ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -傷-, *傷*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[傷, shāng, ㄕㄤ] to injure, to harm; wound, injury; to fall ill
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  昜 (yáng ㄧㄤˊ) 
Etymology: []

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shāng, ㄕㄤ, / ] injure; injury; wound, #750 [Add to Longdo]
受伤[shòu shāng, ㄕㄡˋ ㄕㄤ, / ] to sustain injuries; wounded (in an accident etc); harmed, #1,852 [Add to Longdo]
伤害[shāng hài, ㄕㄤ ㄏㄞˋ, / ] injure; harm, #2,004 [Add to Longdo]
损伤[sǔn shāng, ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] to harm; to damage; to injure; impairment; loss; disability, #3,149 [Add to Longdo]
伤心[shāng xīn, ㄕㄤ ㄒㄧㄣ, / ] to grieve; broken-hearted, #3,492 [Add to Longdo]
悲伤[bēi shāng, ㄅㄟ ㄕㄤ, / ] sad; sorrowful, #5,009 [Add to Longdo]
伤口[shāng kǒu, ㄕㄤ ㄎㄡˇ, / ] wound; cut, #5,449 [Add to Longdo]
伤亡[shāng wáng, ㄕㄤ ㄨㄤˊ, / ] casualties; injuries and deaths, #5,658 [Add to Longdo]
重伤[zhòng shāng, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ, / ] seriously hurt; serious injury, #7,857 [Add to Longdo]
伤感[shāng gǎn, ㄕㄤ ㄍㄢˇ, / ] sick at heart; psychologically wounded, #8,157 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きず, kizu] (n ) รอยขีดข่วน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[いたむ, itamu] Thai: เจ็บ English: to feel pain
[いたむ, itamu] Thai: ช้ำ หรือ ใกล้เน่า English: to hurt
付ける[きずつける, kizutsukeru] Thai: ทำให้บาดเจ็บ English: to wound
付ける[きずつける, kizutsukeru] Thai: ทำให้เจ็บใจ English: to hurt someones feelings

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の) (emotional) hurt; hurt feelings; (P) [Add to Longdo]
つきにくい;付きにくい;つき難い;付き難い[きずつきにくい, kizutsukinikui] (adj-i) scratch-resistant [Add to Longdo]
つきやすい;付きやすい;つき安い;付き安い[きずつきやすい, kizutsukiyasui] (adj-i) fragile; brittle; delicate; sensitive [Add to Longdo]
つく(P);付く;疵つく;疵付く[きずつく, kizutsuku] (v5k) (1) to be wounded; to get injured; (2) to get hurt feelings; (3) to chip; to scratch; to damage; (P) [Add to Longdo]
[いたみ, itami] (n) grief; distress; damage; bruise [Add to Longdo]
[いたむ, itamu] (v5m,vi) to be damaged; to go bad; (P) [Add to Longdo]
める[いためる, itameru] (v1,vt) to damage; to impair; to spoil; (P) [Add to Longdo]
を負う[きずをおう, kizuwoou] (exp,v5u) to be injured; to sustain a wound [Add to Longdo]
を縫う[きずをぬう, kizuwonuu] (exp,v5u) to stitch up a wound [Add to Longdo]
んだトマト[いたんだトマト, itanda tomato] (n) rotten tomatoes [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
As if you could kill time without injuring eternity.あたかも永遠をつけることがないかのごとく暇をつぶしているが・・・。
I didn't mean to hurt your feelings.あなたの感情をつけるつもりではなかったのです。
In an experiment I got hurt, and the injury was pretty serious.ある実験で怪我をして、かなりの重だった。
It is not my intent to hurt you in any way.いずれにしてもあなたをつける意図はありません。
The rough material hurt the child's tender skin.きめの粗い材質がその子の柔らかい肌をつけた。
Chris' heart felt so empty and damaged that it couldn't be repaired.クリスはとてもむなしく思い、立ち直れないほどに、心に大きなを受けました。
Kate broke his heart by rudely demanding he go away.ケイトが彼にあっちに行ってと冷たく言ったので、彼の心はつきました。
During the past several years, many Japanese have been either killed or injured while traveling overseas.ここ2、3年、外国を旅行中に交通事故で死亡または負した日本人は多い。
I have an graze here.ここにすりがあります。
There's a scratch here. Could you give me a discount?ここにがあるので安くしてください。
I have a cut here.ここに切があります。
This plastic is not damaged by fire.このプラスチックは火によって損を受けない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd like to take you in my arms and not let anything happen to you, ever.[CN] 我想把你抱在懷裏, 不會讓你再受到害, 永遠也不會. Grand Hotel (1932)
Siegfried is safe from your wrath. None can slay the dragon slayer![CN] 屠龍勇士齊格弗裏德是不死之身 他不會被你的復仇心所的! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Pretty mean cut. Infection set in later.[JA] 深いでな 後で感染症になった Detour (1945)
Nothing ... but a small mark on the neck.[JA] 首に小さい刺しのほかは何も And Then There Were None (1945)
All the talk about duelling and scars and scratches.[JA] 決闘やの話が Detour (1945)
Whoever wants to win my gratitude shall bear my sorrow in mind![CN] 誰要是想讓我感恩,必先承擔我的痛! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Think upon my sorrow![CN] 請體諒我遭受的痛! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
My lord! Do not force me to kill my only child![CN] 我的國王,不要逼我去害我的女兒! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Whoever wants to win my gratitude shall bear my sorrow in mind![CN] 想要讓我感恩,必先承擔我的痛! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
But you oughta be sore if I go away.[CN] 但是如果我離開你 你肯定會心欲絕 Applause (1929)
You hurt yourself. What did you expect?[CN] 你弄自己了,你想幹什麼? À Nous la Liberté (1931)
They were wicked.[JA] ひどい Detour (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きず, kizu] Wunde, Verletzung [Add to Longdo]
[いたむ, itamu] -schmerzen [Add to Longdo]
める[いためる, itameru] verletzen [Add to Longdo]
[しょうがい, shougai] Verletzung, Beschaedigung [Add to Longdo]
[きずあと, kizuato] -Narbe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top