ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

画面

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -画面-, *画面*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
画面[huà miàn, ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] (picture) frame, #3,079 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
画面[がめん, gamen] Thai: จอภาพ (ทีวี หรือ ภาพยนตร์) English: terminal screen

Japanese-English: EDICT Dictionary
画面[がめん, gamen] (n) terminal screen; scene; picture; the field (in TV); photo; (P) [Add to Longdo]
画面サイズ[がめんサイズ, gamen saizu] (n) {comp} screen size [Add to Longdo]
画面取り込み[がめんとりこみ, gamentorikomi] (n) {comp} screen capture [Add to Longdo]
画面[がめんじょう, gamenjou] (n,adj-no) {comp} on-screen [Add to Longdo]
画面静止[がめんせいし, gamenseishi] (n) {comp} screen capture [Add to Longdo]
画面中央[がめんちゅうおう, gamenchuuou] (n) middle of the screen [Add to Longdo]
画面分割[がめんぶんかつ, gamenbunkatsu] (n) {comp} screen separation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You'll get a clear picture with this antenna on the roof.このアンテナを屋根につけると画面がはっきりする。
Please adjust the television picture.テレビの画面を調節してください。
I can't see the movie.映画の画面がよく見えません。
You can't see too well with these LCD displays.液晶画面は、見にくいなぁ。
Come closer in order that you may see the screen better.画面がもっと見えるように近づきたい。
I made it so only root could access the administrative screen.管理用画面に管理者しかアクセスできないようにしました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The function controls are located in a window on the bottom right-hand corner of your screen.[JA] 関数のコントロール ウィンドウ内に位置する 右下に あなたの画面の角。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
As you can see, police have been in and out of his cabin all morning, looking for clues to his whereabouts.[CN] 从画面中可以看到 警方为了查出达斯第的下落 搜遍了他的住处 The Life of David Gale (2003)
Looking at her desktop right now.[JA] 彼女のPC画面が 映ってる Soon (2016)
See what?[JA] 画面の何を? Colossal (2016)
-Hey, I remember this shot. It's Backdoor. - What a life.[CN] 嘿, 我记得这画面 栩栩如生的 Blue Crush (2002)
You are now looking at an image with a 10-centimeter resolution.[CN] 你现在看的是个十公分解析度的画面 Cipher (2002)
They just have to tap the screen to confirm.[JA] 確認するため 画面をタップする必要がある 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2016)
I seen this in a movie once. They didn't make it![CN] 这样的画面我只在电影中见过一次,不过他们没成功! Bad Boys II (2003)
As long as he was just a face, on the screen, I could almost handle it, sentencing a boy to a life he never asked for.[JA] 彼が画面上にいる限り 処理することができた 彼は閉じ込められてるとは 言わなかった The Space Between Us (2017)
Well, that's like the picture I want to have of Frankie.[CN] 如同记住弗兰克一样,我会保留这些画面 In America (2002)
Okay, zoom in on nine. A little more audio, please.[CN] 好的,画面九放大,请再来点声音 Bad Boys II (2003)
And the feed will be right over here.[CN] 画面马上过来传过来 Salvation (2002)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
画面[がめん, gamen] screen, picture, scene [Add to Longdo]
画面サイズ[がめんサイズ, gamen saizu] screen size [Add to Longdo]
画面取り込み[がめんとりこみ, gamentorikomi] screen capture [Add to Longdo]
画面[がめんじょう, gamenjou] on-screen (a-no) [Add to Longdo]
画面静止[がめんせいし, gamenseishi] screen capture [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
画面[がめん, gamen] Bildflaeche [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top