ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

build

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -build-, *build*, buil
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
build(vt) สร้าง, See also: สถาปนา, Syn. construct
builder(n) ช่างก่อสร้าง, See also: คนก่อสร้าง, Syn. erector
builder(n) ผู้รับเหมา
buildup(n) การเสริมกำลัง, See also: การรวมพล, การสร้างเสียงสนับสนุน, Syn. accumulation
buildup(n) การพัฒนา, See also: กระบวนการเจริญเติบโต
buildup(n) การเตรียมการ, See also: การฝึกฝน
build in(phrv) ทำให้ติดกับ, See also: ทำให้เป็นส่วนที่ติดแน่นกับ, ทำให้ยึดกับ
build on(phrv) ปลูกสร้างเพิ่ม, Syn. build upon
build on(phrv) สร้างบน (ด้านบนของบางสิ่ง), Syn. build upon
build on(phrv) มั่นใจในการทำบางสิ่ง, See also: อาศัย, พึ่งพา บางสิ่งหรือบางคน, Syn. depend on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
build(บิลดฺ) { built, built, building, builds } v. สร้าง, ก่อสร้าง, ก่อ, ปลูก, สถาปนา, สร้างสรรค, เพิ่ม, ทำให้แข็งแรง n. การก่อสร้าง, ร่างที่ดี, Syn. erect, Ant. demolish
build-inn. ฝังใน, สร้างติด, ประกอบอยู่ภายใน
build-upn. การเสริมกำลัง, การพัฒนา
building(บิล'ดิง) n. สิ่งก่อสร้าง, การก่อสร้างอาคาร, ตึก, สำนักงาน
buildupn. การเสริมกำลัง, การพัฒนา
castle buildern. นักฝันหวาน, Syn. daydreamer
coach-builderคนต่อตัวถังรถยนต์, คนสร้างรถ
master builderผู้รับเหมาก่อสร้าง, สถาปนิก
outbuilding(เอาทฺ'บีลดิง) n. สิ่งปลูกสร้างข้างนอก
rebuild(รีบิลดฺ') { rebuilt, rebuilding, rebuilds } vt. ซ่อมแซม, สร้างใหม่, ปรับปรุงใหม่, ทำให้คืนสภาพเดิม, Syn. repair

