ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตัว

   
164 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตัว-, *ตัว*
Longdo Dictionary ลาว (LA) - ไทย (TH)
ขี้ตัว[ขี่-ตั๋วะ] (vi ) โกหก

Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อีดอก, อีเหี้ย, อีสัตว์, อีควาย, อีตอแหล, ไอ้ระยำ, ไอ้เบื๊อก, ไอ้ตัวแสบ, เฮงซวย (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
earth leakage breaker (n ) ตัวตัดวงจรเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การแปลแบบตรงตัว (phrase ) literal translation
ความคล่องตัวของการวัดผล (n )
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (n ) Numerical Method
ศิลปะป้องกันตัวMartial Arts
โรคประจำตัวเชื่อว่าต้องไม่เป็น congenital disease และต้องไม่ใช่ underlying disease เพราะ congenital d. หมายถึง โรค/อาการ ที่เกี่ยวเนื่องจากแรกเกิด โดยไม่รวมที่เกิดหลังจากนั้น, ส่วน underlying disease หมายถึงโรคที่ส่งผลให้เป็นโรคอื่น เช่น โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง.

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฉ้าน (n ) ตัวเรา

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตัวหารร่วมมากplus grand commun diviseur (PGCD). Abréviation Thaïe: ห.ร.ม.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัว[PRON] you, Example: ตัวจะไปเที่ยวกับพวกเราไหม, Thai definition: ใช้เรียกผู้ที่ตนพูดด้วยในฐานะคนเสมอกันที่สนิทกัน
ตัว[CLAS] numerative noun for animals and things, Example: ภายในห้องนี้เป็นห้องโล่ง มีเพียงเก้าอี้ 2 ตัว, Thai definition: ลักษณะนามใช้เรียกสัตว์และสิ่งของบางอย่าง เช่น ม้า 5 ตัว ตะปู 3 ตัว
ตัว[PRON] you, Example: ตัวจะไปเที่ยวกับพวกเราไหม, Thai definition: ใช้เรียกผู้ที่ตนพูดด้วยในฐานะคนเสมอกันที่สนิทกัน
ตัว[CLAS] numerative noun for animals and things, Example: ภายในห้องนี้เป็นห้องโล่ง มีเพียงเก้าอี้ 2 ตัว, Thai definition: ลักษณนามใช้เรียกสัตว์และสิ่งของบางอย่าง เช่น ม้า 5 ตัว ตะปู 3 ตัว
ตัว[N] body, See also: figure, physique, form, frame, shape, build, Syn. รูป, ตน, ร่างกาย, Example: ในปัจจุบันมีปัญหาสิ่งแวดล้อมนานาประการเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเรา, Thai definition: คำใช้เรียกแทนคน สัตว์และสิ่งของบางอย่าง เช่น ตัวละคร ตัวหนังสือ
ตัวดี[N] culprit, See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy, Syn. ตัวต้นเหตุ, ตัวการ, Example: ผู้ก่อการร้ายเป็นตัวดีในการวางระเบิดเส้นทางรถไฟชายแดนภาคใต้, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้ที่เป็นต้นเหตุสำคัญ (มักใช้ในทางประชด)
ตัวดี[N] culprit, See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy, Syn. ตัวต้นเหตุ, ตัวการ, Example: ผู้ก่อการร้ายเป็นตัวดีในการวางระเบิดเส้นทางรถไฟชายแดนภาคใต้, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้ที่เป็นต้นเหตุสำคัญ (มักใช้ในทางประชด)
ตัวตน[N] body, See also: shape, physique, form, human body, appearance, substance, Syn. ตัว, Example: คำสอนของศาสนาพุทธเน้นเรื่องความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่าง ดังนั้น พุทธศาสนิกชนจึงไม่ควรยึดติดกับความเป็นตัวตนของตนให้มาก, Thai definition: สิ่งที่เป็นรูป, ความเป็นมนุษย์
ตัวตน[N] body, See also: shape, physique, form, human body, appearance, substance, Syn. ตัว, Example: คำสอนของศาสนาพุทธเน้นเรื่องความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่าง ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงไม่ควรยึดติดกับความเป็นตัวตนของตนให้มาก, Thai definition: สิ่งที่เป็นรูป, ความเป็นมนุษย์
ตัวบท[N] text, See also: clause, article, subject, matter, theme, topic, Syn. ทฤษฎี, Example: นักศึกษานิติศาสตร์ต้องศึกษาตัวบทของทั้งกฎหมายแพ่งและอาญาได้อย่างแม่นยำ, Count unit: บท, Thai definition: เนื้อหาสำคัญของเรื่องหนึ่งๆ, เนื้อหาหรือข้อความในตำรา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัวน. รูป, ตน, ตนเอง, คำใช้เรียกแทนคน สัตว์ และสิ่งของบางอย่าง เช่น ตัวละคร ตัวหนังสือ
ตัวลักษณนามใช้เรียกสัตว์และสิ่งของบางอย่าง เช่น ม้า ๕ ตัว ตะปู ๓ ตัว เสื้อ ๒ ตัว
ตัวใช้เรียกผู้ที่ตนพูดด้วยในฐานะคนเสมอกันที่สนิทกัน เช่น ตัวจะไปไหม.
ตัวน. จำนวนเลขที่ใช้ในการคำนวณหาคำตอบตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ เช่น ตัวบวก ตัวลบ ตัวคูณ ตัวหาร, ลักษณนามใช้เรียกตัวเลข เช่น เลขท้าย ๒ ตัว.
ตัวกระแอมดู กระแอม ๒.
ตัวกลั่นน. ผู้ที่เลือกสรรแล้ว.
ตัวกลางน. สิ่งที่แสงหรือเสียงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต้องเคลื่อนที่ผ่าน.
ตัวการน. ผู้ก่อเหตุ
ตัวการในทางอาญาหมายถึง บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ซึ่งร่วมกระทำความผิดด้วยกัน
ตัวการในทางแพ่งหมายถึง บุคคลซึ่งมอบอำนาจโดยตรงหรือโดยปริยายให้บุคคลอีกคนหนึ่งทำการแทนตน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
filterตัวกรอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
filterตัวกรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
filterตัวกรอง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
filterตัวกรอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
molecular sieveตัวกรองระดับโมเลกุล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fuel filterตัวกรองเชื้อเพลิง, หม้อกรองเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ceramic filterตัวกรองแบบเซรามิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mail-filterตัวกรองไปรษณีย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mail-filterตัวกรองไปรษณีย์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dispersantตัวกระจาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mediaสื่อ, ตัวกลางหรือตัวเชื่อม หรือพาหนะที่ทำให้สารเดินทางจากจุดต้นกำหนดหรือจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทาง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Compilerตัวแปลโปรแกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Dealerตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย (Dealer) มีความหมายคล้ายกับคำว่า Agent ในความหมายทั่วไป ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างห้องสมุดและสำนักพิมพ์ มีความรับผิดชอบในกระบวนการจัดหาให้แก่ห้องสมุด ได้แก่ การสมัครเป็นสมาชิก การรับ-ส่ง การต่ออายุสมาชิก การทวง การจ่ายเงิน และการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ

