ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

put

P UH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -put-, *put*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
put money where mouth is1. สนับสนุนช่วยเหลือโดยการให้สิ่งของ โดยเฉพาะการบริจาคเงิน 2. ลงมือทำ มากกว่าสักแต่พูด เช่น You can put money where your mouth is by asking all involved to put up $1 per post in a donation to relief organizations.
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
computer(n) คณิตกร (ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย)
deputy interior minister(n) รมช.มหาดไทย, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
output VAT(n) ภาษีขาย เช่น Businesses charge VAT on their sales. This is known as output VAT and the sales are referred to as outputs.
amputee(n, slang) คนเพี้ยนที่ผิดปกติแขนขาขาด เช่น We provide motorcycle modifications for amputees and modified artificial limbs for amputee motorcyclists.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
put(vt) วาง, See also: ตั้ง, Syn. set, settle
put(vt) ส่งไปอยู่อีกที่หนึ่ง
put(vt) กำหนดให้ไปทำ
put(vt) ถ่ายทอดบางสิ่ง เช่น ความรู้สึก ออกไป
putt(vi) ตีลูกกอล์ฟลงหลุม
putt(vi) ตีลูกกอล์ฟลงหลุม
putty(n) ปูนอุดรอยรั่ว
put as(phrv) เดาว่าเป็น, See also: คาดว่า, Syn. place at, put at
put at(phrv) วางไว้ข้างหน้า, Syn. lay at, lay before
put at(phrv) ทำให้ (บางสิ่ง เช่น ม้า) กระโดดข้าม, Syn. set at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
put(พูท) vt. วาง, ใส่, จัด, จัดให้มี, บรรจุ, เคลื่อน, ย้าย, บอก, แจ้ง, บรรยาย, แปล, เสนอ, แนะนำ, ยื่น, จัดเก็บ (ภาษี) , ลงทุน, ประมาณ, ประเมิน, กะ, (พนัน) ขันต่อ, ผลัก, ขว้าง. vi. แล่น (เรือ) , ออกเดินทาง vt., vi., n. (การ) ตีลูกกอล์ฟลงหลุมเบา ๆ ด้วยไม้ตีเรียกว่าputter n. การขว้าง, การเหวี่ยง, สัญยาที่เปิดโอกาสให้ขายของได้จำนวนหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้
put-on(พูท'ออน) adj. ปลอม, แสร้ง, หลอกลวง n. การโกหก, การหลอกลวง, Syn. assumed
putative(พู'ทะทิฟว) adj. ตามคำเล่าลือ, สมมุติ, สันนิษฐาน, อนุมาน.
putrefacientadj. = putrefactive (ดู)
putrefaction(พิวทริแฟค'เชิน) n. การเน่า, การเน่าเปื่อย, เน่าสลาย., See also: putrefactive, putrefacient adj.
putrefy(พิว'ทระไฟ) vi., vt. (ทำให้) กลายเป็นเน่าเปื่อย, เน่า, เน่าสลาย., See also: putrefiable adj. putrefier n., Syn. decompose
putrescence(พิวเทรส'เซินซฺ) n. การเน่าเปื่อย, กระบวนการเน่าเปื่อย., See also: putrescent adj., Syn. putrefication
putrescible(พิวเทรส'ซะเบิล) adj., n. (สารที่) เน่าได้, เน่าเปื่อยได้., See also: putrescibility n.
putrid(พิว'ทริด) adj. เน่าเปื่อย, เหม็นเน่า, เน่าบูด, มีคุณภาพเลวมาก, เสื่อม, เสื่อมโทรม., See also: putridity, putridness n., Syn. rotten, fetid
putt(พ้ท) vt., vi. , n. การตีลูกกอล์ฟเบา ๆ ให้ลงหลุมด้วยไม้ตีที่เรียกว่า putter