English-Thai: Nontri Dictionary
build(n) โครงร่าง, รูปร่าง, ร่าง, แบบ
build(vt) ทำ, สร้าง, ร่าง, ก่อ, ปลูก, ก่อสร้าง, สถาปนา
builder(n) ผู้สร้าง, ผู้สถาปนา, ช่างก่อสร้าง
building(n) การสร้าง, สิ่งก่อสร้าง, ตึก, อาคาร, โรงเรือน
buildup(n) การเตรียมตัว, การสะสม, การรวมพล, การพัฒนา, การเสริม
outbuilding(n) เรือนนอก, ตึกนอก
rebuild(vt) ซ่อมแซม, สร้างใหม่, ปรับปรุงใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
builder's risk๑. การประกันภัยผู้ต่อเรือ๒. การประกันภัยผู้รับเหมาก่อสร้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
buildingอาคาร, โรงเรือน, สิ่งปลูกสร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
building codeประมวลกฎหมายควบคุมอาคาร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
building envelopeเปลือกอาคาร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
building leaseสัญญาเช่าที่ดินเพื่อสร้างอาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
building load profileโพรไฟล์ภาระอาคาร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
building orientationทิศอาคาร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
building rateอัตราเบี้ยประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
building stoneหินก่อสร้าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
building, nationการสร้างชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Build, Generalรูปร่างลักษณะทั่วไป [การแพทย์]
Buildingการก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Buildingอาคาร, Example: อาคารตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร อาคารดังต่อไปนี้ ที่ก่อสร้างขึ้นในเขตท้องที่ซึ่งกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคารใช้บังคับ ไม่ว่าจะมีลักษณเป็นอาคารหลังเดียว หรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียว หรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม 1. อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 2. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 3.หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 4. สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้ให้บริการแก่ลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 5. สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ 6. อาคารที่ก่อสร้างขึ้นในที่ดินของบุคคลตามที่ได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดินตาม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน 7. อาคารโรงเรียนราษฎร์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์ และโรงเรียนของทางราชการ และอาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ 8. อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศ และของเอกชน 9. อาคารศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า 10. ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา 11. ภัตตาคารหรือร้านอาหาร 12. แพปลาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา 13.อาคารหรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นสมควร กำหนดในภายหลัง [สิ่งแวดล้อม]
Buildingอาคาร, Example: 1) ตึก บ้าน โรง เรือน แพ ตลาด คลังสินค้า สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์ เขื่อน ประตูน้ำ อุโมงค์ หรือป้ายตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย 2) อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร [สิ่งแวดล้อม]
Buildingอาคาร, Example: ตึก บ้าน โรง เรือน แพ ตลาด คลังสินค้า สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ (ตามความในกฎหมายการสาธารณสุข) [สิ่งแวดล้อม]
Building Blockหน่วยโครงสร้าง [การแพทย์]
Building failuresอาคารถล่ม [TU Subject Heading]
Building inspectionการตรวจสอบอาคาร [TU Subject Heading]
Building lawsกฎหมายการก่อสร้างอาคาร [TU Subject Heading]
Building managementการจัดการอาคาร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
build up(vt) วาดฝัน
building structuresสิ่งปลูกสร้าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thus the SS managed to build the semblance of a real city, with its hospital, red-light district, residential district, and, yes, even a prison.แม้ว่าทางการจะพยายามสร้างที่แห่งนี้ ให้เหมือนกับเมืองๆหนึ่ง ที่มีทั้งโรงพยาบาล โซนอุตสาหกรรม และโซนที่อยู่อาศัย และมีแม้กระทั่ง คุก Night and Fog (1956)
- You show us where to build now?- คุณแสดงให้เราเห็นว่าจะสร้างตอนนี้หรือไม่ The Ugly American (1963)
Well, we could build one for 23, 000.ก็ที่เราสามารถสร้างหนึ่ง สำหรับ 23, 000 น้อยกว่า และมันเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ มากเกินไป How I Won the War (1967)
In six months' time there will be nothing left to build on.In six months' time there will be nothing left to build on. The Godfather (1972)
Now, before the sun comes up we're going to build on this sight an exact replica of the town of Rock Ridge.ก่อนตะวันขึ้น เราจะจำลองบริเวณนี้ ให้เหมือนเมืองร็อคริดจ์ Blazing Saddles (1974)
Clears up anaemia and strengthens red corpuscles. It builds the blood.ขจัดโลหิตจาง เพิ่มเม็ดเลือดแดง Suspiria (1977)
That's professor Verdegast's idea. Says it'll build up my blood.เป็นความคิดของ ศาตราจารย์ เวอดากัสท ว่ามันเพิ่มเลือด. Suspiria (1977)
Our one hope is to build this man up. I've got to give him confidence.ความหวังเดียวที่จะช่วยหมอนี่ได้ ผมต้องสร้างความมั่นใจให้เขา Airplane! (1980)
You call it, Captain. I'll build him a cage.สั่งมาได้เลย ผมจะเตรียมกรงให้ Day of the Dead (1985)
Slowly, a sound started to build in Lardass' stomach.เริ่มมีเสียงโครกครากในท้องไอ้ตูดหมู ที่ละน้อย Stand by Me (1986)
Let's look for some long branches. We'll build him a stretcher.ช่วยกันหากิ่งไม้ยาวๆ เราจะทำเปลหามศพเขา Stand by Me (1986)
What can we use to build this thing? Anything around the house.นี่นะ อปป้าแก่ๆ ทำได้เยี่ยมมากเลยหละ Full House (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buildA building under construction.
buildA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
buildAfter being out in the wind and rain for years and years the walls of this (apartment) building are weather-beaten/weathered and brittle.
buildAfter fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager.
buildAfter one or two large factories have been build in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to grow.
buildAlso cracks may form in buildings that aren't earthquake proof.
buildAnd so the boy cut off her branches and carried them away to build his house.
buildA new building is being built in front of my house.
buildA new school building is under construction.
buildAn office building, with 22 stories above ground and 2 below, is under construction.
buildApart from the cost, it will take a long to build the bridge.
buildApart from the cost, it will take long to build the bridge.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งปลูกสร้าง(n) buildings, See also: structure
ช่างกระจก(n) glassworker, See also: building glazier, glazier, decorative glass worker, Syn. ช่างทำกระจก
หักมุม(adj) building to a climax, See also: becoming a climax, Example: ไม่มีใครคาดคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องหักมุม, Thai Definition: เกี่ยวกับการผิดแผกจากสิ่งที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้น
โรง(n) building, See also: house
สร้าง(v) build, See also: construct, Syn. ประดิษฐ์, ก่อ, ก่อสร้าง, Ant. ทำลาย, กำจัด
สิ่งก่อสร้าง(n) building, Syn. สิ่งปลูกสร้าง, Count Unit: หลัง, แห่ง
ปลูกเรือน(v) build a house, Syn. ปลูกบ้าน, สร้างบ้าน, Example: ตามประเพณีไทยแต่เดิมมาถือกันว่า ถ้าปลูกเรือนตามตะวัน คนอยู่จะมีความสุข, Thai Definition: ก่อสร้างที่อยู่อาศัย, ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
อาคาร(n) building, See also: structure, house, edifice, Syn. ตึก, เรือน, โรง, Example: เมืองเก่าๆ ในยุโรปบางประเทศจะมีแต่อาคารเก่าๆ ถนนหนทางแคบๆ ปูเต็มไปด้วยอิฐ หรือก้อนหิน, Thai Definition: เรือน, โรง, สิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น, ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
เรือน(n) house, See also: building, domicile, dwelling, structure, Example: ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นเรือนไม้ขนาดเล็ก ยกพื้นสูง, Count Unit: หลัง, Thai Definition: สิ่งปลูกสร้างที่ยกพื้นและกั้นฝาอย่างน้อย 3 ด้าน มีหลังคาคลุม สำหรับเป็นที่อยู่
สร้างความสัมพันธ์(v) build up friendship, See also: make friends with, Syn. ผูกมิตร, Ant. สร้างความแตกแยก, Example: เราควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับหมู่คณะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคาร[ākhān] (n) EN: building ; structure ; hall ; house  FR: immeuble [ m ] ; bâtiment [ m ] ; édifice [ m ] ; construction [ f ] ; établissement [ m ] ; hall [ m ] ; salle [ f ]
อาคารเรียน[ākhān rīen] (n, exp) EN: school building ; education building  FR: bâtiment scolaire [ m ]
อาคารสำนักงาน[ākhān samnakngān] (n, exp) EN: office building  FR: immeuble de bureaux [ m ]
บ้านเรือน[bānreūoen] (n) EN: houses ; dwellings ; buildings ; homes  FR: maisons [ fpl ] ; habitations [ fpl ]
ช่างก่อสร้าง[chang køsāng] (n) EN: building contractor ; civil construction
ช่างกระจก[chang krajok] (n) EN: glassworker ; building glazier ; glazier ; decorative glass worker  FR: vitrier [ m ]
หอ[hø] (n) EN: tower ; storeyed building  FR: tour [ f ] ; immeuble à étages [ f ]
ฮวงจุ้ย[huang-jūi] (n) EN: Feng Shui ; Chinese belief of how to locate a building  FR: feng-shui [ m ]
จตุรมุข[jaturamuk] (n) EN: building with four gable ends ; tetrahedron  FR: tétraèdre [ m ]
การทำงานเป็นทีม[kān thamngān pen thīm] (n, exp) EN: team building

