ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rear

R IH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rear-, *rear*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rear(n) ส่วนหลัง, See also: ข้างหลัง, ตอนท้าย, Syn. back, Ant. front
rear(n) กองหลัง, See also: แนวหลัง
rear(n) บั้นท้าย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ก้น, Syn. buttocks
rear(adj) หลัง, See also: ท้าย, Syn. back, hindmost
rear(vt) เลี้ยงดู, Syn. bring up, educate, raise
rear(vt) เพาะปลูก, Syn. breed, grow
rear(vt) ชูขึ้น, See also: ตั้งขึ้น, ชูเท้าหน้าขึ้น, Syn. rise, stand
rearm(vt) ติดอาวุธอีกครั้ง
rear up(phrv) (ม้าหรือสัตว์สี่เท้าอื่น) ชูเท้าหน้าขึ้น
rear up(phrv) (ความโกรธ) พลุ่งขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rear(เรียร์) n. ข้างหลัง, ด้านหลัง, ส่วนหลัง, แนวหลัง, กองหลัง, ท้าย, ห้องส้วม, บั้นท้าย, ก้น vt. เลี้ยง, เลี้ยงดู, อบรมสั่งสอน, เพาะปลูก, ก่อสร้าง, ตั้ง, สร้าง, ทำให้ม้าชูเท้าหน้าขึ้น vi. (ม้า) ชูเท้าหน้าขึ้น, ชูศีรษะ, ชูขึ้น adj. หลัง, ท้าย -Phr. (bring up the rear ตามหลัง, อยู่ท้าย)
rear admiraln. นายพลเรือตรี
rearm(รี'อาร์ม) vt., vi. ติดอาวุธใหม่, ติดอาวุธใหม่หรืออาวุธที่ดีขึ้น, See also: rearmament n.
rearmost(เรีย'โมสทฺ) adj. หลังสุด, ท้าย
rearrange(รีอะเรนจฺ') vt. จัดใหม่, ปรับปรุง
rearward(เรีย'เวิร์ด) adj., adv. ไปทางหลัง, ทางหลัง, ถอยหลัง, n. ตำแหน่งหลัง, กองหลัง, แนวหลัง
rearwards(เรีย'เวิร์ดซ) adj., adv. ไปทางหลัง, ทางหลัง, ถอยหลัง
arrear(อะเรียร์') n. เงินค้างชำระ, ภาวะที่ล่าช้า, งานที่คั่งค้าง, สิ่งที่ค้างอยู่ (pl. arrears)
arrearage(อะเรีย'เรจฺ) n. ภาวะที่ล่าช้า, ภาวะที่คั่งค้าง, สิ่งที่เก็บสำรอง
drear(เดรีย) adj. ดูdreary

