Search result for

build

(151 entries)
(0.0458 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -build-, *build*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
build up (vt) วาดฝัน
building structuresสิ่งปลูกสร้าง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
build    [VT] สร้าง, See also: สถาปนา, Syn. construct
builder    [N] ช่างก่อสร้าง, See also: คนก่อสร้าง, Syn. erector
builder    [N] ผู้รับเหมา
buildup    [N] การเสริมกำลัง, See also: การรวมพล, การสร้างเสียงสนับสนุน, Syn. accumulation
buildup    [N] การพัฒนา, See also: กระบวนการเจริญเติบโต
buildup    [N] การเตรียมการ, See also: การฝึกฝน
build in    [PHRV] ทำให้ติดกับ, See also: ทำให้เป็นส่วนที่ติดแน่นกับ, ทำให้ยึดกับ
build on    [PHRV] ปลูกสร้างเพิ่ม, Syn. build upon
build on    [PHRV] สร้างบน (ด้านบนของบางสิ่ง), Syn. build upon
build on    [PHRV] มั่นใจในการทำบางสิ่ง, See also: อาศัย, พึ่งพา (บางสิ่งหรือบางคน), Syn. depend on

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
builder's risk๑. การประกันภัยผู้ต่อเรือ๒. การประกันภัยผู้รับเหมาก่อสร้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
buildingอาคาร, โรงเรือน, สิ่งปลูกสร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
building codeประมวลกฎหมายควบคุมอาคาร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
building envelopeเปลือกอาคาร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
building leaseสัญญาเช่าที่ดินเพื่อสร้างอาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
building load profileโพรไฟล์ภาระอาคาร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
building orientationทิศอาคาร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
building rateอัตราเบี้ยประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
building stoneหินก่อสร้าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
building, nationการสร้างชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Build, Generalรูปร่างลักษณะทั่วไป [การแพทย์]
Buildingการก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Building อาคาร
อาคารตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร อาคารดังต่อไปนี้ ที่ก่อสร้างขึ้นในเขตท้องที่ซึ่งกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคารใช้บังคับ ไม่ว่าจะมีลักษณเป็นอาคารหลังเดียว หรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียว หรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม 1. อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 2. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 3.หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 4. สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้ให้บริการแก่ลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 5. สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ 6. อาคารที่ก่อสร้างขึ้นในที่ดินของบุคคลตามที่ได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดินตาม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน 7. อาคารโรงเรียนราษฎร์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์ และโรงเรียนของทางราชการ และอาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ 8. อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศ และของเอกชน 9. อาคารศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า 10. ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา 11. ภัตตาคารหรือร้านอาหาร 12. แพปลาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา 13.อาคารหรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นสมควร กำหนดในภายหลัง [สิ่งแวดล้อม]
Building อาคาร
1) ตึก บ้าน โรง เรือน แพ ตลาด คลังสินค้า สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์ เขื่อน ประตูน้ำ อุโมงค์ หรือป้ายตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย 2) อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร [สิ่งแวดล้อม]
Building อาคาร
ตึก บ้าน โรง เรือน แพ ตลาด คลังสินค้า สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ (ตามความในกฎหมายการสาธารณสุข) [สิ่งแวดล้อม]
Building Blockหน่วยโครงสร้าง [การแพทย์]
Building failuresอาคารถล่ม [TU Subject Heading]
Building inspectionการตรวจสอบอาคาร [TU Subject Heading]
Building lawsกฎหมายการก่อสร้างอาคาร [TU Subject Heading]
Building managementการจัดการอาคาร [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
build(บิลดฺ) {built,built,building,builds} v. สร้าง,ก่อสร้าง,ก่อ,ปลูก,สถาปนา,สร้างสรรค,เพิ่ม,ทำให้แข็งแรง n. การก่อสร้าง,ร่างที่ดี, Syn. erect ###A. demolish
build-inn. ฝังใน,สร้างติด,ประกอบอยู่ภายใน
build-upn. การเสริมกำลัง,การพัฒนา
building(บิล'ดิง) n. สิ่งก่อสร้าง,การก่อสร้างอาคาร,ตึก,สำนักงาน
buildupn. การเสริมกำลัง,การพัฒนา
castle buildern. นักฝันหวาน, Syn. daydreamer
coach-builderคนต่อตัวถังรถยนต์,คนสร้างรถ
master builderผู้รับเหมาก่อสร้าง,สถาปนิก
outbuilding(เอาทฺ'บีลดิง) n. สิ่งปลูกสร้างข้างนอก
rebuild(รีบิลดฺ') {rebuilt,rebuilding,rebuilds} vt. ซ่อมแซม,สร้างใหม่,ปรับปรุงใหม่,ทำให้คืนสภาพเดิม, Syn. repair