English-Thai: Nontri Dictionary
put(vt) วาง, ตั้ง, จัด, บรรจุ, ใส่, เก็บ, ยื่น
putrefaction(n) ความเน่าเปื่อย, การเน่าสลาย
putrefy(vi, vt) เน่า, เสีย, เน่าสลาย, เน่าเปื่อย
putrid(adj) เน่า, เน่าเปื่อย, เหม็นโฉ่
puttee(n) สนับแข้ง
putty(n) ผงอุดรู
amputate(vt) ตัด(แขน, ขา)
amputation(n) การตัด(แขน, ขา)
computation(n) การคำนวณ, การนับ, การประมาณการ
compute(n) คำนวณ, นับ, ประมาณการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
putamenผนังผลชั้นในแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
putative fatherผู้ถูกอ้างว่าเป็นบิดา (ของบุตรนอกกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
putative marriageการสมรสโดยสำคัญผิดในตัวบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
putrefactionการเน่า, การเน่าสลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
putrefactiveเน่า, เน่าสลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
putrefyทำให้เน่า, ทำให้เน่าสลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
putridเน่าเหม็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
putschการพยายามยึดอำนาจปกครองรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
putting in fearทำให้เกิดความกลัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
puttoเปมเทพ, พุตโต [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Put-throughวิธีซื้อขายหลักทรัพย์แบบแจ้งรายการเข้าสู่ระบบ, Example: วิธีซื้อขายแบบหนึ่งในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าผู้ซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าผู้ขาย ทำการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ใด หลักทรัพย์หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทนายหน้าผู้ขายก็จะบันทึกรายการซื้อขายเข้ามาในระบบการซื้อขาย [ตลาดทุน]
Putrefactionการเน่า [สิ่งแวดล้อม]
Putrescibilityการเน่าได้, Example: แนวโน้มของสารอินทรีย์ที่จะเกิดการเน่าได้ง่าย ในที่ที่ขาดออกซิเจน ความไวต่อการเน่าของน้ำเสีย น้ำทิ้งหรือสลัดจ์; ในการวิเคราะห์น้ำหรือน้ำเสีย หมายถึงความเสถียรของน้ำเสียหรือน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดบ้างแล้วบางส่วน [สิ่งแวดล้อม]
Putrescibleเน่าได้, Example: สภาพที่เกิดการย่อยสลายของสารอินทรีย์ในเวลา อันสั้น ในสภาวะอากาศธรรมดา [สิ่งแวดล้อม]
Putrescible Wasteของเสียเน่าได้, Example: ของเสียที่ถูกย่อยสลายได้ในสภาวะอากาศธรรมดา โดยส่วนที่เน่าจะเป็นสารอินทรีย์ในของเสีย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Put him through.โอนสายมา Deadline (2011)
Put them in the tub.ใส่ไว้ใน อ่าง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Going to put up a fight, are you? Come to headquarters.แกจะทำอะไรฉัน ไปที่กองบัญชาการ The Great Dictator (1940)
Like the man who put his watch in boiling water and held the egg!ชอบผู้ชายที่ใส่ นาฬิกาลงในน้ำเดือด และต้มมันพร้อมไข่ The Great Dictator (1940)
I put a coin in every pudding.ฉันใส่เหรียญในพุดดิ้งทุกอัน The Great Dictator (1940)
We must put him in his place.เราต้องอ่อนข้อต่อนิสัยเขา The Great Dictator (1940)
We'll put on the greatest military show the world has ever known.เราจะแสดง ศักยภาพทางการทหาร ให้โลกเห็น The Great Dictator (1940)
You got-a da carpet. Put it down!พรมมาซักที ปูมันเลย The Great Dictator (1940)
We nearly put one over on that old gypsy that time.เราเกือบใส่หนึ่งมากกว่า ว่ายิปซีเก่าเวลานั้น Pinocchio (1940)
They put him in a little sack.พวกเขาทำให้เขาอยู่ในกระสอบ เล็ก ๆ น้อย ๆ Pinocchio (1940)
Put me down!วางฉันลง! Pinocchio (1940)
Why, I'll take you apart and put you back together.ทำไมฉันจะพาคุณออกจากกัน และนำคุณกลับ ด้วยกัน. Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
put500 policemen were put on strict alert.
putA fishing boat putt off just now.
putAfter getting married, my wife put on five pounds.
putAfter thinking long and hard, I put the plan into practice.
putAfter using the knife, please be sure to put it back where it was.
put"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."
putA huge tanker put off just now.
putAll the money put together still won't be enough.
putAll things considered, and it's just my opinion but, I think that the value of a present changes depending on how much thought is put into it.
putAll you have to do is to cultivate the ability to put yourself in the other fellow's place.
putAnd his disciples put their faith in him.
putAnd yet the large blocks of stone are fitted together so closely that you cannot put in the point of a knife between them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปูพื้น(v) lay the floor, See also: put down the flooring, Syn. ปูพื้นฐาน, Example: เนื้อหาสาระในวิชานี้ จะปูพื้นให้นิสิตนักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับฐานข้อมูลอย่างกว้างๆ เท่านั้น, Thai Definition: ทำให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นพื้นฐาน
ขึ้นแป้น(v) be sent to press, See also: put in print, Syn. ขึ้นแท่น, Thai Definition: ยกตัวพิมพ์ขึ้นแท่นพิมพ์เพื่อทำการพิมพ์
ตั้งไฟ(v) put (a pot) on the stove, Example: อันดับแรกในการทำวุ้น ใส่น้ำ และวุ้นลงในกระทะทอง ตั้งไฟรอให้เดือด, Thai Definition: ยกหม้อไปตั้งบนเตา
ตีตลาด(v) market a product against, See also: put on the market, Example: บริษัทหวังว่าสินค้าตัวใหม่นี้จะมาตีตลาดคู่แข่งได้, Thai Definition: ทุ่มขายเพื่อทำลายคู่แข่ง
ทำเบ่ง(v) put on airs, See also: swagger, be snobbish, be stuck-up, act big, be pretentious, Syn. วางท่า, จองหอง, ยโสโอหัง, วางก้าม, Example: เขาทำเบ่งแต่ก็ไม่เห็นมีใครจะกลัว, Thai Definition: วางท่าอวดอำนาจ
แปะโป้ง(v) put a fingerprint on, See also: put/set a thump on, have fingerprint impression, Example: คุณยายแปะโป้งแทนการเซ็นชื่อเพราะคุณยายเขียนหนังสือไม่ได้, Thai Definition: พิมพ์ลายนิ้วมือแทนหรือประกอบการลงชื่อ
วางฟอร์ม(v) put on airs, See also: swagger, put on an affected pose, assume affectedly, Syn. วางท่า, Example: คนไทยนั้นจะมูมมามด้วยความหิวโหยอย่างไรก็ทำได้ แต่ต่อหน้าคนอื่นต้องวางฟอร์มไว้ก่อน, Thai Definition: กำหนดท่าทางให้ภูมิฐาน
เติมน้ำมัน(v) add fuel, See also: put in gasoline, Example: พวกเราต้องย้อนกลับไปที่เดิมเพื่อเติมน้ำมันรถ, Thai Definition: ใส่เชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์
เสนอชื่อ(v) nominate, See also: put forward one's name, offer one's name for selection, Example: มูลนิธินิติศาสตร์เชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล สัญญา ธรรมศักดิ์, Thai Definition: แสดงชื่อให้ผู้อื่นทราบ
โยนความผิด(v) put the blame, Syn. ป้ายความผิด, ปัดความผิด, Ant. ยอมรับผิด, Example: เมื่อเกิดความผิดพลาด เขาก็จะโยนความผิดให้คนอื่นเสมอ, Thai Definition: ปัดความผิดหรือใส่ร้ายผู้อื่นเพื่อให้ตัวเองพ้นความผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาลง[ao long] (v, exp) EN: put something down  FR: enlever
เอาไปประมูล[ao pai pramūn] (v, exp) EN: put up for auction
บรรจุ[banju] (v) EN: put in a suitable position ; appoint ; occupy ; assign  FR: occuper
บรรจุตำแหน่ง[banju tamnaeng] (v, exp) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place  FR: nommer à un poste ; occuper une position
บันลือ[banleū] (adj) EN: widely known ; celebrated ; renowned  FR: célèbre ; illustre ; réputé
บันลือโลก[banleū lōk] (adj) EN: well-known throughout the world  FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
บารมี[bāramī] (n) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma  FR: prestige [ m ] ; influence [ f ]
เบ่ง[beng] (v) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of  FR: gonfler ; grossir ; bomber
เบิกพยาน[boēk phayān] (v, exp) EN: put a witness on the stand ; produce a witness
บวกลบคูณหาร[būak-lop-khūn-hān] (v, exp) EN: compute ; calculate ; do sums  FR: calculer ; faire des calculs

