ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วง

   
141 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วง-, *วง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (org ) Ministry of Social Development and Human Security
คำสั่งกระทรวงMinisterial Decree
ช่วงนี้ธุรกิจของครอบครัวเพิ่มพูนขึ้นมากหลังปลดล็อคประเทศช่วงนี้ธุรกิจของครอบครัวเพิ่มพูนขึ้นมากหลังปลดล็อคประเทศ
ช่วงเวลาการทำงาน (n )
วงสรวงพระพรหม (vt ) ไหว้ศาล
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (uniq ) Assistant Permanent Secretary
พบลักษณะพื้นผิวของดวงจันทร์

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขอบคุณที่แจ้งล่วงหน้าขอบคุณที่แจ้งล่วงหน้า

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ข้าวงาย[ข้าว-งาย] (n ) อาหารเช้า,มือเช้า

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
มะล่วยก่วยกวง (adv ) อาการวางแบบระเกะระกะ พาดกันไปมา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงกบ[N] window frame, See also: door frame, Syn. บานกบ, เช็ดหน้า, กรอบเช็ดหน้า, Example: ช่างคนนี้ทำงานเก่ง ทำวงกบได้ปราณีตจริงๆ, Thai definition: กรอบประตูหรือหน้าต่าง
วงจร[N] cycle, Example: มนุษย์ใช้ปลาในการทดลองหาวงจรชีวิตของพยาธิบางจำพวก ที่เป็นอันตรายแก่มนุษย์, Thai definition: ช่วงระยะจากต้นจนสิ้นสุดรอบ
วงจร[N] circuit, See also: electrical circuit, Example: คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าจำนวนมาก ชุดคำสั่งงานจึงต้องอยู่ในรูปแบบที่วงจรไฟฟ้าทำงานได้, Count unit: วงจร, Thai definition: เส้นทางที่กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านได้ครบรอบ
วงศา[N] family, See also: relations, folk, relatives, kin, kith and kin, Syn. ตระกูล, สกุล, วงศาคณาญาติ, Example: ญาติพี่น้องทุกคนขอร้องให้รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของวงศาเอาไว้บ้าง, Thai definition: กลุ่มของคนที่มีความสัมพันธ์สืบเนื่องต่อกันทางเชื้อสาย
วงศ์[N] family, See also: dynasty, lineage, clan, race, tribe, Syn. ตระกูล, สกุล, Example: พืชในวงศ์ปาล์มมักเป็นพืชใบใหญ่, Thai definition: กลุ่มของคนหรือสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์สืบเนื่องต่อกันทางเชื้อสาย
วงใน[ADJ] inner, See also: inside, Syn. ใกล้ชิด, Ant. วงนอก, Example: เขาเป็นคนวงใน จึงรู้เรื่องราวต่างๆ เป็นอย่างดี, Thai definition: ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
วงใน[N] inner circle, Ant. วงนอก, Example: เธออยู่วงใน สามารถสืบเรื่องได้ง่ายขึ้น, Thai definition: สิ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
วงกลม[N] circle, See also: ring, orb, globe, sphere, Example: โปรแกรมนี้ช่วยให้เราเขียนรูปวงกลมบนจอคอมพิวเตอร์ได้, Thai definition: รูปวงที่กลมรอบมีรัศมีจากจุดศูนย์กลางไปถึงขอบมีขนาดเท่ากันหมด
วงการ[N] circle, See also: field, quarter, coterie, society, Syn. แวดวง, Example: Aristotle มีอิทธิพลต่อวงการศึกษา และวงการนักปรัชญาศาสนามาเป็นเวลานาน, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงาน, กลุ่มบุคคล
วงงาน[N] work cycle, Example: การจัดลำดับงานแบบนี้ทำให้เวลาครบวงงานน้อยลง, Thai definition: การงานที่เกี่ยวข้องในแวดวงนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วงน. รูปที่มีเส้นที่โค้งเข้ามาบรรจบกัน ล้อมรอบเป็นขอบเขตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น วงกลม วงรี, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่รวมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่ม เช่น วงราชการ วงดนตรี
วงส่วนสัดของมือที่ใช้ในการรำ, คู่กับ เหลี่ยม คือ ส่วนสัดของขาที่ใช้ในการรำ
วงลักษณนามใช้เรียกของที่เป็นวง เช่น แหวนวงหนึ่ง หรืออาการที่คนหลาย ๆ คนนั่งหรือยืนล้อมกันเป็นวง เช่น ไพ่วงหนึ่ง ระบำชาวไร่ ๒ วง นั่งล้อมวงกินข้าว ๓ วง หรือการเล่นที่มีคนหลาย ๆ คนร่วมกันเป็นชุดเป็นคณะ เช่น เครื่องสายวงหนึ่ง แตรวงวงหนึ่ง ดนตรี ๒ วงประชันกัน.