English-Thai: Nontri Dictionary
rear(n) ข้างหลัง, ตอนท้าย, กองหลัง, ด้านหลัง, แนวหลัง, ก้น
rear(vt) เลี้ยง, ตั้งขึ้น, ส่งเสีย, สร้าง, ก่อ, เพาะปลูก, สั่งสอน
REAR rear admiral(n) พลเรือตรี
REAR rear guard(n) กองหลัง
rearrange(vi) ปรับปรุงใหม่, จัดแจงใหม่, จัดใหม่
rearrangement(n) การปรับปรุงใหม่, การจัดแจงใหม่, การจัดใหม่
rearward(adj, adv) ทางด้านหลัง, ถอยหลัง
arrears(n) หนี้สิน, งานที่ค้าง
drear(adj) เศร้าใจ, น่าเบื่อ, ซึมเศร้า
dreary(adj) เศร้าใจ, น่าเบื่อ, ซึมเศร้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rear axleเพลาท้าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rear lamp; tail lampไฟท้าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rear panelแผงท้ายรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rear suspensionระบบรองรับล้อหลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rear-end torqueทอร์กบนเสื้อเพลาท้าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rear-wheel driveระบบขับเคลื่อนล้อหลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rearmamentการสร้างเสริมอาวุธยุทธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
rear sight(n) ศูนย์ (เล็ง) หลัง
rear view mirror(n) กระจกมองหลัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Keep your rear down. It's her, sir.มันเป็นของเธอครับ เธอได้รับ การยัดไส้ How I Won the War (1967)
Homage to the rear temple is more fervent than the otherHomage to the rear temple... ...อบอุ่นมากมากกว่าอื่นๆ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I see that you gentlemen esteem the rear end so I shall devote my stories to this subjectฉันเห็นว่าคุณสุภาพบุรุษ esteem the จบข้างหลัง... ...ดังนั้นฉันจะอุทิศ story to ของฉัน หัวข้อนี้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's not every day you see a horse with two rear ends!48, 720 เจ้าเป็นแค่หนูข้างถนนที่ไร้ค่า Aladdin (1992)
I fired off six shots at the front and rear windows.ผมยิงใส่ที่กระจกหน้า หลัง ไป 6นัด. Ghost in the Shell (1995)
I was summoned to a rear door of the palace... where the queen's own priest placed a baby in my arms.ข้าถูกตามเข้าวังทางประตูหลัง พระประจำองค์ราชินีอุ้มทารกมาส่งให้ The Man in the Iron Mask (1998)
The rear differential locks up.บ.ประกันภัย จะจ่ายเป็น3เท่า Fight Club (1999)
We'll catch them on their rear flank.ไล่ย้อนตีจากแนวหลัง The Chronicles of Riddick (2004)
On the night of Tuesday, the 17th... we got a fire alarm going off in the rear wing of 213, Stygian Street.ในคืนวันอังคารที่ 17 เราได้ยินสัญญาณเพลิงไหม้ ที่ด้านหลังช่วงท้ายถนนสไตเจี้ยน 213 Saw (2004)
- No. - And the rear door?ไม่ แล้วประตูหลังล่ะ English, Fitz or Percy (2005)
And I use Rust-eze Medicated Bumper Ointment, new rear end formula!และฉันจะใช้ รัสทอีส ยากันชนครีมสูตรท้ายใหม่! Cars (2006)
Get your rear end in here.รับปลายด้านหลังของคุณที่นี่ Cars (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rearA bunch of people thrust their way toward the rear exit.
rearAfter her husband's death she reared four children by herself.
