to cast and mold.
                          --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   6. To warp; to become twisted out of shape.
    [1913 Webster]
 
       Stuff is said to cast or warp when . . . it alters
       its flatness or straightness.     --Moxon.
    [1913 Webster]
 
   7. To vomit.
    [1913 Webster]
 
       These verses . . . make me ready to cast. --B.
                          Jonson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cast \Cast\,
   3d pers. pres. of {Cast}, for Casteth. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cast \Cast\, n. [Cf. Icel., Dan., & Sw. kast.]
   1. The act of casting or throwing; a throw.
    [1913 Webster]
 
   2. The thing thrown.
    [1913 Webster]
 
       A cast of dreadful dust.       --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. The distance to which a thing is or can be thrown. "About
    a stone's cast." --Luke xxii. 41.
    [1913 Webster]
 
   4. A throw of dice; hence, a chance or venture.
    [1913 Webster]
 
       An even cast whether the army should march this way
       or that way. --Sowth.
    [1913 Webster]
 
       I have set my life upon a cast,
       And I will stand the hazard of the die. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. That which is throw out or off, shed, or ejected; as, the
    skin of an insect, the refuse from a hawk's stomach, the
    excrement of a earthworm.
    [1913 Webster]
 
   6. The act of casting in a mold.
    [1913 Webster]
 
       And why such daily cast of brazen cannon. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. An impression or mold, taken from a thing or person;
    amold; a pattern.
    [1913 Webster]
 
   8. That which is formed in a mild; esp. a reproduction or
    copy, as of a work of art, in bronze or plaster, etc.; a
    casting.
    [1913 Webster]
 
   9. Form; appearence; mien; air; style; as, a peculiar cast of
    countenance. "A neat cast of verse." --Pope.
    [1913 Webster]
 
       An heroic poem, but in another cast and figure.
                          --Prior.
    [1913 Webster]
 
       And thus the native hue of resolution
       Is sicklied o'er with the pale cast of thought.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. A tendency to any color; a tinge; a shade.
     [1913 Webster]
 
        Gray with a cast of green.      --Woodward.
     [1913 Webster]
 
   11. A chance, opportunity, privilege, or advantage;
     specifically, an opportunity of riding; a lift. [Scotch]
     [1913 Webster]
 
        We bargained with the driver to give us a cast to
        the next stage.           --Smollett.
     [1913 Webster]
 
        If we had the cast o' a cart to bring it. --Sir W.
                          Scott.
     [1913 Webster]
 
   12. The assignment of parts in a play to the actors.
     [1913 Webster]
 
   13. (Falconary) A flight or a couple or set of hawks let go
     at one time from the hand. --Grabb.
     [1913 Webster]
 
        As when a cast of falcons make their flight.
                          --Spenser.
     [1913 Webster]
 
   14. A stoke, touch, or trick. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        This was a cast of Wood's politics; for his
        information was wholly false.    --Swift.
     [1913 Webster]
 
   15. A motion or turn, as of the eye; direction; look; glance;
     squint.
     [1913 Webster]
 
        The cast of the eye is a gesture of aversion.
                          --Bacon.
     [1913 Webster]
 
        And let you see with one cast of an eye. --Addison.
     [1913 Webster]
 
        This freakish, elvish cast came into the child's
        eye.                 --Hawthorne.
     [1913 Webster]
 
   16. A tube or funnel for conveying metal into a mold.
     [1913 Webster]
 
   17. Four; that is, as many as are thrown into a vessel at
     once in counting herrings, etc; a warp.
     [1913 Webster]
 
   18. Contrivance; plot, design. [Obs.] --Chaucer.
     [1913 Webster]
 
   {A cast of the eye}, a slight squint or strabismus.
 
   {Renal cast} (Med.), microscopic bodies found in the urine of
    persons affected with disease of the kidneys; -- so called
    because they are formed of matter deposited in, and
    preserving the outline of, the renal tubes.
 
   {The last cast}, the last throw of the dice or last effort,
    on which every thing is ventured; the last chance.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cast
   n 1: the actors in a play [syn: {cast}, {cast of characters},
      {dramatis personae}]
   2: container into which liquid is poured to create a given shape
     when it hardens [syn: {mold}, {mould}, {cast}]
   3: the distinctive form in which a thing is made; "pottery of
     this cast was found throughout the region" [syn: {cast},
     {mold}, {mould}, {stamp}]
   4: the visual appearance of something or someone; "the delicate
     cast of his features" [syn: {form}, {shape}, {cast}]
   5: bandage consisting of a firm covering (often made of plaster
     of Paris) that immobilizes broken bones while they heal [syn:
     {cast}, {plaster cast}, {plaster bandage}]
   6: object formed by a mold [syn: {cast}, {casting}]
   7: the act of throwing dice [syn: {cast}, {roll}]
   8: the act of throwing a fishing line out over the water by
     means of a rod and reel [syn: {casting}, {cast}]
   9: a violent throw [syn: {hurl}, {cast}]
   v 1: put or send forth; "She threw the flashlight beam into the
      corner"; "The setting sun threw long shadows"; "cast a
      spell"; "cast a warm light" [syn: {project}, {cast},
      {contrive}, {throw}]
   2: deposit; "cast a vote"; "cast a ballot"
   3: select to play,sing, or dance a part in a play, movie,
     musical, opera, or ballet; "He cast a young woman in the role
     of Desdemona"
   4: throw forcefully [syn: {hurl}, {hurtle}, {cast}]
   5: assign the roles of (a movie or a play) to actors; "Who cast
     this beautiful movie?"
   6: move about aimlessly or without any destination, often in
     search of food or employment; "The gypsies roamed the woods";
     "roving vagabonds"; "the wandering Jew"; "The cattle roam
     across the prairie"; "the laborers drift from one town to the
     next"; "They rolled from town to town" [syn: {roll},
     {wander}, {swan}, {stray}, {tramp}, {roam}, {cast}, {ramble},
     {rove}, {range}, {drift}, {vagabond}]
   7: form by pouring (e.g., wax or hot metal) into a cast or mold;
     "cast a bronze sculpture" [syn: {cast}, {mold}, {mould}]
   8: get rid of; "he shed his image as a pushy boss"; "shed your
     clothes" [syn: {shed}, {cast}, {cast off}, {shake off},
     {throw}, {throw off}, {throw away}, {drop}]
   9: choose at random; "draw a card"; "cast lots" [syn: {draw},
     {cast}]
   10: formulate in a particular style or language; "I wouldn't put
     it that way"; "She cast her request in very polite language"
     [syn: {frame}, {redact}, {cast}, {put}, {couch}]
   11: eject the contents of the stomach through the mouth; "After
     drinking too much, the students vomited"; "He purged
     continuously"; "The patient regurgitated the food we gave
     him last night" [syn: {vomit}, {vomit up}, {purge}, {cast},
     {sick}, {cat}, {be sick}, {disgorge}, {regorge}, {retch},
     {puke}, {barf}, {spew}, {spue}, {chuck}, {upchuck}, {honk},
     {regurgitate}, {throw up}] [ant: {keep down}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CAST
     Carlisle Adams and Stafford Tavares (cryptography)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CAST
     Computer Aided Software Testing
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top