การจัดหาผ่านตัวแทนจำหน่าย ครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปสิ่งพิมพ์ และ อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ปัจจุบันตัวแทนจำหน่ายมีบทบาทมากขึ้น เพราะห้องสมุดส่วนใหญ่ใช้บริการสั่งซื้อ จัดหา บอกรับ ผ่านตัวแทนจำหน่าย และเพราะการผูกขาดของตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับสิทธิจากสำนักพิมพ์ให้เป็นผู้จำหน่ายแต่เพียงรายเดียวในแต่ละประเทศ ส่งผลให้ห้องสมุดต้องดำเนินการจัดหาผ่านตัวแทนจำหน่ายดังกล่าว

การจัดหาผ่านตัวแทนจำหน่าย มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ข้อดี คือ ประหยัดเวลาและแรงงานในการดำเนินงาน ข้อเสีย คือ ค่าใช้จ่ายในการบอกรับเพิ่มมากขึ้น เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการผ่านตัวแทน (Service charge) และที่สำคัญ กรณีที่ตัวแทนจำหน่ายได้รับสิทธิผูกขาดในการจำหน่ายจากสำนักพิมพ์แต่เพียงรายเดียว เรื่องการเจรจาต่อรองราคา ห้องสมุดทำได้ยากมาก เพราะไม่มีคู่แข่งในการจำหน่าย หากห้องสมุดมีความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย จะมีพลังในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำลง ช่วยให้ประหยัดงบประมาณได้มากยิ่งขึ้น