English-Thai: Nontri Dictionary
build(n) โครงร่าง,รูปร่าง,ร่าง,แบบ
build(vt) ทำ,สร้าง,ร่าง,ก่อ,ปลูก,ก่อสร้าง,สถาปนา
builder(n) ผู้สร้าง,ผู้สถาปนา,ช่างก่อสร้าง
building(n) การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ตึก,อาคาร,โรงเรือน
buildup(n) การเตรียมตัว,การสะสม,การรวมพล,การพัฒนา,การเสริม
outbuilding(n) เรือนนอก,ตึกนอก
rebuild(vt) ซ่อมแซม,สร้างใหม่,ปรับปรุงใหม่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buildIt will be three months before our new school building is completed.
buildThe three boys opened the doors of the building.
buildOn April 1, Nanyo Foods Co. Ltd. will move to its new building in Yokohama.
buildYou see a tall building over there.
buildCan you see the big white building over there?
buildThat building must be on fire.
buildYour gift will go far towards helping to build the children's hospital.
buildThat gray building?
buildNo man lives in the building.
buildIt's next to that building.
buildIt's on the first floor of that building.
buildThe view from the top of that building was magnificent.
buildThere's a great view from the rooftop of that building. Want to go see?
buildThe owner of that building is living on the 5th floor of this building.
buildLook above that building.
buildHow high is that building?
buildHow many floors does that building have?
buildLook at that smoke. That building must be on fire.
buildWhat is that huge building?
buildThat architect builds very modern house.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
You can't, they're all dead. That's why I'm building a new one. - Very interesting!นั้นสิ พวกมันตายหมด เป็นเหตุผลที่ผมสร้างมันอีกที่ The Great Dictator (1940)
What a build-up.สิ่งที่สะสม Pinocchio (1940)
Tabb, the boat builder, will undoubtedly come to some such conclusion.ใช่ เเต่ แท็บบ์ช่างต่อเรือ คงหาข้อสรุปให้เราได้แน่ Rebecca (1940)
Now, that boat builder's evidence suggested certain possible theories concerning Rebecca's death.หลักฐานของช่างต่อเรือได้ชี้แนะทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของรีเบคคา Rebecca (1940)
Three thousand Spaniards died building these steps leading to the Mauthausen quarry.ชาวสเปนสามพันคนถูกสังเวยชีวิต เพื่อนำมาสร้างบันไดนี้ สู่เหมืองหิน "มอร์เธาเซ่น" อันลือชื่อ Night and Fog (1956)
The building gave the illusion of a real hospital and hope of finding a real bed, but delivered the real risk of death by syringe.ไปยังตึกที่ดูเหมือนจะเป็นโรงพยาบาล เพื่อหวังจะได้นอนเตียงจริง แต่ต้องเสี่ยงกับความตาย ด้วยการถูกฉีดยา Night and Fog (1956)
Thus the SS managed to build the semblance of a real city, with its hospital, red-light district, residential district, and, yes, even a prison.แม้ว่าทางการจะพยายามสร้างที่แห่งนี้ ให้เหมือนกับเมืองๆหนึ่ง ที่มีทั้งโรงพยาบาล โซนอุตสาหกรรม และโซนที่อยู่อาศัย และมีแม้กระทั่ง คุก Night and Fog (1956)
- Supposing this building fell on my head?- สมมุติว่าอาคารหลังนี้ลงบนหัวของฉันได้อย่างไร 12 Angry Men (1957)
- You show us where to build now?- คุณแสดงให้เราเห็นว่าจะสร้างตอนนี้หรือไม่ The Ugly American (1963)
Well, we could build one for 23,000.ก็ที่เราสามารถสร้างหนึ่ง สำหรับ 23,000 น้อยกว่า และมันเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ มากเกินไป How I Won the War (1967)