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PUT P UH1 T
PUTZ P AH1 T S
PUTH P UW1 TH
PUTT P AH1 T
PUTE P Y UW1 T
PUTS P UH1 T S
PUTCO P UH1 T K OW0
PUTCO P AH1 T K OW0
PUTTS P AH1 T S
PUTES P Y UW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
put (v) pˈut (p u1 t)
put (v) pˈʌt (p uh1 t)
puts (v) pˈuts (p u1 t s)
puts (v) pˈʌts (p uh1 t s)
putt (v) pˈʌt (p uh1 t)
putts (v) pˈʌts (p uh1 t s)
putty (v) pˈʌtiː (p uh1 t ii)
put-on (n) pˈut-ɒn (p u1 t - o n)
putrid (j) pjˈuːtrɪd (p y uu1 t r i d)
putsch (n) pˈutʃ (p u1 ch)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投入[tóu rù, ㄊㄡˊ ㄖㄨˋ,  ] put into operation; throw into battle; to put into #1,014 [Add to Longdo]
提问[tí wèn, ㄊㄧˊ ㄨㄣˋ,   /  ] put questions to; quiz #4,615 [Add to Longdo]
着重[zhuó zhòng, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄥˋ,   /  ] put emphasis on; to stress; to emphasize #7,165 [Add to Longdo]
放置[fàng zhì, ㄈㄤˋ ㄓˋ,  ] put #7,944 [Add to Longdo]
备案[bèi àn, ㄅㄟˋ ㄢˋ,   /  ] put on record; enter (a case) in the records #7,952 [Add to Longdo]
杜绝[dù jué, ㄉㄨˋ ㄐㄩㄝˊ,   /  ] put an end to #8,141 [Add to Longdo]
[zhòu, ㄓㄡˋ, ] put a curse on #11,702 [Add to Longdo]
关押[guān yā, ㄍㄨㄢ ㄧㄚ,   /  ] put in jail #13,151 [Add to Longdo]
[chuāi, ㄔㄨㄞ, ] put into #15,813 [Add to Longdo]
受累[shòu lèi, ㄕㄡˋ ㄌㄟˋ,  ] put to a lot of trouble (on sb else's behalf); affected #19,373 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
putzen(vt) |putzte, hat geputzt| ปัดฝุ่น
putzen(vt) |putzte, hat geputzt| ทำความสะอาด ขัดถู
Computertomografie(n) |die, pl. Computertomografien| วิธีการสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ภาพตัดขวางของส่วนของร่างกายออกมาเป็นดิจิตัลหรือตัวเลข
Computertomographie(n) |die, pl. Computertomographien| ระบบสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, Syn. Computertomografie