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจำหน่าย ห้องสมุดสามารถใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือสอบถามไปยังผู้ดำเนินงานจัดหาของห้องสมุดอื่น ๆ เพื่อสอบถามข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Document surrogateตัวแทนเอกสาร
คำว่า ตัวแทนเอกสาร (Document surrogate) สามารถให้คำอธิบายได้ 2 แนวทาง [1] กล่าวคือ

ในความหมายทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การแปลงผันหรือดิจิไทซ์รูปแบบของเอกสารหรือวัตถุเพื่อแทนที่เอกสารต้นฉบับ

ในความหมายทางสารสนเทศ หมายถึง การสร้างตัวแทนของเอกสารในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อมูลทางบรรณานุกรม เพื่อเป็นตัวแทนของเอกสาร กล่าวคือ ถ้าเป็นหนังสือ ตัวแทนเอกสารทางบรรณานุกรมจะประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ หัวเรื่อง คำสำคัญ ฯลฯ

นอกจากนี้ ตัวแทนเอกสาร หมายรวมถึง การกำหนดตัวแทนของเนื้อหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคืนคืนสารสนเทศ เช่น คำสำคัญ วลีสำคัญ (key phase) สาระสังเขป เป็นต้น

การสร้างตัวแทนเอกสาร เป็นกระบวนการหนึ่งในสองกระบวนการของระบบการค้นคืนสารสนเทศ กล่าวคือ เป็นงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหาและกำหนดคำเพื่อใช้เป็นตัวแทนของเนื้อหาของเอกสาร ส่วนอีกกระบวนการหนึ่ง เป็นงานที่เกี่ยวกับการสืบค้น และการค้นคืน ซึ่งรวมถึงกระบวนการค้นหา และค้นคืน รวมถึงงานวิเคราะห์คำร้องของผู้ใช้ และการกำหนดคำค้น

Document surrogate

ภาพแสดงระบบการค้นคืนสารสนเทศของ Lancaster

รายการอ้างอิง

[1] Keenan, Stella and Johnston, Colin. Concise Dictionary of Library and Information Science. 2nd ed. London : Bowker-Saur, 2000.

[2] Lancaster, F.W. Indexing and abstracting in theory and practice. London : The Library Association Pub., 1991 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Serial subsrciption agencyตัวแทนบอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

การจัดซื้อ จัดหา บอกรับ ผ่านตัวแทนบอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องหรือวารสาร เป็น ประเภทหนึ่งของวิธีการจัดหาวารสารโดยส่วนใหญ่การจัดหาวารสาร มี 2 วิธีหลัก คือ การจัดหาโดยตรงจากผู้ผลิตหรือสำนักพิมพ์ และ การจัดหาผ่านตัวแทน (Subscription agent)

การจัดหาโดยตรงจากผู้ผลิตหรือสำนักพิมพ์ มีข้อดี คือ ประหยัดเงินงบประมาณ เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าบริการ (Service charge) ให้กับบริษัทตัวแทนจำหน่าย ข้อเสีย คือ ต้องสำรองจ่ายเงินสำหรับค่าวารสารที่จะบอกรับล่วงหน้า กรณีบอกรับวารสารหลายสำนักพิมพ์ ต้องยุ่งยากในการดำเนินการเรื่องเอกสาร การติดต่อประสานงาน และเสียเงินค่าธรรมเนียมในการบอกรับแต่ละรายสำนักพิมพ์

การจัดหาผ่านตัวแทน (Subscription agent, Dealers , Vendors) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างห้องสมุดและสำนักพิมพ์ มีความรับผิดชอบในกระบวนการจัดหาวารสารให้แก่ห้องสมุด ครอบคลุมการสมัครเป็นสมาชิก การรับ-ส่งวารสาร การต่ออายุสมาชิก การทวง การแจ้งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับวารสาร เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของวารสาร เช่น การเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนกำหนดออก เปลี่ยนลักษณะรูปเล่ม เปลี่ยนราคา เป็นต้น การบอกรับผ่านตัวแทนนี้ ผู้ดำเนินงานจัดหาวารสารมีหน้าที่เพียงแต่รวบรวมรายชื่อวารสารทั้งหมดที่ห้องสมุดต้องการจะเป็นสมาชิก ส่งไปให้ตัวแทนบอกรับวารสาร ต่อจากนั้นตัวแทนก็จะดำเนินการติดต่อกับทางสำนักพิมพ์ให้ทั้งหมด