In six months' time there will be nothing left to build on.In six months' time there will be nothing left to build on. The Godfather (1972)
I think this might be a good time to mosey out to where they're building the railroad and maybe do a little snooping.เห็นทีต้องไปดูตรงที่สร้างทางรถไฟ อาจสืบข่าวได้บ้าง Blazing Saddles (1974)
Now, before the sun comes up we're going to build on this sight an exact replica of the town of Rock Ridge.ก่อนตะวันขึ้น เราจะจำลองบริเวณนี้ ให้เหมือนเมืองร็อคริดจ์ Blazing Saddles (1974)
Every building, every storefront, every rock and every tree right down to the orange roof on Howard Johnson's outhouse.ตึกทุกตึก หน้าร้าน ก้อนหิน ต้นไม้ จนถึงบ้านหลังคาสีส้มของโฮเวิร์ด Blazing Saddles (1974)
There's no Room 2700 in this building.ตึกนี้ไม่มีห้องหมายเลข 2700 Oh, God! (1977)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งปลูกสร้าง    [N] buildings, See also: structure
ช่างกระจก    [N] glassworker, See also: building glazier, glazier, decorative glass worker, Syn. ช่างทำกระจก
หักมุม    [ADJ] building to a climax, See also: becoming a climax, Example: ไม่มีใครคาดคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องหักมุม, Thai definition: เกี่ยวกับการผิดแผกจากสิ่งที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้น
โรง [N] building, See also: house
สร้าง    [V] build, See also: construct, Syn. ประดิษฐ์, ก่อ, ก่อสร้าง, Ant. ทำลาย, กำจัด
สิ่งก่อสร้าง    [N] building, Syn. สิ่งปลูกสร้าง, Count unit: หลัง, แห่ง
ปลูกเรือน    [V] build a house, Syn. ปลูกบ้าน, สร้างบ้าน, Example: ตามประเพณีไทยแต่เดิมมาถือกันว่า ถ้าปลูกเรือนตามตะวัน คนอยู่จะมีความสุข, Thai definition: ก่อสร้างที่อยู่อาศัย, ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
อาคาร    [N] building, See also: structure, house, edifice, Syn. ตึก, เรือน, โรง, Example: เมืองเก่าๆ ในยุโรปบางประเทศจะมีแต่อาคารเก่าๆ ถนนหนทางแคบๆ ปูเต็มไปด้วยอิฐ หรือก้อนหิน, Thai definition: เรือน, โรง, สิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น, ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
เรือน [N] house, See also: building, domicile, dwelling, structure, Example: ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นเรือนไม้ขนาดเล็ก ยกพื้นสูง, Count unit: หลัง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างที่ยกพื้นและกั้นฝาอย่างน้อย 3 ด้าน มีหลังคาคลุม สำหรับเป็นที่อยู่
สร้างความสัมพันธ์    [V] build up friendship, See also: make friends with, Syn. ผูกมิตร, Ant. สร้างความแตกแยก, Example: เราควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับหมู่คณะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
อาคารสำนักงาน[n. exp.] (ākhān samnakngān) EN: office building   FR: immeuble de bureaux [m]
บ้านเรือน[n.] (bānreūoen) EN: houses ; dwellings ; buildings ; homes   FR: maisons [fpl] ; habitations [fpl]
ช่างก่อสร้าง[n.] (chang køsāng) EN: building contractor ; civil construction   
ช่างกระจก[n.] (chang krajok) EN: glassworker ; building glazier ; glazier ; decorative glass worker   FR: vitrier [m]
หอ[n.] (hø) EN: tower ; storeyed building   FR: tour [f] ; immeuble à étages [f]
ฮวงจุ้ย[n.] (huang-jūi) EN: Feng Shui ; Chinese belief of how to locate a building   FR: feng-shui [m]
จตุรมุข[n.] (jaturamuk) EN: building with four gable ends ; tetrahedron   FR: tétraèdre [m]
การทำงานเป็นทีม[n. exp.] (kān thamngān pen thīm) EN: team building   

