Search result for

เค้าโครง

(35 entries)
(0.0524 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เค้าโครง-, *เค้าโครง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เค้าโครง[N] outline, See also: summary, draft, synopsis, plan, Syn. เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง, Example: นักเรียนควรจะเขียนเค้าโครงก่อนแล้วจึงค่อยเขียนรายละเอียดของเรื่อง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: โครงเรื่องย่อๆ
เค้าโครง[N] structure, See also: construction, Syn. โครงสร้าง, องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ
เค้าโครงเรื่อง[N] plot, See also: outline, story line, scenario, Syn. โครงเรื่อง, เค้าเรื่อง, Example: เธอช่วยเล่าย่อๆ พอให้เห็นเค้าโครงเรื่องเท่านั้นก็พอ, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องคร่าวๆ หรือเรื่องย่อ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เค้าโครงน. โครงเรื่องย่อ ๆ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Industrial profileเค้าโครงอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- A precursor to science fact!เขาแต่งจากเค้าโครงความจริง Thor (2011)
So I'm partial to finding my answers in the literary form.ดังนั้น ฉันจะค้นหาคำตอบของฉัน จากเค้าโครงเรื่องบางส่วนได้ Heart of Darkness (2012)
St. Margaret's church in the old innere stadt is called the bird church.วิหารเซ็นต์มากาเร็ตเป็นโบสถ์ ซึ่งในยุคอินเนอร์สแตดท์เก่า เรียกกันว่า วิหารนก เค้าโครงเป็นภาพวาดนกเพลิแกนที่มีชื่อเสียง Answers (2012)
Just because you know the symptoms... doesn't mean to say your story's true.แค่เพราะคุณรู้เค้าโครงเรื่อง มันก็ไม่ได้แปลว่าเรื่องของคุณจะเป็นเรื่องจริง In the Mouth of Madness (1994)
Thus, I redesigned it based on your history to more accurately reflect the varying grotesqueries of your nature.ดังนั้น ผมเลยออกแบบมันเสียใหม่ โดยอาศัยเค้าโครงจากประวัติของคุณ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำขึ้นตามธรรมชาติของคุณ The Matrix Reloaded (2003)
.. The plan as outlined to me was to form an organization of veterans to use as a bluff or as a club at least to intimidate the government... but the corporate cabal had picked the wrong man....เค้าโครงของแผนการนั้นคือให้ผมก่อตั้งองค์กร ของทหารผ่านศึก หรืออย่างน้อยก็เป็นสโมสร เพื่อเอาไว้ข่มขู่รัฐบาล... The Corporation (2003)
You should. The upstairs hallway is totally unrecognizable.ลูกควรจะรีบมาดู ทางเดินชั้นบนไม่มีเค้าโครงเดิมเลยละ Red Eye (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เค้าโครง[n.] (khaokhrōng) EN: outline ; summary ; draft ; synopsis ; plan   FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; vue d'ensemble [f] ; synopsis [m]
เค้าโครง[n.] (khaokhrōng) EN: structure   
เค้าโครงความคิด[n. exp.] (khaokhrōng khwāmkhit) EN: concept idea   
เค้าโครงเรื่อง[n. exp.] (khaokhrōng reūang) EN: plot   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plot[N] เค้าโครงเรื่อง, See also: โครงเรื่อง, Syn. outline, story
silhouette[N] โครงร่าง, See also: เค้าโครง, Syn. profile, outline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delineate(ดิลิน'นีเอท) vt. วาดโครงร่าง,วาดเค้าโครง,วาดเป็นลายเส้น,พรรณนา,วิเคราะห์, See also: delineable adj. ดูdelineate
edgy(เอด'จี) adj. คม,เป็นเค้าโครงที่ชัดเจนกระสับกระส่าย,กังวล, See also: edgily adv. ดูedgy edginess n. ดูedgy
figurationn. การทำเป็นรูปเป็นร่าง,รูปร่าง,เค้าโครง,การอุปมาอุปไมย
frameworkn. โครงร่าง,เค้าโครง,โครงสร้าง,โครงประกอบ,กรอบ,วงกบ, Syn. frames
lineation(ลินนิเอ'เชิน) n. การลากเส้น,การขีดเส้น,การแบ่งออกเป็นเส้น ๆ ,การใช้เส้นแสดง,เค้าโครง, กลุ่มของเส้น
outline(เอาทฺ'ไลนฺ) n. เค้าโครง,รูปร่าง,สัณฐาน,เค้าหน้า,เส้นรอบนอก,ภาพคร่าว ๆ ,แผนผังสังเขป,ต้นร่าง. vt. ร่างเค้าโครง,สรุปความ, See also: outlines n.,pl. ส่วนที่สำคัญข้อความสำคัญ, Syn. sketch,plan,draw
rudiment(รู'ดะเมินทฺ) n. มูลฐาน,ชั้นต้น,พื้นฐาน,รูปแบบแรกเริ่ม,อวัยวะ หรือส่วนของอวัยวะยังไม่เจริญเติบโตโดยสมบูรณ์,เค้าโครง, See also: rudimenttary adj. rudimentariness n., Syn. elements,first principles
silhouette(ซิลอูเอท') n. ภาพคนตัวดำพื้นขาว,ภาพเงา,ร่าง,โครงร่างสีดำ,เค้าโครง vt. ทำให้ปรากฎภาพคนตัวดำพื้นดาว,วาดภาพโครงร่างสีดำ
suggestion(ซักเจส'เชิน) n. การแนะนำ,การชักชวน,การเสนอ,การเสนอแนะ,ร่องรอย,สิ่งที่บอกเป็นนัย,เค้าโครง,ข้อชวนคิด,สิ่งที่ชวนคิด, Syn. proposal,implication,lead

English-Thai: Nontri Dictionary
delineate(vt) วาดภาพ,วาดเค้าโครง,วาดลายเส้น,วิเคราะห์,พรรณนา
delineation(n) การวาดภาพ,การวาดเค้าโครง,การวาดลายเส้น,การวิเคราะห์,การพรรณนา
framework(n) โครง,โครงร่าง,เค้าโครง,วงกบ,กรอบ,โครงประกอบ
outline(n) เค้าโครง,รูปร่าง,ภาพ,สัณฐาน,โครงร่าง,ต้นร่าง
rudiment(n) พื้นฐาน,มูลฐาน,ความรู้เบื้องต้น,เค้าโครง
silhouette(n) ภาพเงา,เค้าโครง,โครงร่าง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
概要[がいよう, gaiyou] Thai: เค้าโครง

German-Thai: Longdo Dictionary
Rahmen(n) |der, pl. Rahmen| กรอบ, ขอบเขต, เค้าโครง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top