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Putenbrust { f } [ cook. ]turkey breast [Add to Longdo]
Puter { m } | Puter { pl }gobbler | gobblers [Add to Longdo]
Putsch { m }; Staatsstreich { m } [ pol. ]putsch; coup détat; coup; revolt [Add to Longdo]
Putschist { m }putschist [Add to Longdo]
Putz { m }; Verputz { m } (Bau) | unter Putz | dreilagiger Putzplaster | buried; concealed | three-coat plaster; render [Add to Longdo]
Putz { m }trappings [Add to Longdo]
Putzarbeiten { pl } (Stukkateur)plastering (stucco work) [Add to Longdo]
Putzfrau { f }cleaning lady; cleaner [Add to Longdo]
Putzfrau { f }; Raumpflegerin { f } | Putzfrauen { pl }charwoman [ Br. ] | charwomen [Add to Longdo]
Putzlappen { m }rag [Add to Longdo]
Putzmittel { n }cleaning agent [Add to Longdo]
Verkaufoption { f }put option [Add to Longdo]
eingerenktput right [Add to Longdo]
geschränktput crosswise [Add to Longdo]
gestülptput over [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[めい, mei] (n) name; reputation; (P) #54 [Add to Longdo]
議論[ぎろん, giron] (n, vs) argument; discussion; dispute; controversy; (P) #122 [Add to Longdo]
総合(P);綜合[そうごう, sougou] (n, vs, adj-no) (1) synthesis; coordination; putting together; integration; composite; (adj-f) (2) comprehensive; (P) #254 [Add to Longdo]
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6, 攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P) #371 [Add to Longdo]
参照[さんしょう, sanshou] (n, vs) reference; bibliographical reference; consultation; browsing (e.g. when selecting a file to upload on a computer); checking out; (P) #418 [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-adv, n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P) #493 [Add to Longdo]
対応[たいおう, taiou] (n, vs) (1) interaction; correspondence; coping with; dealing with; support; (2) { comp } software support; ability of a computer system to run specific software; (P) #670 [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] (n, vs) (1) establishment; creation; posing (a problem); setting (movie, novel, etc.); scene; (2) { comp } options or preference settings (in computer software); configuration; assignment; setup; (P) #765 [Add to Longdo]
実施[じっし, jisshi] (n, vs) enforcement; implementation; putting into practice (practise); carrying out; operation; working (e.g. working parameters); enactment; (P) #768 [Add to Longdo]
[ふく, fuku] (n, pref) (1) assistant; associate; vice-; sub-; deputy; substitute; auxiliary; supplementary; additional; collateral; (n) (2) duplicate; copy; (P) #848 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトプットポート[あうとぷっとぽーと, autoputtopo-to] output port [Add to Longdo]
アダプタ[あだぷた, adaputa] adapter [Add to Longdo]
アダプタカード[あだぷたかーど, adaputaka-do] adaptor card [Add to Longdo]
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer [Add to Longdo]
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation [Add to Longdo]
アナコン[あなこん, anakon] analog computer (abbr) [Add to Longdo]
アナログコンピューター[あなろぐこんぴゅーたー, anarogukonpyu-ta-] analog computer [Add to Longdo]
アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] analog computer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Put \Put\ (put; often p[u^]t in def. 3), v. i.
   1. To go or move; as, when the air first puts up. [Obs.]
    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To steer; to direct one's course; to go.
    [1913 Webster]
 