วงก. ล้อมรอบ, ทำเครื่องหมายเป็นรูปวงอย่างเอาดินสอเขียนเป็นรูปวงหมายไว้ หรือใช้ด้ายหรือเชือกอ้อมมาบรรจบกัน เช่น วงสายสิญจน์.
วงกตน. ชื่อภูเขาลูกหนึ่งในเรื่องมหาเวสสันดรชาดก ซึ่งมีทางเข้าออกวกวนอาจทำให้หลงทางได้, เรียกสั้น ๆ ว่า เขาวงก์ ก็มี, เรียกสิ่งที่ทำคล้ายคลึงเช่นนั้นในงานเทศน์มหาชาติหรืองานรื่นเริงอื่น ๆ เพื่อความสนุก ว่า เขาวงกต, โดยปริยายหมายถึงวกวนหาทางออกไม่ได้.
วงกบน. กรอบประตูหรือหน้าต่าง.
วงกลมน. รูปวงที่กลมรอบมีรัศมีจากจุดศูนย์กลางไปถึงขอบมีขนาดเท่ากันหมด
วงกลมรูปที่เกิดจากเซตของจุดบนระนาบเซตหนึ่งที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะเท่ากัน.
วงการน. กลุ่มบุคคลที่มีอาชีพหรือความสนใจอย่างเดียวหรือในแนวเดียวกัน เช่น วงการธุรกิจ วงการบันเทิง วงการครู.
วงก์น. เบ็ด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vergeวง, รอบวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
circleวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
circle of curvatureวงกลมความโค้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
base circleวงกลมฐาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
concentric circlesวงกลมร่วมศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coaxal circles; coaxial circlesวงกลมร่วมแกน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coaxial circles; coaxal circlesวงกลมร่วมแกน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
circumcircle; circumscribed circleวงกลมล้อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
circumscribed circle; circumcircleวงกลมล้อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unit circleวงกลมหนึ่งหน่วย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
High requency rectifierวงจรเรียงกระแสความถี่สูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Orbitsวงโคจร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Adaptive filterวงจรกรองแบบปรับตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bridge circuitวงจรบริดจ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Asynchronous circuitsวงจรอะซิงโครนัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Planetary ringวงแหวน (ดาราศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Knowledge cycleวงจรความรู้ [การจัดการความรู้]
SECI Modelวงจรความรู้แบบ SECI
เป็นวงจรความรู้ ที่นำเสนอโดย Ikujiro Nonaka และ Takeuchi กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงความรู้ (Knowledge conversion) ระหว่าง Tacit knowledge และ Explicit knowledge ทำให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้น หมุนเป็นเกลียวไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การสร้างความรู้จะเกิดขึ้นได้ 4 รูปแบบ คือ Socialization, Externalization, Combination และ Internalization กล่าวคือ Socialization: การแบ่งปันและการสร้าง Tacit knowledge จากการติดต่อสื่อารระหว่างกันโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง เช่น