ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cast

K AE1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cast-, *cast*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
ruined castle(n) ปราสาท (เก่าแก่) ที่ถูกทำลาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cast(n) การคำนวณ, Syn. computation, calculation
cast(n) การทำนาย, Syn. forecast
cast(n) การโยน, See also: การขว้าง, Syn. throwing
cast(vt) คำนวณ, Syn. calculate, compute
cast(vt) จับฉลาก, Syn. draw
cast(n) ชนิด, See also: ประเภท, แบบ, Syn. kind, sort, style
cast(n) โชคชะตา, Syn. fortune, lot
cast(vt) ทำนาย, Syn. forecast
cast(vt) ทิ้ง, Syn. throw away
cast(vt) มองตรงไปยัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cast(คาสทฺ) { cast, cast, casting, casts } v., n. (การ) ขว้าง, ทิ้ง, เหวี่ยง, โยน, หว่าน, เปลื้อง, ปลด, ลอก (คราบ) , ทอด (แสง, เงา, สายตา) , ปลด, ลง, หย่อน, ทำนาย, หล่อ, ให้กำเนิด, ปฎิเสธ, ไล่ออก, ให้, จัดการ, เลือก (คนแสดง) , คำนวณ, วางแผน, ข้าง, หล่อแบบ, คำนวณ, บวก, ทำนาย, ตรวจหา คำศัพท์ย่อย:
cast anchorn. การทอดสมอเรือ
cast ironn. โลหะผสมของเหล็กคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ , เหล็กหล่อ
cast steeln. เหล็กกล้าหล่อ
cast-ironadj. ทำด้วยเหล็กหล่อ, แข็งแกร่ง, ไม่ยอมแพ้
castanets(แคสทะเนทส์') n. ลูกกลมไม้สองลูกสำหรับเคาะประกอบดนตรี'
castaway(แคส'ทะเวย์) n. คนเรือแตก, คนนอกกฎหมาย adj. ล่องลอย, เรือแตก, ถูกทิ้งขว้าง, Syn. pariah, outcast
caste(คาสทฺ) n. วรรณะ, ชั้น, วงศ์ตระกูล, กลุ่มของสังคม, ฐานะในสังคม adj. เกี่ยวกับชั้นวรรณะ, Syn. class, status
castellan(แคส'ทะลัน, เคสเทล'ลัน) n. เจ้าปราสาท
castellated(แคส'ทะเลทิด) adj. สร้างคล้ายปราสาท, มีหลายปราสาท

English-Thai: Nontri Dictionary
cast(n) รูปหล่อ, การขว้าง, การเลือกตัวละคร, การทอดลูกเต๋า, การคำนวณ
cast(vt) โยน, เหวี่ยง, ขว้าง, หว่าน, หล่อ, เลือก(ผู้แสดง), ปลด, ไล่ออก
CAST cast iron(n) เหล็กหล่อ
CAST-cast-iron(adj) ทำด้วยเหล็กหล่อ, แข็งแกร่ง
castanets(n) ฉิ่ง
castaway(adj) ถูกทิ้ง, ล่องลอย, ถูกลอยแพ
castaway(n) คนที่เรืออับปาง, คนนอกกฎหมาย
caste(n) ตระกูล, ชั้น, วรรณะ, ฐานะทางสังคม
caster(n) ผู้ขว้าง, ช่างหล่อ, ลูกล้อเลื่อน, เครื่องพวง, กระปุกเครื่องปรุง
castigate(vt) ดุว่า, ดัดนิสัย, ลงโทษ, เฆี่ยนตี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cast๑. เฝือก๒. ชิ้นหล่อ๓. หล่อ, เหวี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cast๑. ชิ้นหล่อ๒. หล่อ๓. เหวี่ยง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
castรูปพิมพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cast, circularเฝือกพัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cast, plasterเฝือกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cast, slabเฝือกแผ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
castaneousสีน้ำตาลอมแดง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
casteวรรณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
casteวรรณะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
casteวรรณะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cast Cutter, Electricเลื่อยตัดเฝือกชนิดไฟฟ้า [การแพทย์]
Cast Formationการเกิดคาสท์ [การแพทย์]
