ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -篝-, *篝*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[篝, gōu, ㄍㄡ] bamboo basket; bamboo frame
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  冓 (gòu ㄍㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo,  Rank: 4,336

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōu huǒ, ㄍㄡ ㄏㄨㄛˇ, ] bonfire, #28,699 [Add to Longdo]
[gōu, ㄍㄡ, ] bamboo frame for drying clothes, #199,635 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かがり, kagari] (n) (1) iron basket for torches; (2) (abbr) (See 火) bonfire [Add to Longdo]
火;かがり火[かがりび, kagaribi] (n) bonfire; watch fire; fishing fire; cresset; brazier [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A bonfire of Jews?[CN] 火晚会? The Tower (2013)
A pinch of this powder in a bonfire will send a flaming column screaming towards the sky.[JA] この粉を火の中へ一つまみ入れれば 炎の柱を空へ舞い上げることができる Mockingbird (2014)
I want everything they've got on the Companions camp fire of '83.[CN] 我想他们已经得到的一切 对'83同伴火。 The Broken Shore (2013)
There is like, lots of drinking and a lovely bonfire.[CN] 有很多酒还有 Breathe In (2013)
Well, who loves campfire games?[CN] 那么,谁想来个火晚会? We're the Millers (2013)
Yeah, but let's go early so that we can get the sunset and making a bonfire there.[CN] 好啊 我们早点去 赶上看日落 还有火晚会 Breathe In (2013)
Come on. Let's go start a small brushfire and whiz it out.[CN] 走 我们去点堆火 开心一下吧 The Three Stooges (2012)
- A bonfire?[CN] 火吗? Hourglass (2012)
The signal for the attack will be a bonfire.[JA] 攻撃の合図は火です Two Swords (2014)
We should be singing "kumbaya" around the fire by dinner.[CN] 我們就該圍著火晚會唱歌了 O Come, All Ye Faithful (2012)
You expect me to believe that you were a campfire girl?[CN] 你指望我会相信 你一个火的女孩吗? A Perfect Man (2013)
"Watch the signal fire.[CN] 看好这堆 Welcome to the Jungle (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top