การพูดคุย นาย ก ได้เรียนรู้เทคนิคการเป็นวิทยากรจาก นาย ข ที่ประสบผลสำเร็จในการสอนจากการพูดคุยกัน นาย ก จะได้รับความรู้จากนาย ข มาเป็นความรู้ของตนเองเพื่อนำมาใช้พัฒนาเทคนิคในการสอนของตนเอง Externalization: คือ การสร้างและแบ่งปันความรู้จากสิ่งที่มี (Tacit knowledge) และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit knowlegde) กล่าวคือ นาย ก หลังจากได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ แล้วนำมาเขียนเป็นหนังสือเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทั่วไป Combination: เป็นการรวบรวมความรู้ประเภท Explicit knowledge ที่เรียนรู้มาสร้างเป็นความรู้ประเภท Explicit ใหม่ๆ เช่น กรณีที่นาย ก ศึกษาเพิ่มเติมถึงเทคนิคการสอนจากหลายๆ แห่ง แล้วสรุปและเผยแพร่เป็นเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่ ซึ่งเกิดจากการรวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ และความรู้ของตนเอง Internationalization: เป็นการแปลง Explicit knowledge มาเป็น Tacit knowledge เป็นการนำความรู้ที่เรียนรู้มาไปปฏิบัติ กล่าวคือ คนอื่นๆ ศึกษาเทคนิคการสอนหรือการเป็นวิทยากรจากตำรา หรือหนังสือที่มีอยู่ อาจรวมถึงหนังสือที่นาย ก เขียน แล้วนำไปปรับใช้ในการทำงานของตนเอง จนทำให้เกิดทักษะและความชำนาญจนกลายเป็น tacit knowledge ของตนเองในที่สุด และเมื่อเกิดความรู้แล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ ต่อไปก็จะเกิดกระบวนการที่เรียกว่า Socialization ขึ้นเอง เป็นกระบวนการที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆ [การจัดการความรู้]
geostationary orbitวงโคจรค้างฟ้า, วงโคจรค้างฟ้า เขียนทับศัพท์เป็น จีอีโอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Amplifiers (Electronics)วงจรขยาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
_ไปถึงดวงจันทร์เป็นไง Tessellations (2012)
ALEX:ในเขาวงกต Prisoners (2013)
Grumpy, Bashful and Sleepy.ไม่พอใจขี้อายและง่วงนอน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'm a little sleepy myself.ฉันง่วงนอนน้อยตัวเอง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And you, you're Sleepy.และคุณคุณง่วงนอน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Bunch of old nanny goats.วงของแพะพี่เลี้ยงเก่า ยาทำให้ฉันรู้สึกแย่ไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A fine bunch of water lilies you turned out to be.วงดี ของน้ำดอกบัวคุณจะกลายเป็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Well, it's good for the soul Аnd it's good for the hide to go...ก็ก็เป็นสิ่งที่ก็ให้กับดวง วิญญาณ และมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการ ซ่อนที่จะไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The sun?วงอาทิตย์ The Great Dictator (1940)
Over the seven jewelled hills beyond the seventh fall, in the cottage of the seven dwarfs dwells Snow White, fairest one of all.ในช่วงเจ็ดเนินเขาประดับด้วย เพชรพลอย นอกเหนือจากฤดูใบไม้ร่วงที่ เจ็ด ในกระท่อมของคนแคระทั้งเจ็ด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