Cast Ironเหล็กหล่อ, Example: เหล็กที่มีธาตุถ่านผสมอยู่ตั้งแต่ร้อยละ 2 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก [สิ่งแวดล้อม]
Cast Ironเหล็กหล่อ [การแพทย์]
Cast Skinคราบ [การแพทย์]
Cast Spreader Breakerคีมง้างเฝือก [การแพทย์]
Cast Spreadersเครื่องมือถ่างเฝือก [การแพทย์]
Cast-ironเหล็กหล่อ [TU Subject Heading]
Castaneaคาสตาเนีย [TU Subject Heading]
Casteวรรณะ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
casterbow(n) ดาก, See also: A. ดด, กก, Syn. ดด
casterbow(n) ดาก, See also: A. ดด, กก, Syn. ดด
casterbow(n) ดาก, See also: A. ดด, กก, Syn. ดด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- May I take the cast net?ฉันอาจใช้เวลาสุทธิหล่อ? แน่นอน. The Old Man and the Sea (1958)
There was no cast net.ไม่มีสุทธิหล่อเป็น The Old Man and the Sea (1958)
And then the Christian God will be cast down and forgotten.แล้วพระเจ้าคริสเตียน จะถูกโยนลงและลืม Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
They forgot all shame and honor and cast off the civilization and science we had created, and shut the lid of the Pandora's Box they themselves had opened.พวกเขาลืมความละอายใจ และเกียรติยศ ชื่อเสียง... ...และ โยนวิทยาศาสตร์ และ อารยธรรมที่เราได้สร้างขึ้นทิ้ง และ ปิดกล่องแพนโดร่า ที่พวกเขาได้ทำการเปิดขึ้นเอง Akira (1988)
A spokesman for the Oscar-nominated actress said she was devastated and that it cast a pall over the upcoming Academy Award ceremony.โฆษกรางวัลออสการ์กล่าวว่า เธอเศร้ามาก... ทำให้ความกระตึอรีอร้นในงาน รับรางวัลที่จะมาถึง จางลงไป The Bodyguard (1992)
We'll feature Gale's cast. My cast is only interesting until the hero shows up.ชายหนุ่มคนนี้ได้คบหากับลูกสาวผมอยู่ Hero (1992)
# To cast me off so discourteously, To cast me off so discourteously, The Cement Garden (1993)
They cast a spell on you, you know, thejews.พวกนี้มีอำนาจเหมือนเชื้อโรค Schindler's List (1993)
I'll pull you out of that one-bunk Hilton and cast you down with the Sodomites.ผมจะดึงคุณออกจากที่หนึ่งสองชั้นโรงแรมฮิลตัน และโยนคุณลงกับกะเทยที่ The Shawshank Redemption (1994)
The time has come to cast aside these bonds and to elevate our consciousness to a higher plane.เวลาที่จะปลดเปลื้องเพื่อยกระดับ ความรู้สึกนึกคิดของเรา. Ghost in the Shell (1995)
He cast me!เขาเลือกฉันล่ะ As Good as It Gets (1997)
But now, the first intruder to be a former cast member.แต่นั่นก็ยังเทียบไม่ได้กับ การฝ่าด่านครั้งล่าสุด - โดยผู้บุกรุกที่เคยร่วมแสดง The Truman Show (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
castA castle stands a little way up the hill.
castAfter the bone has set, the cast will be removed.
castA hundred billion castaways looking for a home.
castAll the soldiers were called out by the king to defend the castle against all opposition.
castAll was silent throughout the castle.
castAn Englishman's home is his castle.
castAn old castle stands near the river.
castAn old castle stands on top of the cliff.
castAn old lady guided us through the castle.
castA stone once cast, and a word once spoken, cannot be recalled.
castBob went about building his castle in Spain when he spoke of inheriting his father's wealth.