rear Please move to the rear (of the bus).
rearDoctors are not as a rule trained in child rearing.
rearHe reared three children by himself.
rearI am at the rear of him.
rearI rear cattle.
rearI reared that Bill's father was sick.
rearI saw flashing red lights in my rear-view mirror and my heart sank.
rearMy mother worked hared in order to rear us.
rearRearing a child calls for perseverance.
rearSmokers are asked to occupy the rear seats.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พล.ร.ต.(n) Rear Admiral, See also: R.A., R.Adm., Rear Adm., Radm, Syn. พลเรือตรี
กระจกหลัง(n) rear window
จัดลำดับ(v) rearrange, Syn. ลำดับ, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้จัดลำดับขั้นตอนการทำงานต่างๆ ได้, Thai Definition: นำสิ่งของหลายๆ สิ่งที่มีลักษณะแตกต่างกันมาจัดเรียงกัน, จัดเรียงถัดกันไปตามลักษณะ
ล้อหลัง(n) rear wheel, Example: ล้อหลังของรถถูกตะปูตำทำให้ยางแบน, Count Unit: ล้อ
สุด(adj) tip, See also: rearmost, hindmost, last, Syn. ปลาย, ยอด, ท้าย
อนุบาล(v) take care of, See also: rear, nourish, look after, tend, Syn. เลี้ยง, ระวัง, รักษา, Example: คอกอนุบาลลูกเป็ดควรยกพื้นสูงจากพื้นพอประมาณ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ท้ายสุด(adj) last, See also: rearmost, hindmost, at the end, Syn. หลังสุด, Example: เขาอยู่ตอนท้ายสุดของขบวนแห่
ข้างหลัง(n) rear, See also: back, hind, Syn. ตอนหลัง, ส่วนหลัง, ด้านท้าย, ตอนท้าย, ด้านหลัง, Ant. ข้างหน้า, Example: รถเขาสามารถบรรจุของได้จำนวนมากเพราะข้างหลังมีเนื้อที่กว้างมาก, Count Unit: ข้าง, Thai Definition: ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับด้านหน้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
พลเรือตรี(n) Rear Admiral, Example: เมื่อเขาได้เลื่อนขึ้นดำรงยศเป็น พลเรือตรี เขาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้บังคับการกองเรือรบ, Count Unit: นาย, Thai Definition: ชื่อยศทหารเรือที่ต่ำกว่าพลเรือโท
พิมุข(adj) back, See also: rear, Syn. ฝ่ายหลัง, ข้างหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาวุธปืน[āwut peūn] (n, exp) EN: firearm  FR: arme à feu [ f ]
บังโคลนหลัง[bangkhlōn lang] (n, exp) EN: rear mudguard ; rear fender (Am.)  FR: garde-boue arrière [ m ]
เบื้องหลัง[beūanglang] (adv) EN: behind ; in the rear ; in the past  FR: avant
เบาะหลัง[bǿ lang] (n, exp) EN: rear seat
ด้านหลัง[dān lang] (n) EN: backside ; backyard ; rear ; behind  FR: derrière [ m ] ; envers [ m ] ; verso [ m ]
ไฟท้าย[fai thāi] (n, exp) EN: rear light ; taillight  FR: feu arrière [ m ]
หาง[hāng] (n) EN: tail ; end ; back ; rear  FR: queue [ f ] ; appendice [ m ]
จัดลำดับ[jat lamdap] (v, exp) EN: rearrange  FR: ordonner ; classer
การมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต[kān mī āwut peūn dōi mai dāi rap anuyāt] (n, exp) EN: unauthorized possession of firearms ; unauthorized possession of arms  FR: détention d'armes sans autorisation [ f ]
ค้างชำระ[khāng chamra] (v, exp) EN: be in arrears ; be behind in payment