ข้อดีของการบอกรับวารสารผ่านตัวแทน

1. ประหยัดเวลาและแรงงานในการดำเนินงาน

2. ตัวแทนมีความเข้าใจและรู้รายละเอียดของสำนักพิมพ์ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยเฉพาะ ทำให้สามารถบริหารจัดการกับการบอกรับวารสารที่หลากหลายชื่อ หลายสำนักพิมพ์ ได้ดี

3. ลดความยุ่งยากในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตัวแทนบางราย คิดราคาเป็นสกุลเงินไทย ซึ่งห้องสมุดต้องตรวจสอบราคาจริงจากสำนักพิมพ์ประกอบด้วย

ข้อเสียของการบอกรับวารสารผ่านตัวแทน คือ ห้องสมุดต้องเสียค่าบริการ (Service charge) ในการดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับห้องสมุดนั้น

หลักเกณฑ์ในการเลือกตัวแทนบอกรับวารสาร

1. คุณภาพการให้บริการ และ ความรวดเร็วในการให้บริการ

2. ความน่าเชื่อถือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานธุรกิจของตัวแทนบอกรับวารสาร สภาพทางการเงินของตัวแทน

3. ลักษณะของตัวแทน พิจารณาที่ขนาดของบริษัทตัวแทนบอกรับวารสาร สามารถให้บริการในระดับนานาชาติได้

การพิจารณาคัดเลือกตัวแทนบอกรับวารสาร ห้องสมุดสามารถใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากบริษัทตัวแทนโดยตรง หรือสอบถามไปยังผู้ดำเนินงานจัดหาวารสารของห้องสมุดอื่น ๆ เพื่อสอบถามข้อมูล ข้อดีและข้อเสีย ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ

การบอกรับผ่านตัวแทน ในเรื่องต่าง ๆ ควรมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรประกอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยัน หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในภายหลัง อย่างไรก็ตามการบอกรับทั้ง 2 วิธี ห้องสมุดควรตั้งงบประมาณเผื่อสำหรับการคำนวณกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย ซึ่งมีอัตราขึ้นลงอยู่เสมอ อาจทำให้การจ่ายเงินในบางเวลามีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้ และที่สำคัญหน่วยงานราชการ ตามระเบียบการจัดซื้อพัสดุ พ.ศ. 2535 ให้ต่ออายุได้ปีต่อปีเท่านั้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Hemodialyserตัวกรองไตเทียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fuzzy numberตัวแบบฟัสซี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Random variableตัวแปรสุ่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cobalt catalystตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Copper catalystตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
ALL CHARACTERS AND ORGANIZATIONS IN IT ARE FICTITIOUS.(ตัวละครและองค์กรในเรื่อง ล้วนเป็นเรื่องแต่ง) Emotions (2017)
Forgive yourself.ให้อภัยตัวเองเถอะ Emotions (2017)
Saying you're sorry because a family member is a murderer... or feeling responsible for the death of someone you lived with... or doing things just because that's the way you do them... or making up reasons for things...การที่บอกว่านายเสียใจ เพราะว่าคนในครอบครัวเป็นฆาตกร หรือรู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบ การตายของคนที่เคยอยู่ด้วย หรือทำอะไรเพียงเพราะว่า เป็นสิ่งที่ควรจะทำ Emotions (2017)
I don't want anyone else to get hurt.ฉันไม่อยากเห็นใครต้องเจ็บตัวแล้ว Emotions (2017)
For this kind of thing, I should probably go and thank her, right?ทำถึงขนาดนี้ ผมน่าจะไปขอบคุณ ด้วยตัวเองถูกไหมครับ Emotions (2017)
It's for Shin's sake.เพื่อตัวของชินเอง Emotions (2017)
I guess I finally figured out what I want to do.ฉันว่าฉันรู้แล้วล่ะค่ะ ว่าตัวเองอยากทำอะไร Emotions (2017)
One of our new part-timers is a huge fan.พนักงานพาร์ตไทม์คนใหม่ของเราคนหนึ่ง เป็นแฟนตัวยง Emotions (2017)
I really wanted to see it for myself.ไม่เป็นไรครับ ผมเองก็อยากมาดู ด้วยตาตัวเอง Emotions (2017)
I will explain to everyone why we need it.ผมจะอธิบายทุกคนเองว่า ทำไมเราถึงต้องเปิดคัดตัวนักแสดง Emotions (2017)
But we had Masumi Arimura all set for it.แต่เราวางตัว อะริมุระ มาซุมิไว้แล้วนะ Emotions (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัว[n.] (tūa) EN: body ; trunk   FR: corps [m] ; corps [m]
ตัว[pr.] (tūa) EN: you   FR: tu
ตัว[classif. (n.)] (tūa) EN: [classif. : animals, insects, fish ; things with legs (tables, chairs, dolls ...) ; clothing with legs or arms (shirts, pants, underwear ...) ; cigarettes ; letters of the alphabet]   FR: [classif. : animaux, insectes, poissons ; objets possédant des pieds (tables, chaises ...) ; vêtements avec manches ou jambes (chemises, pantalons, sous-vêtements ...)]
ตัวกระตุ้น[n.] (tūakratun) EN: incentive ; stimulator   
ตัวกระตุ้นการซื้อ[n. exp.] (tūakratun kān seū) EN: buying incentive ; go-between   
ตัวกลาง[n.] (tūaklāng) EN: medium ; intermediary   
ตัวการ[n.] (tūakān) EN: ringleader ; main culprit ; instigator ; chief ; proxy ; principal   
ตัวการ[n.] (tūakān) EN: cause ; reason ; origin ; source ; motive   
ตัวคูณ[n.] (tūakhūn) EN: multiplier   FR: multiplicateur [m]
ตัวคูณร่วม[n. exp.] (tūakhūn ruam) EN: common multiple   

