ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frame-up

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frame-up-, *frame-up*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frame-upn. การใส่ร้ายปรักปรำผู้บริสุทธิ์

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frame-up    (n) frˈɛɪm-ʌp (f r ei1 m - uh p)
frame-ups    (n) frˈɛɪm-ʌps (f r ei1 m - uh p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フレームアップ[, fure-muappu] (n) frame-up [Add to Longdo]
捏ち上げ;でっち上げ[でっちあげ, decchiage] (n) (uk) fabrication; put-up job; trumped-up story; frame-up; hoax [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frame-up \Frame"-up`\, n.
   A conspiracy or plot for a malicious or evil purpose;
   especially, an act that incriminates a person on false
   evidence. [Slang]
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frame-up
   n 1: an act that incriminates someone on a false charge [syn:
      {frame-up}, {setup}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top