ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mainframe

M EY1 N F R EY2 M   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mainframe-, *mainframe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mainframe[N] คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะสูง, See also: เครื่องเมนเฟรม, หน่วยประมวลผลส่วนกลางของเครื่องคอมพิวเตอร ์, Syn. central processing unit, C.P.U

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mainframe(เมน'เฟรม) n. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยศูนย์ควบคุมที่เกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์, Syn. central processing

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mainframe computer; mainframeเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mainframe; mainframe computerเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mainframe; mainframe computerเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mainframe; mainframe computerเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mainframe computerเมนเฟรมคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ระดับใหญ่ สามารถใช้คำว่า Mainframe แทน Mainframe computer ได้ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Your mainframe?เมนเฟรมของเธอน่ะเหรอ ? Pi (1998)
Scrambles the mainframe and forces it to reboot.รบกวนองค์ประกอบหลัก และเปิดมันขึ้นมาใหม่ Resident Evil (2002)
That pulse forces the circuit breaker to shut down her mainframe for 30 seconds.นั้นกำลังวงจรไฟฟ้าถูกทำลาย ปิดระบบองค์ประกอบหลักของหล่อนเป็นเวลา 30 วินาที Resident Evil (2002)
- The machine mainframe. - Yes.คุณหมายถึงเมนเฟรมของเครื่องจักร? The Matrix Reloaded (2003)
Priority access to the mainframe for two days, maybe three.ต้องเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์เมนเฟรมสัก 2-3 วัน The Day After Tomorrow (2004)
-Give me the mainframe. I'll prove it.-ให้ผมใช้คอมพิวเตอร์เมนเฟรมพิสูจน์สิ The Day After Tomorrow (2004)
OK this looks like it controls the cooling system for the mainframe, which... should be...โอเค นี่มันเหมือนมันตัวควบคุมระบบความเย็นสำหรับเมนเฟรม ซึ่ง... อาจจะ... Live Free or Die Hard (2007)
Someone's tampered with the POTUS mainframe.เมนเฟรมท่านประธานาธิบดีโดนแฮค Transformers (2007)
I just patch my laptop up to the mainframe and I still have complete control over...ฉันเพิ่งจะต่อโน๊ตบุ๊ค เข้ากับเมนเฟรม และฉันกำลัง ควบคุมมันได้... . Episode #2.7 (2008)
Mainframe contacting external network.คอมพิวเตอร์กำลังติดต่อเน็ตเวิร์คภายนอก Episode #2.7 (2008)
The detector's networked to an external mainframe.เครื่องจับสัญญาณกำลังติดต่อเน็ตเวิร์คภายนอก Episode #2.7 (2008)
Now, in a few minutes, the mainframe will have eliminated the virus.อีกไม่กี่นาที เมนเฟรม จะทำลายไวรัส Episode #2.7 (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
MAINFRAME    M EY1 N F R EY2 M
MAINFRAMES    M EY1 N F R EY2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mainframes    (n) mˈɛɪnfrˈɛɪmz (m ei1 n f r ei1 m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Großrechner {m}; Mainframe {m} [comp.] | Großrechner {pl}mainframe | mainframes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダウンサイジング[, daunsaijingu] (n,vs) (1) downsizing; (2) {comp} switching from mainframe to personal computers; (P) [Add to Longdo]
メーンフレーム[, me-nfure-mu] (n) mainframe [Add to Longdo]
メインフレーマ[, meinfure-ma] (n) {comp} mainframer [Add to Longdo]
メインフレーム[, meinfure-mu] (n) {comp} mainframe [Add to Longdo]
メインフレームコンピュータ[, meinfure-mukonpyu-ta] (n) {comp} mainframe computer [Add to Longdo]
汎用型コンピュータ[はんようがたコンピュータ, hanyougata konpyu-ta] (n) {comp} mainframe computer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メインフレーム[めいんふれーむ, meinfure-mu] mainframe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mainframe \main"frame`\ n. (Computers)
   1. A large digital computer serving 100-400 users and
    occupying a special air-conditioned room. At any given
    point in development of computer technology, the mainframe
    will be faster, have large main memeory, and be more
    capable than a {minicomputer}, which will in turn be
    faster and more capable than a {personal computer}. The
    typical personal computer in 1999 is faster than a
    mainframe was in 1970.
 
   Syn: mainframe computer.
     [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. The board holding the CPU and the memory forming the
    central part of a computer to which the peripherals are
    attached.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mainframe
   n 1: a large digital computer serving 100-400 users and
      occupying a special air-conditioned room [syn: {mainframe},
      {mainframe computer}]
   2: (computer science) the part of a computer (a microprocessor
     chip) that does most of the data processing; "the CPU and the
     memory form the central part of a computer to which the
     peripherals are attached" [syn: {central processing unit},
     {CPU}, {C.P.U.}, {central processor}, {processor},
     {mainframe}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 mainframe
  n.
 
   Term originally referring to the cabinet containing the central processor
   unit or ?main frame? of a room-filling {Stone Age} batch machine. After the
   emergence of smaller minicomputer designs in the early 1970s, the
   traditional {big iron} machines were described as ?mainframe computers? and
   eventually just as mainframes. The term carries the connotation of a
   machine designed for batch rather than interactive use, though possibly
   with an interactive timesharing operating system retrofitted onto it; it is
   especially used of machines built by IBM, Unisys, and the other great
   {dinosaur}s surviving from computing's {Stone Age}.
 
   It has been common wisdom among hackers since the late 1980s that the
   mainframe architectural tradition is essentially dead (outside of the tiny
   market for {number-crunching} supercomputers having been swamped by the
   recent huge advances in IC technology and low-cost personal computing. The
   wave of failures, takeovers, and mergers among traditional mainframe makers
   in the early 1990s bore this out. The biggest mainframer of all, IBM, was
   compelled to re-invent itself as a huge systems-consulting house. (See
   {dinosaurs mating} and {killer micro}).
 
   However, in yet another instance of the {cycle of reincarnation}, the port
   of Linux to the IBM S/390 architecture in 1999 ? assisted by IBM ? produced
   a resurgence of interest in mainframe computing as a way of providing huge
   quantities of easily maintainable, reliable virtual Linux servers, saving
   IBM's mainframe division from almost certain extinction.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top