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
SLR(n abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, camera
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
dilated(adj) ขยายตัว พองตัว
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
doraemon(n) ชื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง, ตัวเอกของเรื่องเป็นหุ่นยนต์แมวจากโลกอนาคต
Image:
Sound: <bgsound src=/cache/sound/106596152926649.wav>

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accelerant[N] ตัวเร่ง
accelerator[N] ตัวเร่ง, Syn. atomic accelerator
ace[N] ตัวเอก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผู้ที่มีความสามารถมาก
acronym[N] ตัวย่อ
actor[N] นักแสดงชาย, See also: ตัวแสดงชาย, ตัวนำแสดงชาย, ผู้แสดงชาย, ดาราชาย, ตัวละครชาย, ผู้แสดงชาย, ศิลปินชาย, Syn. male performer
actress[N] นักแสดงหญิง, See also: ตัวแสดงหญิง, ตัวนำแสดงหญิง, นางละคร, ผู้แสดงหญิง, ศิลปินหญิง, Syn. female performer
agent[N] ตัวกระทำ, See also: สารที่ส่งผล, สารที่ทำให้เกิดปฏิกริยาเคมี
agent[N] ตัวแทน, See also: ผู้แทน, เอเย่นต์, Syn. representative, deputy
Aladdin[N] อาละดิน, See also: ตัวละครในนวนิยายอาหรับราตรีผู้เป็นเจ้าของตะเกียงวิเศษที่สามารถเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่าง
alphabet[N] ตัวอักษร, See also: ตัวหนังสือ, Syn. letters, syllabary, characters

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
a-frame(เอ' เฟรม) n. โครงค้ำตรงรูปตัว ? หรือ V
aaabbr. Alcholics Anonymous (สมาคมอดเหล้า) abbr. ใช้ตัวยาแต่ละตัวเท่ากัน abbr. amino acid,achivement age
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม,ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass,confuse