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REAR R IH1 R
REARM R IY1 AA1 R M
REARS R IH1 R Z
REARED R IH1 R D
REARICK R IH1 R IH0 K
REARDON R IH1 R D AH0 N
REARDEN R IH1 R D AH0 N
REARING R IH1 R IH0 NG
REARREST R IY0 ER0 EH1 S T
REARMING R IY1 AA1 R M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rear (v) rˈɪəʳr (r i@1 r)
rearm (v) rˌiːˈaːm (r ii2 aa1 m)
rears (v) rˈɪəʳz (r i@1 z)
reared (v) rˈɪəʳd (r i@1 d)
rearms (v) rˌiːˈaːmz (r ii2 aa1 m z)
rearing (v) rˈɪəʳrɪŋ (r i@1 r i ng)
rearmed (v) rˌiːˈaːmd (r ii2 aa1 m d)
rearming (v) rˌiːˈaːmɪŋ (r ii2 aa1 m i ng)
rearmost (j) rˈɪəʳmoust (r i@1 m ou s t)
rearward (n) rˈɪəʳwəd (r i@1 w @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后面[hòu mian, ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢ˙,   /  ] rear; back; behind; later; afterwards #1,901 [Add to Longdo]
后卫[hòu wèi, ㄏㄡˋ ㄨㄟˋ,   /  ] rear guard; backfield; fullback #4,671 [Add to Longdo]
后备军[hòu bèi jūn, ㄏㄡˋ ㄅㄟˋ ㄐㄩㄣ,    /   ] rearguard #64,502 [Add to Longdo]
表尺[biǎo chǐ, ㄅㄧㄠˇ ㄔˇ,  ] rear sight (of a gun) #150,325 [Add to Longdo]
养虎遗患[yǎng hǔ yí huàn, ㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ,     /    ] Rear a tiger and court disaster. (成语 saw); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later; to cherish a snake in one's bosom #255,465 [Add to Longdo]
养虎伤身[yǎng hǔ shāng shēn, ㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄕㄤ ㄕㄣ,     /    ] Rear a tiger and court disaster. (成语 saw); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later; to cherish a snake in one's bosom [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fondsitz { m }; Rücksitz { m } [ auto ]rear seat [Add to Longdo]
Heckmotor { m } | mit Heckmotorrear mounted engine | rear-engined [Add to Longdo]
Hinterachse { f }rear axle; back axle [Add to Longdo]
Hinterausgang { m }rear exit [Add to Longdo]
Hinterrad { n } | Hinterräder { pl }rear wheel; back wheel | back wheels [Add to Longdo]
Hinterradantrieb { m } | Hinterradantriebe { pl }rear wheel drive | the rear wheel drives [Add to Longdo]
Hinterradgepäckträger { m }rear rack [Add to Longdo]
Hinterteil { n }rear part [Add to Longdo]
Hinterwandmontage { f }rear panel installation [Add to Longdo]
Konteradmiral { m }rear admiral [Add to Longdo]
Nabenweite { f } der Hinterachserear hub spacing [Add to Longdo]
Nebelschlussleuchte { f }rear fog lamp [Add to Longdo]
Rückansicht { f }rear view [Add to Longdo]
Rücklicht { n }rear lamp; rear light [Add to Longdo]
Rückprojektion { f }rear projection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[のち, nochi] (n, adj-no) (1) (See 後ずさり) behind; rear; (2) (See その後) after; later; (3) after one's death; (4) remainder; the rest; (5) descendant; successor; heir; (6) (arch) past; previous; (n-adv) (7) more (i.e. five more minutes); (P) #84 [Add to Longdo]
前後[まえしりえ, maeshirie] (n) (1) front and rear; front and back; before and behind; (2) before and after; (3) order; context; (4) consequences; (n, vs) (5) inversion; reversion; getting out of order; (6) co-occurring; (n-suf, n) (7) around; about; approximately; nearly; (P) #1,822 [Add to Longdo]
前後[まえしりえ, maeshirie] (n) (arch) front and rear; front and back; before and behind #1,822 [Add to Longdo]
育成(P);育生[いくせい, ikusei] (n, vs) rearing; training; nurture; cultivation; promotion; (P) #2,966 [Add to Longdo]
リア(P);リヤ[ria (P); riya] (n, pref, adj-na) rear; (P) #3,614 [Add to Longdo]
殿[どの, dono] (n) (1) rear; rear unit guard; (2) anchor (man) #3,684 [Add to Longdo]
穴;尻[けつ, ketsu] (n) (1) (col) ass; arse; buttocks; (2) (col) rear; end; (3) (穴 only) acupuncture point #3,690 [Add to Longdo]
少将[しょうしょう, shoushou] (n, adj-no) major general; rear admiral; air commodore; (P) #4,450 [Add to Longdo]
後方[こうほう, kouhou] (n, adj-no) behind; in the rear; in back; (P) #5,023 [Add to Longdo]
保育(P);哺育[ほいく, hoiku] (n, vs, adj-no) nursing; nurturing; rearing; lactation; suckling; (P) #5,282 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rear \Rear\, v. i.
   To rise up on the hind legs, as a horse; to become erect.
   [1913 Webster]
 