At the end of the World War Tomainia weakened.ในช่วงท้ายของสงครามโลก โทไมเนีย กำลังพ่ายแพ้ The Great Dictator (1940)
We seem to be defying the laws of gravity.เราเหมือนจะฝ่าฝืนกฏแรงโน้มถ่วง The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วง[n.] (wong) EN: ring ; circle   FR: cercle [m] ; anneau [m]
วง[n.] (wong) EN: band ; group ; party ; circle ; sphere ; realm ; quarters ; coterie   FR: groupe [m] ; cercle [m] ; milieu [m] ; sphère [f] (fig.) ; secteur [m]
วง[v.] (wong) EN: circle ; encircle ; contain ; ring ; mark with a circle   FR: encercler ; entourer d'un cercle
วง[n.] (wong) EN: [classifier : rings, bracelets ; circles]   FR: [classificateur : bagues, bracelets ; cercles]
วงกต[n.] (wongkot) EN: maze ; labyrinth   FR: labyrinthe [m]
วงกบ[n.] (wongkop) EN: window frame ; door frame   FR: châssis de porte [m] ; châssis de fenêtre [m] ; cadre d'une porte [m] ; cadre d'une fenêtre [m] ; huisserie [f]
วงกลม[n.] (wongklom) EN: circle ; ring ; orb ; globe ; sphere   FR: cercle [m] ; anneau [m] ; rond [m]
วงกลมกลางสนาม[n. exp.] (wongklom klāng sanām) EN: centre circle   FR: rond central [m]
วงกลีบดอก[n.] (wong klīp døk) EN: corolla   FR: corolle [f]
วงกลีบนอก[n.] (wong klīp nøk) EN: calyx   FR: calice [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
high sea(n) ทะเลหลวง
Dhaka(n uniq) ชื่อเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศ , Dacca
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ
cashew nut(n) มะม่วงหิมพานต์
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
newbieผู้ไร้ประสบการณ์, มือใหม่, ในแวดวงคนเล่นเกมคอมพิวเตอร์บางทีแผลงเป็น n00b

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambit[N] วง
ancestry[N] บรรพบุรุษ, See also: วงศ์ตระกูล, ต้นตระกูล
annual ring[N] การเกิดชั้นวงกลมในเนื้อไม้ของแต่ละปี, See also: วงปี (ในเนื้อไม้)
annulet[N] วงแหวนเล็กๆ, Syn. small ring
band[N] วงดนตรี, See also: แตรวง, Syn. troupe
bracket[N] วงเล็บ, Syn. parenthesis
circle[N] วงกลม, Syn. ring, loop, wheel
circlet[N] วงกลมวงเล็กๆ
circuitry[N] วงจรไฟฟ้า
combo[N] วงดนตรีแจ๊สขนาดเล็ก (มีเครื่องดนตรี 3-6 ชิ้น)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbasid(แอ็บ' บะซิด) n. สมาชิกของราชวงศ์กาลิปส์ (caliphs) ในกรุงแบกแดดสมัยโบราณ
abbe(แอเบ' แอบ' เบ) (pl. abbes) n. บาทหลวง, อธิการ, ตำแหน่งพระ (abbot)
abduct(แอบดัคทฺ') vt. ลักพา, ล่อลวง, ดึงห่างออกจากแกน -abduction n.,-abductor n., Syn. carry off, kidnap, shanghai, make off with, spirit away
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
abp.abbr. archbishop. (หัวหน้าบาทหลวงเจ้าคณะ)
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
abysm(อะบิช' ซึม) n. ห้วงเหวหนึ่ง, นรกหนึ่ง
abyss(อะบิส') n.,adj. ห้วงเหว, ปลัก, นรก, อเวจี, ความสุดซึ้ง, ทะเลลึก -abyssal adj.