English-Thai: Nontri Dictionary
abase(vt) ลดต่ำ,ถ่อมตัว,น้อม,เสื่อมศักดิ์
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์
abduct(vt) ลักพาตัว,ชิงตัว
abduction(n) การลักพาตัว,การชิงตัว
abutment(n) ตัวค้ำ,สิ่งรองรับ,สิ่งที่จดกัน
acclimate(vt) ปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
acclimation(n) การปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
ace(n) แต้มหนึ่ง,รูปเอี่ยว,ตัวยง,คนเก่ง
acquit(vt) ปล่อยตัว,ตัดสินให้พ้นโทษ,ปฏิบัติ,ชำระหนี้
actor(n) นักแสดงชาย,ตัวละครชาย,ผู้กระทำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
antecedent (n ) ตัวแปรอิสระ , ตัวแปนต้นเหตุ
commission agent (n) ตัวแทนค้าต่าง
court jester (n ) ตัวตลกวังหลวง
elicitor (n) ตัวกระตุ้น การกระตุ้น
embodied (n vt modal verb adv pron. ) ตัวตน
embodied (n vt modal verb aux. verb adj ) ตัวตน
favoured contender (n) ตัวเก็ง
front-runner (n ) ตัวเก็ง
idence[ไอ'เดินซฺ] (n ) ตัวตน
inductor[อินดักเตอร์] (n ) ตัวนำไฟฟ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ちび[ちび, chibi] (ืn) ตัวเล็ก อะไรที่ดูเล็กๆ เล็กๆน่ารัก
例えば[たとえば, tatoeba] (adv) ตัวอย่างเช่น
変数[へんすう, hensuu] (n) ตัวแปร
[じ, ji] (n) ตัวอักษร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
母数[ぼすう, bosuu] (n) ตัวแปร,พารามิเตอร์ (statistical) parameter
甲虫[かぶとむし, kabutomushi] (n) ตัวด้วง
代理店[だいりてん, dairiten] ตัวแทนจำหน่าย
もぐら[もぐら, mogura] (n) ตัวตุ่น
主人公[しゅじんこう, shujinkou] ตัวเอก, ตัวละครเอก
弁理士[べんりし, benrishi] (n ) ตัวแทนสิทธิบัตร , See also: R. Patent Attorney

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[すう, suu] Thai: ตัวเลข English: figure
先例[せんれい, senrei] Thai: ตัวอย่างก่อนหน้านี้ English: precedent
文字[もじ, moji] Thai: ตัวอักษร English: letter (of alphabet)
本体[ほんたい, hontai] Thai: ตัวเครื่อง English: substance
本体[ほんたい, hontai] Thai: ตัวจริง
[れい, rei] Thai: ตัวอย่าง English: example
素顔[すがお, sugao] Thai: ตัวจริงที่ไม่ได้แต่งเติมอะไร English: unpainted face
自分[じぶん, jibun] Thai: ตัวเอง English: myself
[々, ] Thai: ตัวทำเสียงซำ้ใส่ตามห English: repetition of kanji (sometimes voiced)
代表[だいひょう, daihyou] Thai: ตัวแทน English: representative

German-Thai: Longdo Dictionary
Beispiel(n) |das, pl. Beispiele| ตัวอย่าง
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
Vertreter(n) |der, pl. Vertreter| ตัวแทน, ผู้แทนบริษัท
Zahl(n) |die, pl. Zahlen|จำนวน, ตัวเลข
beispielsweiseตัวอย่างเช่น (อาจย่อด้วย bsp.)
bzwตัวอย่างดังเช่น
einหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปประธาน เช่น ein Hund (m)สุนัขตัวหนึ่ง, ein Haus (n) บ้านหนึ่งหลัง, See also: eins
gehenเกิดขึ้นกับ เช่น wie geht es dir? คุณสบายดีมั้ย แต่ถ้าแปลตรงตัวคือ สิ่งต่างๆ ที่เกิดกับคุณเป็นอย่างไร
gleichen(vi) |glich, hat geglichen| คล้ายคลึงกันมาก, เหมือนกัน เช่น Unser Produkt gleicht ihrem Mustet. สินค้าของเราเหมือนกันกับตัวอย่างของคุณเลยนะคะ
z.B.ตัวอย่างเช่น, See also: zum Beispiel)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Geisel {f} | Geiseln {pl} (n) ตัวประกัน
ตัวสำรอง (n ) ตัวสำรอง(คนที่มีความสำคัญรอง)

French-Thai: Longdo Dictionary
avoir faim(vi) หิวข้าว แปลตรงตัว คือ มีอาการหิว
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
mamie(n) |f| ย่า, ยาย (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)
papi(n) |m| ปู่, ตา (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)
carte d'étudiant(n) |f| บัตรประจำตัวนักศึกษา
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. madame, mademoiselle,
changer(argent) แลกเงิน ตัวอย่างเช่น 1°Je voudrais changer des francs en marks. = ผมกรุณาขอแลกเงินจากสกุลฟรังค์ฝรั่งเศส เป็นสกุลมาร์คเยอรมัน
centre-ville(n) |m| ใจกลางเมือง, ตัวเมือง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top