       His fury thus appeased, he puts to land. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To play a card or a hand in the game called put.
    [1913 Webster]
 
   {To put about} (Naut.), to change direction; to tack.
 
   {To put back} (Naut.), to turn back; to return. "The French .
    . . had put back to Toulon." --Southey.
 
   {To put forth}.
    (a) To shoot, bud, or germinate. "Take earth from under
      walls where nettles put forth." --Bacon.
    (b) To leave a port or haven, as a ship. --Shak.
 
   {To put in} (Naut.), to enter a harbor; to sail into port.
 
   {To put in for}.
    (a) To make a request or claim; as, to put in for a share
      of profits.
    (b) To go into covert; -- said of a bird escaping from a
      hawk.
    (c) To offer one's self; to stand as a candidate for.
      --Locke.
 
   {To put off}, to go away; to depart; esp., to leave land, as
    a ship; to move from the shore.
 
   {To put on}, to hasten motion; to drive vehemently.
 
   {To put over} (Naut.), to sail over or across.
 
   {To put to sea} (Naut.), to set sail; to begin a voyage; to
    advance into the ocean.
 
   {To put up}.
    (a) To take lodgings; to lodge.
    (b) To offer one's self as a candidate. --L'Estrange.
 
   {To put up to}, to advance to. [Obs.] "With this he put up to
    my lord." --Swift.
 
   {To put up with}.
    (a) To overlook, or suffer without recompense, punishment,
      or resentment; as, to put up with an injury or
      affront.
    (b) To take without opposition or expressed
      dissatisfaction; to endure; as, to put up with bad
      fare.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Put \Put\, n.
   1. The act of putting; an action; a movement; a thrust; a
    push; as, the put of a ball. "A forced put." --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. A certain game at cards. --Young.
    [1913 Webster]
 
   3. (Finance) A privilege which one party buys of another to
    "put" (deliver) to him a certain amount of stock, grain,
    etc., at a certain price and date. [Brokers' Cant]
    [1913 Webster]
 
       A put and a call may be combined in one instrument,
       the holder of which may either buy or sell as he
       chooses at the fixed price.      --Johnson's
                          Cyc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Put \Put\, n. [OF. pute.]
   A prostitute. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Put \Put\, n. [See {Pit}.]
   A pit. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Put \Put\, obs.
   3d pers. sing. pres. of {Put}, contracted from putteth.
   --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Put \Put\, n. [Cf. W. pwt any short thing, pwt o ddyn a squab of
   a person, pwtog a short, thick woman.]
   A rustic; a clown; an awkward or uncouth person.
   [1913 Webster]
 