castBuilt castles in the air all day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แลเงา(v) shadow, See also: cast a shadow, Example: ผมแรเงาภาพนี้ด้วยเส้นดินสอ, Thai Definition: เขียนเส้นเพื่อให้เห็นเป็นเงา
ชายตามอง(v) glance at, See also: cast a sidelong glance at, Syn. ชายตาดู, ชำเลืองมอง, Ant. จ้องมอง, Example: แม้หล่อนจะเดินกรีดกรายโฉบผ่านใคร ก็ไม่มีใครสนใจแม้แต่จะชายตามอง, Thai Definition: มองด้วยหางตา
เลือกตั้ง(v) vote, See also: cast one's vote, elect, opt, Syn. ลงคะแนน, ลงคะแนนเสียง, ออกเสียง, เลือก, Example: พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 82 กำหนดให้เลือกตั้งเฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งเดียวเท่านั้น, Thai Definition: การลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกบุคคลขึ้นมาดำรงตำแหน่งในการทำหน้าที่แทนตนเอง
ชั้นวรรณะ(n) castes and classes, Syn. ชนชั้น, ชั้นทางสังคม, Example: มีผู้กล่าวไว้ว่าในสังคมไทยแบ่งชั้นวรรณะออกเป็น 4 ชั้นคือ ชั้นเจ้านาย ชั้นผู้ดี ชั้นไพร่ และชั้นทาส
เทศนา(v) scold, See also: castigate, Syn. สั่งสอน, อบรม, ต่อว่า, บ่นว่า, Example: ความผิดคราวนี้หนัก เขารู้ว่าต้องถูกพ่อเทศนาเสียใหญ่โต
หล่อ(v) cast, See also: mold, Example: การสร้างพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัย ช่างมักจะปั้นด้วยปูน หรือหล่อด้วยโลหะมีค่าต่างๆ, Thai Definition: เทลงในแม่พิมพ์ให้ขึ้นเป็นรูป
แห(n) fishnet, See also: cast nest, Example: ปู่เขาออกไปทอดแหหาปลาบริเวณกลางแม่น้ำโขง, Count Unit: ปาก, Thai Definition: ชื่อเครื่องจับปลาชนิดหนึ่ง ถักเป็นตาข่าย ใช้ทอดแผ่ลงในน้ำแล้วค่อยๆ ดึงขึ้นมา
เทศน์(v) castigate, See also: berate, rebuke, reprove, admonish, reprimand, censure, Syn. ดุด่าว่ากล่าว, ตำหนิติเตียน, Example: เขาถูกนายเทศน์อย่างรุนแรงเพราะทำงานผิดพลาด, Thai Definition: ดุด่าว่ากล่าวอย่างยืดยาว, Notes: (ปาก)
ขว้างทิ้ง(v) throw away, See also: cast aside, hurl, chuck, pitch, toss, fling, pitch, Syn. เขวี้ยงทิ้ง, ปาทิ้ง, Example: เด็กเล่นของเล่นและขว้างทิ้งเกะกะไปหมด
จับฉลาก(v) draw lots, See also: cast lots, Syn. จับสลาก, Example: นักเรียนกำลังเข้าแถวจับฉลากบนเวทีโดยมีพ่อแม่รอลุ้นอยู่ข้างล่าง, Thai Definition: หยิบแผ่นกระดาษเล็กๆ ขึ้นมาจากหลายแผ่น ซึ่งทำเป็นเครื่องหมายกำหนดไว้เนื่องในการเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบหล่อพระพุทธรูป[baēp lø Phraphuttharūp] (n, prop) EN: mold for casting images of Buddha
เบ้า[bao] (n) EN: cast ; crucible  FR: creuset [ m ]
บีบีซี[Bī.Bī.Sī.] (org) EN: BBC (British Broadcasting Corporation)  FR: BBC ([ f ]
ชม้อย[chamøi] (v) EN: coy ; glance sideways ; cast sidelong glances  FR: faire les yeux doux
ช่างหล่อ[chang lø] (n) EN: caster ; founder ; moulder ; molder (am.)  FR: mouleur [ m ] ; fondeur [ m ]
ชาติ[chāt] (n) EN: family ; lineage ; race ; caste ; clan
ชิ้นส่วนสำเร็จรูป[chinsuan samretrūp] (n, exp) EN: precast element  FR: élément préfabriqué [ m ]
แดก[daēk] (v) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically  FR: tourner en dérision ; ironiser
แดกดัน[daēkdan] (v) EN: be sarcastic ; be ironic ; ridicule ; satirize ; satire  FR: ironiser ; être ironique ; être sarcastique
แดกดัน[daēkdan] (adv) EN: ironically ; satirically ; sarcastically  FR: ironiquement ; satiriquement ; sarcastiquement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CAST K AE1 S T
CASTS K AE1 S T S
CASTO K AE1 S T OW0
CASTE K AE1 S T
CASTA K AE1 S T AH0
CASTEL K EY1 S T AH0 L
CASTLE K AE1 S AH0 L
CASTER K AE1 S T ER0
CASTIO K AE0 S T IY1 OW0
CASTES K AE1 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cast (v) kˈaːst (k aa1 s t)
caste (n) kˈaːst (k aa1 s t)
casts (v) kˈaːsts (k aa1 s t s)
