ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inning

IH1 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inning-, *inning*, inn
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inning(n) ช่วงทำแต้มในการแข่งขันกีฬาเบสบอล, Syn. at bat, turn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inning(อิน'นิง) n. สมัยมีอำนาจ, ตาทำแต้มในการแข่งขัน, โอกาส., See also: innings ตาลีลูกคริดเก๊ต, การเรียกคืนที่ดินที่เป็นหนองหรือน้ำท่วม
beginning(บิกิน'นิง) n. การเริ่ม, ระยะตั้งต้น, การมีกำเนิดจาก, Syn. origin, start
dinning roomn. ห้องรับประทานอาหาร
winning(วิน'นิง) n. การมีชัยชนะ adj. ประสบความสำเร็จ, มีความยินดี, See also: winnings n., pl. สิ่งที่ได้มาจากการมีชัยชนะ โดยเฉพาะเงิน winningly adv. winningness n., Syn. charming

English-Thai: Nontri Dictionary
inning(n) โอกาส, ช่วงที่มีวาสนา, คราว, สมัยที่มีอำนาจ
beginning(n) การเริ่มต้น, การตั้งต้น, ตอนต้น
winning(adj) ซึ่งชนะ, ซึ่งประสบผลสำเร็จ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And we go into extra innings here, eh?และเราไปในโอกาสพิเศษที่นี่ใช่มั้ย? 12 Angry Men (1957)
Wouldn't you know, that's the best innings I've had since Oxford.ไม่น่าเลย กำลังเล่นได้ดีเชียว Gandhi (1982)
When you got to the majors, you played only one inning of one game.ตอนที่คุณเล่นอาชีพ คุณเล่นแค่ 1 อินนิ่ง 1 เกมเท่านั้น Field of Dreams (1989)
What's so interesting about half an inning that you'd come from Iowa ... to talk to me about it 50 years after it happened?ช่วงต้นของอินนิ่งนั้นมีความสำคัญอะไรเหรอ จนทำให้คุณต้องเดินทางไกล มาจากไอโอว่า เพื่อคุยกับผม 50 ปีหลังจากที่มันเกิดขึ้น Field of Dreams (1989)
Maybe it's to find out if one inning can change the world.อาจเพื่อค้นหาว่าอินนิ่งนั้น อาจเปลี่ยนแปลงโลกได้ Field of Dreams (1989)
2nd Inning – There is always a wild card in baseball.อินนิ่งที่ 2 9 Ends 2 Out (2007)
It's the seventh inning stretch. Time to balance my chi.เข้าสู้โค้งที่ 7 แล้ว ได้เวลาฝึกพลังสมดุลย์ของฉัน Snow Buddies (2008)
Today, he must pitch 15 extended innings on his own.วันนี้เขาก็ยังต้องขว้างคนเดียวอีก 15 อินนิ่ง Summer Wars (2009)
When the Red Sox win in extra innings and everybody can go home happy and they're singing 'Dirty Water"--When the Red Sox win in extra innings and everybody can go home happy... ...and they're singing 'Dirty Water" -- The Town (2010)
Oh, nine innings --โอ้ อินนิ่งที่ 9 (ช่วงเวลาทำแต้มของกีฬาเบสบอล) Neighborhood Watch (2012)
Cook and Bell looking to rebuild the inning somewhat.คุกและเบลล์อยากทำผลงาน ในอินนิ่งนี้ให้ได้ The Grand Seduction (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inningAfter the second innings, the opposing pitcher recovered too, and it turned into a pitching duel.
inningA pinch hitter was brought into action in the last inning.
inningBases loaded, two outs in the ninth inning.
inningHe had a shutout until the ninth inning.
inningHe hit a home run in the first inning.
inningHe went 5 innings.
inningI wish he had gotten a hit in the bottom half of the seventh inning.
inningOur team scored five runs in the last inning.
inningThe baseball game got more exciting with each inning.
inningThe Lions caught up in the 7th inning.
inningThis is the bottom of what inning?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องต้น[beūangton] (adv) EN: at the beginning  FR: au début
โชคสองชั้น[chōk søng chan] (n, exp) EN: double winning
ช่วงต้น[chūang ton] (n, exp) EN: beginning
เดิมที[doēmthī] (adv) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally  FR: initialement ; au début
เดิมทีเดียว[doēm thīdīo] (adv) EN: formerly ; at first ; from the first ; from the beginning
ฟองมัน (๏)[føngman] (n) EN: [ sign formerly used to indicate the beginning of a paragraph ]
หัวเก่า[hūakao] (n) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย)  FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)
หัวคุ้ง[hūakhung] (n) EN: bend in the river ; beginning of the river bend ; curve of the river  FR: méandre [ m ]
หัวลม[hūalom] (n) EN: windward ; start of the gale ; wind at the beginning of the winter
หัวงาน[hūa-ngān] (n) EN: headworks ; beginning of a job ; initial stage of a job ; initial stage of a project

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INNING IH1 N IH0 NG
INNINGS IH1 N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inning (n) ˈɪnɪŋ (i1 n i ng)
innings (n) ˈɪnɪŋz (i1 n i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一局[yī jú, ㄧ ㄐㄩˊ, ] inning [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くるくる(P);クルクル[kurukuru (P); kurukuru] (adv, adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
すべり出し;滑り出し;滑出し[すべりだし, suberidashi] (n) start; beginning [Add to Longdo]
ていうか[teiuka] (exp) I mean (used at the beginning of a sentence) [Add to Longdo]
とば口[とばくち, tobakuchi] (n) (1) entrance; threshold; (2) beginning; first step; start [Add to Longdo]
なごり雪;名残り雪;名残雪[なごりゆき, nagoriyuki] (n) (1) (See 残雪) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring [Add to Longdo]
のっけ[nokke] (n) the very beginning [Add to Longdo]
よって来たる;よって来る;因って来る;由って来る;因って来たる[よってきたる, yottekitaru] (exp, adj-f) (uk) originating; causing; beginning [Add to Longdo]
アンダーピニング[anda-piningu] (n) underpinning [Add to Longdo]
イニング(P);インニング[iningu (P); inningu] (n) inning; (P) [Add to Longdo]
ウイニング[uiningu] (n) winning [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] beginning of data [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
ボリュームラベル[ぼりゅーむらべる, boryu-muraberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag [Add to Longdo]
見出しラベル[みだしラベル, midashi raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
行頭[ぎょうとう, gyoutou] BOL, beginning of line [Add to Longdo]
頭切れ[とうきれ, toukire] clipping off the beginning of a speech transmission [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inn \Inn\ ([i^]n), v. i. [imp. & p. p. {Inned} ([i^]nd); p. pr.
   & vb. n. {Inning}.]
   To take lodging; to lodge. [R.] --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inning \In"ning\, n. [AS. innung, fr. in in, prep. & adv.]
   1. Ingathering; harvesting. [Obs.] --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. The state or turn of being in; specifically, in cricket,
    baseball, etc., each period during which both teams get
    one turn each at bat; as, in baseball there are nine
    innings to a complete game; -- often in the pl. Hence: The
    turn or time of a person, or a party, in power; as, the
    Whigs went out, and the Democrats had their innings.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. pl. Lands recovered from the sea. --Ainsworth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inning
   n 1: (baseball) one of nine divisions of play during which each
      team has a turn at bat [syn: {inning}, {frame}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 inning /iniŋ/
  collection

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top