CMU English Pronouncing Dictionary
BUILD    B IH1 L D
BUILDS    B IH1 L D Z
BUILDUP    B IH1 L D AH2 P
BUILDER    B IH1 L D ER0
BUILDERS    B IH1 L D ER0 Z
BUILDING    B IH1 L D IH0 NG
BUILDUPS    B IH1 L D AH2 P S
BUILDER'S    B IH1 L D ER0 Z
BUILDINGS    B IH1 L D IH0 NG Z
BUILDABLE    B IH1 L D AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
build    (v) (b i1 l d)
builds    (v) (b i1 l d z)
buildup    (n) (b i1 l d uh1 p)
builder    (n) (b i1 l d @ r)
build-up    (n) - (b i1 l d - uh p)
builders    (n) (b i1 l d @ z)
building    (v) (b i1 l d i ng)
build-ups    (n) - (b i1 l d - uh p s)
buildings    (n) (b i1 l d i ng z)
building-societi    (n) - (b i1 l d i ng - s @ s ai2 @ t i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
やせ型;痩せ型;やせ形;痩せ形[やせがた, yasegata] (n) (1) slender build; slender figure; leptosome; leptosomatic habit; (adj-no) (2) waifish; leptosomaic; leptosomatic; ectomorphic [Add to Longdo]
アパート[, apa-to] (n) (1) (abbr) (See アパートメントハウス) apartment building; apartment block; apartment house; (2) (abbr) (See アパートメント) apartment; (P) [Add to Longdo]
インターフェースビルダ[, inta-fe-subiruda] (n) {comp} interface builder [Add to Longdo]
インテリジェントビル[, interijientobiru] (n) (abbr) intelligent building [Add to Longdo]
エンパイアステートビル[, enpaiasute-tobiru] (n) Empire State Building [Add to Longdo]
オフィスビル[, ofisubiru] (n) office building; office complex [Add to Longdo]
ガタイ;がたい[, gatai ; gatai] (n) (sl) body build [Add to Longdo]
キャパシティビルディング;キャパシティービルディング[, kyapashiteibirudeingu ; kyapashitei-birudeingu] (n) capacity building [Add to Longdo]
キャパビル[, kyapabiru] (n) (abbr) (See キャパシティビルディング) capacity building [Add to Longdo]
キャリアを積む[キャリアをつむ, kyaria wotsumu] (exp,v5m) to build one's career [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土木[tǔ mù, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ, ] building; construction; civil engineering [Add to Longdo]
[ào, ㄠˋ, ] building-plot [Add to Longdo]
建筑材料[jiàn zhù cái liào, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, ] building material [Add to Longdo]
建筑[jiàn zhù, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ, / ] building; to construct [Add to Longdo]
建筑业[jiàn zhù yè, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] building industry [Add to Longdo]
建筑物[jiàn zhù wù, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ ˋ, / ] building [Add to Longdo]
楼宇自动化[lóu yǔ zì dòng huà, ㄌㄡˊ ㄩˇ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] building automation [Add to Longdo]
楼阁[lóu gé, ㄌㄡˊ ㄍㄜˊ, / ] building; pavilion [Add to Longdo]
白手起家[bái shǒu qǐ jiā, ㄅㄞˊ ㄕㄡˇ ㄑㄧˇ ㄐㄧㄚ, ] build up from nothing; start from scratch [Add to Longdo]
兴建[xīng jiàn, ㄒㄧㄥ ㄐㄧㄢˋ, / ] build; construct [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
屋内配線[おくないはいせ, okunaihaise] internal wiring (within a building) [Add to Longdo]
局舎[きょくしゃ, kyokusha] (central) office building [Add to Longdo]
パワービルダー[ぱわーびるだー, pawa-biruda-] PowerBuilder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Build \Build\ (b[i^]ld), v. i.
   1. To exercise the art, or practice the business, of
    building.
    [1913 Webster]
 
