ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

physique

F AH0 Z IY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -physique-, *physique*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
physique(n) เรือนร่าง, See also: รูปร่าง, ร่างกาย, Syn. structure, physical nature, bodily character

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
physique(ฟิซิค') n. ร่างกาย, รูปร่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
physique(n) รูปร่าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Regina would be nothing without her high-status man candy technically good physique and ignorant band of loyal followers.เรจิน่า จะอยู่ไม่ได้ ถ้าขาด ชายหนุ่มหล่อเหลา รูปร่างที่แสนจะเพอร์เฟค และลูกน้องผู้ซื่อสัตย์ของหล่อน Mean Girls (2004)
That's not a physique of a middle-aged man.นั่นไม่ใช่ณรปลักษณ์ของชายวัยกลางคน Chuck Versus the Couch Lock (2010)
Must just be sore from too much pop physique yesterday.คงเป็นอาการปวดเมื่อยจากเมื่อวาน Personal Effects (2012)
Your physique helps, I'm sure, too....รูปร่างของท่านก็มีส่วนช่วยนะ ข้ามั่นใจเหมือนกัน Frozen (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
physiqueIt is a matter for joy that young men's physique has very much improved.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังขาร(n) body, See also: physique, body and mind, construction, Syn. ร่างกาย, ตัวตน, ร่างกายและจิตใจ, Example: หลวงปู่ได้ละสังขารด้วยอาการสงบท่ามกลางความอาลัยอาวรณ์ของบรรดาศิษยานุศิษย์โดยทั่วกัน, Thai Definition: สิ่งที่ประกอบและปรุงแต่งขึ้นเป็นร่างกายและจิตใจรวมกัน
รูป(n) body, See also: physique, build, figure, form, Example: เราจงอย่ายึดมั่นถือมั่นกับรูป รส กลิ่น เสียง, Thai Definition: ร่างกาย ส่วนประกอบรวมทั้งพฤติกรรมและคุณสมบัติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ร่าง(n) figure, See also: physique, form, shape, build, Syn. รูปร่าง, ตัว, Example: เพราะเขาเป็นคนร่างใหญ่กำยำ กำปั้นหนัก จึงเป็นที่เกรงขามของแก๊งสเตอร์ทั้งหลาย
กาเยนทรีย์(n) body, See also: physique, Thai Definition: ร่างกาย
เท่ห์(n) body, See also: physique, constitution, health, Syn. เทห, Thai Definition: ตัวหรือร่างกาย, Notes: (บาลี)
เทหวัตถุ(n) body, See also: physique, constitution, health, Syn. ชิ้นส่วนของวัตถุ, Example: ก้อนหินจากดวงจันทร์จัดเป็นเทหวัตถุอย่างหนึ่ง, Count Unit: ชิ้น, อัน, Thai Definition: ก้อนหรือชิ้นหรือส่วนหนึ่งของสสารอาจเป็นของแข็ง ของเหลว หรือ แก๊ส ก็ได้
รูปกาย(n) body, See also: physique

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิปรัชญา[aphipratyā = aphipratchayā] (n) EN: metaphysics   FR: métaphysique [ f ]
ดาราศาสตร์ฟิสิกส์[dārāsātfisik] (n) EN: astrophysics  FR: astrophysique [ f ]
ฟิสิกส์[fisik] (n) EN: physics  FR: physique [ f ]
ฟิสิกส์เชิงปฏิบัติการ[fisik choēng patibatkān] (n, exp) EN: experimental physics  FR: physique expérimentale [ f ]
ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี[fisik choēng thritsadī] (n, exp) EN: theoretical physics  FR: physique théorique [ f ]
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์[fisik dārāsāt] (n, exp) EN: astrophysics  FR: astrophysique [ f ]
ฟิสิกส์ทฤษฎี[fisik thritsadī] (n, exp) EN: theoretical physics  FR: physique théorique [ f ]
กาย[kāi] (n) EN: body ; physical form ; physique  FR: corps [ m ] ; physique [ m ]
กายบริหาร[kāibørihān] (n) EN: exercise ; physical exercises  FR: exercice physique [ m ]
กายภาพ[khāiyaphāp] (adj) EN: physical  FR: physique

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PHYSIQUE F AH0 Z IY1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
physique (n) fˈɪzˈiːk (f i1 z ii1 k)
physiques (n) fˈɪzˈiːks (f i1 z ii1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
体质[tǐ zhì, ㄊㄧˇ ㄓˋ, / ] physique, #8,520 [Add to Longdo]
筋骨[jīn gǔ, ㄐㄧㄣ ㄍㄨˇ, ] physique; strength; muscles and bones, #22,578 [Add to Longdo]
体魄[tǐ pò, ㄊㄧˇ ㄆㄛˋ, / ] physique; build, #31,253 [Add to Longdo]
戳个儿[chuō gè r, ㄔㄨㄛ ㄍㄜˋ ㄦ˙, / ] physique [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
physique(n) |f| สาขาฟิสิกส์, วิชาฟิสิกส์

Japanese-English: EDICT Dictionary
恰幅;格幅[かっぷく, kappuku] (n) physique; bodily build [Add to Longdo]
躯幹[くかん, kukan] (n, adj-no) body; trunk; torso; physique [Add to Longdo]
骨格(P);骨骼[こっかく, kokkaku] (n, adj-no) (1) skeleton; skeletal structure; build; frame; physique; (2) framework; (P) [Add to Longdo]
骨組み;骨組[ほねぐみ, honegumi] (n) (1) skeletal frame; skeleton; build; physique; (2) framework; frame; structure; (3) outline [Add to Longdo]
骨相[こっそう, kossou] (n) physique; phrenology [Add to Longdo]
骨柄[こつがら, kotsugara] (n) build; physique; appearance [Add to Longdo]
作り[つくり, tsukuri] (n) (1) making; producing; manufacturing; building; construction; make; structure; (2) appearance (i.e. attire, make-up); (3) build (i.e. physique); (4) (See 御作り) sashimi; (n-pref) (5) forced (smile, etc.); (P) [Add to Longdo]
人品骨柄[じんぴんこつがら, jinpinkotsugara] (n) personal appearance and physique; a person's appearance and physique giving a feeling of respectable character [Add to Longdo]
仙骨;薦骨[せんこつ, senkotsu] (n, adj-no) (1) sacrum; sacral bone; (2) (仙骨 only) hermitry; appearance of an hermit; unworldliness; unusual physique; outstanding appearance [Add to Longdo]
造り[つくり, tsukuri] (n) make-up; structure; physique; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Physique \Phy*sique"\ (f[i^]*z[=e]k"), n. [F. See {Physic}.]
   The natural constitution, or physical structure, of a person.
   [1913 Webster]
 
      With his white hair and splendid physique. --Mrs.
                          Stowe.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 physique
   n 1: constitution of the human body [syn: {physique}, {build},
      {body-build}, {habitus}]
   2: alternative names for the body of a human being; "Leonardo
     studied the human body"; "he has a strong physique"; "the
     spirit is willing but the flesh is weak" [syn: {human body},
     {physical body}, {material body}, {soma}, {build}, {figure},
     {physique}, {anatomy}, {shape}, {bod}, {chassis}, {frame},
     {form}, {flesh}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 physique /fizik/ 
  physics

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top