   {Rearing bit}, a bit designed to prevent a horse from lifting
    his head when rearing. --Knight.
    [1913 Webster] Reardorse

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rear \Rear\ (r[=e]r), v. t.
   To place in the rear; to secure the rear of. [R.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rear \Rear\, v. t. [imp. & p. p. {Reared} (r[=e]rd); p. pr. &
   vb. n. {Rearing}.] [AS. r[=ae]ran to raise, rear, elevate,
   for r[=ae]san, causative of r[imac]san to rise. See {Rise},
   and cf. {Raise}.]
   1. To raise; to lift up; to cause to rise, become erect,
    etc.; to elevate; as, to rear a monolith.
    [1913 Webster]
 
       In adoration at his feet I fell
       Submiss; he reared me.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
       It reareth our hearts from vain thoughts. --Barrow.
    [1913 Webster]
 
       Mine [shall be] the first hand to rear her banner.
                          --Ld. Lytton.
    [1913 Webster]
 
   2. To erect by building; to set up; to construct; as, to rear
    defenses or houses; to rear one government on the ruins of
    another.
    [1913 Webster]
 
       One reared a font of stone.      --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To lift and take up. [Obs. or R.]
    [1913 Webster]
 
       And having her from Trompart lightly reared,
       Upon his courser set the lovely load. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. To bring up to maturity, as young; to educate; to
    instruct; to foster; as, to rear offspring.
    [1913 Webster]
 
       He wants a father to protect his youth,
       And rear him up to virtue.      --Southern.
    [1913 Webster]
 
   5. To breed and raise; as, to rear cattle.
    [1913 Webster]
 
   6. To rouse; to stir up. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And seeks the tusky boar to rear.   --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To lift; elevate; erect; raise; build; establish. See
     the Note under {Raise}, 3
    (c) .
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rear \Rear\ (r[=e]r), adv.
   Early; soon. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]
 
      Then why does Cuddy leave his cot so rear? --Gay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rear \Rear\, n. [OF. riere behind, backward, fr. L. retro. Cf.
   {Arrear}.]
   1. The back or hindmost part; that which is behind, or last
    in order; -- opposed to {front}.
    [1913 Webster]
 
       Nipped with the lagging rear of winter's frost.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, the part of an army or fleet which comes
    last, or is stationed behind the rest.
    [1913 Webster]
 
       When the fierce foe hung on our broken rear.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rear \Rear\, a.
   Being behind, or in the hindmost part; hindmost; as, the rear
   rank of a company.
   [1913 Webster]
 
   {Rear admiral}, an officer in the navy, next in rank below a
    vice admiral and above a commodore. See {Admiral}.
 
   {Rear front} (Mil.), the rear rank of a body of troops when
    faced about and standing in that position.
 
   {Rear guard} (Mil.), the division of an army that marches in
    the rear of the main body to protect it; -- used also
    figuratively.
 
   {Rear line} (Mil.), the line in the rear of an army.
 
   {Rear rank} (Mil.), the rank or line of a body of troops
    which is in the rear, or last in order.
 
   {Rear sight} (Firearms), the sight nearest the breech.
 
   {To bring up the rear}, to come last or behind.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rear
   adj 1: located in or toward the back or rear; "the chair's rear
       legs"; "the rear door of the plane"; "on the rearward
       side" [syn: {rear(a)}, {rearward(a)}]
   n 1: the back of a military formation or procession;
      "infantrymen were in the rear" [ant: {head}]
   2: the side of an object that is opposite its front; "his room
     was toward the rear of the hotel" [syn: {rear}, {backside},
     {back end}] [ant: {forepart}, {front}, {front end}]
   3: the part of something that is furthest from the normal
     viewer; "he stood at the back of the stage"; "it was hidden
     in the rear of the store" [syn: {back}, {rear}] [ant:
     {front}]
   4: the fleshy part of the human body that you sit on; "he
     deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on
     your fanny and do nothing?" [syn: {buttocks}, {nates},
     {arse}, {butt}, {backside}, {bum}, {buns}, {can},
     {fundament}, {hindquarters}, {hind end}, {keister},
     {posterior}, {prat}, {rear}, {rear end}, {rump}, {stern},
     {seat}, {tail}, {tail end}, {tooshie}, {tush}, {bottom},
     {behind}, {derriere}, {fanny}, {ass}]
   5: the side that goes last or is not normally seen; "he wrote
     the date on the back of the photograph" [syn: {rear}, {back}]
     [ant: {front}]
   v 1: stand up on the hind legs, of quadrupeds; "The horse reared
      in terror" [syn: {rear}, {rise up}]
   2: bring up; "raise a family"; "bring up children" [syn: {rear},
     {raise}, {bring up}, {nurture}, {parent}]
   3: rise up; "The building rose before them" [syn: {rise},
     {lift}, {rear}]
   4: cause to rise up [syn: {rear}, {erect}]
   5: construct, build, or erect; "Raise a barn" [syn: {raise},
     {erect}, {rear}, {set up}, {put up}] [ant: {dismantle},
     {level}, {pull down}, {rase}, {raze}, {take down}, {tear
     down}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top