ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

框架

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -框架-, *框架*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
框架[kuàng jià, ㄎㄨㄤˋ ㄐㄧㄚˋ, ] framework, #5,312 [Add to Longdo]
联合国气候变化框架公约[Lián hé guó Qì hòu Biàn huà Kuàng jià Gōng yuē, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄨㄤˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, / ] United Nations Framework Convention on Climate Change [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The equations of super gravity took their simplest and most elegant form when written in this 11 dimensional framework.[CN] 在写出这11个维的框架时, 超级引力方程式表现出了最简单,最优雅的形式. Parallel Universes (2002)
The frames vary.[CN] 多变的框架 The Gleaners and I: Two Years Later (2002)
But isn't Mike at Framestore gonna do this?"[CN] 但你不是找框架制作的米克吗? Walking with Monsters (2005)
- You were not in the frame.[CN] - 你是不是在框架中。 Natale a Miami (2005)
In the 10-dimensional bandwagon we had string theorists, hundreds of them, working to tease out all the properties of the known universe from one framework: a vibrating string[CN] 在10维乐团里,我们有几百个弦理论家, 忙碌着从一个框架: 振荡的弦, Parallel Universes (2002)
The back of the frames match the case.[CN] 框架的后面正好跟箱子吻合 Missions (2005)
Because of the gravity of the situation and what had occurred and he asked me to hang that behind my desk, so I put it in a frame and that's where it'll stay.[CN] 因為這件事情太沉重了。 而且他也希望我把這幅畫掛在這兒。 我就為它做了個框架掛在這兒。 Bowling for Columbine (2002)
There is a framed sketch of the original telling of the "Aristocrats."[CN] 并有一个框架 原来的贵族。 The Aristocrats (2005)
But what we need to do is think outside the box.[CN] 不过我们要做的就是跳出思考的框架 Feast (2005)
Your whole moral code goes out the window.[CN] 你的想法跳出了道德框架. 绝对不行. Stealing Harvard (2002)
Now, take the paintings down very carefully, remove them from the frames.[CN] 现在下来的画作,非常仔细地 脱下自己的框架 Interstate 60: Episodes of the Road (2002)
He's a statue wrapped in a painting... in a frame made of muscles,[CN] 他就像是由肌肉做成框架 刷着油漆的塑像 John Tucker Must Die (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top