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
build
builds
builder
buildup
build-up
builders
building
buildups
buildable
builder's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
build
builds
buildup
builder
build-up
builders
building
build-ups
buildings
building-societi

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
建筑[jiàn zhù, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ,   /  ] building; to construct #1,015 [Add to Longdo]
建筑物[jiàn zhù wù, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ ㄨˋ,    /   ] building #7,375 [Add to Longdo]
兴建[xīng jiàn, ㄒㄧㄥ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] build; construct #7,782 [Add to Longdo]
造就[zào jiù, ㄗㄠˋ ㄐㄧㄡˋ,  ] build up #8,092 [Add to Longdo]
建筑业[jiàn zhù yè, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ ㄧㄝˋ,    /   ] building industry #16,146 [Add to Longdo]
体型[tǐ xíng, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄥˊ,   /  ] build; body type; figure #16,717 [Add to Longdo]
体形[tǐ xíng, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄥˊ,   /  ] build; figure; bodily form #19,289 [Add to Longdo]
土木[tǔ mù, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ,  ] building; construction; civil engineering #24,081 [Add to Longdo]
白手起家[bái shǒu qǐ jiā, ㄅㄞˊ ㄕㄡˇ ㄑㄧˇ ㄐㄧㄚ,    ] build up from nothing; start from scratch #35,197 [Add to Longdo]
楼阁[lóu gé, ㄌㄡˊ ㄍㄜˊ,   /  ] building; pavilion #46,760 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かん, kan] (n, suf) house; hall; building #532 [Add to Longdo]
建築[けんちく, kenchiku] (n, vs) construction; architecture (of buildings); (P) #667 [Add to Longdo]
作り上げる(P);造り上げる[つくりあげる, tsukuriageru] (v1, vt) to make up; to fabricate; to build up; to complete; to construct; (P) #671 [Add to Longdo]
[かい, kai] (n, n-suf) (1) storey; story; floor; (n) (2) (See 階・きざはし・1) stairs; (n, n-suf) (3) stage (in chronostratigraphy); (ctr) (4) counter for storeys and floors of a building; (P) #1,097 [Add to Longdo]
階;段階[きざはし;きだはし(ok);はし(階)(ok), kizahashi ; kidahashi (ok); hashi ( kai )(ok)] (n) (1) (はし refers to the stairs leading from a building to a garden) (See 階段) stairs; (2) (きざはし only) stairs at the front of a noh stage #1,097 [Add to Longdo]
[どう, dou] (n, n-suf, n-pref) (1) temple; shrine; hall; (2) prefix to building meaning "magnificent"; (P) #1,157 [Add to Longdo]
ビル[biru] (n) (1) (abbr) (See ビルディング) building; (2) bill; (P) #1,202 [Add to Longdo]
展開[てんかい, tenkai] (n, vs) (1) development; evolution; unfolding; (2) expansion; deployment; building up; (P) #1,266 [Add to Longdo]
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r, vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P) #1,759 [Add to Longdo]
住宅[じゅうたく, juutaku] (n) residence; housing; residential building; (P) #1,761 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
屋内配線[おくないはいせ, okunaihaise] internal wiring (within a building) [Add to Longdo]
局舎[きょくしゃ, kyokusha] (central) office building [Add to Longdo]
パワービルダー[ぱわーびるだー, pawa-biruda-] PowerBuilder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Build \Build\ (b[i^]ld), v. i.
   1. To exercise the art, or practice the business, of
    building.
    [1913 Webster]
 