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม

English-Thai: Nontri Dictionary
ablaze(adj) ไหม้,ติดไฟ,สว่าง,โชติช่วง
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
aboveboard(adv) อย่างไม่หลอกลวง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา
abyss(n) เหว,อเวจี,นรก,ห้วง
advance(vi,vt) ให้ล่วงหน้า,ก้าวหน้า,เจริญ,ขึ้นหน้า,ส่งไปข้างหน้า,เลื่อน(ตำแหน่ง,ยศ,ขั้น)
adventurer(n) นักผจญภัย,นักเสี่ยงภัย,นักฉวยโอกาส,นักแสวงโชค
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด
aggressive(adj) รุกราน,ล่วงละเมิด,ก้าวร้าว,แข็งขัน
ago(adv) ล่วงมาแล้ว,แต่ก่อน
ahead(adv) ล่วงหน้า,นำหน้า,ก่อน,ขึ้นหน้า,ตรงไปข้างหน้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
armillary sphere (n ) วงแหวนจำลองตำแหน่งดวงดาวในจักรวาล
Chewy Sunday[ชิว-วี่-ซัน-เดย์] (God ) วงดนตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน3โลก
credit lineวงเงินที่ทางธนาคารเปิดให้แก่เรา
low-post (phrase) วงใน: เช่น Duncanนั้นเล่นสไตล์Low post(วงใน)แต่LBJเล้นสไตล์High post(วงนอก)
Musical Band for Procession (n) วงโยธวาทิต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
弦楽四重奏[げんがくしじゅうそう, gengakushijuusou] (n) วงดนตรีที่มีเครื่องสายสี่ชนิดด้วยกัน โดยมักจะประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 1 เครื่อง และ เชลโล 1 เครื่อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
軌道[きどう, kidou] วงโคจร
鎌深[かまふか, kamafuka] (n ) วงแขน

German-Thai: Longdo Dictionary
übernehmen(vi) |übernahm, hat übernommen| รับช่วงต่อ รับไปทำแทน, ทำต่อ
Auge(n) |das, pl. Augen| ดวงตา
Berlinกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของเยอรมนี
Bonnเมืองบอนน์ เมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกในสมัยก่อน
Hauptstadt(n) |die, pl. Hauptstädte| เมืองหลวง
Kreis(n) |der, pl. Kreise| วง, วงกลม
Moskauกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย
frei(adj adv) เป็นอิสระ, ว่าง, ไม่ขึ้นกับใคร เช่น Keine Sorge, er ist schon frei von Fieber. ไม่ต้องห่วง เขาไม่มีไข้แล้ว, Ist hier noch frei? ที่ตรงนี้ว่างไหมคะ, Lass den Vogel frei. Im Käfig lebt er nicht wohl. ปล่อยนกเป็นอิสระเถิด ในกรงมันไม่สบายหรอก
heutigร่วมสมัย, ในช่วงนี้
innerhalb(Präp.) |+ D (ช่วงเวลา), หรือ + von D| ภายใน เช่น innerhalb einer Woche ภายในหนึ่งอาทิตย์, innerhalb von 4 Tagen ภายในสี่วัน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
philharmonic orchestra (n) วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้ (ในสมัยก่อนหมายถึงวงดนตรีที่นักดนตรีอาสาเข้ามาเล่นดนตรีโดยไม่จำเป็นต้องได้รับค่าตอบแทน แต่ในปัจจุบันความหมายได้กลายเป็นความหมายเดียวกับ symphony orchestra โดยนักดนตรีในวง philharmonic orchestra ได้กลายเป็นนักดนตรีอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนประจำจากวง)
See also: S. symphony orchestra, R. chamber orchestra

French-Thai: Longdo Dictionary
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
séjour(n) |m| การพำนักอยู่, การอาศัยอยู่ เช่น faire un bref séjour พักอาศัยช่วงสั้นๆ
être en chantier(phrase) กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้าง
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, See also: A. début, commencement
en fin de(phrase) ตอนปลาย, ช่วงท้าย เช่น en fin de journée, en fin de mois, en fin de compte, See also: A. au début, dès le début,
mauve(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีม่วงสด
violet(adj) |f. violette| ที่มีสีม่วง
louer(vt) เช่า หรือ จองเอาไว้ล่วงหน้า เช่น Louer une maison = เช่าบ้าน , Louer une place de théâtre = จองที่นั่งชมการแสดงละคร
oeil ( pl. yeux)(n) n.m. ดวงตา
yeux (s. oeil)(n) ดวงตา เป็นพหูพจน์ของ l'oeil.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top