      Queer country puts extol Queen Bess's reign.
                          --Bramston.
   [1913 Webster]
 
      What droll puts the citizens seem in it all. --F.
                          Harrison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Put \Put\, v. t. [imp. & p. p. {Put}; p. pr. & vb. n.
   {Putting}.] [AS. potian to thrust: cf. Dan. putte to put, to
   put into, Fries. putje; perh. akin to W. pwtio to butt, poke,
   thrust; cf. also Gael. put to push, thrust, and E. potter, v.
   i.]
   1. To move in any direction; to impel; to thrust; to push; --
    nearly obsolete, except with adverbs, as with by (to put
    by = to thrust aside; to divert); or with forth (to put
    forth = to thrust out).
    [1913 Webster]
 
       His chief designs are . . . to put thee by from thy
       spiritual employment.         --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring to a position or place; to place; to lay; to set;
    figuratively, to cause to be or exist in a specified
    relation, condition, or the like; to bring to a stated
    mental or moral condition; as, to put one in fear; to put
    a theory in practice; to put an enemy to fight.
    [1913 Webster]
 
       This present dignity,
       In which that I have put you.     --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I will put enmity between thee and the woman. --Gen.
                          iii. 15.
    [1913 Webster]
 
       He put no trust in his servants.   --Job iv. 18.
    [1913 Webster]
 
       When God into the hands of their deliverer
       Puts invincible might.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
       In the mean time other measures were put in
       operation.              --Sparks.
    [1913 Webster]
 
   3. To attach or attribute; to assign; as, to put a wrong
    construction on an act or expression.
    [1913 Webster]
 
   4. To lay down; to give up; to surrender. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       No man hath more love than this, that a man put his
       life for his friends.         --Wyclif (John
                          xv. 13).
    [1913 Webster]
 
   5. To set before one for judgment, acceptance, or rejection;
    to bring to the attention; to offer; to state; to express;
    figuratively, to assume; to suppose; -- formerly sometimes
    followed by that introducing a proposition; as, to put a
    question; to put a case.
    [1913 Webster]
 
       Let us now put that ye have leave.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Put the perception and you put the mind. --Berkeley.
    [1913 Webster]
 
       These verses, originally Greek, were put in Latin.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       All this is ingeniously and ably put. --Hare.
    [1913 Webster]
 
   6. To incite; to entice; to urge; to constrain; to oblige.
    [1913 Webster]
 
       These wretches put us upon all mischief. --Swift.
    [1913 Webster]
 
       Put me not use the carnal weapon in my own defense.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
       Thank him who puts me, loath, to this revenge.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. To throw or cast with a pushing motion "overhand," the
    hand being raised from the shoulder; a practice in
    athletics; as, to put the shot or weight.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mining) To convey coal in the mine, as from the working
    to the tramway. --Raymond.
    [1913 Webster]
 
   {Put case}, formerly, an elliptical expression for, put or
    suppose the case to be.
    [1913 Webster]
 
       Put case that the soul after departure from the body
       may live.               --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   {To put about} (Naut.), to turn, or change the course of, as
    a ship.
 
   {To put away}.
    (a) To renounce; to discard; to expel.
    (b) To divorce.
 
   {To put back}.
    (a) To push or thrust backwards; hence, to hinder; to
      delay.
    (b) To refuse; to deny.
      [1913 Webster]
 
         Coming from thee, I could not put him back.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
    (c) To set, as the hands of a clock, to an earlier hour.
    (d) To restore to the original place; to replace.
 
   {To put by}.
    (a) To turn, set, or thrust, aside. "Smiling put the
      question by." --Tennyson.
    (b) To lay aside; to keep; to sore up; as, to put by
      money.
 
   {To put down}.
    (a) To lay down; to deposit; to set down.
    (b) To lower; to diminish; as, to put down prices.
    (c) To deprive of position or power; to put a stop to; to
      suppress; to abolish; to confute; as, to put down
      rebellion or traitors.
      [1913 Webster]
 
         Mark, how a plain tale shall put you down.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Sugar hath put down the use of honey. --Bacon.
      [1913 Webster]
    (d) To subscribe; as, to put down one's name.
 