   2. To rest or depend, as on a foundation; to ground one's
    self or one's hopes or opinions upon something deemed
    reliable; to rely; as, to build on the opinions or advice
    of others.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Build \Build\ (b[i^]ld), v. t. [imp. & p. p. {Built} (b[i^]lt);
   p. pr. & vb. n. {Building}. The regular imp. & p. p.
   {Builded} is antiquated.] [OE. bulden, bilden, AS. byldan to
   build, fr. bold house; cf. Icel. b[=o]l farm, abode, Dan. bol
   small farm, OSw. bol, b["o]le, house, dwelling, fr. root of
   Icel. b[=u]a to dwell; akin to E. be, bower, boor. [root]97.]
   1. To erect or construct, as an edifice or fabric of any
    kind; to form by uniting materials into a regular
    structure; to fabricate; to make; to raise.
    [1913 Webster]
 
       Nor aught availed him now
       To have built in heaven high towers. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To raise or place on a foundation; to form, establish, or
    produce by using appropriate means.
    [1913 Webster]
 
       Who builds his hopes in air of your good looks.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To increase and strengthen; to increase the power and
    stability of; to settle, or establish, and preserve; --
    frequently with up; as, to build up one's constitution.
    [1913 Webster]
 
       I commend you to God, and to the word of his grace,
       which is able to build you up.    --Acts xx. 32.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To erect; construct; raise; found; frame.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Build \Build\, n.
   Form or mode of construction; general figure; make; as, the
   build of a ship; a great build on a man.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 build
   n 1: constitution of the human body [syn: {physique}, {build},
      {body-build}, {habitus}]
   2: alternative names for the body of a human being; "Leonardo
     studied the human body"; "he has a strong physique"; "the
     spirit is willing but the flesh is weak" [syn: {human body},
     {physical body}, {material body}, {soma}, {build}, {figure},
     {physique}, {anatomy}, {shape}, {bod}, {chassis}, {frame},
     {form}, {flesh}]
   v 1: make by combining materials and parts; "this little pig
      made his house out of straw"; "Some eccentric constructed
      an electric brassiere warmer" [syn: {construct}, {build},
      {make}]
   2: form or accumulate steadily; "Resistance to the manager's
     plan built up quickly"; "Pressure is building up at the
     Indian-Pakistani border" [syn: {build up}, {work up},
     {build}, {progress}]
   3: build or establish something abstract; "build a reputation"
     [syn: {build}, {establish}]
   4: improve the cleansing action of; "build detergents"
   5: order, supervise, or finance the construction of; "The
     government is building new schools in this state"
   6: give form to, according to a plan; "build a modern nation";
     "build a million-dollar business"
   7: be engaged in building; "These architects build in
     interesting and new styles"
   8: found or ground; "build a defense on nothing but the accused
     person's reputation"
   9: bolster or strengthen; "We worked up courage"; "build up
     confidence"; "ramp up security in the airports" [syn: {build
     up}, {work up}, {build}, {ramp up}]
   10: develop and grow; "Suspense was building right from the
     beginning of the opera"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top