caster (n) kˈaːstər (k aa1 s t @ r)
castes (n) kˈaːsts (k aa1 s t s)
castle (v) kˈaːsl (k aa1 s l)
castor (n) kˈaːstər (k aa1 s t @ r)
casters (n) kˈaːstəz (k aa1 s t @ z)
casting (v) kˈaːstɪŋ (k aa1 s t i ng)
castled (v) kˈaːsld (k aa1 s l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
城堡[chéng bǎo, ㄔㄥˊ ㄅㄠˇ, ] castle; rook (chess piece) #11,125 [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, / ] cast metals; to coin (money) #11,193 [Add to Longdo]
[piē, ㄆㄧㄝ, ] cast away #12,534 [Add to Longdo]
[piǎo, ㄆㄧㄠˇ, ] cast a glance #20,482 [Add to Longdo]
[yān, ㄧㄢ, / ] castrate #26,745 [Add to Longdo]
阉割[yān gē, ㄧㄢ ㄍㄜ, / ] castration #37,052 [Add to Longdo]
蓖麻[bì má, ㄅㄧˋ ㄇㄚˊ, ] castor-oil plant #55,138 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] castor seed #62,134 [Add to Longdo]
[yān, ㄧㄢ, ] castrate; to delay #65,098 [Add to Longdo]
宫刑[gōng xíng, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ, / ] castration #92,024 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gussbeton { m }cast concrete [Add to Longdo]
Gusseisen { n }cast iron [Add to Longdo]
Gussstahl { m }cast steel [Add to Longdo]
Kunststein { m }cast stone [Add to Longdo]
Stahlguss { m }cast steel; steel casting [Add to Longdo]
Castries (Hauptstadt von Saint Lucia)Castries (capital of Saint Lucia) [Add to Longdo]
Gussradkörper { m }cast wheel body [Add to Longdo]
Gussspeichenrad { n }cast spoke wheel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
放送[ほうそう, housou] (n, vs, adj-no) broadcast; broadcasting; (P) #83 [Add to Longdo]
館;屋形[やかた;たち(館);たて(館), yakata ; tachi ( kan ); tate ( kan )] (n) (1) mansion; small castle; (2) (hon) nobleman; noblewoman; (3) (やかた only) boat cabin #532 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n) castle; (P) #543 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (suf) castle (in place names) #543 [Add to Longdo]
中継[ちゅうけい, chuukei] (n, vs, adj-no) (1) relay; hook-up; (n, vs) (2) (abbr) (See 中継放送・ちゅうけいほうそう) relay broadcasting; (P) #1,262 [Add to Longdo]
[みや, miya] (n) (1) palace; (2) (See 五音) tonic (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (3) (abbr) (See 宮刑) ancient Chinese punishment (castration for men, or confinement for women); (n, n-suf) (4) (See 十二宮) zodiacal sign #1,487 [Add to Longdo]
キャスト[kyasuto] (n, vs) cast; (P) #1,736 [Add to Longdo]
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv, n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv, n-t, adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P) #2,343 [Add to Longdo]
計算[けいさん, keisan] (n, vs) (1) calculation; reckoning; count; (2) forecast; (P) #2,376 [Add to Longdo]
生放送[なまほうそう, namahousou] (n, vs) live broadcast #3,320 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャスト[きゃすと, kyasuto] cast (vs) [Add to Longdo]
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] group broadcast [Add to Longdo]
シングルキャスト[しんぐるきゃすと, shingurukyasuto] single cast [Add to Longdo]
一斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] broadcast [Add to Longdo]
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting [Add to Longdo]
計画評価[けいかくひょうか, keikakuhyouka] forecasting [Add to Longdo]
計算[けいさん, keisan] count (vs), calculation, forecast [Add to Longdo]
多方向展開[たほうこうてんかい, tahoukoutenkai] multicasting [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]
通信衛星[つうしんえいせい, tsuushin'eisei] communication satellite, Broadcast Satellite, BS [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top