   {To put forth}.
    (a) To thrust out; to extend, as the hand; to cause to
      come or push out; as, a tree puts forth leaves.
    (b) To make manifest; to develop; also, to bring into
      action; to exert; as, to put forth strength.
    (c) To propose, as a question, a riddle, and the like.
    (d) To publish, as a book.
 
   {To put forward}.
    (a) To advance to a position of prominence or
      responsibility; to promote.
    (b) To cause to make progress; to aid.
    (c) To set, as the hands of a clock, to a later hour.
 
   {To put in}.
    (a) To introduce among others; to insert; sometimes, to
      introduce with difficulty; as, to put in a word while
      others are discoursing.
    (b) (Naut.) To conduct into a harbor, as a ship.
    (c) (Law) To place in due form before a court; to place
      among the records of a court. --Burrill.
    (d) (Med.) To restore, as a dislocated part, to its place.
      
 
   {To put off}.
    (a) To lay aside; to discard; as, to put off a robe; to
      put off mortality. "Put off thy shoes from off thy
      feet." --Ex. iii. 5.
    (b) To turn aside; to elude; to disappoint; to frustrate;
      to baffle.
      [1913 Webster]
 
         I hoped for a demonstration, but Themistius
         hoped to put me off with an harangue. --Boyle.
      [1913 Webster]
 
         We might put him off with this answer.
                          --Bentley.
      [1913 Webster]
    (c) To delay; to defer; to postpone; as, to put off
      repentance.
    (d) To get rid of; to dispose of; especially, to pass
      fraudulently; as, to put off a counterfeit note, or an
      ingenious theory.
    (e) To push from land; as, to put off a boat.
 
   {To put on} or {To put upon}.
    (a) To invest one's self with, as clothes; to assume.
      "Mercury . . . put on the shape of a man."
      --L'Estrange.
    (b) To impute (something) to; to charge upon; as, to put
      blame on or upon another.
    (c) To advance; to promote. [Obs.] "This came handsomely
      to put on the peace." --Bacon.
    (d) To impose; to inflict. "That which thou puttest on me,
      will I bear." --2 Kings xviii. 14.
    (e) To apply; as, to put on workmen; to put on steam.
    (f) To deceive; to trick. "The stork found he was put
      upon." --L'Estrange.
    (g) To place upon, as a means or condition; as, he put him
      upon bread and water. "This caution will put them upon
      considering." --Locke.
    (h) (Law) To rest upon; to submit to; as, a defendant puts
      himself on or upon the country. --Burrill.
 
   {To put out}.
    (a) To eject; as, to put out and intruder.
    (b) To put forth; to shoot, as a bud, or sprout.
    (c) To extinguish; as, to put out a candle, light, or
      fire.
    (d) To place at interest; to loan; as, to put out funds.
    (e) To provoke, as by insult; to displease; to vex; as, he
      was put out by my reply. [Colloq.]
    (f) To protrude; to stretch forth; as, to put out the
      hand.
    (g) To publish; to make public; as, to put out a pamphlet.
    (h) To confuse; to disconcert; to interrupt; as, to put
      one out in reading or speaking.
    (i) (Law) To open; as, to put out lights, that is, to open
      or cut windows. --Burrill.
    (j) (Med.) To place out of joint; to dislocate; as, to put
      out the ankle.
    (k) To cause to cease playing, or to prevent from playing
      longer in a certain inning, as in base ball.
    (l) to engage in sexual intercourse; -- used of women; as,
      she's got a great bod, but she doesn't put out.
      [Vulgar slang]
 
   {To put over}.
    (a) To place (some one) in authority over; as, to put a
      general over a division of an army.
    (b) To refer.
      [1913 Webster]
 
         For the certain knowledge of that truth
         I put you o'er to heaven and to my mother.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
    (c) To defer; to postpone; as, the court put over the
      cause to the next term.
    (d) To transfer (a person or thing) across; as, to put one
      over the river.
 
   {To put the hand to} or {To put the hand unto}.
    (a) To take hold of, as of an instrument of labor; as, to
      put the hand to the plow; hence, to engage in (any
      task or affair); as, to put one's hand to the work.
    (b) To take or seize, as in theft. "He hath not put his
      hand unto his neighbor's goods." --Ex. xxii. 11.
 
