ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

setup

S EH1 T AH2 P   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -setup-, *setup*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
setup[N] การจัดการ, See also: การตั้งขึ้น, สิ่งก่อสร้าง, Syn. arrangement, organization

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
setup(เซท'อัพ) n. การจัดการ,การตั้งขึ้น,การก่อขึ้น,สิ่งก่อสร้าง,บุคคลที่มีร่างกายแข็งแรง,การดำเนินงานที่ง่าย,สิ่งที่ทำให้เมา,การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมืออะไหล่หรืออื่น ๆ สำหรับงานหนึ่งโดยเฉพาะ,โครงการ, Syn. plan,arrangement,scheme

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, it's a setup.ไม่ มันเป็นการจัดฉากแน่ๆ In the Mouth of Madness (1994)
There's always a chance that Malles is a pawn in this setup.เพราะงั้นก็มีโอกาสที่มาเลซจะถูกใช้เป็นเครื่องมือ Ghost in the Shell (1995)
I set the whole thing up. It was a big setup.ผมตั้งสิ่งทั้งหมดขึ้น มันเป็นติดตั้งขนาดใหญ่ Showtime (2002)
She's finding out that her life is basically a setup.แต่เธอกลับค้นหาว่าชีวิตโดยพิ้นฐานแล้วถูกจัดฉากขึ้นมา 50 First Dates (2004)
I'm glad you weren't this snarky before our setupโชคดีที่ปากเธอไม่เสียขนาดนี้ ตอนเราโดนจับคู่ Saving Face (2004)
Setup posts in the outskirts of Midgar.กระจายกำลังไปที่รอบนอก ช่วงทางเข้ามิดการ์ซะ Last Order: Final Fantasy VII (2005)
That was the setup right there.น่าจะเป็นตอนนั้นแน่ Cute Poison (2005)
This whole thing was a goddamn setup. You used her as bait.นี่มันเรื่องบ้าระยำแท้ๆเลย คุณใช้เธอเป็นเหยื่อล่อ Hollow Man II (2006)
The murder charge they put on my dad- the two murder charges they put on me- everything's been a setup coming from way up top.ข้อหาฆาตกรรมที่พวกเขายัดให้พ่อผม - อีก2ข้อหาฆาตกรรมยัดให้ผม ทุกอย่างเป็นการจัดฉากจากพวกระดับบนนั่น Otis (2006)
All carts are setup the same. Memorize where everything is.เตียงทั้งหมดติดตั้งแบบเดียวกัน จำไว้ให้ดี อะไรอยู่ที่ไหน Love/Addiction (2007)
They'll know it's a setup!/Nเดี๋ยวพวกเธอรู้ว่าเราจัดฉาก Crows Zero (2007)
We were going to setup near home, but you said, that make it real location!พวกเราจะไปสร้างในที่ใกล้บ้าน, แต่คุณบอกว่า, จะใช้โลเกชั่นจริง! Om Shanti Om (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
SETUP    S EH1 T AH2 P
SETUPS    S EH1 T AH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
setup    (n) sɛtˈʌp (s e t uh1 p)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティブセットアップ[, akuteibusettoappu] (n) {comp} active setup [Add to Longdo]
コールセットアップ[, ko-rusettoappu] (n) {comp} call setup [Add to Longdo]
コネクション設定[コネクションせってい, konekushon settei] (n) {comp} connection setup, initialization [Add to Longdo]
サイレントセットアップ[, sairentosettoappu] (n) {comp} silent setup [Add to Longdo]
セットアップ[, settoappu] (n,vs) setup [Add to Longdo]
セットアップエグゼ[, settoappueguze] (n) {comp} setup.exe [Add to Longdo]
セットアップタイム[, settoapputaimu] (n) {comp} setup time [Add to Longdo]
セットアップメッセージ[, settoappumesse-ji] (n) {comp} SETUP message [Add to Longdo]
セットアップ時間[セットアップじかん, settoappu jikan] (n) {comp} setup time [Add to Longdo]
セットアップ手続き[セットアップてつづき, settoappu tetsuduki] (n) {comp} (call) setup procedure [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コールセットアップ[こーるせっとあっぷ, ko-rusettoappu] call setup [Add to Longdo]
コネクション設定[コネクションせってい, konekushon settei] connection setup, initialization [Add to Longdo]
セットアップ[せっとあっぷ, settoappu] setup (vs) [Add to Longdo]
セットアップメッセージ[せっとあっぷめっせーじ, settoappumesse-ji] SETUP message [Add to Longdo]
セットアップ手続き[セットアップてつづき, settoappu tetsuduki] (call) setup procedure [Add to Longdo]
デフォルト設定[デフォルトせってい, deforuto settei] default setting (setup) [Add to Longdo]
局建[きょくげん, kyokugen] office setup, office establishment [Add to Longdo]
準備[じゅんび, junbi] setup (vs), preparation [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] assignment, establishment, creation, setup [Add to Longdo]
設定ファイル[せっていファイル, settei fairu] setup file [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 setup
   n 1: equipment designed to serve a specific function [syn:
      {apparatus}, {setup}]
   2: the way something is organized or arranged; "it takes time to
     learn the setup around here"
   3: an act that incriminates someone on a false charge [syn:
     {frame-up}, {setup}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top