   2. To rest or depend, as on a foundation; to ground one's
    self or one's hopes or opinions upon something deemed
    reliable; to rely; as, to build on the opinions or advice
    of others.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Build \Build\ (b[i^]ld), v. t. [imp. & p. p. {Built} (b[i^]lt);
   p. pr. & vb. n. {Building}. The regular imp. & p. p.
   {Builded} is antiquated.] [OE. bulden, bilden, AS. byldan to
   build, fr. bold house; cf. Icel. b[=o]l farm, abode, Dan. bol
   small farm, OSw. bol, b["o]le, house, dwelling, fr. root of
   Icel. b[=u]a to dwell; akin to E. be, bower, boor. [root]97.]
   1. To erect or construct, as an edifice or fabric of any
    kind; to form by uniting materials into a regular
    structure; to fabricate; to make; to raise.
    [1913 Webster]
 
       Nor aught availed him now
       To have built in heaven high towers. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To raise or place on a foundation; to form, establish, or
    produce by using appropriate means.
    [1913 Webster]
 
       Who builds his hopes in air of your good looks.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To increase and strengthen; to increase the power and
    stability of; to settle, or establish, and preserve; --
    frequently with up; as, to build up one's constitution.
    [1913 Webster]
 
       I commend you to God, and to the word of his grace,
       which is able to build you up.    --Acts xx. 32.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To erect; construct; raise; found; frame.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Build \Build\, n.
   Form or mode of construction; general figure; make; as, the
   build of a ship; a great build on a man.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 build
   n 1: constitution of the human body [syn: {physique}, {build},
      {body-build}, {habitus}]
   2: alternative names for the body of a human being; "Leonardo
     studied the human body"; "he has a strong physique"; "the
     spirit is willing but the flesh is weak" [syn: {human body},
     {physical body}, {material body}, {soma}, {build}, {figure},
     {physique}, {anatomy}, {shape}, {bod}, {chassis}, {frame},
     {form}, {flesh}]
   v 1: make by combining materials and parts; "this little pig
      made his house out of straw"; "Some eccentric constructed
      an electric brassiere warmer" [syn: {construct}, {build},
      {make}]
   2: form or accumulate steadily; "Resistance to the manager's
     plan built up quickly"; "Pressure is building up at the
     Indian-Pakistani border" [syn: {build up}, {work up},
     {build}, {progress}]
   3: build or establish something abstract; "build a reputation"
     [syn: {build}, {establish}]
   4: improve the cleansing action of; "build detergents"
   5: order, supervise, or finance the construction of; "The
     government is building new schools in this state"
   6: give form to, according to a plan; "build a modern nation";
     "build a million-dollar business"
   7: be engaged in building; "These architects build in
     interesting and new styles"
   8: found or ground; "build a defense on nothing but the accused
     person's reputation"
   9: bolster or strengthen; "We worked up courage"; "build up
     confidence"; "ramp up security in the airports" [syn: {build
     up}, {work up}, {build}, {ramp up}]
   10: develop and grow; "Suspense was building right from the
     beginning of the opera"

Are you satisfied with the result?

Go to Top