   {To put through}, to cause to go through all conditions or
    stages of a progress; hence, to push to completion; to
    accomplish; as, he put through a measure of legislation;
    he put through a railroad enterprise. [U.S.]
 
   {To put to}.
    (a) To add; to unite; as, to put one sum to another.
    (b) To refer to; to expose; as, to put the safety of the
      state to hazard. "That dares not put it to the touch."
      --Montrose.
    (c) To attach (something) to; to harness beasts to.
      --Dickens.
 
   {To put to a stand}, to stop; to arrest by obstacles or
    difficulties.
 
   {To put to bed}.
    (a) To undress and place in bed, as a child.
    (b) To deliver in, or to make ready for, childbirth.
 
   {To put to death}, to kill.
 
   {To put together}, to attach; to aggregate; to unite in one.
    
 
   {To put this and that} (or {two and two}) {together}, to draw
    an inference; to form a correct conclusion.
 
   {To put to it}, to distress; to press hard; to perplex; to
    give difficulty to. "O gentle lady, do not put me to 't."
    --Shak.
 
   {To put to rights}, to arrange in proper order; to settle or
    compose rightly.
 
   {To put to the sword}, to kill with the sword; to slay.
 
   {To put to trial}, or {on trial}, to bring to a test; to try.
    
 
   {To put trust in}, to confide in; to repose confidence in.
 
   {To put up}.
    (a) To pass unavenged; to overlook; not to punish or
      resent; to put up with; as, to put up indignities.
      [Obs.] "Such national injuries are not to be put up."
      --Addison.
    (b) To send forth or upward; as, to put up goods for sale.
    (d) To start from a cover, as game. "She has been
      frightened; she has been put up." --C. Kingsley.
    (e) To hoard. "Himself never put up any of the rent."
      --Spelman.
    (f) To lay side or preserve; to pack away; to store; to
      pickle; as, to put up pork, beef, or fish.
    (g) To place out of sight, or away; to put in its proper
      place; as, put up that letter. --Shak.
    (h) To incite; to instigate; -- followed by to; as, he put
      the lad up to mischief.
    (i) To raise; to erect; to build; as, to put up a tent, or
      a house.
    (j) To lodge; to entertain; as, to put up travelers.
 
   {To put up a job}, to arrange a plot. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   Syn: To place; set; lay; cause; produce; propose; state.
 
   Usage: {Put}, {Lay}, {Place}, {Set}. These words agree in the
      idea of fixing the position of some object, and are
      often used interchangeably. To put is the least
      definite, denoting merely to move to a place. To place
      has more particular reference to the precise location,
      as to put with care in a certain or proper place. To
      set or to lay may be used when there is special
      reference to the position of the object.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 put
   n 1: the option to sell a given stock (or stock index or
      commodity future) at a given price before a given date
      [syn: {put option}, {put}] [ant: {call}, {call option}]
   v 1: put into a certain place or abstract location; "Put your
      things here"; "Set the tray down"; "Set the dogs on the
      scent of the missing children"; "Place emphasis on a
      certain point" [syn: {put}, {set}, {place}, {pose},
      {position}, {lay}]
   2: cause to be in a certain state; cause to be in a certain
     relation; "That song put me in awful good humor"; "put your
     ideas in writing"
   3: formulate in a particular style or language; "I wouldn't put
     it that way"; "She cast her request in very polite language"
     [syn: {frame}, {redact}, {cast}, {put}, {couch}]
   4: attribute or give; "She put too much emphasis on her the last
     statement"; "He put all his efforts into this job"; "The
     teacher put an interesting twist to the interpretation of the
     story" [syn: {put}, {assign}]
   5: make an investment; "Put money into bonds" [syn: {invest},
     {put}, {commit}, {place}] [ant: {disinvest}, {divest}]
   6: estimate; "We put the time of arrival at 8 P.M." [syn:
     {place}, {put}, {set}]
   7: cause (someone) to undergo something; "He put her to the
     torture"
   8: adapt; "put these words to music"
   9: arrange thoughts, ideas, temporal events; "arrange my
     schedule"; "set up one's life"; "I put these memories with
     those of bygone times" [syn: {arrange}, {set up}, {put},
     {order}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PUT
     Program Update Tape
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 put /pɵt/
  1. cave; cavity
  2. well

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top